Вінницька ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва :: Наші видання

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А.Тімірязєва

Відділ довідково-бібліографічного та інформаційного обслуговування

 

 

 

Самоосвіта – шлях до успішної кар’єри

(Рекомендаційний бібліографічний список)

 

 

 

Вінниця – 2011


 

«Формальна освіта допоможе вам вижити. Самоосвіта приведе вас до успіху»

(Джим Рон)

 

Для чого людині потрібно займатись самоосвітою? Адже інститутські програми, насичені сучасними дисциплінами, постійно використовують нові методики навчання. Але, як би добре не був організований навчальний процес, частина знань отриманих студентами, швидко застаріває. Тому молоді спеціалісти, приходячи на підприємство або в бізнес-структури, повинні постійно вчитись. Проте, і для всіх інших людей актуальна необхідність вдосконалювати свої знання, щоб відповідати вимогам часу.

Відомо, що самоосвіта буває двох типів: систематичною та ситуативною. Систематичною самоосвітою зазвичай займаються люди, що бажають досягнути висот в кар’єрному та професійному рості.

Самоосвіта може стати захоплюючою, якщо займатися нею із задоволенням: відшуковувати нову інформацію в Інтернеті, читати час від часу книги з потрібної тематики, вивчати мови або слухати музику. Для того, щоб постійно розвиватися, процес самоосвіти повинен не припинятися протягом усього життя. А потрібно для цього не так вже й багато: інтерес, особисте бажання рости і вдосконалюватися.

Процес самоосвіти чудовий ще й тим, що він доступний практично кожному. Одним із достоїнств самоосвіти є можливість вибрати свій, зручний для вас шлях набуття, шліфування і корекції знань. Для когось максимальний ефект дасть опрацювання статей із спеціальних журналів, інший візьме за правило навчатися у більш досвідченого колеги, а хтось надасть перевагу слуханню аудіо касет з потрібними навчальними програмами.

Самоосвіта не лише підвищує інтелект, збільшуючи шанси на успішне працевлаштування або просування в кар’єрі. Вона сприяє підвищенню самооцінки, дисциплінує, розвиває в людині вольові якості, прагнення досягати поставлений цілей.

Айзенберг, А.Я. Самообразование: история, теория и современные проблемы : учеб. пособие для вузов по спец. «Библиотековедение и библиография» / А.Я. Айзенберг. – М. : Высш. шк., 1986. – 128 с.

Аткинсон, В. Воспитание памяти / В. Аткинсон. – Репринт. изд. – Мн. : Беларуская Энцыклапедыя, 2005. – 160 с. – (Энциклопедическая Библиотека Самообразования).

Бориско, Н.Ф. Сам себе методист или Советы изучающему иностранные языки / Н.Ф. Бориско. – К. : ИНКОС, 2001. – 267 с.

Драйден, Г. Революція в навчанні : монографія / Г. Драйден, Дж. Вос; пер. з англ. М. Олійник. – Л. : Літопис, 2005. – 542 с.

Коноваленко, Ж.Ф. Забыли английский? Начнем сначала! : учеб. пособие / Ж.Ф. Коноваленко. – СПб. : Каро, 2006. – 368 с.

Культура учебного труда : учеб. пособие / ред. А.А. Деркач. – М. : РАГС, 2006. – 132 с.

Мудрість учіння : кроки до успіху / упоряд. Г.С. Сазоненко. – К. : Магістр-S, 1999. – 104 с.

Пасмор, Н.П. Бібліотечно-інформаційне забезпечення самостійної роботи студентів / Н.П. Пасмор. – К. : Кондор, 2007. – 116 с.

Резник, С.Д. Основы личной конкурентоспособности : учеб. пособие / С. Д. Резник, А. А. Сочилова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ИНФРА-М, 2009. – 251 с. – (Высшее образование).

Силинг, М.И. Как учиться с толком для карьеры и удовольствием для себя : учеб. пособие / М.И. Силинг. – М. : Логос : Университ. кн., 2006. – 162 с.

Атаманчук, Ю. Стан організації самостійної роботи студентів ВНЗ / Ю. Атаманчук // Рідна шк. – 2008. – № 6. – С. 46–48.

