ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїВерсія для друку

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека імені К.А. Тімірязєва

 Відділ довідково-бібліографічного та інформаційного обслуговування 

 

 

 

«Збережемо біорізноманіття – збережемо середовище свого існування!»

 (Рекомендаційний бібліографічний список)

 

 

 

Вінниця, 2010       


   

Термін "Біорізноманіття" - стандартного визначення немає. Найбільш розповсюдженим є "варіативність життя на всіх рівнях біологічної організації", але він є дещо занадто узагальненим з точки зору конкретного тлумачення. Згідно до іншого визначення, біорізноманіття — це міра відносного різноманіття серед сукупності організмів, що входять до деякої екосистеми. "Різноманіття" в даному разі позначає як відмінності всередині видів, так і між видами, а також порівняльні відмінності між екосистемами.

Ще одне визначення, що найбільш часто використовується екологами, звучить як "Сукупність генів, видів та екосистем в регіоні". Це визначення дозволяє використовувати уніфікований підхід до різних рівнів організації живих біоти.

В 1992 році самміт ООН з питань довкілля в Ріо-де-Жанейро прийняв визначення біорізноманіття як "мінливості серед живих організмів із будь-яких ареалів, включаючи, зокрема, суходольні, морські та інші водні, та серед екологічних комплексів, частинами яких вони є: це включає мінливість всередині видів, між видами, та між екосистемами".

Останнє визначення, фактично, є найближчим до єдиного офіційного визначення поняття "біорізноманіття", позаяк воно затверджено ООН в Конвенції щодо біорізноманіття. Ця конвенція підтримана всіма країнами світу, окрім Андорри, Брунею, Ватикану, Іраку,Сомалі, Східного Тимору та США.


Високе біорізноманіття забезпечує стабільність та продуктивність екосистем. Різні види, займаючи відповідні екологічні ніші, забезпечуючи повніше використання ресурсів. Повніше використання ресурсів протидіє біологічному вторгненню. Конкуренція за ресурси між видами сприяє ефективнішому природному добору.  

1. Агафонов, А. Ф. Биоразнообразие рода Allium L  и его использование в селекции. Результаты и перспективы / А.Ф. Агафонов // Сельскохозяйственная биология. – 2005. – № 3. –  С. 106-112. 

 2. Антропогенний вплив на біорізноманіття [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://www.narodnapravda.com.ua/  – Назва з екрану. 

 3. Безпека водно-болотних екосистем:[на Вінниччині] // Екол. безпека Вінниччини: монографія / за заг. ред. О. Мудрака. – Вінниця, 2008. –  С. 178-190. 

4. Безусько, А.  Проблеми біорізноманіття в сучасному світі / А. Безусько // Біологія. – 2009. – квітень, (№ 11). –  С. 3-6. 

5. Біорізноманіття [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.necu.org.ua//– Назва з екрану. 

6. Білявський, Ю. В. "Полтавська цілина" – унікальна природна екосистема / Ю. В. Білявський, Р. О. Вусатий, О. В. Шерстобоева,, та ін. // Агроекол. журн. – 2008. – № 4 . – С. 70-74. 

7. Біорізноманіття Карпатського біосферного заповідника / Центр впровадження міжнар. екол. прогр. «ІнтерЕкоЦентр»; [ред. рада: Я.І. Мовчан та ін.]. – К.: Інтерекоцентр, 1997. – 710, [1] с.: табл., [12] арк. кол. іл. 

8. Біорізноманіття як ключовий елемент збалансованого розвитку: регіональний аспект. : матеріали Всеукр. конф. молодих вчених: Миколаїв, 30-31 жовт. 2003 р.: [зб. наук. пр.]: до 90-річчя Миколаїв. держ. ун-ту. / Миколаїв. держ. ун-т та ін.; [редкол.: О.М. Деркач (відп. ред.) та ін.]. – Миколаїв, 2003. – 234 с.: іл., табл.

9. Біорізноманіття, засоби його забезпечення і заповідна справа // Проблеми природокористування, сталого розвитку та техногенної безпеки. – Д., 2001. – С.119-140. 

10. Блажевич, О.  22 травня – Міжнародний день біорізноманіття / О. Блажевич // Екол. газ. – 2009. – 22 трав. – С. 3. 

11. Бурда, Р.І. Антропогенні екотони агроландшафтів та їх фітобіота / Р. І.  Бурда  // Агроекол. журн. – 2004. – № 1. – С. 3-9. 

12. Вагалюк, Л.В. Комахи–дендробіонти у збалансованому розвитку агроландшафтів лісостепу України / Л. В. Вагалюк, М. М. Лісовий  // Агроекол. журн. – 2009. – № 1. – С. 57-60. 

13. Ванькович, С. В. Значення (роль) охорони земель для збереження водно-болотного та наземного біорізноманіття на сільськогосподарських землях : збереження водно-болотного та наземного біорізноманіття на сільськогосподарських землях за допомогою оптимізації ландшафтів // Наук. вісн. – К., 2006. – Вип.93 – С. 257-264. 

14. Волошин, В. Обговорюємо проблеми Дунайського біосферного заповідника // Вісн. НАН України. – 2001. –  № 3. – С. 47-49. 

15. Всеукраїнська науково-практична конференція «Біорізноманіття: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку» : зб. наук. пр., 28-29 жовт. 2004 р. / Полтав. держ. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка; [редкол.: В.О.Пащенко (голов. ред.) та ін.]. – Полтава, 2004. – 218 с.  

16. Вылегжанин, А. Н. К учету международно-правового опыта в работе по кодификации морского законодательства России / А.Н. Вылегжанин, Р.А. Каламкарян // Гос–во и право. – 2005. – № 3. – С. 49-61. 

17. Гавриленко, В. С. "Асканія-Нова" – перший центр збереження степового і планетарного біорізноманіття / В.С. Гавриленко, Н.О. Гавриленко, Н.І. Ясинецька // Агроекол. журн. – 2007. – № 1. – С. 25-29.  

18. Гавриленко, В. С. Збереження зонального і планетарного біорізноманіття / В. С. Гавриленко // Вісн. аграр. науки. – 2006. – № 3/4. – С. 35-36. 

19. Гагиева, З. А. Изменчивость зародышей жабы зелёной (Bufo viridis Laur.) в одном сезоне размножения как показатель биоразнообразия / З. А. Гагиева // Сельскохозяйствен. биология. – 2008. – № 2. – С.103-106. 

20. Генсірук, С. Ліс, проблема державна і світова: [охорона природного біорізноманіття стає актуальною проблемою планетарного масштабу] // Розбудова держави. – 2001. – № 1/6. – С. 70-78. 

21. Глазко, В. И. Генетическая компонента и устойчивое развитие агроэкосистем / В. И. Глазко // Сельскохозяйствен. биология. – 2007. – № 6. – С. 9-15.  

22. Глотова, О. В. Інтродукційні популяції рідкісних видів рослин, як один із шляхів збереження флористичного біорізноманіття // Теоретичні та прикладні аспекти інтродукції рослин і зеленого будівництва. – Умань, 2002. – С. 36-37.  

23. Гринюк, Ю. Г. Екологічний моніторинг в оцінці стану і збереженні біорізноманіття екосистем // Наук. вісн. Укр. держ. лісотехн. ун-ту. – Л., 1999. – Вип. 98. – С. 39-42.  

24. Гродзинський, Д. Екологічні аспекти наукових досліджень: [розглянуто широке коло екол. пробл. – від з’ясування природи біорізноманіття континентал. і вод. екосистем до оцінення екол. ризиків, зумовлених забрудненням довкілля. Велику увагу приділено розробленню методів екол. моніторингу, поліпшенню екол. якості середовища і відновленню біорізноманіття як основи стійкого розвитку] /Д. Гродзинський // Вісн. НАН України. – 2009. – № 9. – С. 24-36. – (ст. та огляди).  

25. Гродзинський, Д.М. Проблеми збереження та відновлення біорізноманіття в Україні / Д.М. Гроздинський,  Ю.Р Шеляг-Сосонко; НАН України. Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного; Ін-т зоології ім. І.І. Шмальгаузена; Нац. ботаніч. сад ім. М.М. Гришка; Ін-т клітинної біології та генетик. інженерії – К. : Академперіодика, 2001. – 105 с. – Бібліогр.: с. 99-103. 

26. Дежкин, В. Биоразнообразие охотничьих животных в США / В. Дежкин // Охота и охот. хоз–во. – 2007. – № 4. – С. 41-44. 

27. Дімова, Ж. О. Сучасний стан та біорізноманіття личинок комах у складі макрозообентосу плавневих водойм пониззя Дніпра// Наук. зап. – Т., 2008. – № 3. – С. 56-57. – (Спец. вип.: Оцінка екологічного стану водойм та адаптація гідробіонтів)­.  

28. Дудка, І.О. Мікобіота як складова біорізноманіття у заповідниках та національних природних парках України / І. О. Дудка, В. П. Гелюта, Т. В. Андріанова // Екол. вісн. – 2007. – № 6. –  С. 15-16. 

29. Екологічна безпека токсичних відходів: (на прикл. непридатних пестицидів): монографія / за заг. ред. О. Мудрака // Екол. безпека Вінниччини.– Вінниця, 2008. –  С. 253-267. 

30. Єжов, В. М. До проблеми вивчення і збереження біорізноманіття дикорослих корисних рослин Криму / В.М. Єжов // Екол. вісн. – 2003. – № 11/12. – С. 8-10. 

31. Збереження біорізноманіття // Біологія. – 2009. – № 6. – С. 3-8. 

32. Збереження біорізноманіття в Приморсько-степовому екокоридорі : каталог видів флори і фауни, що знаходяться під особливою охороною в Україні та є вразливими при здійсненні лісгосп. заходів / ред. С. В. Таращук. – К. : Веселий Дельфін, 2007. – 112 с. 

33. Збереження біорізноманіття в Приморсько-степовому екокоридорі: каталог видів флори і фауни, що знаходяться під особливою охороною в Україні та є вразливими при здійсненні лісгосп. заходів / І.В Беляков., І.В Дерчак., Г.В Коломієць. та ін.; від. ред. С.В.Таращук; Громад. організація «Веселий Дельфін» – К., 2007. – 109, [3] с.: іл., табл.  

34. Збереження біорізноманіття і заповідна справа в Україні : спец. вип. присвяч. досвіду КЕКЦ із створення екомережі. – К. : [б.в.], 2002. – 26 с. – (Інформ. бюл. ; № 18 (груд.) 

35. Збереження біорізноманіття і заповідна справа в Україні: спецвип. Бюл. присвяч. пробл. охорони та сертифікації лісів в Україні. – К. : [б.в.], 2002. – 27 с. – (Інформ. бюл. ; № 20, (груд.) 

36. Збереження біорізноманіття й заповідна справа в Україні : / Київ. еколого-культ. центр. – К. : [б.в.], 2000. – 27 с. – (Інформ. бюл. ; № 10, верес. 2000).

37. Збереження біорізноманіття й заповідна справа в Україні  / Київ. екол.-культ. центр. – К. : [б.в.], 1997. – 27 с. – (Інформ. бюл. № 4, груд.). 

38. Збереження біорізноманіття й заповідна справа в Україні  / Київ. еколого-культ. центр. – К. : [б.в.], 1997. – 28 с. – (Інформ. бюл. № 2, черв. 

39. Збереження біорізноманіття й заповідна справа в Україні: / Київ. еколого-культ. центр. – К. : [б.в.], 2000. – 27 с. – (Інформ. бюл. № 9). 

40. Збереження біорізноманіття у зв’язку із сільськогосподарською діяльністю: [метод. рек.] / [В.А Соломаха., А.М Малієнко., Я.І Мовчан. та ін.] – К.: [ЦУЛ], 2005. – 122 с.: кольор. іл., табл.  

41. Збереження біорізноманіття України: друга національна доповідь / Я.І. Мовчан (заг.ред.), Ю.Р. Шеляг-Сосонко (заг.ред.). – К. : Хімджест, 2003. – 110с. 

42. Збереження біорозмаїття: традиції та сучасність / Упр. охорони земел. ресурсів, екомережі та збереження біорізноманіття ; Благодійна орг.. "Інтерекоцентр" ; Т-во "Зелена Україна" / Т. Гардашук (відп.ред.). – К. : Хімджест, 2003. – 119 с. 

43. Збереження та відтворення біорізноманіття природно-заповідних територій: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 10-річчю Рівнен. природ. заповідника, м. Сарни, 11-13 черв. 2009 р. / Держ. ком. ліс. госп-ва України, Рівнен. обл. упр. ліс. та мислив. госп-ва, Рівнен. природ. заповідник; [редкол.: Будз М. Д. (голова) та ін.] – Рівне: Рівнен. друк., 2009. – 935 с.: іл., табл.  

44. Збереження та відтворення біорізноманіття природно-заповідних територій: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 10-річчю Рівнен. природ. заповідника (м. Сарни, 11-13 черв. 2009 р.) / Держ. ком. ліс. госп-ва України ; Рівнен. обл. упр. ліс. та мислив. госп-ва ; Рівнен. природ. заповідник / М. Д. Будз (голова редкол.) – Рівне : Рівнен. друк., 2009. – 936с. : іл. 

45. Збереження та збагачення біорізноманіття рослин // Інтродукція рослин на початку XXI ст.: досягнення і перспективи розвитку дослідж. – К., 2005. – С. 58-137. 

46. Зиман, С. М. До проблеми захисту гірського біорізноманіття: (на прикл. модел. загрожуваних видів рослин у гір. флорах Європи) // Гори і люди: (у контексті сталого розвитку). – Рахів, 2002. – Т. 2. – С. 278-282. 

47. Ковтун, О. Правова охорона територій та об’єктів природно-заповідного фонду України (в контексті сталого розвитку): [охорона і збереження біорізноманіття як важливий показник сталого розвитку] // Адвокат. –  2003. – № 5. – С. 21-23.

48. Козлова, А. О. Методика оцінювання та картування біорізноманіття з використанням багатоспектральних даних дистанційного зондування землі: автореф. дис. … канд. техн. наук: 05.07.12. / Козлова Анна Олександрівна; НАН України. Ін-т геол. наук; Наук. центр аерокосм. дослідж. землі. – К., 2007. – 19 с. 

49. Конвенція про збереження мігруючих видів диких тварин / упоряд. Т.В. Тимочко. – Ніжин: Аспект-Поліграф, 2008. – 32 с. – (Б–ка Всеукр. екол. ліги). (Стан навколишнього середовища; № 4). 

50. Коржнєв, М. М. Чинники впливу антропогенних змін геологічного середовища України на біорізноманіття і людину / М.М. Коржнєв // Екол. довкілля та безпека життєдіяльності. – 2003. № 1. – С. 59-69. 

51. Костюшин, В. А. Огляд програм моніторингу біорізноманіття в Україні / В. А. Костюшин, Т. Л. Андрієнко, В. П. Мельничук; [ред. укр. тексту: Новиченко Н. С.]; Європ. центр охорони природи; Нац. екол. центр України – К., 2008. – 80 с.: іл., табл. 

52. Криницький, Г. Т. Охорона біорізноманіття: теор. та прикладні аспекти // Наук. вісн. Укр. держ. лісотехн. ун-ту. – Л., 1999. – Вип. 99. – С. 15-25.  

53. Лісовий, М. М. Біорізноманіття ентомофагів та їх трофічних зв'язків в агроекосистемах / М. М. Лісовий  // Агроекол. журн. – 2009. – № 2 . – С. 74-82. 

54. Лісовий , М. М. Екологічні заходи з удосконалення агроландшафтів для збереження і функціонування ентомологічного біорізноманіття в лісостепу / М. М. Лісовий , В. М. Чайка, А. А. Міняйло // Агроекол. журн. – 2008. – № 4 . –  С. 31-37. 

55. Лісовий, М. М. Екологічна функція ентомологічного біорізноманіття. Фауна комах-фітофагів деревних і чагарникових насаджень Лісостепу України / М. М. Лісовий, В. М. Чайка; УААН. Ін-т агроекології. –  Кам’янець-Поділ.: Аксіома, 2008. – 383 с.: іл. 

56. Лісовий, М. М. Ентомологічне різноманіття та його еколого-економічне значення / М. М. Лісовий, В. М. Чайка // Агроекол. журн. – 2007. –  № 4. – С. 18-24. 

57. Лісовий, М. М. Збіднення біорізноманіття як чинник передкризового стану агросфери / М. М. Лісовий, В. М. Чайка // Вісн. аграр. науки. – 2009. – № 5. – С. 66-69. – Бібліогр.: с. 69 (9 назв). 

58. Лісовий, М. М. Екологічна функція ентомологічного біорізноманіття: фауна комах-фітофагів деревних і чагарникових насаджень Лісостепу України: монографія / М.М. Лісовий, В.М. Чайка; Укр. акад. аграр. наук. Ін–т агроекології. – Кам'янець-Поділ. : Аксіома, 2008. – 383с. : рис. – Бібліогр.: С. 349-364. 

59. Малишева, Н. Р. Правові засади впровадження в Україні Конвенції про біорізноманіття / Упр. охорони земел. ресурсів, екомережі та збереження біорізноманіття; Благодійна організація "Інтерекоцентр"; Наук.- консультац. центр "Астюс"; Н. Р. Малишева (відп.ред.). – К. : Хімджест, 2003. – 175 с. 

60. Мальцева, І. А. Біорізноманіття та екологія ґрунтових водоростей лісових біоценозів справжніх степів України: автореф. дис. … д-ра біол. наук: 03.00.16. / Дніпропетр. нац. ун-т. – Д., 2005. – 35 с. 

61. Марзанов, Н. С. Современная характеристика понятия "порода" / Н. С. Марзанов, Ф. К. Апишева, Л. К. Марзанова // Сельскохозяйствен. биология. – 2007. – № 6. – С. 16-23. 

62.  Марушевський, Г. Б. Збереження біорізноманіття і створення екомережі : інформ. довідник / Г. Б. Марушевський, В. П. Мельничук, В. А. Костюшин. – К. : Чорномор. прогр. Ветландс Інтернешнл, 2008. – 168 с. 

63. Марчук, О. О. Біорізноманіття деревних видів у дендраріях і парках Харківщини та перспективи їх використання в лісовому господарстві й озелененні: автореф. дис. … канд. с.-г. наук: 06.03.01 / Укр. НДІ ліс. госп-ва та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького. – Х., 2006. – 20 с. 

64. Матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Проблеми відтворення та охорони біорізноманіття України»: (до 115-річниці М.І. Гавриленка) / Полтав. держ. пед. ун-т ім. В.Г.Короленка; [редкол.: В.О. Пащенко (голова) та ін.] – Полтава, 2004. –  331 с.: табл.  

65. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Біорізноманіття: теорія, практика та методичні аспекти вивчення в загальноосвітній та вищій школі» : (присвяч. 120-річчю від дня народж. М.І. Вавилова) / [за ред. М.В. Гриньової] – Полтава: Друк. майстерня, 2008. – 403 с.: іл., табл.  

66. Миркин, Б. М. Изучение биологического разнообразия в сельской школе / Б.М. Миркин, Л.Г. Наумова // Биология в шк. – 2005. – № 8. – С. 60-66. – Бібліогр: С. 66. 

67. Міжнародні аспекти вивчення та охорони біорізноманіття Карпат: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 550-річчю м. Рахова, 25-27 верес. 1997 р.: [зб.] / Карп. біосфер. заповідник та ін.; [редкол.: Ф.Д. Гамор (відп. ред.) та ін.] – Рахів: б. в., 1997. –  419 с.  

68.  Мікобіота як складова біорізноманіття у заповідниках та національних природних парках України / І. О. Дудка, В. П. Гелюта, Т. В. Андріанова // Екол. вісн. – 2008. – № 5. –  С. 9-11 : фото. 

69. Мовчан, Я.  Криза біорізноманіття в контексті цивілізаційного становлення Української держави / Я. Мовчан // Біологія. – 2009. – № 11. –  С. 7-11. 

70. Мороз, П.  Біорізноманіття і сталий розвиток / П. Мороз  // Дзеркало тижня. – 2005. – 24 верес. (№37). – С. 13. 

71. Мосякін, С.  Біорізноманіття в епоху глобальних змін – погляд із минулого в майбутнє / С. Мосякін // Біологія. – 2009. – № 11. – С. 11-15.  

72. Мудрак, О. В. Екологічна мережа Східного Поділля: необхідність створення і розбудови  / О. В. Мудрак  // Агроекол. журн. – 2009. – № 2. – С. 9-16. 

73. Мудрак, О. В. Водно-болотні угіддя Вінницької області – резервати збереження біорізноманітності / О.В. Мудрак // Агроекол. журн. – 2005. – № 1. – С. 22-29.

74.  Надворний, В. Г. Особливості поширення та біорізноманіття безхребетних на островах Чорноморського біосферного заповідника// Наук. зап. Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. – К., 2000. – Ч.2. – С. 34-44. 

75. Надворний, В. Г. Біорізноманіття тварин у навколоводних екосистемах островів Дніпра в межах міста Києва // Сучасний стан та перспективи розвитку природничо-географічних наук і освіти. – К., 1999. – С. 72-81. 

76. Отримання культури ізольованих коренів рідкісної лікарської рослини Gentiana lutea L, як один із способів збереження біорізноманіття // Наук. вісн. Укр. держ. лісотехн. ун-т. – Л., 1999. – Вип. 9.11: Сучасна екологія і проблеми сталого розвитку суспільства. – С. 109-115. 

77. Пестрова, Л. М. Проблеми охорони біорізноманіття на лісових територіях екологічної мережі // Наукові праці. – Львів, 2005. – Вип. 4. – С.119-123.  

78. Пестушко, В."Хвороби" цивілізації / В. Пестушко // Геогр. та основи екон. в шк. – 2006. –  № 4. – С. 54. 

79. Пимм, С. Земля тревоги нашей / С. Пимм // В мире науки. – 2005. – № 12. – С. 32-39 : ил. 

80. Писанець, Є. М. Гібридизація як фактор збільшення біорізноманіття і стабільності екосистем (огляд деяких фактів та теоретичних аспектів) // Проблеми сталого розвитку України. – К., 1998. – С. 239-247. 

81. Пінчук, В. О. Сучасний стан та збереження біорізноманіття порід коней України / В. О. Пінчук // Агроекол. журн. – 2009. – № 1. – С. 53-57. 

82. Правові засади впровадження в Україні Конвенції про біорізноманіття / [Н.Р. Малишева , В.І Олещенко., С.В. Кузнєцова. та ін.]; Відп. ред. Н.Р. Малишева.; Упр. охорони земел. ресурсів, екомережі та збереження біорізноманіття; Благодійна орг. «Інтерекоцентр». Наук.-консультац. центр «Астюс» – К.: Хімджест, 2003. – 175 с.: табл.  

83. Проблеми екомоніторингу та збереження біорізноманіття – Асканія-Нова, 1998. – 145с. – («Асканія-Нова», біосфер. зап. ім. Ф.Е.Фальц-Фейна. Вісті. 1998).  

84. Проблеми збереження та відновлення біорізноманіття в Україні/ Д.М. Гродзинський., Ю.Р. Шеляг-Сосонко, Т.М. Черевченко. та ін.; НАН України. Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного та ін. –  К.: Академперіодика, 2001. – 105 с.: іл., табл. 

85. Регіональна екологічна мережа: необхідність створення і розбудови: [на Вінниччині] // Екологічна безпека Вінниччини.: [монографія] / за заг. ред. О. Мудрака. – Вінниця, 2008. –  С. 134-153.

86. Роль об’єктів ПЗФ у збереженні біорізноманіття: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (25-27 верес. 2008 р., м. Алушта): [зб. наук. ст.] / Крим. природ. заповідник; [редкол. Б.К Старух. (відп. ред.) та ін.] – Алушта; Сімф., 2008. – 174 с.: іл., табл. 

87. Роль охоронюваних природних територій у збереженні біорізноманіття: (матеріали конф., присвяч. 75-річчю Канів. природ. заповідника, м. Канів, 8-10 верес. 1998 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка; [редкол.: М.Г. Чорний (голов. ред.) та ін.] – Канів: [Канів. природ. заповідник: Укр. фітосоціол. центр], 1998. – 319 с.: іл., табл.  

88. Самохвалова, В. Л. Забруднення й біорізноманіття грунтів, гармонізація даних та інформаційних ресурсів щодо оцінки стану довкілля / В. Л. Самохвалова // Екол. вісн. – 2008. – № 2. – С. 5-7. 

89. Смаль, І. В. Екологічний туризм як форма збереження і відтворення природного біорізноманіття // Навколишнє середовище і здоров’я людини. – Кам’янець-Поділ., 2008.  – С. 222-224.  

90. Старовинні парки і ботанічні сади – наукові центри збереження біорізноманіття та охорона історико-культурної спадщини: матеріали Міжнар. наук. конф. присвяч. 210-річчю Нац. дендрол. парку «Софіївка». 25-28 верес. 2006 р.: [зб.] / Нац. дендрол. парк «Софіївка»; [відп. ред. І.С. Косенко] – Умань, 2006. – 450 с.: іл., табл. 

91.  Сучасний стан водно-болотних угідь регіонального ландшафтного парку «Прип’ять-Стохід» та їх біорізноманіття / М.Л. Клєстов, В.І. Щербак, І.П. Ковальчук [та ін.]; [під ред. В.І.Щербака]; Наук. центр заповід. справи Мінекоресурсів України; Регіон. ландшафт. парк «Прип’ять-Стохід» – К.: [Фітосоціоцентр], 2001. – 107 с.: іл., табл. 

92. Сучасні проблеми інтродукції рослин та збереження біорізноманіття екосистем: матеріали Міжнар. наук. конф., присвяч. 125-річчю Ботан. саду. Чернівец. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича, 10-14 верес. 2002. / Чернівец. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича; [редкол. В.В. Буджак. (відп. ред.) та ін.] – Чернівці: [Рута], 2002. – 159 с.  

93. Удра, І. Х. Біорізноманіття: [визначення поняття] // Екол. енцикл.: в 3 т. / редкол.  А.В. Толстоухов та ін. – К.: Центр екол. освіти та інформації, 2006. – Т.1. – 432 с. 

94. Франк, Р. И. Биопрепараты в современном земледелии / Р. И. Франк, В. И. Кищенко // Защита и карантин растений. – 2008. –  № 4 . – С. 30-32. 

95. Фурдичко, О. І. Роль лісових біогеоценозів в охороні земельних і водних ресурсів та збереженні біорізноманіття / О. І. Фурдичко // Вісн. аграр. науки. – 2006. – № 2. – С.10-14. – Бібліогр.: 15 назв. 

96. Хлус, Л. М. Водойми урбанізованих ландшафтів як рефугіуми для збереження біорізноманіттятварин // Гігієна населених місць. – К., 2002. – Вип.40. – С. 86-90. 

97. Ходосовцев, О. Є. Біорізноманіття біосферного заповідника «Асканія-Нова»: лишайники та ліхенофільні гриби // Актуальні питання збереження і відновлення степових екосистем. – Асканія-Нова, 1998. – С. 9-12.  

98. Холопцева, Е. С. Нетто-фотосинтез растений как показатель экологической характеристики биоразнообразия / Е. С. Холопцева, С. Н. Дроздов, Э. Г. Попов // Сельскохозяйствен. биология. – 2008. – № 3. – С. 106-109.

99. Чабанов, О. І. "Збережемо біорізноманіття – збережемо середовище свого існування!" / О. І. Чабанов // Екол. газ. – 2009. – 12 черв. (№ 11). – С. 2-3.  

100. IV Міжнародна наукова конференція «ZOOCENOSIS-2007: Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах», 9-12 жовт. 2007 p., Дніпропетровськ. : [матеріали доп.] / [редкол.: А. Е. Пахомов (відп. ред.) та ін.] – Д.: Вид-во ДНУ, 2007. – 532 с.: іл., табл. 

101. Шаповал, Л. Карпатський ренесанс: починається з Конвенції шести країн // День. – 2003. – № 94, 3 черв. – С. 5.  

102. Збереження і невиснажливе використання біорізноманіття України: стан та перспективи / Ю. Р. Шеляг-Сосонко, Д. В. Дубина,. Л. П. Вакаренко; Ю.Р. Шеляг-Сосонко (відп. ред.); Упр. охорони земел. ресурсів, екомережі та збереження біорізноманіття; Ін–т ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України; Благодійна орг. "Інтерекоцентр". – К. : Хімджест, 2003. – 246 с. 

103. Шеляг-Сосонко, Ю. Р. Біорізноманітність: концепція, культура та роль науки / Ю. Р. Шеляг-Сосонко // Укр. ботан. журн. – 2008. – № 1. – С. 3-25. 

104. Шкудор, В.Д. Підвищення стійкості і збереження рослинного біорізноманіття соснових лісів Західного Полісся України: автореф. дис. … канд. с.-г. наук: 06.03.03. / В.Д. Шкудор; Укр. НДІ ліс. госп-ва та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького. – Х., 2006. – 18 с. 

105. Щербина, В. М. Геоекологічні підходи до збереження біорізноманіття лісових ландшафтів //  Вісн. Київ. ун-ту ім. Т. Шевченка. – К., 1999. – Вип. 44. – С. 20-21. – (Сер. Географія). 

106. Юрчак, Л. Д. Екологічна роль біорізноманіття в каультурних фітоценозах / Л. Д. Юрчак, Н. В. Заіменко // Агроекол. журн. – 2009. –  № 1. – С. 46-52. 

Підготувала Т.С. Продан, бібліограф II категорії

відділу довідково-бібліографічного та інформаційного обслуговування


Ви можете переглянути наші видання за такі роки:

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2021
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше