ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїКабінет виучування Поділля – яскрава сторінка краєзнавчого руху на Вінниччині

Версія для друку

2. Організація і діяльність Кабінету виучування Поділля

2.1. Загальні питання

45. Баженов, Л.В. Основні наукові школи краєзнав-чого вивчення Поділля у ХІХ-ХХ ст.: [в т. ч. про діяльн. Кабінету виучування Поділля в 1920-і рр.] / Л.В.Баженов // Тези доп. 12-ї Вінниц. обл. історико-краєзн. конф. 7 верес. 1993 р. – Вінниця, 1993. – С. 54-56.

46. Божко Л. Етнографічні дослідження Кабінету вивчення Поділля (20-ті роки ХХ ст.) / Л.Божко // Матеріали 12-ї Поділ. історико-краєзн. конф. (22-23 листоп. 2007 р.) / редкол.: О.М.Завальнюк, В.І.Войтенко, Л.В.Баженов та ін. – Кам’янець-Поділ., 2007. – Т. 1. – С. 115-122.

47. Бульба, Т.С. З історії діяльності Вінницької філії Всенародної бібліотеки ВУАН: [в т.ч. про діяльн. Кабінету виучування Поділля] / Т.С.Бульба // Бібліотека і бібліотечна професія в умовах інформатизації суспільства: тези Всеукр. наук. конф. 22-24 верес. 1993 р. / Київ. держ. ін-т культури. – К.,1993. – С. 71-75.

48. Бульба, Т.С. Становлення та розвиток краєзнавчої бібліографії Поділля (друга половина XIX-XX ст.): автореф. дис. ... канд. іст. наук: 05.25.03 / Т.С.Бульба; Київ. держ. ін-т культури. – К., 1995. – 21 с.

49. Бульба, Т.С. Становлення та розвиток краєзнавчої бібліографії Поділля (друга половина XIX-XX ст.): дис. ...канд. іст. наук: 05.25.03 / Т.С.Бульба; Київ. держ. ін-т культури. – К., 1995. – 243 с. – Бібліогр.: с. 157-243.

50. Вишневська, М. М.С. Грушевський і Поділля: [маловідомі стор. життя мислителя, зокрема його давні і багаторіч. зв'язки з науковцями і краєзнавцями Поділля, в т.ч. Кабінету виучування Поділля при Вінниц. філ. ВБУ ВУАН] / М.Вишневська // Грушевський М.С. – державотворець, громадський діяч, вчений, публіцист. – Вінниця, 2006. – С. 153-155.

51. Вініковецький, С.Я. Деякі аспекти культурного розвитку Подільської губернії 20-х рр. ХХ ст. / С.Я.Вініко-вецький, В.П.Воловик // Матеріали 10-ї Поділ. історико-краєзн. конф. – Кам’янець-Поділ., 2000. – С.407-415. – Із змісту: [про діяльн. Кабінету виучування Поділля]. – С. 412.

52. Вінницька ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва в контексті історії та інноваційному поступі сьогодення: моногр. / Він-ниц. ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва. – Вінниця, 2007. – 312 с.: фото. – Із змісту: [про діяльн. Кабінету виучування Поділля]. – С. 54-55.

53. Вінницька філія ВБУ при ВУАН: [про рішення щодо реорг. Кабінету виучування Поділля в наук.-дослід. ін-т вивч. Поділля] // Вечір. Київ. – 1929. – 1 лип.

54. Винницкий филиал Всенародной библиотеки Украины: [отримання Кабінетом виучування Поділля нових матеріалів про дит. роки М.Коцюбинського] // Вечер. Киев. – 1929. – 3 апр. (№ 76). – С. 3.

55. Воловик, В.П. В.Д. Отамановський – видатний історик України, організатор краєзнавчої роботи на Поділлі / В.П.Воловик, П.С.Григорчук // Наук. зап. Сер.: Історія / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. – Вінниця, 2002. – Вип. 4.– С. 115-122. – Із змісту: [про діяльн. Кабінету виучування Поділля]. – С.117-118.

56. Воловик, В.П. Історія України в дослідженнях вінницьких істориків / В.П.Воловик, О.В.Воловик  // Україна: минуле, сьогодення, майбутнє: зб. наук. пр. – К., 1999. – С.16-29. – Бібліогр.: 38 назв. – Із змісту: [про діяльн. Кабінету виучування Поділля]. – С. 21-24.

57. Грановський, Б.В. Вінницька філія Всенародної бібліотеки України при УАН (ВУАН): фундація, діяльність, здобутки (1920-1930 рр.) / Б.В.Грановський, Т.Р. Соломонова, М.С.Шлеймович // Бібліотека. Наука. Культура. Інформація: наук. пр. / Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – К., 1998. – Вип. 1. – С. 29-38.

58. Гудзевич, А. До історії краєзнавства на Поділлі / А.Гудзевич // Тези доп. 15-ї Вінниц. обл. історико-краєзн. 14 трав. 1996 р. – Вінниця, 1996. – С. 89-90.

59. Денисик, Г. Процес становлення географічного поділлєзнавства: [в т.ч. про діяльн. Кабінету виучування Поділля] / Г.Денисик // Тези доп. 13-ї Вінниц. обл. історико-краєзн. конф. 6 верес. 1994 р. – Вінниця, 1994. – С. 71.

60. Кабінет для виучування Поділля // Бюл. продукційн. сил України (УКОПС). – 1929. – № 3. – С. 53-56.

61. Кароєва, Л.Р. Діяльність Кабінету вивчення Поділля (20-ті роки) в галузі дослідження пам’яток старовини і мистецтва та розвитку музейної справи / Л.Р.Кароєва // Завдання краєзнавства у дослідженні та популяризації пам’яток історії і культури: тематич. зб. наук. пр. – К., 1991. – С. 94-100.

62. Кароєва, Л.Р. Краєзнавча діяльність Кабінету виучування Поділля в 1920-і роки / Л.Р.Кароєва // ІV Республіканська наукова конференція з історичного краєзнавства: тези доп. і повідомл. – К., 1989. – С. 42-43.

63. Кокус, В.В. Вклад Кабінету виучування Поділля у розвиток регіональних природничих досліджень / В.В.Кокус // Наук. зап. Сер.: Географія / Вінниц. держ. пед. ун-т ім.М.Коцюбинського. – Вінниця, 2006. – Вип. 12. – С. 234-242.

64. Костриця, М.Ю. Подільська наукова географічно-краєзнавча школа: діяльність і постаті (кінець ХІХ-30-і роки ХХ століття) / М.Ю. Костриця // Наук. зап. Сер.: Географія / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. – Вінниця, 2005. – Вип. 9. – С. 148-155. – Бібліогр.: 40 назв. – Із змісту: [про діяльн. Кабінету виучування Поділля та його співробітника Л.Г.Данилова]. – С. 152-153.

65. Культурная жизнь Подолии: [про орг. Вінниц. філії ВБУ і Кабінету з питань виучування Поділля як єдиного регіонального закладу ВУАН] // Вечер. Киев. – 1929. – 1июля (№ 149). – С. 3.

66. Ляшко, С.М. Щодо участі краєзнавців Вінниччини у роботі постійної комісії УАН-ВУАН для складання біографічного словника діячів України / С.М.Ляшко // Мате-ріали 11-ї Поділ. історико-краєзн. конф. – Кам’янець-Поділ., 2004. – С. 533-536.

67. Мельничук, Л. Про діяльність вчених «Кабінету виучування Поділля» (1924-1929 рр.) Л.Мельничук // Ет-нічна історія народів Європи: зб. наук. пр. – К., 2003. – Вип. 15. – С.19-23.

68. Отамановський, В.Д. З літньої роботи Дніпрянської біологічної станції ВУАН / В.Д.Отамановський // Вісті ВУАН. – 1929. – № 7/8. – С. 28-30.

69. Отамановський, В.Д. Кабінет виучування Поділля / В.Д.Отамановський // Рабоче-крестьян. газ.(Вінниця). – 1924. – 18 марта.

Отамановський В.Д.
Краєзнавство на Поділлі
(1926)

71. Отамановський, В.Д. Про потребу утворення Кабінетів виучування територій у культурно-економічних осередках УРСР міжокружного (краєвого значення): (з досвіду Вінниці) / В.Д.Ота-мановський // Вісті ВУАН. – 1929. – № 7/8. – С. 31-35.

72. Отамановський, В.Д. Про утворення показово-дослідного саду подільської флори у м.Вінниці / В.Д.Отама-новський // Червон. край. – 1925. – 14 берез.

73. Отамановський, В.Д. Охорона пам’яток природи Поділля // Червон. край. – 1925. – 28 січ.

74. Отамановський, В.Д. Філія Всенародньої Бібліотеки України при ВУАН, її устрій та праця [в т.ч. про роботу Кабінету виучування Поділля] / В.Д.Отамановський // Червон. шлях. – 1925. – № 5. – С. 181-183.

75. Отамановський, В.Д. Цикл лекцій Поділлєзнавства / В.Д.Отамановський // Червон. край. – 1924. – 2 верес.

76. Петрикова, В.Т. Діячі бібліотечного краєзнавства на Поділлі та їх вплив на розвиток теорії краєзнавчої бібліографії в Україні в повоєнні роки / В.Т.Петрикова // Куль-тура Поділля: історія і сучасність: матеріали 2-ї наук.-практ. конф., присвяч. 500-річчю м.Хмельницького. 27-29 серп. 1993 р. – Хмельницький, 1993. – С. 189-191. – Із змісту: [про Кабінет виучування Поділля]. – С. 191.

77. Петрикова, В.Т. Краєзнавча бібліографічна термінологія: національні особливості становлення теорії краєзнавчої бібліографії / В.Т.Петрикова // Бібл. вісн. – 2000. – № 4. – С.13-20. – Із змісту: [про діяльн. Кабінету виучування Поділля та його засн. В.Д.Отамановського]. – С. 13, 15-17.

78. Прокопчук, В. Подоляни в співпраці з ВУАН / В.Прокопчук // Краєзнавство. – 1999. – № 1/4. – С. 42-45. – Із змісту: [про діяльн. Кабінету виучування Поділля]. – С. 43-44. – Бібліогр.: с. 45.

79. Прокопчук, В. Український комітет краєзнавства на етапі становлення (1925-1929 рр. ХХ ст.) / В.Прокопчук // Краєзнавство. – 2005. – № 1/4. – С. 51-57. – Бібліогр.: 58 назв. – Із змісту: [про діяльн. Кабінету виучування Поділля]. – С. 55.

80. Савчук, В.О. Краєзнавство Поділля в історії краєзнавчого руху України 20-30-х рр. ХХ ст. / В.О.Савчук // Краєзнавство. – 2003. – № 1/4. – С. 42-47. – Бібліогр.: 20 назв. – Із змісту: [про діяльн. Кабінету виучування Поділля]. – С. 45-46.

81. Савчук, В.О. Краєзнавство Поділля ХІХ-ХХ ст. / В.О.Сав-чук // Краєзнавство. – 1999. – № 1/4. – С.89-94. – Із змісту: [про діяльн. Кабінету виучування Поділля]. – С. 93.

82. Семенів, М.М. Нові провідники по Україні: [в т.ч. про видав. діяльн. Кабінету виучування Поділля] / М.М.Се-менів // Зап. Укр. бібліогр. т-ва в Одесі. – О., 1928. – Ч. 1. – С.38-40.

83. Соломонова, Т.Р. Вінницька філія Всенародної бібліотеки при УАН (ВУАН) як науковий центр (1920-1930) / Т.Р.Соломонова // Б-ка у контексті світової культури, науки, інформації: матеріали Всеукр. наук.- практ. конф. / Вінниц. ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва. – Вінниця, 2007. – С. 164-169. – Бібліогр.: с. 169. – Із змісту: [про діяльн. Кабінету виучування Поділля]. – С.165-168.

84. Соломонова, Т.Р. Становлення Вінницької філії Всенародної бібліотеки України при УАН (ВУАН) / Т.Р.Соло-монова // Наук. зап. Сер.: Історія / Вінниц. держ. пед. ун-т ім.М.Коцюбинського. – Вінниця, 2006. – Вип. 10. – С. 252-257. – Із змісту: [про діяльн. Кабінету виучування Поділля]. – С. 255-256.

85. Станович, М. І терни замість слави: [про В.Д.Отамановського та діяльн. Кабінету виучування Поділля. «Круглий стіл»] / М.Станович, В.Воловик, Ю.Савчук, Л.Кароєва, Л.Шпильова // Вінниччина. – 1993. – 30 січ., 6 лют.

86. Шпильова, Л. Ми всі із роду подолян: [про роботу Кабінету виучування Поділля] / Л.Шпильова // Вінниц. правда. – 1988. – 23 верес.

87. [Кабінет виучування Поділля] // Знаменні і пам’ятні дати Вінниччини 2009 року: хронол. довід. / Вінниц. ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва; уклад. Г.М.Авраменко. – Вінниця, 2008. – С. 28-29.

Див. також: №№ 5, 6, 11-13, 15, 21, 22, 24, 26-28, 31, 33-35, 38, 97, 104.

2.2. Діяльність Кабінету в документах: плани, повідомлення, звіти

88. План праці Кабінету виучування Поділля Вінницької Філії Всенародної бібліотеки України при ВУАН: [1924] // Данилов, Л. Клімат Поділля / Л.Данилов; Вінниц. філ. Всенар. б-ки України при ВУАН, Кабінет виучування Поділля. – Вінниця, 1924. – С. 3 обкл. – (Вип. 1).

