Вінницька ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва :: Наші видання

Самоосвіта – шлях до успішної кар’єри

Айзенберг, А.Я. Самообразование: история, теория и современные проблемы : учеб. пособие для вузов по спец. «Библиотековедение и библиография» / А.Я. Айзенберг. – М. : Высш. шк., 1986. – 128 с.

Аткинсон, В. Воспитание памяти / В. Аткинсон. – Репринт. изд. – Мн. : Беларуская Энцыклапедыя, 2005. – 160 с. – (Энциклопедическая Библиотека Самообразования).

Бориско, Н.Ф. Сам себе методист или Советы изучающему иностранные языки / Н.Ф. Бориско. – К. : ИНКОС, 2001. – 267 с.

Драйден, Г. Революція в навчанні : монографія / Г. Драйден, Дж. Вос; пер. з англ. М. Олійник. – Л. : Літопис, 2005. – 542 с.

Коноваленко, Ж.Ф. Забыли английский? Начнем сначала! : учеб. пособие / Ж.Ф. Коноваленко. – СПб. : Каро, 2006. – 368 с.

Культура учебного труда : учеб. пособие / ред. А.А. Деркач. – М. : РАГС, 2006. – 132 с.

Мудрість учіння : кроки до успіху / упоряд. Г.С. Сазоненко. – К. : Магістр-S, 1999. – 104 с.

Пасмор, Н.П. Бібліотечно-інформаційне забезпечення самостійної роботи студентів / Н.П. Пасмор. – К. : Кондор, 2007. – 116 с.

Резник, С.Д. Основы личной конкурентоспособности : учеб. пособие / С. Д. Резник, А. А. Сочилова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ИНФРА-М, 2009. – 251 с. – (Высшее образование).

Силинг, М.И. Как учиться с толком для карьеры и удовольствием для себя : учеб. пособие / М.И. Силинг. – М. : Логос : Университ. кн., 2006. – 162 с.

Атаманчук, Ю. Стан організації самостійної роботи студентів ВНЗ / Ю. Атаманчук // Рідна шк. – 2008. – № 6. – С. 46–48.

Атаманюк, В.В. Про підвищення ефективності організації самостійної навчальної діяльності студентів / В.В. Атаманюк, Р.С. Гуревич // Наук. зап. Тернопіл. держ. пед. ун-ту. – Т., 2002. № 7. – С. 37–41. – (Сер. «Педагогіка»).

Афанасьєв, М.В. Формування системи управління самостійною роботою студентів / М.В. Афанасьєв, О. Б. Плоха // Економіка розвитку. – 2011. – № 1. – С. 89–92.

Бурлука, О. В. Роль самоосвіти в житті особистості і суспільства / відп. ред. В.М. Шейко // Культура України. – Х., 2008. – Вип. 23. – С. 59–66.

Бурлука, О. Самоосвіта особистості – складова творчої діяльності / О. Бурлука // Культура України. – Х., 2007. – Вип. 19. – С. 11–18.

Буряк, В. Самостійна робота як системоутворюючий елемент навчальної діяльності студентів / В. Буряк // Вища шк. – 2008. – № 5. – С. 10–24.

Буряк, В. Умови та засоби самоосвіти студентів / В. Буряк // Вища шк. – 2002. – № 6. – С. 18–29.

Гончарова, І. Самоосвіта вчителя в системі підвищення кваліфікації / І. Гончарова // Директор шк. Україна. – 2008. – № 5. – С. 30–31.

Гусак, Т. Організація самостійної роботи студентів (учнів) / Т. Гусак // Рідна шк. – 2004. – № 5. – С. 47–48.

10 известных людей, которые не ходили в школу // Сучас. освіта. – 2010. – № 12. – С. 57.

Доценко, О.Ф. Деятельность библиотеки по организации самостоятельной работы студентов / О.Ф. Доценко // Науч. и техн. б-ки. – 2007. № 7. – С. 34–38.

Елисеев, А.В. Учить школьников самостоятельности и самообразованию / А.В. Елисеев // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2009. – Лип. ( № 25/27). – С. 57–59.

Зборовский, Г.Е. Самообразование – парадигма ХХI века / Г.Е. Зборовский, Е. Шуклина // Высшее образование в России. – 2003. – № 5. – С. 25–30.

Зіньковський, Ю. Імператив трансформації сучасної освітньої парадигми / Ю. Зіньковський, Г. Мірських // Вища шк. – 2010. – № 3/4. – С. 36–43.

Зюнькіна, О. Поняття «інформальна освіта» у контексті розвитку неперервної освіти / О. Зюнькіна // Початк. шк. – 2008. – № 2. – С. 56–59.

Зязюн, Л. Самоосвіта і самовиховання в дослідженнях французьких теоретиків педагогіки / Л. Зязюн // Вища освіта України. – 2005. – № 4. – С. 45–50.

Кашуба, О. М. Інформаційне забезпечення безперервної освіти як складової ринку освітніх послуг / О.М. Кашуба // Держава та регіони. – 2011. – № 1. – С. 192–197. – (Сер. «Економіка та підприємництво»).

Комарова, Е.И. А вы способны учиться самостоятельно? : тест / Е.И. Комарова // Сучас. освіта. – 2010. – № 10. – С. 27–28.

Кремень, В. Г. Неперервна освіта – стратегічний ресурс / В.Г. Кремень // Наука і сусп-во. – 2001. – №11/12. – С. 2–6.

Кулик, Є. Дидактична характеристика процесу самоосвіти / Є. Кулик // Вища освіта України. – 2006. – №.1. – С. 102–110.

Малихін, О. Аспектний аналіз категорій «пізнавальна самостійність» і «пізнавальна активність» у контексті організації самостійної навчальної діяльності студентів / О. Малихін // Рідна шк. – 2011. – № 3. – С. 25–29.

Михайлюк, В. Самоосвіта та самореалізація особистості / В. Михайлюк // Все для вчителя. – 2005. – Листоп. (№ 21/22). – С. 21–25.

Міхно, С.В. Занурення в об'єкт пізнання як умова формування пізнавально-творчої самостійності студентів в евристичному навчанні / С.В. Міхно // Вісн. Вінниц. політехн. ін-ту. – 2008. – № 4. – С. 145–149.

Омарова, Г.А. Самообразование как средство формирования профессионально-личностной компетентности студентов / Г.А. Омарова // Инновации в образовании. – 2010. – № 2. – С. 88–104.

Осипова, Л. Технологія саморозвитку, самовдосконалення особистості / Л. Осипова // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2003. – № 9/10. – С. 45–49.

Пазиніч, С.М. Виховання в системі неперервної освіти та його вплив на соціалізацію особистості / С.М. Пазиніч, Н.О. Шанідзе // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. – 2005. – № 4. – С. 86–94.

Пиндик, О.Г. Методика організації позааудиторної самостійної роботи студентів з іншомовним матеріалом в умовах Болонського процесу / О.Г. Пиндик // Сучасні методи та технології навчання : зб. наук.-метод. досліджень. – 2006. – Вип. 2. – С. 18–27.

Пожарський, Г. Сервіси для самоосвіти : навчання онлайн / Г. Пожарський // Податк. планув. – 2010. – № 6. – С. 61–64.

Сахневич, І.А. Умови ефективної організації самостійної роботи із вивчення іноземної мови майбутніми технічними перекладачами в позааудіторний час / І.А. Сахневич // Вища освіта України. – 2008. – № 3. – С. 48–55.

Сисоєнко, М. Сам собі учень : самоосвіта – єдиний спосіб вдосконалювати власні знання протягом усього життя / М. Сисоєнко // Укр. юрист. – 2006. – № 10. – С. 74–75.

Сотникова, Е. Самостоятельная работа как фактор развития современного дистанционного обучения / Е. Сотникова // Телекоммуникации и информатизация в образовании. – 2004. – № 1. – С. 56–65.

Степашко, В. Педагогічна технологія управління самостійно–пізнавальною діяльністю студентів вищих навчальних закладів економічного профілю / В. Степашко // Шлях освіти. – 2009. – № 1. – С. 24–32.

Тамбовкина, Т.Ю. Самообучение иностранным языкам в языковом ВУЗе: концепция учебного курса / Т.Ю. Тамбовкина // Иностр. яз. в шк. – 2007. – № 4. – С. 77–84.

Трофимова, Н. Самообразование и творческое развитие личности будущего специалиста / Н. Трофимова // Педагогика. – 2003. – № 2. – С. 42–47.

Фельдштейн, Д. Приоритетные направления развития психологических исследований в области образования и самообразования современного человека / Д. Фельдштейн // Вопр. психологии. – 2003. – № 6. – С. 7–16.

Холявінська, М. Загальнокультурна та професійна самоосвіта / М. Холявінська // Відкритий урок : розробки, технології, досвід. – 2008. – № 11. – С. 86–87.

Шпекторенко, І.В. Структура безперервної освіти державних службовців у сфері європейської інтеграції / І. В. Шпекторенко // Актуальні проблеми державного управління процесами європейської та євроатлантичної інтеграції. – К., 2005. – Вип. 15. – С. 238–242. – (Дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України).


Вебліографія

Діденко, Т.П. Організація самоосвіти студентів у сучасних умовах модернізації вітчизняної системи вищої освіти [Електронний ресурс] / Т.П. Діденко. – URL: http://www.rusnauka.com/28_OINXXI_2010/Pedagogica/72131.doc.htm. – Назва з екрану. (Перевірено 17.08.2011)

Самоосвіта та саморозвиток студента як суб’єкта навчально-виховної діяльності [Електронний ресурс]. – URL: http://bibl.kma.mk.ua/pdf/monograf/14/14.pdf. – Назва з екрану. (Перевірено 17.08.2011)

Миронюк, Є. Самообразование как путь культурного самосовершенствования личности [Електронний ресурс] / Є. Миронюк. – URL: http://kak-ya.ru/sept/documents/sept. – Назва з екрану. (Перевірено 17.08.2011)

Зязюн, Л.І. Підготовка молоді до самоосвіти у педагогічних персоналізованих ательє Франції [Електронний ресурс] / Л.І. Зязюн. – URL: http://eprints.zu.edu.ua/1153/1/05zlipaf.pdf. – Назва з екрану. (Перевірено 17.08.2011)

Модель системи самоосвіти керівника [Електронний ресурс]. – URL: http://kzimc.at.ua/publ/robota_z_kadrami/robota_z_kadrovim_rezervom/model_sistemi_samoosviti_kerivnika/19-1-0-91. – Назва з екрану. (Перевірено 17.08.2011)

 

Підготувала бібліотекар І категорії А.А. Ніжньовська