Вінницька ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва :: Наші видання

Витоки українського книгодрукування

Пам’ятки вітчизняного книгодрукування

у фондах бібліотек України

Белічко, Н.Ю. Раритетні видання з історії України : (альбом Д.І. Яворницького, С.І. Васильківського, М.С. Самокиша «З української старовини» та серія листівок А.А. Ждахи за мотивами укр. народ. пісень) / Н.Ю. Белічко // Рукописна та книжкова спадщина України. – К, 1994. – Вип. 2. – C. 126-135. http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/rksu/texts.html

Боброва, М.І. До історії відділу рідкісних видань та рукописів Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету інені В. Н. Каразіна / М.І. Боброва, І.І. Кононенко // Рукописна та книжкова спадщина України. – К., 2007. – Вип. 12. – C. 364-370. http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/rksu/texts.html

Видання кириличного друку (1581-1916) : каталог / укл. : Н. Флегонтова ; відп. ред. О. Лазарєва. – К. : НПБУ, 2005. – 44 с. : іл. – (Колекція НПБ України).

Дубровіна, Л.А. Концепція книжкового фонду україніки П.Я. Стебницького / Л.А. Дубровіна, О.П. Степченко // Рукописна та книжкова спадщина України. – К, 2003. – Вип. 8. – C. 273–283. http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/rksu/texts.html

Заболотна, Н. Пам’ятки південнослов’янського кириличного книгодрукування у відділі стародруків та рідкісних видань НБУВ / Н. Заболотна // Бібл. вісн. – 2006. – № 3. – С. 11–19.

Зленко, Г. Старої книги пахощі і знада : із циклу розповідей «Написане залишається» : [історія виявлення у фонді Одес. держ. наук. б-ки ім. М. Горького одного із раритетів південноукр. книгодруку – книги Іуди Гадасі «Ешколь га-кофер» ] / Г. Зленко // Наук. світ. – 2007. – № 1. – С. 8-9.

Казакова, Н. З вдячністю і думками про майбутнє... : [особисті кн. колекції та особові фонди діячів укр. діаспори в б-ках та архівах України] / Н. Казакова // Бібл. планета. – 2004. – № 1. – С. 33-34.

Калашник, Т. Особисті книжкові колекції у фонді Сумської ОУНБ / Т. Калашник // Бібл. планета. – 2007. – № 1. С. 26-27.

Ковальчук, Г.І. Книжкові пам’ятки (рідкісні та цінні книжки) в бібліотечних фондах : монографія / Г.І. Ковальчук. – К. : НБУВ, 2004. – 644 с.

Колекція Степана Сірополка : каталог книг укр. і рос. мовами / укл. та авт. вступ. ст. Л. Ніколенко ; відп. ред. О. Лазарєва. – К. : НПБУ, 2007. – 248 с. : портр. – (Колекція НПБ України).

Мороз, Н. Столітні раритети Михайла Івасюка / Н. Мороз, Г. Заславець // Вісн. Кн. палати. – 2004. – № 11. – С. 44.

Муха, Л.В. Колекційні фонди Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського як об’єкт національного надбання: проблема збереженості та перспективи її вирішення / Л.В. Муха // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2008. – № 1. – С. 39-42. 

Мяскова, Т.Є. Заснування та комплектування Бібліотеки Університету св. Володимира (1834–1841) / Т. Є. Мяскова // Рукописна та книжкова спадщина України: Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – К., 1998. – Вип. 4. – C. 292-302.  http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/rksu/texts.html

Первопечатные отечественные издания в харьковских коллекциях : свод. кат. : [в 2 ч.]. Ч. 1 : Описание анонимного памятника печати, изданий Ивана Федорова и Петра Мстиславца / Харьк. гос. науч. б-ка им. В. Г. Короленко ; [сост. И.Я. Лосиевский]. – Х. : ХГНБ, 1987. – 54 с.

Погрібний, А.Г. Унікальний документ нашої культури : (каталог особист. б-ки Б. Грінченка) / А.Г. Погрібний // Рукописна та книжкова спадщина України: Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, Інститут рукопису. – Київ, 1993. – Вип. 1. – C. 70-83. http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/rksu/texts.html

Посвистак, О. Книжкові колекції Ф.Сарани / О.Посвистак // Вісн. Кн. палати. – 2002. – № 4. – С. 30-33.

Сеник, Л.Б. Автографи українських діячів у фонді рідкісних і цінних видань [Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва] / Л.Б. Сеник // Подільський книжник : альманах / Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва ; уклад. Т.Р. Соломонова. – Вінниця, 2009. – Вип. 1. – С. 59-71.

Соколов, В. Колекція Хрептовичів як джерело вивчення пам’яток українського книгодрукування ХVII першої третини ХIХ ст. / В.Соколов // Вісн. Кн. палати. – 2001. – № 1. – С. 29-32.

Україномовна книга у фондах Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського. 1798–1923 : бібліогр. покажч. : в 3 т. / Ред. О.С. Онищенко. – К. : НБУВ, 2003 –(Нац. бібліографія України).

Т. 1 : 1798–1911. – 676 с.

Т. 2 : 1912–1923. – 690 с.

Україномовна книга, 1808-1923 : [бібліогр. покажчик] / Нац. парламент. б-ка України ; уклад. Р.С. Жданова, В.М. Лой ; відп. ред. В.О. Кононенко, В.В. Патока. – К. : Абрис, 1996. – 174 с. – (Укр. кн. у фондах Нац. парламент. б-ки України).

Українська книга в фондах Одеської державної наукової бібліотеки ім. О.М. Горького 1574-1923 : каталог. – О. : ОДНБ, 1991. – 60 с.

Українські продовжувані видання у фонді ХДНБ ім. В.Г. Короленка (1830-1923) : друк. кат. / уклад. Л.Ф. Бондаренко. – Х. : ХДНБ, 2003. – 116 с.

Хівренко, Н. Книжкові колекції / Н. Хівренко // Пам’ять століть. – 2010. – № 1/2. – С. 38-41.

Цендра, Н. Львів і українська книжка на зламі ХІХ і ХХ століть : [огляд колекції Музею книги і друкарства у Львові] / Н. Цендра // Наук. світ. – 2008. – № 6. – С. 26-29.

Ціборовська-Римарович, І. О. Книжковий фонд Відділу стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки / І.О. Ціборовська-Римарович // Рукописна та книжкова спадщина України. – К., 2007. – Вип. 12. – C. 52-69.  http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/rksu/texts.html