Вінницька ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва :: Наші видання

Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. 
Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними.
Ст. 21 Конституції України

 

1. 67.9(4УКР)300 У 45 Конституція України (прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року) : із змін., внесеними згідно із Законом України від 8 груд. 2004 р. № 2222 – ІV. – Х. : Фоліо, 2007. – 160 c.

2. Декларація про права інвалідів вiд 9 груд. 1975 р. [Електронний ресурс]. – URL: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi–bin/laws/main.cgi?nreg=995_117 – Назва з титул. екрану.

3. 67.9(4УКР)305 З–19 Законодавство України про пенсійне забезпечення : закони і законодав. акти / уклад. О.М. Роїна. – 2–е вид. – К. : КНТ, 2005. – 492 с.

4. 67.9(4УКР)305 З–19 Законодавство України про соціальне забезпечення : станом на 15 лют. 2006 р. : закони і законодав. акти. – К. : Істина, 2006. – 320 с.

5. 67.9(4УКР)305 З–19 Законодавство України про соціальний захист населення : закони і законодав. акти / упоряд. О.М. Роїна. – 5–е вид., змін. та доп. – К. : КНТ, 2007. – 520 с.

6. 67.9(4УКР)305 К 57 Кодекс законів про працю України : наук. – практ. комент. / за ред. Погрібного О.О., Іншина М.І., Шопіної І.М. – К. : Правова єдність, 2008. – 456 c.

7. Конвенція про права інвалідів від 13 груд. 2006 р. [Електронний ресурс]. – URL: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi–bin/laws/main.cgi?nreg=995_g71 – Назва з титул. екрану.

8. 67.51 К 64 Конвенция о правах инвалидов : резолюция Генеральной Ассамблеи ООН №61/106. – К. : Гранд–прес, 2007. – 39 с.

9. 67.9(4УКР)305 Н 72 Новая пенсионная система в Украине: три уровня пенсионного обеспечения : сб. законов / сост. И.М. Сирота. – 2–е изд., испр. и доп. – Х. : Одиссей, 2007. – 272 с.

10. 67.9(4УКР)305 Н 74 Новое пенсионное законодательство Украины / сост. М. Бойцова. – Х. : Фактор, 2004. – 444 с.

11. 67.9(4УКР)305 П 25 Пенсійна система в Україні: три рівні пенсійного забезпечення : зб. законів: станом на 20 січ. 2008 р. – Х. : Одіссей, 2008. – 248 с.

12. 67.9(4УКР)305 П 68 Правовий та соціальний захист інвалідів в Україні : закони і законодав. акти / ред. І.Я. Сахань. – К. : Юрінком Інтер, 2000. – 416 с.

13. 67.9(4УКР)305 П 78 Про соціальний захист в Україні : зб. законів. – Х. : ІГВІНІ, 2005. – 352 с.

14. Про реабілітацію інвалідів в Україні : Закон України вiд 6 жовт. 2005 р. № 2961–IV // Відом. Верхов. Ради України. – 2006. – № 2. – Ст. 36;  http://zakon1.rada.gov.ua/cgi–bin/laws/main.cgi?nreg=2961–15&c=1#Public.

15. Про ратифікацію Конвенції про професійну реабілітацію та зайнятість інвалідів : Закон України вiд 6 берез. 2003 р. № 624–IV // Відом. Верхов. Ради України. – 2003. – № 25. – Ст. 175; http://zakon1.rada.gov.ua/cgi–bin/laws/main.cgi?nreg=624–15&c=1#Public.

16. Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні : Закон УРСР вiд 21 берез. 1991 р. № 875–XII // Відом. Верхов. Ради УРСР. – 1991. – № 21. – С. 252; http://zakon1.rada.gov.ua/cgi–bin/laws/main.cgi?nreg=875–12&c=1#Public

17. Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування : Закон України вiд 9 лип. 2003 р. № 1058–IV // Відом. Верхов. Ради України. – 2003. – № 49. – Ст. 376; http://zakon.rada.gov.ua/cgi–bin/laws/main.cgi?nreg=1058–15&c=1#Public.

18. Про пенсійне забезпечення : Закон України вiд 5 листоп. 1991 р. № 1788–XII // Відом. Верхов. Ради України. – 1992. – № 3. – Ст. 10; http://zakon.rada.gov.ua/cgi–bin/laws/main.cgi?nreg=1788–12&c=1#Public.

19. Про стан забезпечення в Україні встановлених чинним законодавством соціальних, економічних, правових і конституційних гарантій у сфері соціального захисту та реабілітації інвалідів : Постанова Верхов. Ради України вiд 20 лют. 2003 р. № 560–IV // Голос України. – 2003. – 18 берез.; http://zakon1.rada.gov.ua/cgi–bin/laws/main.cgi?nreg=560–15&c=1#Public.