Атаманюк, В.В. Про підвищення ефективності організації самостійної навчальної діяльності студентів / В.В. Атаманюк, Р.С. Гуревич // Наук. зап. Тернопіл. держ. пед. ун-ту. – Т., 2002. № 7. – С. 37–41. – (Сер. «Педагогіка»).

Афанасьєв, М.В. Формування системи управління самостійною роботою студентів / М.В. Афанасьєв, О. Б. Плоха // Економіка розвитку. – 2011. – № 1. – С. 89–92.

Бурлука, О. В. Роль самоосвіти в житті особистості і суспільства / відп. ред. В.М. Шейко // Культура України. – Х., 2008. – Вип. 23. – С. 59–66.

Бурлука, О. Самоосвіта особистості – складова творчої діяльності / О. Бурлука // Культура України. – Х., 2007. – Вип. 19. – С. 11–18.

Буряк, В. Самостійна робота як системоутворюючий елемент навчальної діяльності студентів / В. Буряк // Вища шк. – 2008. – № 5. – С. 10–24.

Буряк, В. Умови та засоби самоосвіти студентів / В. Буряк // Вища шк. – 2002. – № 6. – С. 18–29.

Гончарова, І. Самоосвіта вчителя в системі підвищення кваліфікації / І. Гончарова // Директор шк. Україна. – 2008. – № 5. – С. 30–31.

Гусак, Т. Організація самостійної роботи студентів (учнів) / Т. Гусак // Рідна шк. – 2004. – № 5. – С. 47–48.

10 известных людей, которые не ходили в школу // Сучас. освіта. – 2010. – № 12. – С. 57.

Доценко, О.Ф. Деятельность библиотеки по организации самостоятельной работы студентов / О.Ф. Доценко // Науч. и техн. б-ки. – 2007. № 7. – С. 34–38.

Елисеев, А.В. Учить школьников самостоятельности и самообразованию / А.В. Елисеев // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2009. – Лип. ( № 25/27). – С. 57–59.

Зборовский, Г.Е. Самообразование – парадигма ХХI века / Г.Е. Зборовский, Е. Шуклина // Высшее образование в России. – 2003. – № 5. – С. 25–30.

Зіньковський, Ю. Імператив трансформації сучасної освітньої парадигми / Ю. Зіньковський, Г. Мірських // Вища шк. – 2010. – № 3/4. – С. 36–43.

Зюнькіна, О. Поняття «інформальна освіта» у контексті розвитку неперервної освіти / О. Зюнькіна // Початк. шк. – 2008. – № 2. – С. 56–59.

Зязюн, Л. Самоосвіта і самовиховання в дослідженнях французьких теоретиків педагогіки / Л. Зязюн // Вища освіта України. – 2005. – № 4. – С. 45–50.

Кашуба, О. М. Інформаційне забезпечення безперервної освіти як складової ринку освітніх послуг / О.М. Кашуба // Держава та регіони. – 2011. – № 1. – С. 192–197. – (Сер. «Економіка та підприємництво»).

Комарова, Е.И. А вы способны учиться самостоятельно? : тест / Е.И. Комарова // Сучас. освіта. – 2010. – № 10. – С. 27–28.

Кремень, В. Г. Неперервна освіта – стратегічний ресурс / В.Г. Кремень // Наука і сусп-во. – 2001. – №11/12. – С. 2–6.

Кулик, Є. Дидактична характеристика процесу самоосвіти / Є. Кулик // Вища освіта України. – 2006. – №.1. – С. 102–110.

Малихін, О. Аспектний аналіз категорій «пізнавальна самостійність» і «пізнавальна активність» у контексті організації самостійної навчальної діяльності студентів / О. Малихін // Рідна шк. – 2011. – № 3. – С. 25–29.

Михайлюк, В. Самоосвіта та самореалізація особистості / В. Михайлюк // Все для вчителя. – 2005. – Листоп. (№ 21/22). – С. 21–25.

Міхно, С.В. Занурення в об'єкт пізнання як умова формування пізнавально-творчої самостійності студентів в евристичному навчанні / С.В. Міхно // Вісн. Вінниц. політехн. ін-ту. – 2008. – № 4. – С. 145–149.

Омарова, Г.А. Самообразование как средство формирования профессионально-личностной компетентности студентов / Г.А. Омарова // Инновации в образовании. – 2010. – № 2. – С. 88–104.

Осипова, Л. Технологія саморозвитку, самовдосконалення особистості / Л. Осипова // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2003. – № 9/10. – С. 45–49.

Пазиніч, С.М. Виховання в системі неперервної освіти та його вплив на соціалізацію особистості / С.М. Пазиніч, Н.О. Шанідзе // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. – 2005. – № 4. – С. 86–94.

Пиндик, О.Г. Методика організації позааудиторної самостійної роботи студентів з іншомовним матеріалом в умовах Болонського процесу / О.Г. Пиндик // Сучасні методи та технології навчання : зб. наук.-метод. досліджень. – 2006. – Вип. 2. – С. 18–27.

Пожарський, Г. Сервіси для самоосвіти : навчання онлайн / Г. Пожарський // Податк. планув. – 2010. – № 6. – С. 61–64.

Сахневич, І.А. Умови ефективної організації самостійної роботи із вивчення іноземної мови майбутніми технічними перекладачами в позааудіторний час / І.А. Сахневич // Вища освіта України. – 2008. – № 3. – С. 48–55.

Сисоєнко, М. Сам собі учень : самоосвіта – єдиний спосіб вдосконалювати власні знання протягом усього життя / М. Сисоєнко // Укр. юрист. – 2006. – № 10. – С. 74–75.

Сотникова, Е. Самостоятельная работа как фактор развития современного дистанционного обучения / Е. Сотникова // Телекоммуникации и информатизация в образовании. – 2004. – № 1. – С. 56–65.

Степашко, В. Педагогічна технологія управління самостійно–пізнавальною діяльністю студентів вищих навчальних закладів економічного профілю / В. Степашко // Шлях освіти. – 2009. – № 1. – С. 24–32.

Тамбовкина, Т.Ю. Самообучение иностранным языкам в языковом ВУЗе: концепция учебного курса / Т.Ю. Тамбовкина // Иностр. яз. в шк. – 2007. – № 4. – С. 77–84.

Трофимова, Н. Самообразование и творческое развитие личности будущего специалиста / Н. Трофимова // Педагогика. – 2003. – № 2. – С. 42–47.

Фельдштейн, Д. Приоритетные направления развития психологических исследований в области образования и самообразования современного человека / Д. Фельдштейн // Вопр. психологии. – 2003. – № 6. – С. 7–16.

Холявінська, М. Загальнокультурна та професійна самоосвіта / М. Холявінська // Відкритий урок : розробки, технології, досвід. – 2008. – № 11. – С. 86–87.

Шпекторенко, І.В. Структура безперервної освіти державних службовців у сфері європейської інтеграції / І. В. Шпекторенко // Актуальні проблеми державного управління процесами європейської та євроатлантичної інтеграції. – К., 2005. – Вип. 15. – С. 238–242. – (Дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України).


Вебліографія

Діденко, Т.П. Організація самоосвіти студентів у сучасних умовах модернізації вітчизняної системи вищої освіти [Електронний ресурс] / Т.П. Діденко. – URL: http://www.rusnauka.com/28_OINXXI_2010/Pedagogica/72131.doc.htm. – Назва з екрану. (Перевірено 17.08.2011)

Самоосвіта та саморозвиток студента як суб’єкта навчально-виховної діяльності [Електронний ресурс]. – URL: http://bibl.kma.mk.ua/pdf/monograf/14/14.pdf. – Назва з екрану. (Перевірено 17.08.2011)

Миронюк, Є. Самообразование как путь культурного самосовершенствования личности [Електронний ресурс] / Є. Миронюк. – URL: http://kak-ya.ru/sept/documents/sept. – Назва з екрану. (Перевірено 17.08.2011)

Зязюн, Л.І. Підготовка молоді до самоосвіти у педагогічних персоналізованих ательє Франції [Електронний ресурс] / Л.І. Зязюн. – URL: http://eprints.zu.edu.ua/1153/1/05zlipaf.pdf. – Назва з екрану. (Перевірено 17.08.2011)

Модель системи самоосвіти керівника [Електронний ресурс]. – URL: http://kzimc.at.ua/publ/robota_z_kadrami/robota_z_kadrovim_rezervom/model_sistemi_samoosviti_kerivnika/19-1-0-91. – Назва з екрану. (Перевірено 17.08.2011)

 

Підготувала бібліотекар І категорії А.А. Ніжньовська