Вінницька ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва :: Наші видання

Витоки українського книгодрукування

З історії виникнення друкованої книги на українських землях

Андрійчук, М.Т. Ґенеза книгодрукування на теренах України : інформаційна ситуація у вітчизняній історіографії XX ст. // Технологія і техніка друкарства. – К., 2005. – Вип.1. – С.147-157.

Биковський, Л. У службах українській книжці / Л. Биковський ; упоряд.: Л. Винар, Я. Ісаєвич ; НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича . – Л., 1997. – 327 с.

Бурдяк, Н.Й. Початки українського книгодрукування / Н.Й. Бурдяк // Розбудова держави: духовність, екологія, бізнес : зб. матеріалів другої Загальноукр. студ. наук. конф. – К., 1996. – С. 46-48.

Васьківська, О. Друкар книг, перед тим небачених, та книгодрукування на Україні у ХVI–ХІХ століттях / О. Васьківська // Вісн. Кн. палати. – 2009. – № 1. – С. 38-41.

Василишин, О.М. Мандрівні друкарні (першої половини XVII ст.) / О. М. Василишин // Поліграфія і видав. справа. – 2010. – № 2. – С. 50-53.

Волкотруб, Л.М. До питання про історію розвитку книгодрукування / Л.М. Волкотруб // Сторінки історії : зб. наук. пр. / відп. ред. Н.Ф.Гнатюк. – К., 2010. – Вип.30. – С. 5-13. http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Si/2010_30/Volkotryb.pdf

Гальченко, О.М. Оправа східнослов’янських рукописних книг та стародруків в Україні: історія, структура, опис / О.М. Гальченко. – К. : НБУВ, 2005. – 376 с. : іл.

Гламазда, М. Увічнене в слові : [книгодрукування в Україні] / М. Гламазда // Укр. культура. – 1998. – № 6. – С. 12-13.

Горбаченко, Т. Книга і нація : [історія книгодрукування в Україні] / Т. Горбаченко // Людина і світ. – 2001. № 7. – С. 23-27.

Грановський, Б.Є. Історія національного друку України в бібліографії за 1483–2000 рр. : довідник / Б.Є. Грановський. – К. : Геопринт, 2003. – 495 с. : іл.

Грінченко, Б. Як ширилось у нас друкарство / Б. Грінченко // Вісн. Кн. палати. – 2007. – № 2. – С. 40-41.

Дроб’язко, М.Ф. Тисячоліття літописання та книжкової справи в Україні / М.Ф. Дроб’язко // Календар знамен. і пам’ят. дат України. – К., 1998. – ІІ кв. – С. 38-44.

Денисенко, В. Книгодрукування в Україні / В. Денисенко // Історичний календар’2010 / М-во освіти і науки України, Держ. наук.-вироб. п-во «Картографія». – К., 2009. – Вип. 13. – С. 161-162 .

Євтушенко, І. Мистецтво друкарства в Україні / І. Євтушенко // Мистец. та освіта. – 2003. – № 2. – С. 28–40.

Єфремов, С. Історія українського письменства / С. Єфремов. – К. : Феміна, 1995. – 688 с.

Запаско, Я.П. Початки українського друкарства / Я.П. Запаско, О.Я. Мацюк, В.В. Стасенко . – Л. : Центр Європи, 2000. – 222 с. : іл.

Зелінська, Н. Наукове книговидання в Україні : історія та сучас. стан / Н. Зелінська. – Л. : Світ, 2002. – 268 с.

Ісаєвич, Я. Українське книговидання : Витоки. Розвиток. Проблеми / Я. Ісаєвич. – Л. : Ін-т українознав. ім. І. Крип’якевича НАНУ, 2002. – 520 с.

Климчак, А. Острозький музей книги і друкарства / А. Климчак // Музеї України. – 2006. – № 3. – С. 16-17.

Книгодрукування на Україні, 1574–1974. – К. : Дніпро, [1974]. – 47 с. : іл.

Ковба, М. Шляхи розвитку книжкової справи України / М. Ковба // Друкарство. – 1995. – Трав.-серп. – С. 10-11.

Короб, А. Українська видавнича справа у 50–60-х роках ХІХ століття : (на прикл. створення навч. підруч.) / А. Короб // Українознавство. – 2010. – № 4. – С. 178-183.

Кочубей, Л.О. Нариси з історії видавничої діяльності Університету Св. Володимира у 1834-1917 роках : (на прикл. видань з природознавства) / Л.О. Кочубей. – К. : Видав.-поліграф. центр «Київ. ун-т», 2009. – 223 с.

Коць-Григорчук, Л. Біля джерел кириличного книгодрукування / Л. Коць-Григорчук // Укр. мова. – 2008. № 1. – С. 50-68.

Крохмалюк, В. Просвітителі Смотрицькі : це їм належать «Острозька Біблія» та «Граматика слов’янська» / В. Крохмалюк // Демокр. Україна. – 1992. – 24 листоп.

Кумейко, О.В. Історія виникнення книги. Розвиток книгодрукування в Україні : конф. для учнів 10–11 класів / О.В. Кумейко // Шк. б-ка. – 2004. – № 1. – С. 78-82.

Левчук, О. Українська навчальна книга на етапі становлення / О. Левчук // Друкарство. – 2000. – № 4. – С. 12-14.

Лисенко, Л.В. Наукові категорії «колекція», «зібрання», «бібліотека» як об’єкт вивчення, опису та реєстрації: до проблеми класифікації понять / Л.В. Лисенко // Рукописна та книжкова спадщина України. – К., 2003. – Вип. 8. – C. 216-224.