20. Про затвердження плану невідкладних заходів щодо розв'язання проблем соціального захисту інвалідів та забезпечення захисту їх прав : Розпорядж. Кабінету Міністрів України від 3 груд. 2008 р. № 1513–р. [Електронний ресурс]. – URL: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi–bin/laws/main.cgi?nreg=1513–2008–%F0&c=1#Public. – Назва з титул. екрану.

21. Про заходи щодо соціального захисту інвалідів по слуху і зору : Розпорядж. Кабінету Міністрів України вiд 5 листоп. 2008 р. № 1391–р // Уряд. кур'єр. – 2008. – 7 листоп.; http://zakon1.rada.gov.ua/cgi–bin/laws/main.cgi?nreg=1391–2008–%F0&c=1#Public.

22. Про затвердження Державної типової програми реабілітації інвалідів : Постанова, Програма, Перелік Кабінету Міністрів України вiд 8 груд. 2006 р. № 1686 // Офіц. вісн. України. – 2006. – № 50. – Ст. 3311; http://zakon1.rada.gov.ua/cgi–bin/laws/main.cgi?nreg=1686–2006–%EF&c=1#Public

23. Про фінансування програм соціального захисту інвалідів : Розпорядж. Кабінету Міністрів України вiд 4 листоп. 2002 р. № 625–р. [Електронний ресурс]. – URL: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi–bin/laws/main.cgi?nreg=625–2002–%F0&c=1#Public. – Назва з титул. екрану.

24. Про затвердження Положення про Фонд соціального захисту інвалідів : Постанова, Положення Кабінету Міністрів України вiд 26 верес. 2002 р.№ 1434 // Офіц. вісн. України. – 2002. – № 39. – Ст. 1818; http://zakon1.rada.gov.ua/cgi–bin/laws/main.cgi?nreg=1434–2002–%EF&c=1#Public.

25. Про подальший розвиток вітчизняного виробництва засобів реабілітації інвалідів : Постанова Кабінету Міністрів України вiд 7 груд. 2000 р. № 1788 // Офіц. вісн. України. – 2000. – № 50. – Ст. 2155; http://zakon1.rada.gov.ua/cgi–bin/laws/main.cgi?nreg=1788–2000–%EF&c=1#Public.

26. Про забезпечення інвалідів автомобілями : Розпорядж. Кабінету Міністрів України вiд 29 жовт. 2009 р. № 1299–р // Уряд. кур'єр. – 2009. – 18 листоп.; http://zakon1.rada.gov.ua/cgi–bin/laws/main.cgi?nreg=1299–2009–%F0&c=1#Public.

27. Про затвердження плану невідкладних заходів щодо розв'язання проблем соціального захисту інвалідів та забезпечення захисту їх прав : Розпорядж. Кабінету Міністрів України вiд 3 груд. 2008 р. № 1513–р. [Електронний ресурс]. – URL: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi–bin/laws/main.cgi?nreg=1513–2008–%F0&c=1#Public. – Назва з титул. екрану.

28. Про Міжнародний день інвалідів : Указ Президента України вiд 27 листоп. 1993 р. № 566/93 [Електронний ресурс]. – URL: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi–bin/laws/main.cgi?nreg=612%2F96–%F0%EF&c=1#Public. – Назва з титул. екрану.

29. 67.9(4УКР)305 С 69 Соціальна допомога за законодавством України : зб. нормат. актів / упоряд. Г. І. Чанишева, Т. М. Додіна. – Х. : Одіссей, 2006. – 544 с.

30. 67.9(4УКР)305 С 69 Соціальні допомоги, пільги та послуги за законодавством України : зб. нормат. актів / упоряд. Т. М. Додіна, Г. І. Чанишева. – Х. : Одіссей, 2008. – 520 с.

31. Цивільний Кодекс України : наук.–практ. комент. / за заг. ред. : Є.О. Харитонова, О.І. Харитонової, Н.Ю. Голубєвої. – К. : Всеукр. асоц. вид. «Правова єдність», 2008. – 740 с.

 

 КНИГИ

 

32. 67.9(4УКР)305 Б 77 Бойко, М. Д. Право пенсійного забезпечення в Україні : навч. посіб. / М.Д. Бойко. – 2–е вид., випр. і доп. – К. : Атіка, 2006. – 356 с.

33. 67.9(4УКР)305 Б 77 Бойко, М. Д. Право соціального забезпечення України : навч. посіб. / М.Д. Бойко. – 3–є вид., доп. та перероб. – К. : Атіка, 2006. – 380 с.

34. 67.9(4УКР)305 Б 79 Болотіна, Н. Б. Право соціального захисту: становлення і розвиток в Україні : наук. вид. / Н.Б. Болотіна. – К. : Знання, 2005. – 381 с.

35. 67.51 В 40 Взаємодіємо активно. Порадник для осіб з інвалідністю, їхніх представників та громадських організацій інвалідів для ефективної реалізації та захисту своїх прав / Нац. Асамблея інвалідів України, Фонд прав інвалідів (США). – К. : [б. и.], 2010. – 118 с.