89. Звідомлення про діяльність Кабінету виучування Поділля Вінницької Філії Всенародної Бібліотеки України при ВУАН з 13 травня 1924 р. по 1 квітня 1925 р. / В.Ота-мановський, В.Рахинський // Савостіянов, О. Дика рослинність Поділля: схематич. нарис / О.Савостіянов; Вінниц. філ. Всенар. б-ки України при ВУАН, Кабінет виучування Поділля. – Вінниця, 1925. – С. 69-71. – (Вип. 2).

90. Із звіту Управління науковими установами Наркомосу УСРР про роботу бібліотек та музеїв за 1924/25 рр. // Культурне будівництво в Українській РСР 1917-1927 рр. – К., 1979. – С. 415-421. – Із змісту: [звіт про діяльн. Кабінету виучування Поділля]. – С. 415-418.

91. Звідомлення Вінницької філії Всенародньої бібліотеки України при ВУАН та Кабінету виучування Поділля з 1 жовтня 1925 р. до 1 жовтня 1926 р. – Вінниця, 1926. – 5 с. – (Вип. 9).

92. Інформаційний огляд дослідно-краєзнавчої праці на Поділлі на 1 лютого 1926 р. / В. Отамановський, С. Смеречинський // Храневич, В. Минуле фавни Поділля: шкіц з доби 12-19 ст. / В.Храневич; Вінниц. філ. Всенар. б-ки України при ВУАН, Кабінет виучування Поділля. – Вінниця, 1926. – С. 1-2. – (Вип. 6).

93. Інформаційний огляд дослідно-краєзнавчої праці на Поділлі на 1 грудня 1926 року / за ред. В.Отамановського, Л.Тимошенко // Білінський, М.І. Вінницький замок: іст. нарис з доби XVI-XVIII ст. / М.І.Білінський; Вінниц. філ. Всенар. б-ки України при ВУАН, Кабінет виучування Поділля. – Вінниця, 1926. – С. I-VIII. – (Вип. 10).

94. Звідомлення Вінницької філії Всенародної бібліотеки України та Кабінету виучування Поділля з 01.10.1926 до 01.10.1927 р.: ювіл. підсумування досягнень з нагоди 10-ї річниці Жовтн. революції. – Вінниця, 1927. – 8 с. – (Вип. 15).

95. Звіт Вінницької філії Всенародної бібліотеки України при УАН та Кабінету виучування Поділля з 1 січня 1926 р. до 1 січня 1927 р. / В.Д.Отамановський // Наука на Україні. – 1927. – № 2/4. – С. 302-304.

96. Звідомлення Бібліографічної секції Кабінета виучування Поділля з 1/ ІV 1926 р. до 1/ ІV 1928 р. / Вінниц. філ. Всенар. б-ки України при ВУАН, Кабінет виучування Поділля. – Вінниця, 1928. – 6 с.: іл. – (Вип. 21).

97. Отамановський, В.Д. Праця та стан Вінницької Філії Всенародної бібліотеки України та Кабінету виучування Поділля на 1 травня 1929 року / В.Д.Отамановський // Вісті ВУАН. – 1929. – № 5/6. – С. 126-130.

2.3. Кабінет виучування Поділля в особах

98. Баженов, Л.В. Поділля в працях дослідників і краєзнавців ХІХ-ХХ ст.: Історіографія. Бібліографія. Матеріали / Л.В.Баженов. – Кам’янець-Поділ., 1993. – 480 с. – Із змісту: [про співробітників Кабінету виучування Поділля: О.Бируля. – С. 54, 56, 128, 129, 443; М.Білінський. – С. 4, 9, 51, 52, 108, 129, 130, 443; В.Гаґенмейстер – С. 46, 53, 59, 157, 158, 231, 236; С.Городецький. – С. 52, 55, 56, 173; Л.Данилов. – С. 55, 189, 315; С. Єфремов. – С. 207; В.Камінський. – С.37; І.Кревецький. – С. 443; В.Отамановський. – С. 4, 9, 10, 49, 51, 52, 57, 59, 63, 85, 108, 245, 304, 305; О.Савостіянов. – С. 49, 56, 338; Ю.Сіцінський. – С. 4, 9, 21, 28, 29, 37, 38, 42, 44, 48, 51, 52, 53, 54, 56, 60, 79, 107, 108, 115, 117, 231, 253, 295, 332, 339, 349, 350, 351, 409, 416, 443, 447; В.Храневич. – С. 47, 48, 56, 390, 413; М.Хращевський. – С. 390, 391; І.Шипович. – С. 30, 400; А.Ярошевич. – С.512].

99. Вінниччина в датах: хронол. довід. / Вінниц. ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва; уклад. М.Шлеймович. – Вінниця, 2000. – 112 с. – Із змісту: [про співробітників Кабінету виучування Поділля: М.Білінський. – С. 52; Л.Данилов. – С. 57; С.Папа-Афанасопуло. – С. 59; В.Отамановський. – С. 30, 65; О.Савості-янов. – С. 33, 57; Ю.Сіцінський. – С. 53; С.Смеречинський. – С. 65; І.Шипович. – С.53; М.Хращевський. – С.63.

100. Гальчак, С.Д. Краєзнавці Вінниччини: Біографії. Бібліографія / С.Д.Гальчак. – Вінниця: Книга-Вега, 2005. – 224 с. – Із змісту: [про співробітників Кабінету виучування Поділля: М.Білінський. – С. 20; Л.Данилов. – С. 58; А.Зекцер. – С. 75; В.Камінський. – С. 81; В.Отамановський. – С. 136; О.Савостіянов. – С. 168; С.Смеречинський. – С. 178; М.Хращевський. – С. 200; І.Шипович. – С. 207].

101. Наука и научные работники СССР: справочник. Ч. VI. Научные работники СССР без Москвы и Ленинграда / АН СССР. – Л., 1928. – 686 с. – Із змісту: [про співробітників Кабінету виучування Поділля: М.Безбородько. – С. 27; С.Городецький. – С. 91; Л.Данилов. – С. 103; С.Єфремов. –

С.127; В.Камінський. – С.158; І.Любомудров. – С. 232; Л.Морейніс. – С. 265; В.Отамановський. – С. 295; В.Рахин-ський. – С. 342; О.Савостіянов. – С. 362; С.Смеречин- ський. – С.386; Л.Тимошенко. – С. 421; В. Храневич. – С. 458; М.Хращевський. – С. 458; А.Ярошевич. – С. 512].

2.3.1. Засновник і організатор Кабінету Валентин Дмитрович Отамановський (1893-1964), історик, бібліограф, громадський і культурний діяч

102. Отамановский, В.Д. Винница как тип украинского города южного Правобережья ХVІІІ в.: Эволюция правового положения и устройства на фоне соц.-экон. развития Брацлавщины ХVІІ-ХVІІІ вв. и процесса образования городского сословия: автореф. дис. ... докт. ист. наук / В.Д.Отамановский. – Симферополь, 1949. – 22 с.

103. Отамановский, В.Д. Вінниця в ХІV-ХVІІ століттях: іст. дослідж. / В.Д. Отамановський. – Вінниця: Континент-ПРИМ, 1993. – 462 с. – (Іст. б-ка Поділля).

104. Отамановский, В.Д. Вінниця, яко тип українського міста... / В.Д. Отамановський // Вінниччина. – 1993. – 24 лют., 3, 11 берез.

105. Отамановский, В.Д. До історії медицини та аптечної справи у Вінниці й Вінницькому повіті другої половини XVIII ст. / В.Отамановський // Збірник пам’яті академіка Т.Г.Яновського. – К., 1930. – С. 322-334.

106. Отамановский, В.Д. Моє каяття / В.Отаманов-ський // Подільська старовина: наук. зб. на пошану вченого і краєзнавця В.Д.Отамановського / Вінниц. обл. краєзн. музей. – Вінниця, 1993. – С. 20- 29.

107. Отамановский, В.Д. Син України: іст. повість з часів укр. лицарства: в 3-х ч. / В.Отамановський. – Л.: Просвіта, 1992. – 176 с.: іл.

* * *

108. Бережной, В. Валентин Отамановский – главный историк Винницы, воевавший с большевиками под Крутами и переживший репрессии / В.Бережной // Здоров’я. Події.Час. – 2011. – 26 січ. – С.5: портр.

109. Воловик, В.П. Історія України в дослідженнях вінницьких істориків / В.П. Воловик, О.В.Воловик // Україна: минуле, сьогодення, майбутнє: [зб. наук. пр.]. – К., 1999. – С.16-29. – Із змісту: [про В.Д.Отамановського]. – С. 21-24.

109а. Воловик, В.П. Склад злочину: дослідження історії Поділля: [про дир. Вінниц. філії Всенар. б-ки України при ВУАН В.Д.Отамановського] / В.П.Воловик, П.С.Григорчук // Реабілітовані історією: в 27 т. / ред. П.Т.Тронько. – Вінниця: ДП «ДКФ», 2006. – Кн. 1: Вінницька область / ред.: І.С.Гамрецький, В.П.Лациба, С.С.Нешик. – С. 718-723. – Із змісту: [про орг. та діяльн. Кабінету виучування Поділля]. – С. 719-721.