Мацюк, О. Друкарні в Україні XV століття / О. Мацюк // Наука і сусп-во. – 2009. – № 1/2. – С. 31-35.

Мацюк, О. Чи було книгодрукування на Україні до Івана Федорова / О. Мацюк // Архіви України. – 1968. – № 2. – С. 3-14.

Мельников, О. Чи було книгодрукування в Україні до Івана Федорова : огляд публікацій остан. років / О. Мельников // Вісн. Кн. палати. – 2006. – № 4. – С. 10-13.

Нетреба, Н. Безвихідні дофедорівські першодруки у концепціях та гіпотезах / Н. Нетреба // Вісн. Львів. ун-ту. – Л., 2004. – Вип. 34, ч. 2. – С. 79-83. – (Сер. «Філол.»). http://www.anthropos.org.ua/jspui/bitstream/

Низовий, М. «Чи було книгодрукування в Україні до Івана Федорова?» : (хто ставить це запитання і як на нього відповідають) / М. Низовий // Вісн. Кн. палати. – 2006. – № 9. – С. 32-37.

Огієнко, І.І. Історія українського друкарства / І.І. Огієнко – К. : Либідь, 1994. – 448 с.

Орос, О. Витоки українського книгодрукування / О. Орос // Друкарство. – 2003. – № 1. – С. 78-80.

Орос, О. Започаткування слов’янського книгодрукування при Грушівському монастирі / О. Орос. – Ужгород: [б.в.], 1995. – 92 с. : іл.

Почапська, Л. Історія розвитку українського друкарства // Вісн. Кн. палати. – 2000. – № 11. – С. 21-28.

Рева, Л. Волинська книга : історія, дослідження, колекціонування / Л. Рева // Вісн. Кн. палати. – 2006. – № 2. – С. 52.

Самотий, Р.С. Навчальна література: з icторії видавничої діяльності у Львівській політехніці (середина XIX – початок XX ст.) / Р.С. Самотий // Поліграфія і видав. справа. – 2008. – № 2. – С. 10-16. http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/pivs/2008_2.pdf

Смідович, А.Д. Чи було книгодрукування на Україні до Івана Федорова? / А.Д. Смідович // Укр. іст. журнал. – 1972. – № 3. – С. 65-69.

Скляренко, С.Ф. Учнівська конференція «Історія виникнення книги. Розвиток книгодрукування в Україні» : (9 кл.) / С.Ф. Скляренко, Н.І. Черненко // Упр. шк. – 2007. – № 32. – С. 14-17.

Смідович, А.Д. Чи було книгодрукування на Україні до Івана Федорова? / А.Д. Смідович // Укр. іст. журн. – 1972. – № 3. – С. 65-69.

Смогоржевська, І. Українські дослідження рукописної і стародрукованої книжки 20–30-х років ХХ ст. : (Західна Україна) / І. Смогоржевська // Київ. старовина. – 2004. – № 1. – С. 149–154.

Соколов, В. Книгодрукування з медицини та ветеринарії в Україні в XVIII ст. / В. Соколов // Вісн. Кн. палати. – 2003. – № 7. – С. 31-37.

Соколов, В. Тенденції розвитку книгодрукування та головні шляхи розповсюдження книг в Україні у XVIII ст. / В. Соколов // Бібл. планета. – 2003. – № 1. – С. 9-12.

Стоян, Ф.В. Розвиток концепції поняття «українська книга» в бібліографічному та історико-культурологічному аспектах / Ф. В. Стоян, Є. І. Франчук // Рукописна та книжкова спадщина України. – К., 1998. – Вип. 4. – C. 64-87.

Тимошик, М.С. Раннє українське друкарство (XV–XVII століття) : текст лекції для студ. Ін-ту журналістики з курсу «Історія вид. справи» / [ред. Н.М. Вернигора] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – К., 2002. – 33 с.

Тимошик, М.С. Історія видавничої справи : підручник. – К. : Наша культура і наука, 2003. – 496 с.

Тимошик, М.С. Історія видавничої справи Київського університету. 1834-1999 : монографія / М.С. Тимошик. – К. : Наша культура і наука, 1999. – 306 с.

Тимошик, М. Українське друкарство в Канаді: історія та сьогодення / М. Тимошик // Друкарство. – 2001. – № 4. – С. 18-23.

Тимошик, М. С. Українське книгознавство в лещатах застрілих ідеологічних догм / М.С. Тимошик // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2008. – № 1. – С. 51-62.

Українська книга : [про історію укр. книгодрукування] // Українська культура : лекції / за ред. Д. Антоновича. – К., 1993. – С. 92-145.

Харламов, В.О. Нові дані про початок книгодрукування у Києві / В.О. Харламов // Укр. іст. журн. – 1990. – № 9. – С. 98-106.

Цендра, Н. Львів і українська книжка на зламі ХІХ і ХХ століть / Н. Цендра // Наук. світ. – 2008. – № 6. – С. 26-29.

Черниш, Н. Початки українського друкарства у дослідженнях Іларіона Свєнціцького та Івана Огієнка / Н. Черниш // Вісн. Кн. палати. – 2005. – № 6. – С. 40-44.

Шерстюк, В.П. До історії видавничої справи і друкарства в контексті цензурних обмежень / В.П. Шерстюк // Технологія і техніка друкарства : зб. наук. пр. – К., 2008. – № 2. – С. 135-146.