36. 67.51 В 42 Від виключення до рівності. Реалізація прав людей з інвалідністю : практ. посіб. для парламентарів щодо Конвенції про права інвалідів та Факультативного протоколу до неї. – К. : ООН, 2008. – 152 с.

37. 67.51 Д 49 Дітям про Конвенцію ООН про права інвалідів / худож. : І. Поліщук, І. Бутініна. – К. : Нац. Асамблея інвалідів України, [2009]. – 20 с.

38. 67.9(4УКР)301 Д 70 Доступність до об'єктів житлового та громадського призначення для людей з особливими потребами : метод. посіб. – Вид. 4–е, доп. – К. : Нац. Асамблея інвалідів України, 2007. – 138 с.

39. 60.5 Е 79 Ерусланова, Р. И. Технологии социального обслуживания лиц пожилого возраста и инвалидов на дому : учеб. пособие для студ. вузов / Р.И. Ерусланова. – М. : Дашков и К., 2007. – 132 с.

40. 67.9(4УКР)300 З–40 Защита прав пользователей психиатрической помощи в суде. Практический опыт / сост. Т. Маликов. – Вінниця : Відродження, 2004. – 76 с.

41. 88.492 К 63 Комар, Т. О. Соціально–психологічна робота з людьми із особливими потребами : наук.–метод. матеріали / Т.О. Комар, І.С. Довгалюк. – Вінниця : [б.в.], 2004. – 50 с.

42. 60.550 К 63 Комплексная реабилитация инвалидов : учеб. пособие для студ. вузов / ред. Т.В. Зозуля. – М. : АСАDEMIA, 2005. – 304 с.

43. 65.9(4УКР)27 Л 51 Лесько, О. Й. Соціально–економічні проблеми зайнятості та професійної реабілітації осіб з обмеженими фізичними можливостями : моногр. / О.Й. Лесько. – Вінниця : УНІВЕРСУМ–Вінниця, 2004. – 244 с.

44. 60.550 М 15 Макарова, О. В. Державні соціальні програми: теоретичні аспекти, методика розробки та оцінки : моногр. / О.В. Макарова. – К. : Ліра–К, 2004. – 328 с.

45. 67.9(4УКР)300 Н 35 Національна платформа недержавних організацій щодо виконання зобов'язань держави перед громадянами з інвалідністю за Конвенцією ООН про права інвалідів / Коаліція захисту прав інвалідів та осіб з інтелектуальною недостатністю. – К. : Коаліція, 2010. – 85 с.

46. 67.9(4УКР)305 П 32 Пільги. Регулювання та захист : постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, військовослужбовцям, ветеранам, інвалідам, жінкам, малозабезпеченим / ред. В.С. Ковальський. – К. : Юрінком Інтер, 2004. – 417 с.

47. 67.9(4УКР)305 П 56 Понікаров, В. Д. Пенсійне та соціальне забезпечення : підруч. / В.Д. Понікаров, М.М. Топоркова. – Х. : ІНЖЕК, 2006. – 400 с.

48. 67.9(4УКР)300 П 68 Права людей з інвалідністю в Україні : звіт за результатами громадського моніторингу / Нац. Асамблея інвалідів України, Міжнар. Фонд «Відродження». – К. : [б. и.], 2008–2009. – 100 с.

49. 91.9:60 П 68 Право на життя без перешкод: інваліди і суспільство : довід.–бібліогр. покажч. – Миколаїв : Централіз. бібл. система для дорослих, 2007. – 56 с.

50. 67.9(4УКР)305 П 68 Право соціального забезпечення : підруч. для студ. вузів / за ред. П.Д. Пилипенка. – 2–е вид., переробл. і доп. – К. : Ін Юре, 2008. – 504 с.

51. 67.9(4УКР)300 П 68 Правова абетка «Дізнайся про свої права більше» / О. Лепетюк [та ін.] ; Нац. Асамблея інвалідів України. – К. : [б. и.], 2010. – 80 с.

52. 60.5 П 78 Про становище інвалідів в Україні : нац. доповідь / Мін–во праці та соц. політики України. – К. : [б. и.], 2008. – 200 с.

53. 88.482 П 86 Психологическое и социальное сопровождение больных детей и детей–инвалидов : учеб. пособие / ред. С.М. Безух, С.С. Лебедева. – СПб. : Речь, 2006. – 112 с.

54. 67.9(4УКР)300 П 88 Публічна дипломатія у сфері захисту прав осіб з розумовою відсталістю / Коаліція захисту прав інвалідів та осіб з інтелектуальною недостатністю ; упоряд. Н. Майорова. – К. : [Вид. Татарін], 2009. – 168 с.

55. 65.9(4УКР)24 Р 13 Рабочие места для инвалидов: порядок создания, санкции за невыполнение нормативов по труду : сборник / сост. О. Кормилец. – Х. : Консульт, 2007. – 132 с.

56. 67.9(4УКР)301 Р 31 Реабілітація інвалідів в Україні. Вип. 1 : зб. нормат.–прав. док. відповідно до Закону України "Про реабілітацію інвалідів в Україні" / підгот. : Н. Скрипка [та ін.]. – К. : Нац. Асамблея інвалідів України, 2007. – 180 с.

57. 67.9(4УКР)305 С 38 Синчук, С. М. Право соціального забезпечення України : навч. посіб. / С.М. Синчук, В.Я. Бурак. – 2–е вид., переробл. і доп. – К. : Знання, 2006. – 318 с.

58. 67.9(4УКР)305 С 40 Сирота, І. М. Право соціального забезпечення в Україні : підруч. / І.М. Сирота. – 7–е вид., переробл. і доп. – Х. : Одіссей, 2007. – 408 с.

59. 67.9(4УКР)305 С 40 Сирота, И. М. Все о пенсиях, пособиях, социальной защите граждан Украины : науч.–практ. коммент. и сб. нормат. актов / И.М. Сирота. – 7–е изд. – Х. : Одиссей, 2007. – 752 с.

60. 67.9(4УКР)305 С 40 Сирота, И. М. Право социального обеспечения в Украине : учеб. / И.М. Сирота. – 6–е изд. – Х. : Одиссей, 2006. – 432 с.

61. 65.9(4УКР–4ВІН)27 С 69 Соціальний захист та пенсійне забезпечення населення Вінниччини : стат. зб. / Голов. упр. статистики у Вінниц. обл. – Вінниця : [б.в.], 2005. – 76 с.

62. 67.9(4УКР)305 С 69 Соціальні послуги: як побудувати українську модель на європейських підходах. – К. : [б.в.], 2006. – 226 с.

63. 60.550 С 72 Спільний шлях: вісник громадських організацій молоді з особливими потребами : наук.–популяр. л–ра. – Вінниця : [б.в.], 2005. – 28 с.

64. 67.9(4УКР)305 С 78 Сташків, Б. І. Право соціального обслуговування : навч. посіб. / Б.І. Сташків. – К. : Знання, 2007. – 567 с.

65. 67.9(4УКР)305 С 78 Сташків, Б. І. Теорія права соціального забезпечення : навч. посіб. / Б.І. Сташків. – К. : Знання, 2005. – 405 с.

66. 88.482 Т 76 Трошин, О. В. Основы социальной реабилитации и профориентации : учеб. пособие / О.В. Трошин, Е.В. Жулина, В.А. Кудрявцев. – М. : Сфера, 2005. – 384 с.

67. 60.5 Х 73 Холостова, Е. И. Социальная реабилитация : учеб. пособие для студ. вузов / Е.И. Холостова, Н.Ф. Дементьева. – 4–е изд. – М. : Дашков и К., 2006. – 340 с.

68. 60.550 Х 73 Холостова, Е. И. Социальная работа с инвалидами : учеб. пособие / Е.И. Холостова. – М. : Дашков и К., 2007. – 240 с.

69. 54.18 Ш 37 Шевчук, В. І. Комплексна реабілітація інвалідів з наслідками травм та захворюваннями опорно–рухової системи : посіб. / В.І. Шевчук, Ю.О. Безсмертний. – Вінниця : Книга–Вега, 2004. – 316 с.

70. 67.9(4УКР)305 Ш 78 Шовкошитна, С. Інвалідність. Як оформити пенсію? / С. Шовкошитна ; Ін–т громад. сусп–ва. – 2–є вид., випр. та допов. – К. : [б.в.], 2003. – 24 с.

71. 60.550 Я 77 Ярская–Смирнова, Е. Р. Социальная работа с инвалидами : учеб. пособие / Е.Р. Ярская–Смирнова, Э.К. Наберушкина. – 2–е изд. – СПб. : Питер, 2005. – 316 с.

 

СТАТТІ

 

72. Авраменко, М. Професійна реабілітація як механізм соціальної інтеграції інвалідів : [про деякі пробл. формув. банку даних осіб з особл. потребами] // Соц. захист. – 2005. – № 3. – С. 31–32.

73. Александрова, М. Державна допомога малозабезпеченим сім'ям та інвалідам // Місц. самоврядування. – 2011. – № 5. – С. 72–74.

74. Алексєєв, В. Інвалідність: варто замислитись! // Охорона праці. – 2010. – № 11. – С. 46–48.

75. Баранцова, Т. Активно відстоювати свої права : роздуми про життя–буття інвалідів–візочників // Соц. захист. – 2005. – № 11. – С. 45–46.

76. Берлінський, В. Права людей з інвалідністю мають бути гарантовані // Людина і праця. – 2008. – № 7. – С. 5–7.

77. Білик, І. Державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам // Право України. – 2006. – № 4. – С.40–43.

78. Богданов, С. Соціальний захист інвалідів праці – одне із пріоритетних завдань Фонду : [про Фонд соц. страхування від нещас. випадків на вир–ві та проф. захворювань України] // Пенсія. – 2008. – № 11. – С. 14–15.

79. Богданов, С. Інвалідам праці – належну увагу // Людина і праця. – 2008. – № 11. – С. 22–23.

80. Боровська, Я. Державна політика у сфері зайнятості інвалідів у контексті зарубіжного досвіду // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2008. – № 4. – С. 262–269.

81. Верховод, І. С. Освіта – шлях до соціальної інтеграції та працевлаштування інвалідів // Держава та регіони. Сер.: Економіка та підприємництво. – 2011. – № 1. – С. 25–27.

82. Вітик, І. Р. Працевлаштування осіб з інвалідністю: законодавчі новели, проблеми та перспективи / І. Р. Вітик, В. Л. Костюк // Суд. практика. – 2010. – № 5. – С. 7–12.

83. Гаврюшенко, Г. Працевлаштування осіб з обмеженими фізичними можливостями: світовий досвід та пропозиції щодо його запровадження в Україні // Соц. захист. – 2005. – № 11. – С. 27–28.

84. Гаврюшенко, Г. В. Законодавча практика країн ЄС щодо працевлаштування інвалідів / Г. В. Гаврюшенко, П. М. Коропець // Суд. практика. – 2010. – № 5. – С. 23–30.

85. Гарканова, В. Виконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів // Довід. кадровика. – 2007. – № 8. – С. 66–69.

86. Гарканова, В. Надання дотації роботодавцям для створення спеціальних робочих місць для інвалідів // Довід. кадровика. – 2007. – № 10. – С. 49–52.

87. Гарканова, В. Працевлаштування інвалідів та надання підприємствам дотації // Довід. кадровика. – 2008. – № 3. – С. 96–101.

88. Гарканова, В. Виконання вимог статті 19 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» // Довід. кадровика. – 2007. – № 7. – С. 71–74.

89. Глинська, Н. Соціальний захист інвалідів праці в умовах економічної кризи // Людина і праця. – 2008. – № 12. – С. 31–32.

90. Глинська, Н. Автомобіль для інваліда – благо чи тягар? // Охорона праці. – 2009. – № 10. – С. 55–56.

91. Голуб, Ю. Захист прав інвалідів – вимога закону і совісті // Вісн. прокуратури. – 2009. – № 5. – С. 23–27.

92. Гончарова, Л. Допомога на догляд за інвалідом або за престарілим // Місц. самоврядування. – 2011. – № 4. – С. 75–78.

93. Горова, О. Правове становище інвалідів // Юрид. Україна. – 2006. – № 9. – С. 4–7.

94. Гутаріна, К. В. Права інвалідів у цивільному процесі // Адвокат. – 2007. – № 11/12. – С. 65–66.

95. Данюк, М. Державна політика у сфері соціального захисту інвалідів // Вісн. податк. служби України. – 2007. – № 29. – С. 29–30.

96. Денисенко, М. Порядок нарахування пенсії по інвалідності, яка настала внаслідок трудового каліцтва // Вісн. Пенс. фонду України. – 2011. – № 5. – С. 25.

97. Дерев'янко, С. Соціально–економічне становище інвалідів в Україні та проблеми їх соціального захисту за умов трансформаційної економіки // Україна: аспекти праці. – 2005. – № 4. – С. 12–16.

98. Державна програма реабілітації : [комент.] // Уряд. кур'єр. – 2007. – 10 січ. – С. 13.

99. Добродій, Т. Оподаткування фізичних осіб: пільги інвалідам війни ІІІ групи, колишнім в'язням концтаборів // Вісн. податк. служби України. – 2007. – № 4. – С.43–44.

100. Допомога інвалідам з дитинства та дітям–інвалідам : комент. законодавства // Уряд. кур'єр. – 2007. – 6 лип. –С. 6.

101. Дяченко, В. Будуємо суспільство рівних можливостей // Уряд. кур'єр. – 2006. – 21 січ. – С. 7.

102. Дьяченко, В. Комплексна реабілітація – шлях створення рівних можливостей // Соц. захист. – 2006. – № 11. – С. 7–11.

103. Забезпечити зайнятістю людей з інвалідністю: розвінчати міфи // Людина і праця. – 2011. – № 5. – С. 13–14.

104. Зайнятість людей з інвалідністю: МОП пропонує нову модель працевлаштування // Людина і праця. – 2009. – № 12. – С. 14–15.

105. Збільшено пенсійні виплати інвалідам війни і учасникам бойових дій // Людина і праця. – 2010. – № 8. – С. 17–18.

106. Зякун, М. Реабілітації інвалідів – особливу увагу // Охорона праці. – 2008. – № 3. – С. 45–46.

107. Каляпина, Е. Трудоустройство инвалидов, или Цугцванг украинского работодателя // Кадровик України. – 2010. – № 9. – С. 40–52.

108. Качан, Л. Людям, які втратили здоров'я, але зміцнили велич духу // Соц. захист. –2006. – № 12. – С. 13–15.

109. Качан, Л. Інваліди стануть конкурентоспроможнішими / Л. Качан, В. Лесин // Людина і праця. – 2008. – № 2. – С. 16–17.

110. Качний, О. С. Державні механізми регулювання працевлаштування інвалідів / О. С. Качний, Д. Е. Шапоренко // Держава та регіони. Сер.: Держ. упр. – 2011. – № 2. – С. 105–109. – Бібліогр. 8 назв.

111. Кір'ян, Т. Рівень та можливості використання праці інвалідів на підприємствах окремих сфер економічної діяльності // Україна: аспекти праці. – 2008. – № 2. – С. 13–19.

112. Кір'ян, Т. Системно–концептуальний підхід щодо соціально–професійної реабілітації інвалідів / Т. Кір'ян, І. Верховод // Україна: аспекти праці. – 2007. – № 2. – С. 3–11.

113. Ковальчук, Я. Участь у спадкуванні за заповітом інвалідів // Юрид. журн. – 2009. – № 4. – С. 100–101.

114. Козуб, І. Право інваліда на працю як природне право та конституційний принцип // Юрид. Україна. – 2007. – № 11. – С. 52–57.

115. Козуб, І. Права людини чи інваліда? // Право України. – 2010. – № 1. – С.122–127.

116. Колєшня, Л. Інтеграція людей з інвалідністю у сфері праці: перспективи і напрями / Л. Колєшня, В. Пасічник // Україна: аспекти праці. – 2009. – № 7. – С. 20–24.

117. Колєшня, Л. Основні напрямки розвитку трудової зайнятості осіб з обмеженими можливостями в контексті Плану дій Ради Європи // Україна: аспекти праці. – 2007. – № 4. – С. 22–26.

118. Колєшня, Л. Шляхи соціальної інтеграції інвалідів у соціальне життя через упровадження організаційної моделі зайнятості / Л. Колєшня, Т. Тимошек // Україна: аспекти праці. – 2005. – № 7. – С. 14–21.

119. Кравченко, Р. Від надання послуг – до їх науково–методичного забезпечення : [про соц. захист інвалідів] // Соц. захист. – 2007. – № 6. – С. 48–50.

120. Купалова, Г. Зайнятість та професійна реабілітація осіб з обмеженими фізичними можливостями: проблеми і шляхи вирішення / Г. Купалова, О. Лесько // Україна: аспекти праці. – 2004. – № 5. – С. 3 – 11.

121. Куровська, Г. Основні концепції державної політики залучення осіб з інвалідністю до ринку праці : міжнародний аспект // Україна: аспекти праці. – 2007. – № 1. – С. 43–45.

122. Куца, А. Основоположні норми та правила соціального захисту осіб із функціональними обмеженнями // Підприємництво, госп–во і право. – 2010. – № 11. – С. 105–108. – Бібліогр. в кінці ст.

123. Куца, А. Створення для інвалідів сприятливих умов життєдіяльності // Підприємництво, госп–во і право. – 2010. – № 12. – С. 115–117. – Бібліогр. в кінці ст.

124. Лапка, Н. Я. «Дитина–інвалід»: поняття та ознаки // Наук. вісн. Київ. нац. ун–ту вн. справ. – 2010. – № 4. – С. 79–87.

125. Люшненко, М. Захист прав інвалідів – вимога закону і совісті // Вісн. прокуратури. – 2011. – № 4. – С. 28–34.

126. Макійчук, Т. М. Правове становище дітей–сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що мають інвалідність // Держава і право. – 2009. – Вип. 45. – С. 353–360.

127. Маслєннікова, В. Нові підходи державної політики до забезпечення прав осіб з інвалідністю у сфері праці // Україна: аспекти праці. – 2010. – № 8. – С. 20–25. – Бібліогр. в примітках.

128. Международное сотрудничество Российской Федерации в деле всеобъемлющего обеспечения прав человека. Права инвалидов в общей системе прав человека : (по материалам  Всероссийской научно–практической конференции) // Государство и право. – 2010. – № 4. – С. 111–114.

129. Мєдвєдєва, Т. Особливості оформлення інвалідів // Праця і закон. – 2011. – № 8. – С. 20–23.

130. Мельник, С. Законодавчо–нормативне забезпечення державної соціальної політики щодо інвалідів / С. Мельник, Г. Гаврюшенко // Україна: аспекти праці. – 2010. – № 6. – С. 16–20.

131. Мицик, В. В. Конвенція ООН про права інвалідів 2006 р. та механізми нагляду за її здійсненням // Юриспруденція: теорія і практика. – 2008. – № 1. – С. 2–6.

132. Мосейчук, В. Інвалідів для працевлаштування мають шукати центри зайнятості, а не самі підприємства // Податк. планув. – 2006. –№ 2. – С.19–20.

133. Мосяков, В. Працевлаштування інвалідів – турбота спільна : [досвід Запоріз. обл.] // Соц. захист. – 2006. – № 7. – С. 16–18.

134. На задоволення вимог шахтарів–інвалідів потрібно майже 1,5 мільярда гривень // Людина і праця. – 2008. – № 5. – С. 25–26.

135. Національна Асамблея інвалідів України «Всеукраїнське громадське соціально–політичне об'єднання» [Електронний ресурс]. – URL: http://www.naiu.org.ua/. – Назва з титул. екрану.

136. Паніна, Я. Життя без обмежень // Вісн. Пенс. фонду України. – 2011. – № 1. – С. 42–43.

137. Панцир, С. Сучасні спроби комплексного перегляду правових основ політики зайнятості інвалідів // Часоп. ПАРЛАМЕНТ. – 2005. – № 3. – С. 2–7.

138. Парягина, О. А. Концептуально–правовые основы и проблемы занятости инвалидов : [в Росії] // Право и политика. – 2007. – № 4. – С. 119–126.

139. Пасічніченко, С. В. Громадські організації інвалідів як структурний елемент громадянського суспільства // Держава і право. – 2009. – Вип. 44. – С. 284–289.

140. Пасічніченко, С. Правовий зміст понять «інвалід» та «інвалідність» // Підприємництво, госп–во і право. – 2005. – № 11. – С. 138–140.

141. Пасічніченко, С. В. Адміністративно–правове регулювання соціального захисту інвалідів // Часоп. Київ. ун–ту права. – 2010. – № 3. – С. 102–105.

142. Пасічніченко, С. В. Громадські організації інвалідів як структурний елемент громадського суспільства // Держава і право. – 2009. – Вип. 44. – С. 284–289.

143. Пенсійне забезпечення інвалідів // Вісник Пенс. фонду України. – 2011. – № 1. – С. 14–15.

144. Пірус, О. Соціальна реабілітація підлітків–інвалідів // Соц. захист. – 2005. – № 3. – С. 14–16.

145. Потрібні і співчуття, і реальна допомога : [про соц. захист інвалідів] // Охорона праці. – 2009. – № 6. – С. 45–46.

146. Починок, О. Потерпілий має стати повноцінним членом суспільства // Охорона праці. – 2009. – № 10. – С. 49–50.

147. Починок, О. Потерпілий має стати повноцінним членом суспільства : [реабілітація інвалідів] // Охорона праці. – 2009. – № 10. – С. 49–50.

148. Пригуза, П. Штрафні санкції за незабезпечення працевлаштування інвалідів, або податок (обов'язковий платіж) за меншу кількість працюючих інвалідів, ніж встановлено нормативом // Юрид. журн. – 2005. – № 3. – С.107–112.

149. Призначення пенсії по інвалідності: необхідні передумови // Людина і праця. – 2009. – № 8. – С. 23.

150. Призначення та виплата державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям–інвалідам // Пенсія. – 2008. – № 3. – С. 16–17.

151. Про працевлаштування інвалідів у транспортній галузі // Охорона праці. –2007. – № 9. – С. 43–44.

152. Проскурняк, О. І. Еволюція ставлення суспільства й держави до людей з особливими потребами // Вісн. Харків. держ. акад. культури. – 2006. – Вип. 17. – С. 249–255.

153. Пузирний, В. Особи із зниженою працездатністю як суб'єкти трудових правовідносин // Підприємництво, госп–во і право. – 2007. – № 12. – С. 77–80.

154. Пузирний, В. Правовий захист осіб зі зниженою працездатністю при припиненні трудових правовідносин // Підприємництво, госп–во і право. – 2004. – № 5. – С. 14–17.

155. Пузирний, В. Ф. Забезпечення зайнятості та працевлаштування інвалідів у контексті європейської інтеграції України // Держава і право. – 2007. – Вип. 36. – С. 317–321.

156. Ребізант, Р. Як забезпечити «інвалідний» норматив і уникнути санкцій : [про працевлаштування інвалідів] // Податк. планув. – 2009. – № 2. – С. 58–59.

157. Савосько, Е. Практические вопросы взаимодействия работодателей с Фондом социальной защиты инвалидов // Кадровик України. – 2010. – № 3. – С. 95–100.

158. Саврова, О. Звільнення інваліда, якщо на підприємстві немає вакансій для переведення на підходящу роботу // Кадровик. Труд. право і упр. персоналом. – 2010. – № 7. – С. 29–31.

159. Сіренко, О. Маємо подбати про інвалідів // Уряд. кур'єр. – 2007. – 10 січ. – С.

160. Сопільняк, Д. Установлення ненормованого робочого дня та надання додаткової відпустки за ненормований робочий день інвалідам І і ІІ груп // Довід. кадровика. – 2010. – № 11. – С. 23–28.

161. Сташків, Т. Приймаємо особу з інвалідністю на надомну роботу: крок за кроком / Т. Сташків, І. Іванченко // Кадровик. Труд. право і упр. персоналом. – 2010. – № 10. – С. 9–21.

162. Талан, М. Гарантувати права інвалідів на ринку праці / М. Талан, В. Берлінський // Людина і праця. – 2008. – № 6. – С. 14.

163. Тарабукіна, І. Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям–інвалідам / І. Тарабукіна; В. Кокіна // Уряд. кур'єр. – 2007. – 23 берез. – С. 11.

164. Тарасенко, В. С. Працевлаштування інвалідів на посадах зі шкідливими та небезпечними умовами праці: судова практика // Митна справа. – 2009. – № 1. – С. 79–82.

165. Татарин, Б. Прокурорський нагляд як запорука додержання прав дітей–інвалідів, які виховуються у спеціалізованих навчальних закладах // Вісн. прокуратури. – 2009. – № 8. – С. 26–29.

166. Терюханова, Н. Удосконалення діяльності регіональної служби зайнятості щодо працевлаштування інвалідів / Н. Терюханова, Н. Стульпінас, О. Терещук // Україна: аспекти праці. – 2009. – № 1. – С. 3–6.

167. Терюханова, І. Н. Інваліди на ринку праці: шляхи підвищення конкурентоспроможності // Формув. ринк. відносин в Україні. – 2007. – № 7. – С. 149–153.

168. Терюханова, І. Працевлаштування та зайнятість інвалідів: погляд інвалідів і роботодавців / І. Терюханова, Н. Стульпінас, О. Терещук // Україна: аспекти праці. – 2008. – № 4. – С. 9–13.

169. Терюханова, І. Комплексна реабілітація інвалідів – важлива умова їх конкурентоспроможності на ринку праці / І. Терюханова, Н. Стульпінас // Україна: аспекти праці. – 2010. – № 4. – С. 36–39.

170. Терюханова, І. Н. Регіональні проблеми працевлаштування інвалідів в Україні та шляхи їх вирішення // Формув. ринк. відносин в Україні. – 2007. – № 10. – С. 142–147.

171. Терюханова, І. Зайнятість інвалідів: реалії та перспективи // Україна: аспекти праці. – 2007. – № 1. – С. 3–8.

172. Трудові права людей з особливими потребами // Людина і праця. – 2010. – № 5. – С. 24–25.

173. Турський, В. М. Правові аспекти регулювання робочого місця незрячого фахівця в Україні // Адвокат. – 2006. – № 7. – С. 7–11. – Бібліогр.: 26 назв.

174. Турський, В. Правові аспекти регулювання робочого часу працівників–інвалідів в Україні // Адвокат. – 2005. – № 2. – С. 14–18.

175. Турський, В. Робочий час працівників–інвалідів // Юрид. вісн. України. – 2005. – 15 січ.

176. Ударцов, Ю. Реалізація наглядових повноважень у сфері соціального захисту інвалідів // Вісн. прокуратури. – 2008. – № 8. – С. 26–31.

177. Філоненко, С. Шанс на гідне життя // Віче. – 2010. – № 7. – С. 32–34.

178. Фуртас С. Соціальна захищеність інвалідів в Україні // Вісн. податк. служби України. – 2007. – № 14. – С. 58–59.

179. Хамайдюк, О. На підприємстві працює інвалід // Довід. кадровика. – 2009. – № 5. – С. 92–102.

180. Хамайдюк, О. На підприємстві працює інвалід // Довід. кадровика. – 2009. – № 5. – С. 92–102.

181. Чепурной, А. Г. Международно–правовые аспекты формирования государственной политики по социальной защите инвалидов боевых действий в Российской Федерации // Государство и право. – 2005. – № 7. – С. 42–46.

182. Шевцов, А. Незвичайні діти у звичайній школі : [про дітей–інвалідів] // Завуч. – 2009. – № 19. – С. 3–35.

183. Шлапко, Т. Характеристика інвалідності як однієї з підстав виникнення пенсійних правовідносин // Підприємництво, госп–во і право. – 2007. – № 9. – С. 25–28.

184. Яковлєва, О. Бо кожен член суспільства – повноцінна особистість // Уряд. кур'єр. – 2007. – 11 січ. – С. 5.

185. Ярошенко, О. Працевлаштування інвалідів: диференціація та проблеми правового регулювання // Вісн. Акад. правов. наук України. – 2004. – № 3. – С. 97–105.

186. Ярошенко, В. Працевлаштування інвалідів: реалії та перспективи // Соц. захист. – 2005. – № 11. – С. 15–16.

187. Ярощук, В. Реабілітація за допомогою інформації / В. Ярощук, Р. Щербан // Бібл. планета. – 2009. – № 1. – С. 26.

 

 

Підготувала Березюк Н.В.,

провідний бібліограф відділу літератури та інформації

 з питань економіки і права