Вінницька ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва :: Наші видання

Права споживачів та їхній захист

Інтереси українського споживача потребують захисту


68. Актуально про захист прав споживачів / авт.-уклад. : О. Згурський. – Вид. 2-е, переробл. і доп. – К. : Книги для бізнесу, 2009. – 128 с.
69. Андрущенко, В. Якісні речі завжди до речі: [пробл. захисту прав споживачів в Україні] // Україна молода. – 2006. – 17 лют. – С. 18.
70. Балабуєва, К. Будьмо королями! Як захищати свої споживчі права, або Чому покупці пасивні? // Віче. – 2007. – № 15. – С. 53.
71. Бедратий, В. Якість життя та захист прав споживачів / В. Бедратий, В. Крилов, К. Бляха // Стандартизація. Сертифікація. Якість. – 2008. – № 3. – С. 60–66.
72. Безух, О. Проблеми захисту споживачів при створенні конкуренції // Укр. комерц. право. – 2007. – № 8. – С. 56–61.
73. Бірюкова, І. Вимагай більшого!: Уряд збирається посилити контроль за якістю продукції, але споживачам не слід чекати // День. – 2008. – 17 трав.;
 http://www.day.kiev.ua/201282/.
74. Бірюкова, І. Обережно – небезпечна продукція: фахівці стверджують: укр. ринок запрудж. неякісн. товарами // День. – 2008. – 13 берез.;
http://www.day.kiev.ua/198050/.
75. Будьонний, М. Навіщо руйнується щит споживача?: [пробл. захисту прав споживачів в Україні] // Уряд. кур’єр. – 2004. – 23 листоп. – С. 13.
76. Васьків, С.С. Споживачу, ти завжди правий!: [15 берез. – Всесвіт. день прав споживачів] // Вінниц. газ. – 2000. – 14 берез.
77. Винницкий областной союз потребительских обществ. – Режим доступу:
http://www.vosst.com.ua/istoriya_ru.htm. – Назва з екрану.
78. Волинець, А. Проблемні питання проведення експертизи щодо захисту прав споживачів // Юрид. журн. – 2005. – № 8. – С. 113–115.
79. Всеукраїнська громадська організація «Союз споживачів України». – Режим доступу: http://consumerunion.org.ua/. – Назва з екрану.
80. Гелевера, І. На захисті прав споживачів : [про роботу Вінниц. обл. упр. у справах захисту прав споживачів] // Независ. курьер. – 2009. – 3 июня. – С. 6.
81. Герасимова, С.В. Узагальнення підходів до визначення консьюмеризму як соціально-економічної категорії // Актуал. пробл. економіки. – 2005. – № 12. – С. 76–79. – Бібліогр.: С.79.
82. Герасимчук, В. Клієнт завжди правий, якщо нікому не довіряє: [до Всесвіт. дня прав споживачів] // День. – 2005. – 15 берез.;
http://www.day.kiev.ua/133783/.
83. Гінзбург, М. Застандартизована термінологія захищає права споживачів: масло, олія, жирові суміші // Стандартизація. Сертифікація. Якість. – 2006. – № 6. – С. 21–24.
84. Гладка, І. Клієнт завжди правий, або Що треба знати, щоб не придбати «кота в мішку»? // Нар. армія. – 2007. – 15 берез. – С.6.
85. Давидова, Н. Споживче право: комплексне правове утворення // Підприємництво, госп-во і право. – 2007. – № 3. – С. 23–26.
86. Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики. – Режим доступу: www.dssu.gov.ua .– Назва з екрану.
87. Дочинець, Н. Дослідження конс’юмеристських настроїв та ставлення громадян до державних органів із захисту прав споживачів у Закарпатській області // Маркетинг в Україні. – 2007. – № 1. – С. 46–51.
88. Дочинець, Н. Роль державних регіональних органів у справах захисту прав споживачів у розвитку вітчизняного консюмеризму // Регіон. економіка. – 2005. – № 4. – С.167–172.
89. Дочинець, Н. М. Методика вимірювання розвитку консьюмеризму в регіоні // Актуал. пробл. економіки. – 2007. – № 11. – С. 95–103.
90. Дудла, І.О. Захист прав споживачів: навч. посіб. для студ. вузів. / І. О. Дудла. – К. : ЦУЛ, 2007. – 448 с.
91. Ждан, Л.С. Якість і справедливість – це майбутнє України: [про захист прав споживачів] // Вінниччина. – 2006. – 14 берез. – С.5.
92. Забарний, Г. Адміністративно-правова охорона прав споживачів / Г. Забарний, Л. Менів // Право України. – 2009. – № 1. – С. 29–40.
93. Задорожна, Н. Проблеми правовідносин між споживачами та виробниками (продавцями) в умовах конкуренції // Юрид. Україна. – 2005. – № 10. – С. 55–59.
94. Закревська, О. Споживаєте?: якість товару залежить від вашого небажання бути обдуреним // День. – 2004. – 7 лют.; http://www.day.kiev.ua/26226/.
95. Захист прав споживачів в регіонах: адреси, телефони та керівники управлінь по захисту прав споживачів. – Режим доступу:
http://privattaxi.org.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=413&Itemid=1&lang=ua. – Назва з екрану.
96. Защита прав потребителей финансовых услуг / отв. ред. Ю. Б. Фогельсон. – М. : Норма: Инфра-М, 2010. – 368 с.
97. Звєрєва, О. В. Захист прав споживачів: навч. посіб. для студ. вузів. / О. В. Звєрєва. – К. : ЦУЛ, 2007. – 192 с. – Бібліогр.: с. 184–191.
98. Звєрєва, О.В. Забезпечення права споживача на інформацію за допомогою господарсько-правових норм // Держава і право. – 2008. – Вип. 40. – С. 277–283. – Бібліогр. в кінці ст.
99. Звєрєва, О. Забезпечення міжгалузевої взаємодії правових норм з метою захисту прав споживачів // Право України. – 2008. – № 6. – С.19–22. – Бібліогр.: 16 назв.
100. Звєрєва, О. Освіта споживача – важливе державне завдання // Право України. – 2008. – № 8. – С. 31–35.
101. Звєрєва, О. В. Діяльність громадських організацій споживачів у сфері судового захисту прав споживачів / О. В. Звєрєва // Суд. практика. – 2009. – № 8. – С. 18–23.
102. Звєрєва, О. В. Права споживачів у сфері торгівлі на замовлення і вдома у споживачів // Держава і право. – 2008. – Вип. 39. – С. 370–376. – Бібліогр. в кінці ст.
103. Звєрєва, О. Інтеграційні процеси і забезпечення прав споживачів / О. Звєрєва // Право України. – 2009. – № 1. – С. 41–46.
104. Звєрєва, О.В. Питання захисту прав споживачів при здійсненні оптової торгівлі // Правова регламентація торговельної діяльності: навч. посіб. / О. В. Звєрєва. – К., 2006. – С. 111–114.
105. Звєрєва, О.В. Особливості захисту прав споживачів у роздрібній торговельній діяльності // Правова регламентація торговельної діяльності: навч. посіб. / О. В. Звєрєва. – К., 2006. – С. 81–96.
106. Зоріна, Ю. Захист прав споживачів у рекламі // Підприємництво, госп-во і право. – 2004. – № 11. – С. 33–36.
107. Іваненко, Л. Реалізація права споживачів на придбання товару належної якості / Л. Іваненко, О. Язвінська // Право України. – 2003. – № 8. – С. 73–77. – Бібліогр.: 9 назв.
108. Іваненко, Л. П. Практика захисту прав споживачів на отримання послуг належної якості // Юрид. журн. – 2005. – № 4. – С. 114–116.
109. Іванов, В. Полтавастандартметрологія: нові можливості захисту споживачів світлотехнічної продукції // Стандартизація. Сертифікація. Якість. – 2007. – № 5. – С. 67–71. – Бібліогр.: 8 назв.
110. Кагал, Т. Споживачам – надійні правові гарантії: реформи в галузі захисту справ споживачів // Віче. – 1999. – № 2. – С. 106–124.
111. Казаков, М. Захист прав споживачів – шлях, який нам треба ще пройти // Трибуна. – 2000. – № 3/4. – С. 17–19.
112. Карпачова, Н.І. Право на підприємницьку діяльність. Захист прав споживача // Стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні: перша щоріч. доп. Уповноваж. Верхов. Ради України з прав людини / Н. І. Карпачова. – К., 2000. – С. 280–293.
113. Килимник, Ю. Чи будуть у нас свої «вершники Надера»?: [про захист прав споживачів] // День. – 2007. – 15 берез.; http://www.day.kiev.ua/177942/.
114. Кобилянський, В. Хто і як повинен захищати права споживачів // Все про бух. облік. – 2001. – 5 груд. – С. 29–34.
115. Колісникова, Г. Право споживача на інформацію // Право України. – 2010. – № 11. – С. 248–252.
116. Корнієнко, І. Права споживачів при придбанні товару належної та/або неналежної якості // Юрид. журн. – 2007. – № 5. – С. 37–40.
117. Корнієнко, І. Дотримання прав споживачів при рекламуванні товарів та послуг // Юрид. журн. – 2007. – № 6. – С. 72–74.
118. Коротич, С. На захист прав споживачів // Уряд. кур’єр. – 2008. – 27 черв. – С. 4.
119. Кройтор, В. А. Защита прав потребителя: учеб. пособ. / В. А. Кройтор. – Х.: Бизнес Информ, 1996. – 313 с.
120. Куделя, Н. Проблемні питання захисту прав споживачів // Вісн. прокуратури. – 2002. – № 1. – С. 82–84.
121. Левицький, C. У Барі є кому захищати права споживачів // Барчани. – 2009. – 27 лют. – С. 3.
122. Литвиненко, А. Голографічний захист підакцизних товарів // Стандартизація. Сертифікація. Якість. – 2004. – № 2. – С. 32–33.
123. Малолєткова, О. Не будьте байдужими до власного здоров’я та безпеки // Уряд. кур’єр. – 2007. – 17 квіт. – С. 8.
124. Мандибура, В. Розвиток системи захисту прав споживачів як умова зростання якості життя населення України // Україна: аспекти праці. – 2007. – № 8. – С. 3–9.
125. Манукян, В.И. Права потребителя // Моральный вред: право, практика, опыт / В.И. Манукян. – К., 2008. – С. 128–131.
126. Миколюк, О. Український споживач погано «росте» // День. – 2008. – 26 лип.; http://www.day.kiev.ua/205045/.
127. Морозова, О. Учіться захищати свої права! // День. – 2007. – 11 серп. – С.6; http://www.day.kiev.ua/186195/.
128. Морозова, О. Правда про хліб!: як отримати їстівний продукт? // День. – 2006. – 15 берез.; http://www.day.kiev.ua/158939/.
129. Московська, Н. Трансгенна епідемія: [до Всесвіт. дня захисту прав споживачів] // Уряд. кур’єр. – 2003. – 15 берез. – С. 10.
130. Нагребельний, В. П. Проблема реалізації прав громадян на підприємницьку діяльність та захист прав споживачів // Україна: права людини в перехідний період / під ред. В. І. Євінтова. – К., 2001. – С. 135–143.
131. Негри, М. М. За доступність кіловат: [про права споживачів] // Україна молода. – 2006. – 15 берез. – С.6.
132. Новини захисту прав споживача // Стандартизація. Сертифікація. Якість. – 2007. – № 1. – С. 78–79.
133. Новиков, Ю. Довіряй, але перевіряти не забувай // Вісн. подат. служби України. – 2011. – № 3. – С. 18–19.
134. Общества по защите прав потребителей Украины. – Режим доступу:
http://potrebitel.net.ua/node/922. – Назва з екрану.
135. Омельченко, О. Право на якість: вітчизн. споживачі вчаться його захищати // День. – 2002. – 16 берез.; http://www.day.kiev.ua/54738/.
136. Пахаренко-Андерсон, А. Захист українських споживачів від контрафактної та піратської продукції // Інтелектуал. власність. – 2007. – № 5. – С. 40–42.
137. Перелік регіональних осередків Всеукраїнської громадської організації «Союз споживачів України». – Режим доступу:
http://consumerunion.org.ua/about.php?cat=regions. – Назва з екрану.
138. Підвисоцький, Р. Споживач в облозі фальсифікату // Демокр. Україна. – 2006. – 29 серп. – С. 6.
139. Пічугін, О. Людина не повинна залишатися наодинці зі своїми проблемами // Стандартизація. Сертифікація. Якість. – 2007. – № 4. – С. 68–70.
140. Поташній, Ю. Владо, допоможи споживачам! / Ю. Поташній // Віче. – 2009. – № 21. – С. 42–43.
141. Права споживача в разі придбання ним товару неналежної якості // Юрид. Україна. – 2005. – № 11. – С. 91–92.
142. Продукція справжня й фальсифікована: звичайному споживачеві не завжди вдається розрізнити оригінал від підробки // Харч. і перероб. пром-сть. – 2003. – № 6. – С. 8.
143. Прокопенко, О. Захисти себе сам: [мат. прес-конф. на тему: «Як змінився за рік український споживач»] // Уряд. кур’єр. – 2008. – 1 серп. – С.19.
144. Рабінович, А.В. Право людини на споживчу інформацію та юридичний механізм його забезпечення в Україні: громад.-політ. л-ра // Держава і право. – 2007. – Вип. 36. – С. 322–328.
145. Салухіна, Н. Г. Захист прав споживачів: навч. посіб. / Н. Г. Салухіна, О. М. Язвінська, О. І. Башкатова. – К. : МАУП, 2007. – 382 с. – Бібліогр.: с. 356–380.
146. Севастьянов, М. Випробування продукції на вміст генетично модифікованих організмів – вимога часу та захист прав споживачів / М. Севастьянов, С. Іонова // Стандартизація. Сертифікація. Якість. – 2009. – № 5. – С. 63–66.
147. Селезнев, В. В. Как защищать свои права потребителя / В. В. Селезнев. – Х.: Одиссей, 2006. – 496 с.
148. Семенко, С. Методичні аспекти організації захисту прав споживачів в адміністративно-територіальних утвореннях різних рівнів в Україні // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2007. – № 1. – С. 103–113.
149. Семенченко, М. Задоволені, але пасивні // День. – 2008.– 15 берез.;
 http://www.day.kiev.ua/198217/.
150. Сергієнко, В. В. Захист прав споживачів у сфері надання житлово-комунальних послуг. – Режим доступу: http://www.yurpayintel.com.ua/2007/1/article02/. – Назва з екрану.
151. Сертифікація та стандартизація. Хто захистить споживача? // АгроПерспектива. – 2006. – № 8. – С. 12–16.
152. Сорока, І. І. Ознака цивілізованості суспільства // Уряд. кур’єр. – 2005. – 18 січ. – С. 7.
153. Сосновський, П. Права споживача – одне з найголовніших прав людини / П. Сосновський, В. Ребицький // Предпринимательство, хоз-во и право. – 2000. – № 2. – С. 35–36.
154. Споживач та його права. – Режим доступу:
http://www.investing.org.ua/spozivach_ukr. – Назва з екрану.
155. Степанидин, С. У кілограмі ковбаси – 100 грамів… м’яса: [щодо захисту прав споживачів на Рівненщині] // День. – 2004. – 31 лип. – С. 2.
156. Територіальні управління у справах захисту прав споживачів. – Режим доступу: http://ua.proua.com/jungle/2007/08/02/104056.html. – Назва з екрану.
157. Территориальные управления по защите прав потребителей Украины. – Режим доступу: http://potrebitel.net.ua/node/1082. – Назва з екрану.
158. Фесенко, Є. Інтереси споживачів потребують захисту // Вісн. прокуратури. – 2003. – № 9. – С. 36–39.
159. Філіпченко, І. Беззахисні перед ринком: лише 20% українців готові відстоювати свої споживчі права // День. – 2007. – 4 лип. – С. 2; http://www.day.kiev.ua/183736/.
160. Фурса, С. Я. Основи споживчих знань. Захист прав споживачів : судова та адвокатська практика : наук.-практ. посіб. / С. Я. Фурса, О. О. Кармаза. – К. : Вид. Фурса С.Я.: КНТ, 2009. – 704 с.
161. Хижняк, В. О. Необхідність реформування системи захисту прав споживачів як складової соціально-економічного розвитку держави // Економіка та держава. – 2010. – № 6. – С. 37–39.
162. Шебулдаєва, І. В. Основи споживчих знань : навч. посіб. / І.В. Шебулдаєва. – Кам'янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2006. – 156 с.
163. Шемелін, Д. Принцип невизначеності експертизи // Юрид. журн. – 2005. – № 11. – С. 122–126.
164. Шипка, А. Рекламная антиреклама или о защите прав потребителей путем ущемления прав предпринимателей // Вестн. бухгалтера и аудитора Украины. – 2002. – № 10. – С. 20–23.
165. Язвінська, О. Споживчий інтернаціонал // Політика і час. – 2003. – № 5. – С. 61–69.
166. Язвінська, О. Формування системи захисту прав споживачів в Україні // Юрид. вісн. України. – 2003. –№ 49. – С. 10.
167. Як обміняти неякісний товар // Уряд. кур’єр. – 2000. – 21 листоп. – С. 9.