ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїКабінет виучування Поділля – яскрава сторінка краєзнавчого руху на Вінниччині

Версія для друку

1. Біля джерел наукового краєзнавства в Україні (20-ті - початок 30-х рр. ХХ ст.)

1. Бабенко, Л.Л. Із досвіду розвитку краєзнавства на Україні протягом 20-х – початку 30-х років / Л.Л.Бабенко // Завдання краєзнавства у дослідженні та популяризації пам’яток історії і культури: темат. зб. наук. пр. – К., 1991. – С. 21-38.

2. Бездрабко, В.В. Історіографічні спостереження за розвитком краєзнавства в Україні (1920-1930) / В.В.Бездрабко // Краєзнавство. – 2002. – № 1/4. – С.16-21.

3. Верменич, Я.В. Процеси інституалізації краєзнавства в Україні 20-30-х рр. ХХ ст. / Я.В.Верменич // Історія України: маловідомі імена, події, факти. – К., 2002. – Вип. 22/23. – С. 31-50.

4. Гальчак, С.Д. Краєзнавство Східного Поділля / С.Д.Гальчак. – Вінниця: Книга-Вега, 2005. – 144 с.

5. Данилюк, Ю.З. Український комітет краєзнавства та його діяльність [20-ті рр.] / Ю.З.Данилюк // ІV Республіканська наукова конференція з історичного краєзнавства: тези доп. і повідомл. – К., 1989. – С. 33-35.

6. Депенчук, Л.П. Місцеві наукові товариства при ВУАН / Л.П.Депенчук // Вісн. АН УРСР. – 1991. – № 8. – С. 59-66.

7. Заремба, С.З. Краєзнавча діяльність наукових товариств на Україні в 20-30-х роках / С.З.Заремба // ІV Республіканська наукова конференція з історичного краєзнавства: тези доп. і повідомл. – К., 1989. – С. 35-37.

8. Костюкова, О.М. Розвиток краєзнавчо-екскурсійної справи в Україні в 20-х рр. ХХ ст.: автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / О.М.Костюкова; Харків. нац. ун-т ім.В.Каразіна. – Х., 2003. – 20 с.

9. Кокус, В.В. Внесок краєзнавчих осередків Поділля у розвиток зоологічних досліджень краю в 20-30-х рр. ХХ ст. / В.В.Кокус // Природно-територіальні та суспільно-географічні комплекси регіонів: історія, формування, стан, проблеми, перспективи: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 70-річчю утворення Луган. обл. – Луганськ. 2008. – С. 50-53.

10. Коцук, В.П. Огляд історико-краєзнавчих досліджень 1920-х рр. / В.П.Коцук, А.Ю.Теодорович // Краєзнавство. – 1999. – № 1/4. – С.102-104. – Бібліогр.: 13 назв.

11. Криворотченко, М. Організаційні форми краєзнавчого руху / М. Криворотченко // Краєзнавство. – 1928. – № 5. – С.1-5.

12. Очеретянко, В.І. Здобутки і втрати українського краєзнавства в 20-30-х рр. ХХ ст. / В.І.Очеретянко // Турис-тично-краєзнавчі дослідження: матеріали 3-ї Всеукр. наук.-практ. конф. «Туризм в Україні: економіка і культура» (Сві-тязь, 9-10 верес. 1998 р.). – К., 1998. – Вип. 1, ч. 2. – С. 181-183.

13. Петрикова, В.Т. Особливості становлення та розвитку системи краєзнавчої бібліографічної інформації в Україні (1917-1991 рр.): автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.08 / В.Т.Петрикова; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – К., 2001. – 19 с.

14. Прокопчук, В.С. Інституціоналізація краєзнав-чого руху Правобережної України 20-х років ХХ – початку ХХІ ст. / В.С.Прокопчук. – Кам’янець-Поділ.: Оіюм, 2009. – 600 с.

15. Прокопчук, В.С. Історичне краєзнавство Право-бережної України 30-х років ХХ – початку ХХІ століття: від репресій, занепаду – до відродження, розквіту / В.С.Прокоп-чук. – Кам’янець-Поділ., 2005. – 599 с. – Рец.: Калитко, С.Л. [Рецензія] / Калитко, С.Л., Соломонова, Т.Р. // Наук. зап. Сер.: Історія / Вінниц. держ. пед. ун-т ім.М.Коцюбинського. – Вінниця, 2006. – Вип. 13. – С. 424-425.

