Вінницька ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва :: Наші видання

МЕТОДИЧНА ПАРАСОЛЬКА

Методичний лист

«Щоденник роботи бібліотеки»

у ракурсі ГОСТ 7.20-2000 «Бібліотечна статистика»

Марченко Тетяна Миколаївна

завідуюча відділу

науково-методичної роботи

 та інновацій у бібліотечній справі

ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва

З 1 вересня 2002 року введений в дію ГОСТ 7.20-2000 «Бібліотечна статистика». Даний стандарт встановлює єдині правила і вимоги до збирання та надання статистичних даних бібліотеками України. Він дозволяє уніфікувати статистичну звітність бібліотек різних рівнів і встановлює єдині терміни, визначення і одиниці обліку їх діяльності.

У публічних бібліотеках Вінницької області має щодня відбуватися  збір та обробка показників роботи, які відображаються в облікових документах. А саме:

1. Первинні облікові документи для щоденного заповнення:

Назва документу

Призначення документу

Примітки

Формуляр читача

 

призначений для обліку користувача бібліотеки, обліку відвідувань, контролю та обліку виданих і повернутих документів, аналізу читання

картотеки формулярів читачів зберігаються 3 роки, після перереєстрації читачів і повернення книг

Картка реєстрації читача

 

призначена для обліку користувачів та аналізу відомостей про нього (єдина реєстраційна картотека, ведеться у бібліотеці з структурними підрозділами)

 

Картка реєстрації абонентів МБА

 

призначена для обліку абонентів і аналізу відомостей про них (картотека МБА)

картотека абонентів, які користуються МБА зберігається 1 рік, після закінчення строку дії договору на міжбібліотечне абонементне обслуговування

Картка реєстрації абонентів інформації

 

призначена для обліку абонентів і аналізу відомостей про них (картотека індивідуального та групового інформування)

 

Лист (журнал) обліку довідок і консультацій

призначений для обліку відмов за запитами та аналізу відмов

 

Книжковий формуляр

 

призначений для обліку та контролю виданих і повернутих користувачем документом і аналізу їх використання

 

Паспорт заходу

 

призначений для обліку та аналізу заходів, проведеного бібліотекою

 

А також у відповідності до формату системи обслуговування

Електронна БД користувачів бібліотеки

призначена для обліку користувачів, обліку відвідувань

 

Контрольний листок

призначений для обліку відвідувань користувача підрозділів бібліотеки, контролю за виданими та повернутими документами

 

Разовий контрольний листок

призначений для обліку відвідувань разовими користувачами підрозділів бібліотеки

 

Листок вимоги користувача

призначений для пошуку і видачі документів, обліку та аналізу запитів та відмов

зберігаються 1 рік

Журнал реєстрації бібліографічних довідок

призначений для обліку відмов за запитами та аналізу відмов

зберігається до ліквідації бібліотеки

Книжковий формуляр

 

призначений для обліку та контролю виданих і повернутих користувачем документом і аналізу їх використання

 

Лічильник відвідувань сайту бібліотеки

призначений для обліку звернень віддалених користувачів

 

Первинні облікові форми підсумовуються у вторинних документах обліку:

• щоденнику роботи бібліотеки; (структурного підрозділу)

• статистичній формі № 6-НК;

• звіті про роботу бібліотеки за будь-який період часу.

У даному методичному листі запропоновані структура та методика відображення діяльності процесів бібліотечного обслуговування у вторинному документі обліку «Щоденник роботи…».

Кожна бібліотека, а також її структурні підрозділи обслуговування здійснюють свій облік роботи в «Щоденнику роботи…», який бажано, заповнювати в 5-ти частинах.

1. Частина. Облік складу користувачів і відвідувань (Додаток №1)

У графі 2 вказується кількість зареєстрованих користувачів (фізичних осіб) згідно з єдиною реєстраційною картотекою (ЄРК) на основі облікової документації, прийнятої в бібліотеці. У тому числі, подається кількість зареєстрованих користувачів за віковою ознакою (графи 4,5,6).

У бібліотеці з одним структурним підрозділом (в тому числі у сільській бібліотеці) кількість зареєстрованих  користувачів визначається кількістю читацьких формулярів.

У графі 3 вказується загальна кількість користувачів, яким надавалися послуги вперше у структурному підрозділі на основі даних підсумків за формулярами, за день.

Одиницею обліку відвідувань є кожен прихід користувача в бібліотеку чи будь-який структурний підрозділ для запису, перереєстрації, отримання, повернення документів та продовження строків користування ними, отримання довідок і консультацій, роботи з довідково-бібліографічним апаратом, а також для пошуку інформаційних ресурсів в Інтернет. Кожне відвідування користувачем бібліотеки фіксується у читацькому формулярі або у зошиті обліку довідок. Загальний підсумок відвідувань протягом дня вноситься до графи «Відвідування». Відвідування масових заходів зазначають окремо в Частині 3.

2.Частина. Облік видачі документів (Додаток №2)

Видача документа – надання документа за запитом користувача бібліотеки на абонементі, у читальному залі через нестаціонарні форми обслуговування. Одиницею обліку видачі документів є примірник, або підшивка періодичного видання, отриманого користувачем за його запитом. Облік видачі журналів, газет, нот, карт, патентів, стандартів тощо, об'єднаних або зберігаються в папках, коробках, підшивках, комплекти та ін. проводиться за кількістю тих примірників документів, які відповідають запиту користувача. Подовження терміну користування виданями вважається  новою видачею.

Облік видачі документів проводиться за кількістю виданих примірників, зареєстрованих у формулярі читача.

Фіксування видачі документів за видами, мовами і МБА у Ч.2 Щоденника роботи є обов’язковим, оскільки такі дані вносяться до щорічної державної звітної форми № 6-НК.

Видача за галузями знань фіксується у відповідності до прийнятих методичних рішень.

3.Частина. Облік масової роботи (Додаток №3)

У дану частину заносяться відомості про кожний масовий захід, відразу ж після його проведення. Захід, в організації та проведенні якого брали участь кілька структурних підрозділів, враховується один раз в одному із Щоденників і заповнюється один «Паспорт масового заходу».

Одиницею обліку заходів є один захід – презентація, виставка, огляд, екскурсія тощо. Комплексний захід, що включає одночасне використання різних форм масової роботи, враховується як один захід. При проведенні циклів заходів (тижні, декади, місячники та ін.) враховується кожний захід, що входить до циклу.

4. Частина. Облік інформаційної та довідково-бібліографічної роботи (Додаток №4)

Дану частину пропонується вести у чотирьох розділах:

а) довідково-бібліографічна робота;

б) інформаційна робота;

в) створення бібліографічної та рекламної продукції;

г) формування інформаційної культури.

У розділі а) обліку підлягають тематичні, уточнюючі (на уточнення бібліографічних даних), фактографічні, адресні, довідки, що надійшли до бібліотеки, незалежно від способу їх передачі (з каналів телефонного, електронного зв'язку, поштою, при безпосередньому контакті з користувачем).

Проводиться облік таких довідок:

- тематичних – за кількістю виконаних  довідок, підготовлених у вигляді бібліографічних списків або тематичних збірок по одній темі;

- уточнюючих – за кількістю бібліографічних записів незалежно від кількості уточнених елементів в одному записі;

- адресних – за кількістю документів, наявність яких у фонді бібліотеки потрібно встановити;

- фактографічних – за кількістю виявлених (що встановлюються) фактів статистичного, адресного, топографічного, біографічного, хронологічного та іншого характеру.

5. Частина. Облік роботи з бібліотечними пунктами.

Ведеться при наявності таких. Здійснюється за частинами додаток №1 Облік складу користувачів і відвідувань та №2 Облік видачі документів.

Щоденники обліку роботи зберігаються до ліквідації бібліотеки.

ЩОДЕННИК РОБОТИ    Завантажити (51 Кб, xsl)


Методична парасолька

для молодого бібліотекаря

 

Збірник інформаційно-методичних матеріалів

 

 

 

Відповідальна за випуск Н.І.Морозова,

директор Вінницької ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва

 

 

Укладач, комп’ютерний набір:

Т.М. Марченко, Т.П. Кристофорова

 

Редагування:

О.Г. Поліщук

 

Комп’ютерна верстка:

Н.В. Спиця

 

Підписано до друку 21.09.2011. Формат 60х84/16

Папір офсетний. Умов. друк. арк. 9.0.Тираж 100 прим.