Вінницька ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва :: Наші видання

Витоки українського книгодрукування

Подвижники книжкової справи

Беринда Памво / О.М. Дзюба // Енцикл. історії України. – К.,2003. – Т. 1: А-В. – С. 237.

Беринда, Памво. Лексикон словенороський Памви Беринди / Памво Беринда ; підг. тексту і вступ. ст. В.В. Німчука. – К., 1961. – 271 с. http://litopys.org.ua/berlex/be.htm

Гаврилюк, Ю. Григорій Ходкевич – визначний меценат культури XVI століття [Електронний ресурс] : [про фундатора кирилич. друк., яка діяла у 1568–1579 рр. у м. Заблудові (північне Підляшшя, нині Білостоц. повіт Підляського воєводства у Польщі), рус. магната, великого гетьмана литов. Григорія Ходкевича]. – Режим доступу : http://www.haidamaka.org.ua/0077.html. – Назва з екрану.

Гринько, М. Подвижник української справи – Євген-Юлій Пеленський / М. Гринько, М. Корнійчук // Сл. і час. – 2008. – № 4. – С. 88-92.

Дашкевич, Я. Говганнес (Ованнес) Карматанянц. Первый армянский книгопечатник на Украине Ованнес Карматаняц. / Я. Дашкевич // Постаті. – 2007. – С. 89-98.

Ісаєвич, Я. Юрій Дрогобич : іст. повість [про авт. першої друк. кн. в Україні] / Я. Ісаєвич // На переломі : друга пол. ХV – перша пол. ХVІ ст. – К., 1994. – С. 17-96.

Карматенянц Ованес [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ru.wikipedia.org/wiki/Карматенянц,_Ованес. – Назва з екрану.

Ковальовська, Л. Степан Дропан – перший український книгодрукар / Л. Ковальовська // Уряд. кур’єр. – 2006. 24 лют. – С. 8-9.

Нагірняк, О. Друкар, лексограф, письменник : [про видав. діяльн. друкаря, книговидавця, перекладача I пол. XVII ст. Памва Беринди] / О. Нагірняк // Пам’ять століть. – 2007. – № 1. – С. 190-191.

Росовець, Т.М. Михайло Сльозка – друкар, письменник, бібліофіл – та його бібліотека як джерело творчості // Рукописна та книжкова спадщина України. – К., 2004. – Вип. 9. – С. 60-70. http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/rksu/texts.html

Соболь Спиридон Миронович [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ru.wikipedia.org/wiki/Соболь,_Спиридон_Миронович . – Назва з екрану.

Стасенко, В. Львівська друкарня Степана Дропана середини ХV ст. – вигадка чи реальність / В.Стасенко // Укр. культура. – 2001. – № 3. – С. 34-36.

Степан Дропан // Українці в світі [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrainians-world.org.ua/ukr/peoples/cb652ff16fab9bcb/. – Назва з екрану.

Цуп, Я. Юрій Дрогобич в контексті формування української еліти / Я. Цуп // День. – 2003. – 2 серп. http://www.day.kiev.ua/23250/

Чуприна, О. Памво Беринда укладав свій словник півжиття // Газ. по-українськи. – 2007. – 28 лип.

Шевчук, В. Друкар XVII століття, автор військової книги Онисим син Михайла Радишевський / В. Шевчук // Вісн. Львів. ун-ту. – Л., 2007. – № 2. – С. 62-75. – (Сер. «Книгознавство, бібліотекознавство та інформ. технології»). http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/vlnu/Knyg/2007_2/62-75.pdf

Шугаєва, Л. Культура України польсько-литовської доби: книгодрукування і усна народна творчість / Л. Шугаєва // Історія в шк. – 1999. – № 8/9. – С. 2-3.

Яремчук, Н. Містерія «Острозької Біблії» / Н.Яремчук // Укр. культура. – 2001. – № 4/5. – С. 40.

Іван Федоров (Федорович)

Баренбаум, И.Е. К биографии Ивана Федорова / И.Е. Баренбаум // Вопр. истории. – 1988. – № 11. – С. 135–138.

Бендасюк, С. Общерусскiй первопечатникъ Иванъ Федоровъ и основанная имъ братская Ставропигiйская печатня во Львове / С. Бендасюк. – Л. : Изд-во Ставропигийск. ин-та , 1934. – 78 [2] с. – (Оттиск из «Временника на 1935 г.»). – Библиогр. : с. 65-78.

Булгак, О.В. Засновник книгодрукування в Україні : (до 420-річчя з дня смерті Івана Федорова) / О.В. Булгак // Календар знамен. і пам’ят. дат. – К., 2003. – ІV кв. – С. 62-67.

Видашенко, М.Б. Музей Івана Федорова у Львові : ілюстров. проспект / М.Б. Видашенко. – Л. : Каменяр, 1979. – 126 с.

Запаско, Я.А. Видання Івана Федорова / Я.А. Запаско, Я.Д. Ісаєвич. – К.: Вища шк., 1983. – 206 с.

Запаско, Я.А. Мистецька спадщина Івана Федорова : [ілюстров. огляд і альбом репрод. шрифтів і прикрас] / Я.А. Запаско. – Л. : Вища шк., Вид-во при Львів. ун-ті, 1974. – 223 с.

Ісаєвич, Я.Д. Першодрукар Іван Федоров і виникнення друкарства на Україні / Я.Д. Ісаєвич. – Л. : Вища шк., Вид-во при Львів. ун-ті, 1975. – 151 с.

Кралюк, П. Острозька Біблія як форпост православно-слов’янського світу : [видання Острозької Біблії] / П. Кралюк // День. – 2003. – 3 жовт. – С. 8. – (Україна Incognita).

Кривцова, Н. Іван Федоров – першодрукар : урок-досдідж. / Н. Кривцова // Сучас. шк. України. – 2010. – Верес. (№ 9). – С. 13-16 [вкл.].

Кучерук, О. Походження, станова належність друкаря ранніх українських книг Івана Федоровича / О. Кучерук // Пам’ять століть. – 2004. – № 1. – С. 117-129.

Місцями Івана Федорова на Україні : [путівник] / М.Б. Видашенко [та ін.]. – Л. : Каменяр, 1982. – 123 с.

Немировский, Е.Л. 400 лет историографии русского и украинского первопечатания / Е.Л. Немировский // Федоровские чтения. 1973 : сб. науч. тр. – М., 1976. – С. 37.

Немировский, Е.Л. Иван Федоров. Около 1510–1583 гг. / Е.Л. Немировский. – М. : Наука, 1985. – 318 с.

Немировский, Е.Л. Мой Иван Федоров : (из воспоминаний книговеда) / Е.Л. Немировский // Библиотековедение. – 2000. – № 2. – С. 84.

Низовий, М. Іван Федоров (Федорович): кому належить його друкарська спадщина? / М. Низовий // День. – 2010. – 24-25 верес. – С. 21.  http://www.day.kiev.ua/310382

Низовий, М. Іван Федоров (Федорович) : рос., укр. чи якийсь інший друкар-просвітник? [Електронний ресурс] // СтопкомUA. – 2010. – 24 груд. – Режим доступу: http://www.100p.com.ua/statti_4/ivan_fedorow_fedorowytc.html . – Назва з екрану.

Низовий, М. Кому належить друкарська спадщина Іван Федорова (Федоровича) / М. Низовий // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2010. – № 2. – С. 54-61. http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/bdil/2010_2/10.pdf

Пасічник, І. Людина Європи – Іван Федоров : до 425-х роковин від дня смерті / І. Пасічник // День. – 2008. – 20 груд. – С. 7. http://www.day.kiev.ua/290619?idsource=262200&mainlang=ukr

Перша надрукована в Україні книжка. Мовою джерел : Іван Федоров та львівський «Апостол» (матеріали до уроків з теми : «Культура України в другій половині XVI ст.») : метод. матеріал // Історія в шк. України. – 2008. – № 2. – С. 21-22.

Федоренко, Д. Національна святиня : «Буквар» Івана Федорова в Україні та за її межами / Д. Федоренко // Освіта. – 1998. – 25 листоп.- 2 груд. – С. 4.

Хоменко, Б. Чи був Іван Федоров першодрукарем в Україні? / Б. Хоменко // Вінниччина. – 1998. – 28 листоп. – (Літ.-мистець. вип. «Зоряна криниця»).

Шаров, І.Ф. Федоров Іван (бл.1525–1583) : засн. книгодрукування в Україні / І.Ф. Шаров // 100 видатних імен України / І.Ф. Шаров. – К, 1999. – С. 426-430.