16. Прокопчук, В.С. Під егідою Українського комітету краєзнавства / В.С.Прокопчук; Ін-т історії України НАН України, Кам’янець-Поділ. держ. ун-т, Центр дослідж. історії Поділля. – Кам’янець-Поділ.: Абетка-НОВА, 2004. – 311 с. – Бібліогр.: с. 242-274.

17. Савчук, В.О. Еволюція державної політики щодо краєзнавчого руху України у 20-30-х рр. ХХ ст. / В.О.Савчук // Краєзнавство. – 2005. – №1/4. – С. 18-20.

18. Савчук, В.О. Краєзнавчий рух 20-30-х рр. ХХ ст.: нове бачення проблеми / В.О.Савчук // Історія України: маловідомі імена, події, факти. – К., 2002. – Вип. 20/21. – С. 14-30.

19. Савчук, В.О. Український комітет краєзнавства на рубежі 20-30-х рр. ХХ ст. / В.О.Савчук // Краєзнавство. – 2000. – № 1/2. – С. 50-57. – Бібліогр.: с. 56-57.

20. Савчук, В.О. Український комітет краєзнавства очима сучасників, у працях дослідників та мовою документів / В.О.Савчук // Наук. пр. Сер.: Іст. науки / Кам’янець-Поділ. держ. пед ун-т. – Кам’янець-Поділ., 2001. – С. 625-634.

21. Тронько, П.Т. Історичне краєзнавство на Україні у 20-30-роках / П.Т.Тронько // Репресоване краєзнавство (20-30-і роки). – К., 1991. – С. 4-5.

22. Тронько, П.Т. М.С. Грушевський та його роль в розвитку історичного краєзнавства на Україні (друга половина 20-х – поч. 30-х рр.) / П.Т.Тронько // V Всеукраїнська конференція «Розвиток історичного краєзнавства в контексті національного і культурного відродження України» (жовт. 1991 р.): тези доп. та повідомл. – К.; Кам’янець-Поділ., 1991. – С. 8-9.

23. Тронько, П.Т. Український комітет краєзнавства: історія становлення й наслідки діяльності / П.Т.Тронько, В.С.Прокопчук // Краєзнавство. – 2010. – № 1/2. – С. 76-95. – Із змісту: [про зародж. краєзнавства на Вінниччині, зокрема про Тульчин. окруж. краєзн. т-во]. – С. 85-86; [про діяльн. Кабінету виучування Поділля]. – С. 86-87.

1.1. Становлення наукового поділлєзнавства

24. Баженов, Л.В. Alma mater подільського краєзнавства: місто Кам’янець-Подільський – осередок історичної регіоналістики ХІХ - початку ХХ ст. / Л.В.Баже-нов. – Кам'янець-Поділ.: ОІЮМ, 2005. – 415 с. – Рец.: Соломонова, Т.Р. // Наук. зап. Сер.: Історія / Вінниц. держ. пед. ун-т ім.М.Коцюбинського; Т.Р.Соломонова, С.Л.Калитко. – Вінниця, 2006. – Вип. 10. – С. 397-399.

25. Баженов, Л.В. Поділля в працях дослідників і краєзнавців ХІХ-ХХ ст.: Історіографія. Бібліографія. Матеріали / Л.В.Баженов. – Кам’янець-Поділ., 1993. – 480 с. – Із змісту: Поділлєзнавство у 20-х – на початку 30-х років ХХ ст. – С. 44-60.

26. Божко, Л. М. Народознавчий рух на Поділлі в 20-і роки ХХ ст. / Л.М.Божко // Наук. зап. Сер.: Історія / Вінниц. держ. пед. ун-т ім.М.Коцюбинського. – Вінниця, 2003. – Вип. 5. – С. 100-102. – Із змісту: [про діяльн. Кабінету виучування Поділля]. – С. 101.

27. Бондаренко, Г. Поняття «Поділля» в історичних часі та просторі / Г.Бондаренко // Краєзнавство. – 1999. – № 1/4. – С. 8-9.

28. Бульба, Т.С. Краєзнавча бібліографія Поділля у 20-ті роки ХХ століття: основні тенденції розвитку / Т.С.Бульба // Питання культурології: [зб. наук. пр.]. – К., 2000. – Вип. 16. – С. 44-49.

29. Верменич, Я. До історії становлення україно-знавства на Поділлі (1905-1925 рр.) / Я.Верменич // Духов-ні витоки Поділля: Творці історії краю: [збірник]. – Хмельниц., 1994. – Ч.1. – С. 373-375.

30. Гальчак, С. Згортання краєзнавства в умовах наступу тоталітаризму [на Поділлі] / С.Гальчак // Краєзнав-ство Східного Поділля / С. Гальчак. – Вінниця, 2005. – С. 59-61.

31. Гальчак, С. Період розвитку [краєзнавства на Поділлі] / С.Гальчак // Краєзнавство Східного Поділля / С.Галь-чак. – Вінниця, 2005. – С. 45-58.

32. Дубровіна, Л.А. З історії створення Вінницької філії Всенародної бібліотеки України [1920] / Л.А.Дубровіна, Н.М.Зубкова // Наук. пр. Нац. б-ки України ім.В.Вернад-ського. – К., 1998. – Вип.1. – С. 26-28.

33. Завальнюк, К.В. Початки краєзнавчих досліджень на Поділлі / К.В.Завальнюк, Т.В.Стецюк // Краєзнавство в системі розвитку духовності і культури регіону: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. 21-23 жовт. 2008 р.) / Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва. – Вінниця, 2008. – С. 35-39.

34. Зельдович, П. Краєзнавче товариство в Тульчині / П.Зельдович // Червон. край. – 1927. – 18 лют.

35. Кароєва, Л.Р. Розвиток краєзнавчої роботи на Поділлі у 20-х роках ХХ ст. / Л.Р.Кароєва // Тези доп. 6-ї Вінниц. обл. історико-краєзн. конф. – Вінниця, 1988. – С. 44- 45.

36. Кокус, В.В. Роль Тульчинського окружного краєзнавчого товариства у розвитку регіональних природничих досліджень в 20-30-х роках XX століття / В.В.Кокус // Краєзнавство в системі розвитку духовності і культури регіону: матеріали Міжнар. наук.-практ. (21-23 жовт. 2008 р., м. Вінниця) / Вінниц. ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва. – Вінниця, 2008. – С.44-46.

37. Отамановський, В.Д. Бібліографія краю (топографія) як одно з основних завдань наукової книгозбірні та організації топобібліографічної праці на Україні / В.Д.Отамановський // Бібл. зб. / ВБУ при ВУАН. – К., 1926. – Ч. 1. – С. 78-81.

38. Отамановський, В.Д. Вінницька Філія ВБУ при ВУАН / В.Д.Отамановський // Вечір. Київ. – 1929. – 1 лип.

39. Прокопчук, В.С. Краєзнавство на Поділлі: історія і сучасність / В.С.Прокопчук. – К.: Рід. край, 1995. – 194 с. – Із змісту: [про Кабінет виучування Поділля]. – С. 70, 71, 75, 76, 93.

40. Савчук, В.О. Краєзнавство Поділля в історії краєзнавчого руху України 20-30- х років ХХ ст. / В.О.Савчук // Краєзнавство. – 2003. – № 1/4. – С. 42-47. – Бібліогр.: 20 назв.

41. Савчук, В.О. Краєзнавство Поділля ХІХ-ХХ сто-літь / В.О.Савчук // Краєзнавство. – 1999. – № 1/4. – С. 89-94. – Бібліогр.: 14 назв.

42. Савчук, В.О. Наукове краєзнавство Поділля у 20-х рр. ХХ ст.: становлення, проблеми вибору пріоритетів / В.О.Савчук // Наук. зап. Сер.: Історія / Вінниц. держ. пед. ун-т ім.М.Коцюбинського. – Вінниця, 2008. – Вип. 13. – С. 261-266. – Із змісту: [про діяльн. Кабінету виучування Поділля]. – С. 262, 264.

43. Соколов, К.Н. Перспективи краєзнавчої праці на Тульчинщині / К.Н.Соколов // Бюл. Тульчин. окруж. виконав. комітету Рад. – 1927. – № 40. – С. 14-15.

44. Тульчинщина: (краєзн. зб.) / за ред. К.Л.Журавля. – Тульчин: Б.в., 1929. – 116 с.

Див. також: №№ 41-46, 52-56, 64-69.


Кабінет виучування Поділля – яскрава сторінка краєзнавчого руху на Вінниччині

  1. Від укладачів
  2. Зародження бібліотечного краєзнавства у Східному Поділлі
  3. Кабінет виучування Поділля: кроки діяльності
  4. Кабінет виучування Поділля –центр природничих досліджень регіону у 20-х рр. ХХ ст
  5. Розділ 1. Біля джерел наукового краєзнавства в Україні (20-ті - початок 30-х рр. ХХ ст.)
  6. Розділ 2. Організація і діяльність Кабінету виучування Поділля
  7. Розділ 2. Організація і діяльність Кабінету виучування Поділля (Продовження)
  8. Додатки
  9. Іменний покажчик
  10. Зміст

Ви можете переглянути наші видання за такі роки:

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2021
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше