ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїПодільський книжник Альманах. Випуск 3

Версія для друку

Книжкове зібрання вінницького вчителя

Михайла Дмитровича Озерського (1888-196?)

О.В.Сафронова

Серед особистих колекцій, що в різний час надійшли до Вінницької ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва та зберігаються у фондах відділу рідкісних і цінних видань (далі РіЦ), привертає увагу книжкове зібрання Михайла Дмитровича Озерського.

Народився М.Д.Озерський у 1888 році в місті Стародуб Чернігівської губернії (нині Брянська обл. Російської Федерації) у родині випускника Чернігівської православної духовної семінарії (1870). У 1908 році він закінчив Стародубську міську чоловічу гімназію, а наступного року став студентом природничого відділення фізико-математичного факультету Київського Імператорського університету св. Володимира. Викладачами Озерського були такі відомі вітчизняні науковці, як О.В.Сперанський, К.А.Пурієвич, П.А.Тутковський. По закінченні університету навчався на вищих педагогічних

курсах при Київському учбовому окрузі. Освітянську діяльність розпочав 1914 року по переїзді до Вінниці у міській чоловічій гімназії, де викладав географію та природознавство (з окладом за уроки – 1350 руб. та класне керівництво – 600 руб.). По встановленню радянської влади та реорганізації гімназії у трудову школу Михайло Дмитрович продовжив викладати географію [1].

З ініціативи Пироговського товариства культури 20 жовтня 1919 року у Вінниці було відкрито юнацький університет (Миколаївський проспект, 100). Цей навчальний заклад мав 4 факультети: історико-філологічний, природничий, педагогічний та факультет самовиховання. Лекції мали читати місцеві спеціалісти та педагоги: психологію та філософію –

П.К.Молдавський, всесвітню історію та соціологію – Б.В.Скитський, політичну економію – М.М.Ренненкампф, еволюцію виховання – М.Д.Запольський, найновішу загальну літературу – А.С.Каратаєв, французьку мову – Л.К.Ренненкампф, біологію – М.Д.Озерський [2]. 3 1920 року Озерський почав працювати на Вінницьких курсах народної освіти, де викладав географію і біологію, одночасно займаючи посаду зав. відділом у Вінницькому ветбактеріалогіч-ному інституті (1920-1926). До 1926 року був членом профспілки вчителів «Робос», а згодом, коли почав працювати викладачем біології на Вінницьких акушерських курсах (1923-1928), став членом профспілки «Медсанпраця». Паралельно з 1926 по 1928 роки викладав біологію у Вінницькому сільськогосподарському технікумі [3].

Ще навчаючись в університеті, Михайло Дмитрович почав збирати власну бібліотеку. Книжкове зібрання Озерського, яке зберігається у відділі РіЦ, налічує 61 примірник, серед яких переважають видання російською мовою. Хронологічні межі видань охоплюють 1864-1932 роки. Колекція складається з наукової літератури та підручників за профілем професійних інтересів Озерського. Оскільки Михайло Дмитрович протягом усього життя захоплювався природничими науками, то в його книжковому зібранні переважає література з природознавства, хімії, фізики, географії та ботаніки.

Приналежність до зібрання М.Д.Озерського визначається наявністю на книжках штампу «Михаилъ Дмитріевичъ Озерскій» (без рамки). Більшість книг містять автографи Михайла Дмитровича, численні власницькі помітки на сторінках видань розкривають нам подробиці його життя.

Частину книгозбірні складають книги, які належали ще батькові Озерського, що засвідчує автограф Дмитра Озерського на виданнях «Руководство физики и собраніе физическихъ задачъ для гимназій и реальныхъ училищъ» (М., 1883) О.Малініна, «Курсъ опытной психологіи» (СПб., 1868) І.Чистовича. «Курсъ опытной психологіи» – релігійно-філософська праця відомого російського вченого І.Чистовича, викладача філософських наук в Імператорському училищі правознавства. Ця книга витримала багато перевидань і активно використовувалася у навчальному процесі в семінаріях.

Найчисельнішою групою є книги з біології, представлені працями відомих вітчизняних та зарубіжних науковців. Особливої уваги заслуговує книга «Тридцатъ простейшихъ опытовъ по физіологіи растеній» (Спб., 1911) російського біолога, педагога, популяризатора і організатора науки О.Г.Генкеля, яка отримала диплом Міжнародного ботанічного товариства; «Краткое руководство къ практическимъ занятіямъ по анатоміи растеній» (К., 1907) К.Пурієвича, професора ботаніки в університеті св. Володимира; «Введеніе въ изученіе зоологіи и сравнительной анатоміи» (М., 1906) відомого російського зоолога, засновника російської орнітології, професора і ректора Московського університету, дійсного члена АН СРСР (1929) М.О.Мензбіра; «Краткій курсъ морфологіи цветковыхъ и руководство къ собиранію и определенію высшихъ растеній» (К., 1914) приват-доцента В.І.Фаворського; «Учебникъ ботаники. Органографія съ терминологіею, морфологія и систематика семенныхъ растеній» (СПб., 1897) О.М.Бекетова, доктора ботаніки, засновника географії рослин в Росії, члена-кореспондента і почесного члена Петербурзької Академії наук, заслуженого ординарного професора Санкт-Петербурзького університету. Серед видань зарубіжних авторів привертає увагу книга Г.Міе «Жизнь и ее проявленія» (М., 1923), перша спроба науково-популярного викладу загального нарису життя рослин і тварин – те, що прийнято називати «загальною біологією». А праця Г.Льюїса «Физиологія обыденной жизни» (М., 1867) була популярною в Росії 60-70-х років XIX ст. після рекомендацій герценовського «Колоколу».

Географію репрезентують гарно ілюстровані енциклопедичні видання. «Европейская Россія: иллюстрированный географическій сборникъ» (М., 1913) з серії відомих хрестоматій, випущених колективом видатних російських географів. До книги увійшли нариси з фізичної та економічної географії, а також етнографії. Вона містить багату інформацію про найцікавіші регіони Європейської Росії, а також репрезентує значну кількість ілюстрацій на окремих аркушах і в тексті. Особливу цінність представляє видання «Россія. Полное географическое описаніе нашего отечества: настольная и дорожная книга для русскихъ людей» (11 т., СПб., 1899-1914), яке вийшло за редакцією В.П.Семенова, під загальним керівництвом П.П.Семенова-Тянь-Шанського (віце-голови Імператорського географічного товариства) і професора В.І.Ламанського (голови відділення етнографії Імператорського географічного товариства). Хоч видання не було закінчено, деякі його томи встигли неодноразово перевидати в наступні роки.

Не менш важливу частину фонду складають підручники, серед яких: М.Левіна «Учебникъ природоведенія» (Одеса, 1914), В.В.Кістяківського «Учебникъ экономической географіи: Россія сравнительно съ важнейшими государствами міра» (К., 1911), Е.Лесгафта «Курсъ географіи Россіи для 6 и 7 классовъ кадетскихъ корпусовъ» (СПб., 1912), О.Нечаєва «Естественная исторія» (К., 1911), Л.Н.Ніконова «Постановка практическихъ занятій по начальному курсу природоведенія» (Спб., 1910).

Наукові здобутки українських вчених першої третини ХХ ст. представлені книгами: одного з фундаторів вивчення геології та географії України, дійсного члена Української Академії наук, нашого земляка П.Тутковського «Нариси з природи України: статті та розвідки» (К., 1920), видатного вченого в галузі будівництва і будівельних матеріалів, академіка АН УРСР, доктора технічних наук Б.С.Лисіна «Глини і глиняна промисловість на Україні» (К., 1918), українського геолога і палеонтолога, доктора геологічних наук В.І.Крокоса «Что дали раскопки на Украине» (Одеса, 1922).

Судячи з наявності в бібліотеці практичних посібників, Михайло Дмитрович цікавився технікою. Так, до його зібрання належали книги П.Маршала «Какъ сделать маленькіе аккумуляторы различныхъ системъ и какъ ихъ применить къ делу» (Спб., 1912), Е.Хонольда «Какъ сделать волшебный

фонарь для непрозрачныхъ картинъ» (М., 1912), Д.Едвинсона «Какъ сделать маленькую динамо-электрическую машину: практическое руководство для молодыхъ любителей электротехниковъ» (СПб., 1910), В.В.Рюміна «Очеркъ производства светочувствительныхъ фотографическихъ

бумагъ» (Х., 1925). Захоплення Михайла Дмитровича фотографуванням зреалізувалося, зокрема, у світлинах із зображенням гранітних кар’єрів, що ілюстрували одну з наукових публікацій Кабінету виучування Поділля Вінницької філії Всенародної бібліотеки України при ВУАН «Вінниця, її околиці та Вінницька округа» (Вінниця, 1927).

