Вінницька ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва :: Наші видання

Витоки українського книгодрукування

Початок книговидання на Поділлі

Берлин, И. Типографское дело у евреев : [згадується про єврейські друкарні Межирова (1790) і Могилева-Подільського (1798)] / И. Берлин // Еврейская энциклопедия. – СПб., [1912]. – Т. 14. – С. 849-864.

Білінський, М. Часописи Поділля : істор.-бібліогр. зб. з нагоди 150-ліття першої газ. на Україні (1776-1926) та 10-ліття існування УСРР / М. Білінський, Н. Співачевська, І. Кревецький ; ред. В. Отамановський ; Вінниц. філ. Всенарод. б-ки України при Всеукр. Акад. наук ; Кабінет виучування Поділля. – Вінниця, 1927-28. – [176 с.]. –(Вип. 20).

Блажевич Ю. Матеріали до історії друкарства на Поділлі з кінця ХVІІІ до початку ХХ ст. : (з рукопис. спадщини Ю. Сіцінського) // Володимир Січинський та Україна : матеріали міжнар. конф. – К., 1996. – С. 161-167.

Е.С. Подольские типографи и издания : (ист. очерк) / Е.С. // Подольские епархиальные ведомости. – 1903. – № 46. – С. 1379-1387.

Ісаєвич, Я.Д. Друкарство на Поділлі у XVII-XVIII ст. // Тези доп. VI Поділ. іст.-краєзн. конф. – Кам’янець-Подільський, 1985. – С. 66-67.

Кароєва, Т.Р. Книговидавнича справа Поділля: тенденції розвитку (друга пол. XIX–поч. 30-х років XX ст.) [Рукопис] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : (07.00.08) / Т.Р. Кароєва ; КНУКіМ, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – К., 2004. – 19 с.

Назаренко, Є.Д. Подільські видання творів Руданського // Духовні витоки Поділля: творці історії краю: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. – Хмельницький, 1994. – Ч.1. – С.126-127.

Огієнко, І.І. Історія українського друкарства / І. І. Огієнко – К. : Либідь, 1994. – 448 с. – Зі змісту: [Друкарні на Вінниччині XVIII–XIX ст.]. – С. 332-333, 362, 364-366, 397, 400, 420-421.

Сецинскій, Е. (протоіерей). Опись старопечатныхъ книгъ : бібліографія / Е. Сецинскій ; Музей Подольскаго Церковнаго Историко-археологическаго Общества (быв. Древнехранилища Историко-статистическаго Комитета). – Каменецъ-Подольскъ : Тип. С. П. Киржацкаго, 1904. – 107 с.

Соломонова, Т.Р. «Регіональна книга» як складова частина поняття «національна книга» : (на прикл. «подільської книги») / Т.Р. Соломонова // Бібл. планета. – 2000. – № 4. – С. 19-22.

Соломонова, Т.Р. Видавнича діяльність Подільського земства (1904–1920) / Т.Р. Соломонова // Наук. зап. Вінниц. держ. пед. ун-ту. – Вінниця, 2002.– Вип. 4. – С. 51–54. – (Сер. «Історія»).

Соломонова, Т.Р. Випуск навчальної літератури на Поділлі у першій третині ХХ ст. / Т.Р. Соломонова // Наук. записки Вінниц. держ. пед. ун-ту. – Вінниця, 2003. – Вип. 5. – С. 69-73. – (Сер. «Історія»).

Соломонова, Т.Р. Книговидавнича діяльність подільських «Просвіт» на початку ХХ ст. / Т.Р. Соломонова // Поділля у контексті укр. історії : матеріали Всеукр. наук. конф. – Вінниця, 2001. – С. 145-148.

Соломонова, Т.Р. Книговидання у Вінниці на початку ХХ ст. / Т.Р. Соломонова // Подільська старовина : наук. зб. – Вінниця, 2003. – [Вип. 3]. – С. 189-194.

Соломонова, Т.Р. Подільські видавництва першої чверті ХХ ст. / Т.Р. Соломонова // Вісн. Кн. палати. – 2001. – № 12. – С. 45-48.

Соломонова, Т.Р. Українське книгодрукування на Поділлі у 1917 р. / Т.Р. Соломонова // Матеріали Х Поділ. іст.-краєзн. конф. – Кам’янець-Подільський, 2000. – С. 337-342.

Трембіцький, А. Історія друкарства на Поділлі за працями Є. Сіцінського / А. Трембіцький // Київ. старовина. – 2003. – № 6. – С. 28-42.

 

Підготувала бібліограф І категорії Л.Б. Борисенко