110. Документ-свідчення: [про арешт дир. Вінниц. філії Всенар. б-ки ВУАН В.Д.Отамановського] // Комс. плем’я. – 1990. – 18 жовт.

111. Кароєва, Л.Р. Валентин Дмитрович Отаманов-ський / Л.Р.Кароєва // VІІІ Всеукраїнська наукова конферен-ція «Історичне краєзнавство і культура»: наук. доп. та повідомл. – К.; Х., 1997. – Ч. 1. – С. 157-158.

112. Кароєва, Л.Р. Валентин Дмитрович Отамановський / Л.Р.Кароєва, Л.М.Шпильова // Подільська старовина: наук. зб. на пошану вченого і краєзнавця В.Д.Отамановського / Вінниц. обл. краєзн. музей. – Вінниця, 1993. – С. 6-13. – Бібліогр.: 98 назв.

113. Кароєва, Л.Р. В.Д.Отамановський: [про його краєзн. діяльн.] / Л.Р.Кароєва // Тези доп. 10-ї Вінниц. обл. історико-краєзн. конф. 6 верес.1991 р. – Вінниця, 1994. – С. 84-85.

114. Козак, І. Літописець Поділля [В.Д.Отамановський] / І.Козак // Поділ. зоря. – 2003. – 27 лют. – С. 10.

115. Кот, С.І. Валентин Отамановський / С.І.Кот // Крути. Січень 1918 р.: док., матеріали, дослідж., кіносцен. – К., 2008. – С.663-675.

116. Кот, С.І. Валентин Отамановський та розвиток краєзнавства на Поділлі / С.І. Кот // Духовні витоки Поділля: творці історії краю: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 9-11 верес. 1994 р., м. Кам’янець-Поділ. – Хмельниц., 1994. – Ч. 1. – С. 45-48. – Із змісту: [про орг. та діяльн. Кабінету виучування Поділля]. – С. 47.

117. Кот, С.І. Честі своєї не зрадив [про В.Д.Отама-новського] / С.І.Кот // Репресоване краєзнавство (20-30-і роки). – К.,1991. – С. 133-142. – Бібліогр.: с. 141. – Із змісту: [про орг. та діяльн. Кабінету виучування Поділля]. – С. 135-136.

118. Новицький, А. Подільський літописець [В.Д.Отамановський] / А.Новицький // Вінниц. газ. – 1997. – 16 верес.: фото.

119. Отамановський Валентин // Енцикл. Україно-знавства / гол. ред. В.Кубійович. – К., 1996. – Т. 5. – С. 1905. – (Перевид. в Україні).

120. Петрикова, В.Т. Наукова спадщина В.Д.Отама-новського в царині краєзнавства / В.Т.Петрикова // Він-ниця: минуле і сучасне: матеріали 3-ї історико-краєзн. конф., присвяч. 50-річчю визволення України від фашист. загарбників. 5 жовт. 1994 р., Вінниця. – Вінниця, 1994. – С. 37-41.

121. Петрикова, В.Т. Роль В.Д.Отамановського в організації краєзнавчих студій на Поділлі / В.Т.Петрикова // Тези доп. 13-ї Вінниц. обл. історико-краєзн. конф. 6 верес. 1994 р. – Вінниця, 1994. – С. 69-71.

122. Прокопчук, В.С. В.Д.Отамановський – пам’яткоохоронець / В.С.Прокопчук // Подільська старовина: наук. зб. на пошану вченого і краєзнавця В.Д.Отамановського / Вінниц. обл. краєзн. музей. – Вінниця, 1993. – С. 31-33. – Бібліогр.: 11 назв.

123. Прокопчук, В.С. Творець Кабінету виучування Поділля [В.Д.Отамановський] / В.С.Прокопчук // Наук. пр. Сер.: Іст. науки / Кам’янець-Поділ. держ. пед. ун-т. – Кам’янець-Поділ., 2003. – Т. 11. – С. 262-269.

124. Савчук, З.С. Внесок В.Д.Отамановського у становлення та розвиток краєзнавчої бібліографії Поділля (20-30-ті роки ХХ ст.) / З.С.Савчук // Вісн. Дніпропетр. ун-ту. Сер.: Історія і філософія науки і техніки. – Д., 2004. – Вип.11. – С. 136-141.

125. Савчук, З.С. В.Д.Отамановський (1893-1964) – вчений, педагог, організатор науки: автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.07 / З.С.Савчук; УААН, Держ. наук. с.-г. б-ка. – К., 2006. – 20 с.

126. Савчук, З.С. В.Д.Отамановський та його роль в українському націєтворчому процесі / З.С.Савчук // Українська Центральна Рада: поступ націєтворення та державобудівництва. – К., 2002. – С. 66-71.

127. Савчук, З.С. В.Д.Отамановський як дослідник історії Вінниці XIV -XVIII століть / З.С.Савчук // Історія української науки на межі тисячоліть. – К., 2005. – Вип. 19. – С. 166-178.

128. Савчук, З.С. Історіографія дослідження життя та діяльності В.Д.Отамановського [14.02.1893, с. Яблунівка Смілян. р-ну Черкас. обл. – 10.03.1964, Харків] / З.С.Савчук // Історія української науки на межі тисячоліть. – К., 2004. – Вип. 15. – С. 162-172.

129. Савчук, З.С. Наукові програми В.Д.Отамановського в контексті розвитку краєзнавства в Україні / З.С.Савчук // Історичне краєзнавство в системі освіти України: здобутки, проблеми, перспективи. – Кам’янець-Поділ., 2002. – С. 72-74.

130. Савчук, З.С. Роль В.Д.Отамановського у формуванні організаційних засад краєзнавчої роботи на Поділлі у 20-х роках ХХ ст. / З.С.Савчук // Історія української науки на межі тисячоліть. – К., 2004. – Вип. 14. – С. 167-173.

131. Філонов, Л.В. Біля витоків історії: [про діяльн. В.Д.Отамановського як дир. Вінниц. філії Всенар. б-ки ВУАН] / Л.В.Філонов // Вінниц. правда. – 1988. – 13 жовт.

132. Філонов, Л.В. Значення праць В.Д.Отамановського для шкільного краєзнавства на Вінниччині / Л.В.Філонов // Тези доп. і повідомл. 18-ї Вінниц. обл. історико-краєзн. конф. 3 лют. 1998 р. – Вінниця, 1998. – С. 102-103.

133. Філонов, Л.В. Краєзнавець Отамановський / Л.В.Філонов // Вітчизна. – 1990. – № 11. – С. 191-192; Із плину часу: історико-докум. нариси, публіцистика / Л.В.Філонов. – Вінниця, 2006. – С. 24-28.

134. Філонов, Л.В. Літописець Вінниці / Л.В.Філонов // Вінниччина. – 1994. – 18 трав.

2.3.2. Микола Іванович Безбородько (1883-1942), геолог, петролог

135. Безбородько, Н.И. К петрогенезу темноцветных пород Подолии и соседних районов / Н.И.Безбородько // Тр. минералог. ин-та АН СССР. – М., 1931. – Т. 1. – С. 127-160.

136. Безбородько, Н.И. Кристаллические породы окрестностей Винницы на Подолии / Н.И.Безбородько. – К., 1926. – 22 с.

137. Безбородько, Н.И. Подземные богатства Подолии / Н.И.Безбородько // Известия. – 1922. – 1, 9, 10 дек.

138. Безбородько, Н.И. Полезные ископаемые Гайсинского округа / Н.И.Безбородько // Рабоче-крестьян. газ. – 1923. – 13 нояб.

139. Безбородько, Н.И. Полезные ископаемые Тульчинского округа / Н.И.Безбородько // Рабоче-крестьян. газ. – 1923. – 11, 12 авг.

* * *

140. Гожик, П.Ф. Корифей української петрології М.І.Безбородько / П.Ф.Гожик, Д.Є.Макаренко // Геологіч. журн. – 2003. – № 4. – С.119-120.

141. Лазаренко, Є.К. Мінералогія Поділля / Є.К.Ла-заренко, Б.І.Сребродольський. – Л.: Вид-во Львів. ун-ту, 1969. – 346 с. – Бібліогр.: с. 310-330. – Із змісту: [про М.І.Безбородька]. – С. 8, 9, 20, 23, 24, 27, 34-36, 38, 137, 150, 164, 265; [бібліогр. пр. М.І.Безбородька]. – С. 310-311.

142. Макаренко, Д.Є. Безбородько Микола Іванович (9.12.1883, м.Золотоноша, нині Черкас. обл. – 7.05.1942, концтабір побл. ст. Пікша Архангел. обл., РФ) / Д.Є. Макаренко // ЕСУ. – К., 2003. – Т. 2: Б-Біо. – С. 370: портр.

143. Макаренко, Д.Є. Видатний український петролог М.І.Безбородько / Д.Є.Макаренко // Геологіч. журн. – 1991. – № 5. – С. 134-137.

144. Макаренко, Д.Є. Голгофа українських геологів: [в т.ч. про долю М.І. Безбородька] / Д.Є.Макаренко. – К.: Логос, 2007. – 187 с.