Звичайно, як педагог М.Д.Озерський цікавився новими, на той час, дослідженнями в галузі педагогіки. Так, в його колекції знайшли своє місце книги «Современныя педагогическія теченія» (М., 1913) – спільна праця видатних педагогів П.Ф.Каптерєва і О.Ф.Музиченко та «Записки по педагогике» І.В.Скворцова (Спб., 1916).

Неабиякий бібліофільський інтерес представляє книга Ф.І.Шміта «Мистецтво старой Руси-України» (Х., 1919) – прижиттєве видання автора, визначене високою якістю друку та чудовими репродукціями.

Доцільно вказати, що практично всі книги Озерським були придбані у Києві, про що свідчать штампи київських книжкових магазинів.

На початку 30-х років ХХ ст., принаймні до 1933 року, Михайло Дмитрович переїхав до Києва, де 18 лютого 1935 року був заарештований та засуджений на 3 роки позбавлення волі за статею 54-8, 11 КК УРСР (за вчинення терористичних актів, спрямованих проти представників радянської влади або діячів революційних робітничих і селянських організацій). Відбувши покарання у Воркуті, був звільнений 10 лютого 1939 року [4].

Яким чином книжкове зібрання Михайла Дмитровича Озерського потрапило до бібліотеки – невідомо. Аналізуючи хронологію книжкового зібрання, власницькі помітки, штампи переобліку, можна припустити, що колекція Михайла Дмитровича опинилася у фондах Вінницької ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва приблизно між 1933 та 1937 роками. Подальша доля Озерського нам невідома, можливо після заслання він повернувся до свого рідного Стародуба, адже збереглися фотографії міста 1963 року, зроблені місцевим краєзнавцем з його прізвищем та ініціалами. Враховуючи давню пристрасть М.Д.Озерського до фотографування, ми й робимо таке припущення [5].

Примітки:

 1. Державний архів Вінницької області (далі – ДАВіО), ф. Р-256, оп. 2, спр. 1591, арк. 2.
 2. Вінниця: історичний нарис / гол. ред. А.М.Подолинний. – Вінниця: Книга-Вега, 2007. – 304 с.
 3. ДАВіО, ф. Р-256, оп. 2, спр. 1591, арк. 2.
 4. Озерский Михаил Дмитриевич [Электронный ресурс] // Списки жертв. – Режим доступу: http://lists.memo.ru/d25/f98.htm. – Назва з екрану.
 5. Старые фото г.Стародуба [Электронный ресурс] // Стародуб. – Режим доступа: http://www.debryansk.ru/~mir17/histori22.htm. – Назва з екрану.Подільський книжник Альманах. Випуск 3

 1. Від укладача
 2. Про книги і про себе
 3. Нова «стара» бібліотека
 4. З книжкових колекцій бібліотек Поділля
 5. Студентські літографовані навчальні видання другої половини ХIX – першої третини ХХ ст.
 6. Випереджаючи свій час
 7. Електронна книга у фонді Бібліотеки
 8. Українські книги, друковані у міжвоєнній Чехословаччині
 9. Бібліотеки і бібліофіли. Родове книжкове зібрання Якубовських з Люлинців
 10. Книжкове зібрання вінницького вчителя
 11. EX LIBRIS для Вінницької бібліотеки
 12. Екслібрис Н.Г.Захаревича-Захаревського
 13. Екологія книжкової культури
 14. Про корисність бібліотечних виставок
 15. Краєзнавча літературна бібліографія як джерело популяризації літературного життя краю, творчості письменників-земляків
 16. Книжкові пам’ятки з історії медицини
 17. Про цензуру книг на Поділлі початку 20-х років ХХ ст.
 18. Наші земляки – лауреати літературних премій України 2010 року
 19. «Кобзар»Т.Г.Шевченка
 20. Хроніка. Події
 21. Відомості про авторів
 22. Фотоматеріали

Ви можете переглянути наші видання за такі роки:

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2021
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше