Вінницька ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва :: Наші видання

ЗНАМЕННІ І ПАМ’ЯТНІ ДАТИ ВІННИЧЧИНИ
2013 РОКУ
Хронологічний довідник

Бібліотеці Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського – 100 років!

(1913)

Доля бібліотеки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського тісно пов’язана з історією самого університету. За майже 100-літній період бібліотека як органічна та невід’ємна складова навчального закладу пройшла довгий та складний шлях становлення і розвитку.

Збереглося дуже мало документів з історії бібліотеки. В основному, це спогади бібліотекарів, викладачів, студентів. Історичний період, політика держави, керівники навчального закладу, викладачі та студенти мали безпосередній вплив на становлення освітянської бібліотеки, яка у всі часи свого існування виконувала основну функцію: забезпечення інформаційних потреб освітян, допомога навчально-виховному процесу у формуванні майбутнього вчителя.

1912 р. у Вінниці відкрито учительський інститут. Відпо-відно до вимог Міністерства народної освіти Російської імперії, до складу навчального закладу мала входити бібліотека, яка складалася з учнівської та фундаментальної частин. Роком заснування університетської бібліотеки прийнято вважати 1913-й, рік після відкриття навчального закладу. Фонд учнівської бібліотеки нараховував 21 назву в 29 томах, а фундаментальної – 98 назв у 117 томах [4, с. 53]. Книги до бібліотеки надходили епізодично (подарунки священиків, учителів, поміщиків). У 1914 р. книжковий фонд становив 2032 примірники. У січні 1916 р. у фундаментальній бібліотеці нараховувалося 840 назв книг у 1136 томах на суму 2068 руб., в учнівській – 633 назви в 905 томах на суму 1206 руб. [3, с.140].

Перші бібліотекарі, обов’язки яких виконували викладачі (учитель історії та географії П.В.Гришков; учитель співів М.О.Соколов), брали участь у формуванні фонду, складали списки книг, обслуговували читачів.

У зв’язку з реорганізацією навчального закладу назва бібліотеки змінювалася: 1920 р. – бібліотека інституту народної освіти, 1930 р. – бібліотека інституту соціального виховання, 1933 р. – бібліотека педагогічного інституту. Сучасна назва – з 1998 р.

Події, які відбувалися в країні, безпосередньо впливали на роботу навчального закладу і в т. ч. на діяльність освітянської бібліотеки. Вплив ідеології існуючого тоталітарного режиму відображався на формуванні фонду, який відповідав навчальним планам закладу.

Напередодні Великої Вітчизняної війни фонд нараховував понад 100 тис. примірників, читачів обслуговували на абонементі та в читальній залі на 50 місць, роботу бібліотеки забезпечували шестеро спеціалістів. Очолював колектив бібліотеки П.Я.Чупира.

Фонд бібліотеки під час фашистської окупації був знищений і з 1944 р., після відновлення навчання, створювався заново. Книги надходили з усіх регіонів країни, як пожертви. Виділяли їх й уцілілі бібліотеки міста. Бібліотекарем у ті роки була О.І.Домбровська, яка брала участь у відновленні діяльності бібліотеки.

На початку 50-х рр. фонд нараховував 50 тис. видань. Працювали абонемент та читальна зала на 110 місць.

У період 60-80-х рр. значна увага приділялася формуванню фонду книгозбірні, покращенню організації довідкового апарату, модернізації матеріально-технічної бази, розширенню структури закладу. Було впроваджено масову та групову видачу навчальної літератури, здійснено переведення каталогів на буквені таблиці ББК, розпочато видання бібліографічного покажчика «Праці викладачів ВДПУ». Цей період можна охарактеризувати роками стабілізації та вдосконалення бібліотечних процесів. Керівниками бібліотеки у ті роки були Л.М.Четверик, З.М.Шелягова, Г.П.Янківська, Д.І.Псенюк.

У 1982-2006 рр. очолювала бібліотеку О.В.Бойван, фахі-вець високого рівня, яка більшу частину свого життя присвятила бібліотечній справі. Зміна структури бібліотеки, переїзд у новий корпус, впровадження нових технологій – все це випало на її долю.

У 80-ті рр. розширено навчально-матеріальну базу інсти-туту: збільшено об’єм фонду, кількість читачів та книговидач, вдосконалено процеси бібліотечно-бібліографічного обслуговування.

На початку 90-х рр. бібліотека переживала труднощі, викликані соціально-економічними перетвореннями в країні. І все ж, у складних умовах, викликаних часом, персонал бібліотеки зміг не тільки зберегти фонд, але й збільшити його.

З 2003 р. посаду ректора обіймає О.В.Шестопалюк, доктор педагогічних наук, професор, заслужений працівник освіти, який вважає університетську бібліотеку джерелом мудрості та знань ВНЗ [2, с.139]. Бібліотека Вінницького державного педагогічного університету як спадкоємниця традицій багатовікового досвіду бібліотечної справи об’єднує в собі функції освітнього, науково-дослідного та культурного центру. За підтримки ректора вона трансформується в сучасну, комфортну, прогресивну структуру.

З 2004 р. у бібліотеці розпочався процес комп’ютеризації, створюється новий відділ, активно впроваджуються інноваційні процеси, розпочинається корпоративна діяльність із освітян-ськими та науковими книгозбірнями. З входженням в еру інформаційного суспільства університетська бібліотека активно формує свої ресурсні масиви відповідно до реформування освіти та нових навчальних програм. Поряд із традиційними паперовими формуються електронні ресурси.

Площа сучасної університетської книгозбірні – 2674 м2 . У структурі бібліотеки – 2 абонементи та 5 читальних залів на 474 місць. У 2009 р. створено залу електронної інформації на 40 автоматизованих робочих місць із доступом до всесвітньої мережі Інтернет.

Наразі ресурсна база бібліотеки становить 530591 одиниць зберігання. Бази даних електронного каталогу нараховують майже 200 тис. записів, в т. ч. доступних користувачеві – понад 160 тис. База даних «Книга» – більше 200 тис. бібліографічних записів, «Повнотекстові видання» – понад 3 тис., фонд медіатеки – 752 одиниці зберігання.

Впродовж року бібліотека обслуговує 40 тис. користувачів, яким видається понад 1 млн. документів. Для студентів університету проводиться більше 400 різноманітних культурно-просвітницьких заходів.

Активно впроваджуються інноваційні процеси в роботу бібліотеки. Пріоритетний напрям її – створення потужної електронної бази.

Значна увага надається корпоративній взаємодії з бібліотеками різних систем та відомств. Бібліотека здійснює обмін аналітичних записів журнальних статей з Центральним українським корпоративним каталогом (ЦУКК) та регіональним корпоративним каталогом (РКК). На корпоративних засадах розпочато співробітництво з освітянськими бібліотеками та ДНПБ імені В.О.Сухомлинського щодо формування інформаційного ресурсу психолого-педагогічної тематики до всеукраїнської БД «Україніка наукова», здійснюється реферування публікацій періодичних видань науковців університету. У 2011 р. бібліотека стала членом зведеного Інтернет-каталогу «Бібліотеки України». Наша бібліотека – член Української бібліотечної асоціації та регіональної асоціації бібліотек Вінниччини.

Становлення та розвиток бібліотеки впродовж десятиліть відбувалися завдяки професіоналізму, відповідальності, а головне – любові до своєї справи працівників книгозбірні багатьох поколінь. Вагомий внесок у розбудову університетської бібліотеки ветеранів бібліотечної справи Шелягової З.М., Янківської Г.П., Псенюк Д.І., Бородавко О.М., Іщук Н.Ф., Кравець Н.С., Шаповал Л.П., Бойван О.В., Радер Н.І., Шпильової Н.М., Бондар Г.П., Михальчук Л.І., Іванчук В.О., Марченко М.В. та ін. Серед когорти молодих спеціалістів, на яких бібліотека покладає велику надію у продовженні справи забезпечення освітян якісною бібліотечно-бібліографічною інформацією – Стопа І.О., Коношевська Т.В., П`ятак О.А., Грищук Т.М. та ін.

Пройшовши славний історичний шлях, зберігаючи традиції, бібліотека педуніверситету виконує свою основну місію – сприяння вищому навчальному закладу у виконанні навчально-виховного процесу та науково-дослідній роботі.

Зміни, які характеризують нову парадигму освіти, диктують зростання вимог до інформаційного забезпечення освітніх закладів як важливого інструменту навчальної, наукової та пізнавальної діяльності. Стратегічні пріоритети вищої школи змінюють пріоритети бібліотечно-бібліографічного та інформаційного обслуговування. Правильно обрана стратегія діяльності дає можливість бібліотеці бути успішною, прогресивною, потрібною читачеві.

В.С.Білоус

Література

Шестопалюк, О.В. Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського / О.В. Шестопалюк // Знаменні і пам’ятні дати Вінниччини 2012 р.: хронол. довід. / ВОУНБ ім. К.А.Тімірязєва; уклад. Г.М.Авраменко; ред.: М.Г.Спиця, Г.М.Слотюк. – Вінниця, 2011. – С. 138-142.

Освіта на Поділлі: минуле та сьогодення: до 100-річчя заснув. Вінниц. ДПУ ім. М.Коцюбинського: матеріали ХХІІІ Всеукр. наук. іст.-краєзн. конф., 20-21 жовт. 2011 р. – Вінниця, 2011. – 414 с.

Державний архів Вінницької області. Ф. Д-54. – Оп. 1. – Спр. 71. – Арк. 10.