145. Безбородько Микола Іванович // УРЕ. – 2-ге вид. – К., 1977. – Т. 1. – С. 382.

2.3.3. Михайло Петрович Білозір (1885-?), ботанік, флорист

146. Білозір, М.П. Нові рослини до Вінницької округи: інформ. огляд дослідно-краєзн. праці на Поділлі / М.П.Білозір. – Вінниця, 1926. – Ч.1. – 4 с.

147. Білозір, М.П. Рослини Мало-Кутищанського лісу Вінницької округи / М.П.Білозір // Тр. с.-г. ботаніки. – Х., 1927. – Т.1, вип. 3. – С. 152-165.

* * *

148. Белозор (= Білозір) Михаил Петрович: [1885-?. Флорист] // Русские ботаники (Ботаники России – СССР): биобиблиогр. слов.: в 4 т. – М., 1947. – Т. 1: А-Б. – С. 164.

2.3.4. Микола Іванович Білінський (1852-193?),* історик, етнограф, мовознавець

Білінський М.
Вінницький Замок
(1926)

149. Білінський, М. Вінницький Замок: Іст. нарис з доби 16-18 ст. / М.Білінський; Вінниц. філ. Всенар. б-ки України при ВУАН, Кабінет виучування Поділля. – Вінниця, 1926. – 22 с. – (Вип. 10).– Із змісту: Микола Білінський. Автобіографія. – С. ІІІ-V.

150. Білінський, М. Життя і діяльність Кармалюка на підставі судових актів та народних пісень / М.І.Білінський. – Вінниця, 1924.

151. Білінський, М. Його ж. З минулого пережитого. 1870-1888 / М.І.Білінський // Україна. – К., 1928. – Кн. 2. – С. 117-132.

152. Білінський, М. Назва Вінниці та її транскрипція / М.І.Білінський. – Вінниця, 1925.

* * *

153. Бульба, Т.С. Краєзнавець М.Білінський / Т.С.Бульба // Тези доп. 11-ї Вінниц. обл. історико-краєзн. конф. 3 верес. 1992 р., м.Вінниця. – Вінниця, 1992. – С.52-53.

154. Гальчак, С.Д. Період розвитку [краєзнавства на Поділлі] / С.Д.Гальчак // Краєзнавство Східного Поділля / С.Д.Гальчак. – Вінниця, 2005. – С. 45-58. – Із змісту: [про М.І.Білінського]. – С. 55.

155. Кароєва, Л.Р. Вчені-етнографи Поділля / Л.Р.Ка-роєва // Проблеми етнографії, фольклору і соціальної географії Поділля: наук. зб. – Кам’янець-Поділ., 1992. – Із змісту: [про М.І.Білінського]. – С. 11-12.

156. Кароєва, Л.Р. Етнографи Поділля / Л.Р.Кароєва // Етнографія Поділля: тези доп. наук. конф. – Вінниця, 1992. – Ч. 1. – Із змісту: [про життя і діяльн. М.І.Білінського]. – С. 7-8.

157. Малюта, О. Білінський Микола Іванович / О.Ма-люта // Українські історики ХХ ст.: біобібліогр. довід. / Ін-т історії України НАН України. – К., 2006. – Вип. 2, ч. 3. – С. 17-19. – (Сер. «Укр. історики»).

158. Подолинний, А.М. Білінський Микола Іванович (16.01.1852, Вінниця – 30-ті рр. ХХ ст.) / А.М.Подолинний // ЕСУ. – К., 2003. – Т. 2: Б-Біо. – С. 794.

159. Сидоренко, Н. Білінський Микола Іванович / Н.Сидоренко // Українська журналістика в іменах. – Л., 2002. – Вип. 9.

* Прізвище вченого зустрічається в різночитаннях: Білінський, Білинський, Бєлінський.


Кабінет виучування Поділля – яскрава сторінка краєзнавчого руху на Вінниччині

  1. Від укладачів
  2. Зародження бібліотечного краєзнавства у Східному Поділлі
  3. Кабінет виучування Поділля: кроки діяльності
  4. Кабінет виучування Поділля –центр природничих досліджень регіону у 20-х рр. ХХ ст
  5. Розділ 1. Біля джерел наукового краєзнавства в Україні (20-ті - початок 30-х рр. ХХ ст.)
  6. Розділ 2. Організація і діяльність Кабінету виучування Поділля
  7. Розділ 2. Організація і діяльність Кабінету виучування Поділля (Продовження)
  8. Додатки
  9. Іменний покажчик
  10. Зміст

Ви можете переглянути наші видання за такі роки:

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2021
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше