ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїВерсія для друку

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА УНІВЕРСАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ІМ. К. А. ТІМІРЯЗЄВА 

Відділ літератури та інформації з питань економіки і права

 

 Корупція – глобальний виклик

 

Бібліографічний список

 

Вінниця – 2010


Корупція є однією з найактуальніших соціальних проблем сучасності. Деякі дослідники вважають, що корупція стала основною політичною проблемою кінця XX століття і сьогодні вона є одним з основних чинників, які створюють реальну загрозу національній безпеці та демократичному розвитку держави. Корупція негативно впливає на всі сторони суспільного життя: економіку, політику, управління, соціальну і правову сфери, громадську свідомість, міжнародні відносини.

Даний бібліографічний список включає книги, статті з періодичних видань українською та російською мовами.

В список включені документи з фонду Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва, видані за останні десять років (2000 – 2010 рр.). Матеріал систематизовано за трьома розділами, в межах яких розміщено в абетковому порядку.

Розділ 1. Нормативно-правові акти України по боротьбі з корупцією

Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти корупції від 11 груд. 2000 р. // Законодавство України про боротьбу з корупцією: закони і законодав. акти. – Х., 2007.– С.16–77.

Антикорупційні закони України : офіц. текст / уклад. : М. І. Хавронюк. - К. : Атіка, 2009. – 112 с.

Законодавство України про боротьбу з корупцією. – 3-є вид. зі змін. та  доп. – Х. : Одіссей, 2007. – 440 с.

Про боротьбу з корупцією : Закон України від 1 груд. 2006 р. № 424-V // Відом. Верхов. Ради України. – 1995. – № 34. – Ст. 266; http://zakon.rada.gov.ua/

Про ратифікацію Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією : Закон України від 18 жовт. 2006 р. № 252-V // Офіційн. вісн. України. – 2006. – № 44. – Ст. 2939; http://zakon.rada.gov.ua/

«Про засади запобігання та протидії корупції». «Про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень». «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення» : станом на 11черв. 2009 р. : відповідає офіц. тексту. – К. : Вид. Паливода А.В., 2009. – 64 с.

Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю : Закон України від 9 лютого 2006 року № 3421-IV // Відом. Верхов. Ради Україи. – 2006. – № 22. – Ст. 199.

Про Концепцію подолання корупції в Україні : Указ Президента України від 11 верес. 2006 р. № 742/2006 // Офіційн. вісн. України. – 2006. – № 37. – Ст. 2540;http://zakon.rada.gov.ua/

Про стан фінансово-бюджетної дисципліни, заходи щодо посилення боротьби з корупцією та контролю за використанням державного майна і фінансових ресурсів : постанова Кабінету Міністрів України від 29 листоп. 2006 р. № 1673 // Офіційн. вісн. України. – 2006. – № 49. – Ст. 3257;http://zakon.rada.gov.ua/

На шляху до доброчесності : план заходів щодо реалізації Концепції подолання корупції в Україні на період до 2010 р.: розпорядж. Кабінету Міністрів України від 15 серп. 2007 р. № 657-р //http://zakon.rada.gov.ua/

Про схвалення Концепції розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму на 2005-2010 рр.: розпорядж. Кабінету Міністрів України від 3 серп. 2005 р. № 315-р // Офіційн. вісн. України. – 2005. – № 32. – Ст. 1951;http://zakon.rada.gov.ua/

Мельник, М.І. Науково-практичний коментар Закону України "Про боротьбу з корупцією" / М.І. Мельник, А.І. Редька, М.І. Хавронюк. – К. : Атіка, 2008. – 372 с.

Розділ 2. Корупція в Україні: сутність, поняття, заходи протидії

Актуальні аспекти розвитку політичної системи України в 2008 році: зб. матеріалів "круглих столів" / за заг. ред.  Н. В. Грицяк. – К. : НІСД, 2008. – 110 с.

Государственное управление в переходных экономиках. – К. : Пекотор Принт, 2003. – 79 с.

Донецька мафія. Перезавантаження / ред. Б. Пенчук ; Фонд "Антикорупція"; Громадян. кампанія "ПОРА". – К. : Вид-во С. Пантюка, 2007. – 576 с.

Дослідження корупції в судовій системі України: суди загальної юрисдикції : порівн. аналіз нац. досліджень 2008–2009 рр. для Порогової програми Корпорації "Виклики тисячоліття" (МСС) / Дослідниц. компанія InMind. – К. : [б.в.], 2009. – 78 с.

Журавський, В.С. Корупція в Україні – не політика / В.С. Журавський, М.І. Михальченко, О. М. Михальченко. – К. : Фенікс, 2007. – 408 с.

Корупція в Україні: думка молоді / ред.-упоряд. : Л. Кудіна, Н. Демчук, О. Кузьмич. – К. : Молодіж. альтернатива, 2007. – 45 с.

Корупція в Україні. Загальнонаціональне дослідження стану корупції у сфері вищої освіти : базове та повторне дослідження 2008, груд. / Київ. міжнар. ін-т соціології, Менеджмент Сістемс Інтернешнл. – К. : [б.в.], 2008. – 58 с.

Корупція та регулювання підприємницької діяльності в Україні: митні процедури та транспортування товарів : порівн. аналіз нац. досліджень 2007-2009 рр. для Порогової прогр. Корпорації "Виклики тисячоліття" (МСС) / Дослідниц. компанія InMind. – К. : [б.в.], 2009. – 44 с.

Костенко, О.М. Культура і закон у протидії злу : монографія / О. Костенко. – К. : Атіка, 2008. – 352 с.

Кочкина, А. Крымский Гамбит / А. Кочкина ; Фонд "Антикоррупция". – К. : Изд-во С. Пантюка, 2006. – 496 с.

Кращі опубліковані журналістські розслідування та авторські публікації з протидії корупції в Україні за 2007 р.: зб. кращих матеріалів Нац. конкурсу : (роботи, що були опублік. в період з 1 берез. 2006 р. по 31 лип. 2007 р. – К. : [б.в.], 2008. – 96 с.

Кращі приклади з практики проекту "Сприяння активній участі громадян у протидії корупції в Україні "Гідна Україна"" : посібник / Агентство США з міжнар. розвитку, Корпорація "Виклики тисячоліття". – К. : [б.в.], 2009. – 100 с.

Кривобоков, В.А. Коррупция вчера и сегодня : монография. – Х.: Фолио, 2001. – 205 с.

Кузин, С. Донецкая мафия : антология / С. Кузин ; Фонд "Антикоррупция". – К. : Полиграфкнига, 2006. – 304 с.

Мельник, М. Корупція: сутність, поняття, заходи протидії. – К. : Атіка, 2001. – 304 с.

Механізми формування і реалізації державної політики протидії злочинності у сфері національної безпеки України: наук.-практ. посіб. / за заг. ред. В. П. Горбуліна ; Нац. центр з питань євроатлант. інтеграції України. – К. : Євроатлантикінформ, 2006. – 268 с.

Невмержицький, Є.В. Корупція в Україні: причини, наслідки, механізми протидії: монографія / Є.В. Невмержицький ; Акад. прокуратури України. – К. : КНТ, 2008. – 368 с.

Перепічка, Є.В. І буде суд, і буде кара / Є.В. Перепічка. – Л. : СПОЛОМ, 2009. – 304 с.

Посилення співпраці між Україною та ЄС щодо утвердження верховенства права в Україні : аналіт. доп. та рек. / ред. І. Солоненко. – К. : К.І.С., 2006. – 38 с.

Проблеми запобігання службовим злочинам у сфері господарської діяльності: матеріали наук.-практ. семінару. 9 листоп. 2004 р. м. Харків / ред. В.В. Сташис. – К. : Юрінком Інтер, 2005. – 184 с.

Прозорість і корупція в системі вищої освіти України.: зб. матеріалів конф. (21-22 листоп. 2002 р., м. Львів). – К. : Таксон, 2003. – 308 с.

Протидія відмиванню доходів, здобутих злочинним шляхом.: норматив.– правові акти, міжнар. док., комент. – К. : Атіка, 2003. – 256 с.

Сергієнко, О.І. Земля і право: як уберегтися від корупції? / О. Сергієнко ; Ін-т громад. сусп-ва. – К. : ЛЕСТА, 2008. – 144 с.

Скрипник, А.В. Державне регулювання економіки : (податки, бюджет, корупція, вибори) : посіб. для вузів / А.В. Скрипник. – К.: ЦУЛ, 2002. – 296 с.

Слухання у Комітеті на тему: "Антикорупційна політика і практика: проблеми законодавчого забезпечення" / Комітет Верхов. Ради України з питань боротьби з організов. злочинністю і корупцією. – К. : Вид. Москаленко О.М., 2009. – 96 с.

Слухання у Комітеті на тему: "Антикорупційні аспекти забезпечення прозорості у публічному секторі" / Комітет Верхов. Ради України з питань боротьби з організов. злочинністю і корупцією. – К. : Вид. Москаленко О.М., 2009. – 128 с.

Слуцька, Т.І. Кримінальна відповідальність за злочини, вчинені у сфері службової діяльності: навч. посіб. для студ. вузів / Т.І. Слуцька. – К. : КНТ, 2007. – 168 с.

Соціально-психологічні аспекти виявлення і попередження корупції та інших правопорушень серед працівників міліції : монографія / за заг. ред. В. О. Криволапчука. – Вінниця : ВНТУ, 2009. – 134 с.

Стан корупції в Україні : результати загальнонац. дослідж. 2007 р. : (скороч. версія). / Київ. міжнар. ін-т соціології. – К. : [б.в.], 2007. – 30 с.

Третій національний конкурс на кращі журналістські розслідування з проблем корупції в Україні, оприлюднені у національних та регіональних ЗМІ : зб. робіт переможців конкурсу, оприлюдн. в період з 1 листоп. по 30 жовт. 2009 р. – К. : [б.в.], 2009. – 140 с.

Шляхи подальшого удосконалення вітчизняного антикорупційного законодавства : круглий стіл / Комітет Верхов. Ради України з питань боротьби з організов. злочинністю і корупцією ; відп. за вип. : Ю.Ю. Сорочик. – К. : Вид. Москаленко О.М., 2009. – 70 с.

Шостко, О.Ю. Протидія організованій злочинності в європейських країнах : монографія / О.Ю. Шостко ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Х. : Право, 2009. – 400 с.

Аванесов, В. Протидія корупції та бюрократії в освіті // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2009. – № 3. – С. 8–11.

Авер'янов, А. Законодавче регулювання державної служби у світлі завдань упередження та протидії корупції в Україні // Право України. – 2008. – № 5. – С. 29–36.

Антонюк, В.Б. Протидія виявам корупції та профілактика правопорушень у митній службі України заходами прокурорського нагляду // Юриспруденція: теорія і практика. – 2008. – № 2. – С. 9–14.

Бандурка, О.М. Корупція: стратегія і тактика протидії // Наше право. – 2006. – № 3. – С. 5–8.

Бандурка, О.М. Формування громадської думки щодо державного управління у сфері боротьби із корупцією // Наше право. – 2004. – № 3. – С. 12–15.

Басараб, С. "...військового звання позбавити" // Військо України. – 2007. – № 8. – С. 34–35.

Беган, Є.І. Генеза економіко-математичних моделей оцінювання стану корупції // Актуал. пробл. економіки. – 2010. – № 4. – С. 236–243.

Білецький, І. Попередження злочинності у сфері виборчого процесу в Україні // Підприємництво, госп-во і право. – 2006. – № 12. – С. 52–55.

Бова, А.А. Громадська думка населення України про корупцію // Стратегія розвитку України. – 2008. – № 1/2. – С. 231–238.

Бова, А. Корупція у суспільстві, що трансформується : соціологічний аналіз // Політ. менеджмент. – 2006. – № 3. – С. 141–152.

Бойко, В. Лазаренко близький до реінкарнації // Політика і культура. –2004. – №12. – С. 18–20.

Бондаренко, І. Місце і роль нормативно-правових актів Президента України у правовому забезпеченні боротьби з організованою злочинністю та корупцією // Право України. – 2005. – № 4. – С. 54–56.

Борисов, В. Громадянське суспільство та питання подолання корупції // Вісн. Акад. правов. наук України. – 2005. – № 2. – С. 168–173.

Брик, М. Т. Корупційна освіта або освітня корупція в Україні // Педагогіка толерантності. – 2005 / 2006. – № 4/1. – С. 249–253.

Бурковський, П. 100 млн. дол. річно – це ще не корупція // Політика і культура. – 2003. – № 4. – С. 20–22.

Верстюк, С. Корупція: визначення, причини появи, вплив на економіку // Економіка України. – 2001. – № 3. – С. 66–74.

Виноградов, О. Аналіз впливу корупції на кадрові ресурси системи охорони здоров'я України // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2008. – № 1. – С. 91–98.

Винокуров, С. Боротьба з корупцією в Україні // Прокуратура. Людина. Держава. – 2005. № 6. – С. 3–6.

Війтєв, Ю. Корупція та ефективність боротьби з нею // Вісн. прокуратури. – 2001. № 2. – С. 98–101.

Віляйкене, Д. Корупція // Відкритий урок. – 2007. – № 4. – С. 64.

Волошин, В. В. Відмивання грошей та корупція – дві сторони однієї монети // Вісн. Київ. нац.ун-ту ім. Т.Г.Шевченка. – 2002. – Вип. 21–24. – С. 66–68.

Высоцкий, Д. Влияние коррупции в системе науки и образования на инновационную деятельность // Підприємництво, госп-во і право. – 2003. – № 5. – С. 77–79.

Высоцкий, Д. Коррупция на пути развития инновационной деятельности в Украине // Підприємництво, госп-во і право. – 2003. – № 6.– С. 44–48.

Гаврилюк, М. Як запобігти "захворюванню" чиновників на корупцію ? // Вісн. прокуратури. – 2004. – № 7. – С. 16–21.

Гадойбоєв, С. Поняття та причини корупції серед особового складу органів внутрішніх справ України // Наук. вісн. Нац. акад. внутріш. справ України. – 2002. – № 5. – С. 36–43.

Галкін, О. Антикорупційне законодавство потребує кардинальних змін, або Як вирішити проблеми боротьби з корупцією в Україні // Вісн. прокуратури. – 2005. – № 8. – С. 8–12.

Гаращук, В. Категоріально-правова характеристика корупції: визначення понять "корупційне правопорушення" та "корупційний злочин" // Вісн. Акад. правов. наук України. – 2008. – № 3. – С. 254–265.

Гарник, М. Боротьба з організованою злочинністю: правові аспекти // Вісн. прокуратури. – 2001. – № 2. – С. 3–6.

Гвоздецький, В. Нормативно-правова база щодо протидії корупції в Україні: напрями удосконалення // Право України. – 2007. – № 2. – С.105–108.

Гега, П. Пільгове оподаткування як передумова для зловживання та проявів корупції / П. Гега, І. Рогатюк // Право України. – 2005. – № 3. – С. 34–39.

Гінда, В. "Головне – сколотити капітал": розвиток корупції в Україні за часів нацист. окупації // День. – 2009. – 18 верес. – С. 8.

Гнатенко, Н. Особливості сучасного етапу законодавчого пошуку засад боротьби з корупцією та регулювання лобістської діяльності // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2009. – № 3. – С. 216–225.

Головкін, О. Боротьба з корупцією – пріоритет на шляху зміцнення законності // Вісн. прокуратури. – 2007. – № 3. – С. 80–84.

Горан, В. Україна на шляху до міжнародних стандартів боротьби з корупцією // Прокуратура. Людина. Держава. – 2005. – № 4. – С. 14–17.

Горішняк, В. Армія, яку ми не знаємо // Військо України. – 2004. – № 7/8. – С. 12–13.

Гочарук, Я.А. Вплив тіньового сектора та корупції на економічні системи / Я.А. Гочарук, М.І. Флейчук // Економіка і прогнозування. – 2009. – № 2. – С. 7–22.

Грицаєнко, Л.Р. Прокуратура повинна очолити боротьбу з корупцією // Держава і право. – 2009. – Вип. 46. – С. 139–145.

Грудзур, О. Посередництво в хабарництві: кримінально-правовий аспект // Підприємництво, госп-во і право. – 2007. № 2. – С. 136–138.

Гудзь, Л. Правопорушення на виборах: основні форми вияву, методи боротьби та профілактики // Підприємництво, госп-во і право. – 2006. – № 11. – С. 150–153.

Денисова, О.В. Проблема коррупции в органах судебной власти Украины // Економіка. Фінанси. Право. – 2006. – № 5. – С. 17–20.

Дерій, В. Аналіз основних причин корупції і розвиток громадського контролю щодо земельно-майнових стосунків на селі // Бухгалтерія в сільському гос-ві. – 2008. – № 14. – С. 8–10.

Длугопольський, О.В. Корупція і соціальні реформи: аспекти взаємовпливу / О.В. Длугопольський, А.Ю. Жуковська // Актуал/ пробл. економіки. – 2010. – № 8. – С. 229–240.

Длугопольський, О. Політична рента і корупція у сфері державного управління: теоретико-методологічний та прикладний аспект // Вісн. Тернопіл. нац. екон. ун-ту. – 2007. – № 2. – С. 46–56.

Добродумов, П. Антикорупційна політика як функція держави // Підприємництво, госп-во і право. – 2007. – № 9. – С. 54–58.

Довідка про контрольно-інспекційну діяльність Головдержслужби України і здійснення заходів щодо запобігання проявам корупції за 9 місяців 2008 р. // Вісн. держ. служби України. – 2008. – № 4. – С. 10–11.

Драган, О. Нагляд за додержанням і застосуванням законів у сфері боротьби з корупцією // Прокуратура. Людина. Держава. – 2006. № 2. – С. 44–49.

Дульський, О. Від чіткого розмежування до ефективної взаємодії // Уряд. кур'єр. – 2005. – 9 верес. – С. 6.

Дульський, О. Про причини незадовільної боротьби з корупцією: шляхи подолання цього явища в Україні / О. Дульський, О. Макєєва // Вісн. прокуратури. – 2007. – № 10. – С. 41–50.

Дьомін, І.А. Адміністративна відповідальність як засіб адміністративної діяльності міліції щодо запобігання та протидії корупції // Держава і право. – 2010. – Вип. 47. – С. 301–304.

Жилка, І. Антикорупційне законодавство порушують в Мінекоресурсів // Вісн. прокуратури. – 2003. № 7. – С. 19–22.

Жилка, І. П. Сучасний стан протидії корупції в митних органах // Митна справа. – 2009. – № 3. – С. 6–16.

Житар О. Як у Криму дотримуються вимоги законодавства про державну службу // Вісн. прокуратури. – 2007. – N2. – С. 43–45.

Жовнір, О. Проблеми правового забезпечення протидії організованій злочинності та корупції // Віче. – 2010. – № 4. – С. 5–7.

За корумпованістю ми серед лідерів // Вечір. Київ. – 2000. – 21 берез.

Запобігання та протидія корупції // Людина і праця. – 2009. – № 12. – С. 7–8.

Заруба, П. Аналіз законодавства на корупційність: деякі аспекти / П. Заруба, С.Федчук // Економіка. Фінанси. Право. – 2009. – № 5. – С. 22–25.

Зеленецький, В. Корупція в Україні та організаційно-правові основи боротьби з нею // Право України. – 2001. – № 4. – С. 13–17.

Зубов, Ю. Щодо зв'язку між організованою злочинністю та корупцією // Предпринимательство, хоз-во и право. – 2000. – № 12. – С. 70–73.

Зущик, Ю. И вновь продолжается бой // Корреспондент. – 2006. – № 14. – С. 22–23.

Іваненко, І.В. Аналіз національного законодавства про боротьбу з бандитизмом // Вісн. Верхов. Суду України. – 2003. – № 6. – С. 45–47.

Йосифович, Д. Визначення правового статусу суб'єктів боротьби з корупцією // Право України. – 2004. – № 6. – С. 61–63.

Йосифович, Д. Функціональне управління у сфері боротьби та протидії корупції // Право України. – 2004. – № 8. – С. 79–81.

Кальман, О. Правове забезпечення запобігання та протидії корупції в Україні // Прокуратура. Людина. Держава. – 2005. – № 5. – С. 38–42.

Керея, І. Корупція як основна  причина  економічної  кризи // Економіка. Фінанси. Право. – 2000. – № 3. – С. 26–28.

Кипень, В. Викладачі, студенти і абітурієнти про ненормативні відносини і корупцію у вищих навчальних закладах : (соціол. зріз): зб. наук. пр. // Прозорість і корупція в системі вищої освіти України. – 2003. – С. 18–32.

Киренко, С.Г. Проблеми боротьби з організованою злочинністю та корупцією в Україні // Юриспруденція: теорія і практика. – 2007. – № 7. – С. 26–36.

Кисельова, Ю. Колишні й учорашні: боротьба з корупцією "колишніх" і "нинішніх" у ролі державного пріоритету // Час. – 2005. – 22-29 квіт. – С. 5.

Коваленко, В.В. Корупція: історична ретроспектива поширення та пріоритети запобігання // Наук. вісн. Київ. нац. ун-ту внутр. справ. – 2010. – № 3. – С. 3–10.

Коваленко, В.В. Поєднання інтересів влади та суспільства як передумова подолання організованої злочинності й корупції // Наук. вісн. Київ. нац. ун-ту внутр. справ. – 2010. – № 2. – С. 3–7.

Ковтуненко, С. Евгений Червоненко ломает коррупцию в Минтрансе // Столич. новости. – 2005. – 8/14 февр. (№ 5). – С. 3.

Конишев, Г. Проблеми боротьби з корупцією і практика застосування Закону України "Про боротьбу з корупцією" правоохоронними і судовими органами // Адвокат. – 2004. – № 6. – С. 13–17.

Корж, В. Електоральна корупція в Україні: проблеми теорії, законодавства і практики // Вибори та демократія. – 2010. – № 2/3. – С. 24–28.

Корж, І. Політична корупція та правова безпека України // Право України. – 2009. – № 6. – С. 55–60.

Корнєв, М. Корупція через призму теорії девіантної поведінки : (морально-психол. аспект) // Вісн. Укр. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2001. – № 2, ч. 2. – С. 216–221.

Коррупция как составляющая бизнеса // Укр. туризм. – 2008. – № 1. – С. 79.

Коруля, І.В. Суспільна сутність корупції // Митна справа. – 2007. – № 4. – С. 56–62.

Костенко, О. Корупція в Україні у світі політичної кримінології // Політ. менеджмент. – 2009. – № 1. – С. 49–54.

Костенко, О. Як боротися з корупцією // Віче. – 2008. – № 18. – С. 48–49.

Косюта, М. Злочинність у "білих комірцях", або Як ефективніше протидіяти корупції // Вісн. прокуратури. – 2001. – № 2. – С.47–51.

Кулаковський Л. Сучасні проблеми боротьби з організованою злочинністю та корупцією // Юридич. журн. – 2005. – № 6. – С. 96–97.

Куриленко, О. Корупція у сучасній Україні: аналіз феномену // Історія в шк. – 2007. – № 10. – С. 1–5.

Кушнарьов, С.В. Вітчизняні та зарубіжні підходи до моделювання корупції // Наук. вісн. Нац. акад. внутріш. справ України. – 2005. – № 6. – С. 86–92.

Лисенко, В.В. Корупція та зловживання службовим становищем: аналіз ризиків, що виникають на різних етапах операційної діяльності органів державної податкової служби: закони і законодавчі акти // Законодавство України : наук.–практ. комент. – 2003. – № 2. – С. 32–47.

Литовченко, Т. Все підвладне... владі // Роботодавець. – 2008. – № 2. – С. 5.

Лов`як, О. Проблеми реалізації нового антикорупційного законодавства щодо відшкодування шкоди  / О. Лов`як, М. Кагадій, О. Капля // Підприємництво, госп-во і право. – 2010. – № 6. – С. 11–14.

Мазур, І. Корупція як інститут тіньової економіки // Економіка України. – 2005. – № 8. – С. 68–75.

Маматюк, Ю. Боротьба з організованою злочинністю і корупцією – елемент стратегії держави // Вісн. Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – 2006. – Вип. 72/73. – С. 62–64.

Марахін, А. Координація діяльності правоохоронних органів щодо боротьби зі злочинністю та корупцією на сучасному етапі // Вісн. прокуратури. – 2002. – № 3. – С. 19–23.

Медведько, О. Виступ [Генерал. прокурора України] на нараді при Президентові України з розгляду питання про стан протидії корупції в Україні 15 квіт. 2008 р. // Вісн. прокуратури. – 2008. – № 4. – С. 3–6.

Медведько, О. "Люди мають відчути реально, що держава їх захищає": виступ на координац. нараді керівників правоохорон. органів України // Вісн. прокуратури. – 2007. – № 9. – С. 7–16.

Мельник, М. Антикорупційна діяльність в органах державної влади та її наукове забезпечення // Право України. – 2000. – № 3 . – С. 67–71.

Мельник, М. Антикорупційне законодавство України: досвід застосування та проблеми вдосконалення // Юридич. Україна. – 2003. – № 6. – С. 64–69.

Мельник, М. ЗМІ і влада в Україні: як подолати корупцію? // Нац. безпека і оборона. – 2001. – № 1. – С. 84–88.

Мельник, М. Корупційні злочини: сутність і поняття // Право України. – 2000. – №11. – С. 126–130.

Мельник, М. Корупційні правопорушення : поняття та види // Вісн. Акад. правов. наук України. – 2001. – № 2 . – С. 168–182.

Мельник, М. Корупція як соціальне явище // Підприємництво, госп-во і право. – 2001. – № 1. – С. 63–68.

Мельник, М. Механізм корумпованих відносин // Право України. – 2001. – № 4. – С. 105–109.

Мельник, М. Правоохоронні органи і політика в Україні // Дзеркало тижня. – 2004. – 12 черв. (№ 23). – С. 10.

Мельник, М. Протидія корупції: поняття, мета, напрями // Право України. – 2002. № 4. – С. 22–26.

Мельник, М. Фактори корупції в Україні // Право України. – 2002. – № 5. – С. 12–17.

Мельник, М. Чи потрібна у Кримінальному кодексі спеціальна стаття про відповідальність за корупцію // Вісн. Акад. правов. наук України. – 2000. – № 4. – С. 211–221.

Мечем, М. Удар по корупції // Військо України. – 2004. – № 3/4. – С. 30–31.

Михайленко, О. Про подолання корупції в Україні // Вісн. прокуратури. – 2007. – № 10. – С. 57–62.

Мірошник, Ю.П. Адміністративно-правові засоби боротьби з корупцією в Україні // Наук. вісн. Київ. нац. ун-ту внутріш. справ. – 2006. – № 4. – С. 153–160.

Мірошник, Ю. Аналіз стану боротьби з корупцією та окремі пропозиції, що сприяють її подоланню // Вісн. прокуратури. – 2007. – № 10. – С. 51–56.

Мозговий, В. Всі – на фронт! Антикорупційний // Наука і сусп–во. – 2008. – № 5/6. – С. 26–29.

Молдован, Е. Історичні аспекти розвитку корупції як суспільного явища // Вісн. держ. служби України. – 2009. – № 1. – С. 31–35.

Мосейчук, В. За корупцію законодавством не передбачено звільнення // Податкове планування. – 2009. – № 12 . – С. 59–62.

Мошенець, О.В. Особливості взаємозв'язку інститутів лобізму, логролінгу та корупції в економіці України // Економіка та держава. – 2008. – № 2. – С. 27–30.

Невмержицький, Є. Державні органи в системі суб'єктів протидії корупції // Віче. – 2008. – № 20. – С. 2–4.

Невмержицький, Є. Економічна злочинність і корупція: взаємозв'язок та механізми протидії // Вісн. прокуратури. – 2008. – № 5. – С. 85–93.

Невмержицький, Є. Ефективний державний апарат як головна умова викорінення корупції в Україні // Банків. справа. – 2008. – № 5. – С. 47–54.

Невмержицький, Є. Інститути громадянського суспільства у протидії корупції // Право України. – 2008. – № 12. – С. 126–132.

Невмержицький, Є. Корупція як економічне явище // Вісн. прокуратури. – 2007. – № 11. – С. 10–20.

Невмержицький, Є. Корупція як проблема культури суспільства // Вісн. прокуратури. – 2008. – № 3. – С. 95–102.

Невмержицький, Є. Морально-етичні проблеми антикорупційної діяльності правоохоронних органів // Вісн. прокуратури. – 2008. – № 11. – С. 77–83.

Невмержицький, Є. Політична корупція: сутність, зміст, механізми протидії // Право України. – 2008. – № 7. – С. 123–130.

Невмержицький, Є. Стан і проблеми вдосконалення антикорупційного законодавства // Віче. – 2008. – № 17. – С. 18–20.

Озерский, И. К вопросу о борьбе с коррупцией // Економіка. Фінанси. Право. – 2004. – № 1. – С. 37–39.

Омельченко, С. Етапи розвитку корупції як негативного явища суспільства // Предпринимательство, хоз–во и право. – 2000. – № 7. – С. 72–73.

Омельченко, С. Правовий нігілізм як загроза ефективності системи правових заходів щодо протидії корупції в Україні // Предпринимательство, хоз–во и право. – 2000. – № 12. – С. 74–76.

Оробець, К. Вимагання хабара як кваліфікуюча ознака одержання хабара // Підприємництво, госп-во і право. – 2006. – № 5. – С. 129–131.

Осипова, Н. Особливості руйнівного характеру розширеного відтворення корупції // Вісн. Акад. правов. наук України. – 2002. – № 1. – С. 106–116.

Охотнікова, О. Основні тенденції протидії корупції в умовах соціально-кономічної кризи в Україні / О. Охотнікова, І. Загородня // Підприємництво, госп-во і право. – 2009. – № 7. – С. 6–8.

Оцел, В. Стан корупції у правоохороннних органах (за результатами соціологічних досліджень) // Наук. вісн. Нац. акад. внутр. справ України. – 2004. – № 6. – С. 28–35.

Погорецький, М. Спеціальні підрозділи по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю// Вісн. прокуратури. – 2002. – № 6. – С. 53–59.

Полезе, А. Дослідження різної природи незаконних трансакцій в Україні / пер. з англ. О. Максименко // Соціологія : теорія, методи, маркетинг. – 2010. – № 3. – С. 52–70.

Полешко, А. Застосування та удосконалення антикорупційного законодавства України // Право України. – 2003. – № 6. – С. 153–155.

Попченко, Т. Розвиток державно-управлінських механізмів протидії виникненню та поширенню корупції у сфері охорони здоров'я / Т. Попченко // Зб. наук. пр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2009. – Вип. 1. – С. 89–97.

Правдіна, Я. Школа і корупція.Чи сумісні вони? // Пані вчителька. – 2009. – № 8. – С. 26–27.

Предборський, В.А. Корупція як системне явище в механізмі тіньового розвитку соціально-економічних процесів // Формування ринков. відносин в Україні. – 2007. – № 2. – С. 23–27.

Предборський, В. Новітній суб'єкт елітного сектора вітчизняної економіки // Підприємництво, госп-во і право. – 2006. – № 9. – С. 161–165.

Присяжнюк, В. Боротьба з корупцією вимагає не балачок, а рішучих дій // Вісн. прокуратури. – 2008. – № 10. – С. 12–16.

Пришко, О. Боротьба з організованою злочинністю і корупцією // Вісн. прокуратури. – 2003. – № 7. – С. 42–45.

Прісняков, В. Корупція як причина дестабілізації економіки // Фінанси України. – 2003. – № 9. – С. 3–9.

Прокопович, Г.В. Кримінально-правова характеристика корупційних злочинів / Г. В. Прокопович // Наук. вісн. Київ. нац. ун-ту внутріш. справ. – 2010. – № 3. – С. 45–53.

Прохоренко, О. Організаційно-правові аспекти та стан протидії корупційним проявам у системі державної служби // Статистика України. – 2002. – № 4. – С. 42–45.

Прутська, О. Економічні аспекти боротьби з корупцією // Економіка. Фінанси. Право. – 2002. – № 3. – С. 8–10.

Пшонка, В. Ефективність боротьби зі злочинністю та корупцією // Вісн. прокуратури. – 2003. – № 1. – С. 22–25.

Рисін, В. Особливості побудови національної системи оцінювання ризиків відмивання грошей // Вісник НБУ. – 2010. № 7. – С. 61–65.

Романчук, О. Корупція і суспільство: роль ЗМІ у боротьбі з корупційною системою // Універсум. – 2005. – № 7/10. – С. 7–11.

Рябенко, В. Головні питання боротьби з корупцією: забезпечення цілісної антикорупційної політики // Вісн. прокуратури. – 2008. – № 10. – С. 17–19.

Рябенко, В. Позитивні тенденції у протидії організованій злочинності і корупції // Вісн. прокуратури. – 2006. – № 12. – С. 12–14.

Савченко, А.В. Кримінальна відповідальність юридичних осіб в Україні / А. В. Савченко // Наук. вісн. Київ. нац. ун-ту внутріш. справ. – 2009. – № 6. – С. 26–35.

Савчук, М. Передумови виникнення корупційних проявів серед співробітників органів внутрішніх справ // Вісник НАДУ при Президентові України. – 2009. – № 3. – С. 225–232.

Савчук, М.П. Сучасний стан правового розуміння корупції, її змісту та сутності // Економіка та держава. – 2010. – № 5. – С. 101–102.

Салтєвський, М. Ситуаційний підхід у методиці розслідування і профілактики корупції // Право України. – 2002. – № 7. – С. 48–50.

Сервецький, І. Ознаки організованої злочинності та корупції в Україні // Наук. вісн. нац. акад. внутріш. справ України. – 2002. – № 5. – С. 180–187.

Сінчук, О. Ковенція ООН проти корупції: правовий базис запобігання корупції в Україні // Юридич. журн. – 2009. – № 11 . – С. 59–60.

Скалозуб, Л.П. Проблеми застосування новоприйнятих законів України про протидію корупції оперативними підрозділами органів внутрішніх справ  / Л. П. Скалозуб, В. І. Василинчук, В. Е. Хібовський // Наук. вісн. нац. Акад. внутріш. справ. – 2009. – № 6. – С. 267–277.

Скрипник, А. Детермінанти корупції в Україні / А. Скрипник, А. Вдовиченко // Економіка України. – 2009. – № 4. – С. 29–43.

Скрипник, А. Освіта, індекс сприйняття корупції та мотиваційні моделі корупційної поведінки // Економіка України. – 2010. – № 2. – С. 59–71.

Способен ли сегодня кто-либо в Украине реально бороться с коррупцией? // Компаньон. – 2003. – № 42. – С. 8–9.

Сташис, В. Проблеми боротьби з організованою злочинністю і корупцією в Україні // Вісн. Акад. правов. наук України. – 2001. – № 2. – С. 163–168.

Стоянов, М. Закон України "Про боротьбу з корупцією" // Вісн. прокуратури. – 2006. – № 12. – С. 15–18.

Стретович, В.М. Корупція та організована злочинність – реальна загроза національній безпеці // Універсум. – 2005. – № 7/10. – С. 4–7.

Супруненко, А. Феномен корупції у форматі українського сьогодення: збірка наукових праць // Прозорість і корупція в системі вищої освіти України. – 2003. – С. 120–131.

Сухоребрий, І.І. Корупційні злочини та легалізація (відмивання) доходів,одержанних злочинним шляхом // Наук. вісн. Київ. нац. ун-ту внутріш. справ. – 2008. – № 6. – С. 129–136.

Терещенко, І. Народний депутат України Ірина Бережна : "В Україні п’ять років відбувається безпрецедентна "війна" нинішньої влади проти власного народу" // Віче. – 2010. – № 1. – С. 26–27.

Ткач, В. Дотримання вимог антикорупційного законодавства в органах виконавчої влади України / В. Ткач, Ю. Юрченко // Вісн. держ. служби України. – 2007. – № 3. – С. 6–16.

Ткач, В. Корупція серед державних службовців: реалії, шляхи подолання // Вісн. держ. служби України. – 2004. – № 4. – С. 15–19.

Тодика, О. Політична корупція у сфері здійснення народовладдя // Вісн. Акад. правов. наук України. – 2005. – № 4. – С. 86–93.

Тодика, О. Проблема забезпечення законності виборчого процесу і політична корупція // Вісн. Централ. виборч. коміс. – 2006. – № 1. – С. 83–86.

Томкіна, О. Сфери та засоби запобігання корупції та іншій недоброчесності суддів: потреби науково-кримінологічного визначення // Право України. – 2009. – № 7. – С. 73–78.

Тручінскене, Д. Боротьба з корупцією // Відкритий урок. – 2007. – № 4. – С. 70–72.

Удовик, М. Боротьба з корупцією та хабарництвом // Наук. вісн. Нац. акад. внутріш. справ України. – 2002. – № 5. – С. 106–111.

Фанін, О.В. Підрозділ внутрішньої безпеки митного органу: сьогодення та перспективи розвитку // Митна справа. – 2010. – № 2. – С. 26–30.

Філіппов, С.О. Особливості застосування антикорупційного законодавства у Державній прикордонній службі України // Митна справа. – 2010. – № 1. – С. 55–60.

Філоненко, С. Корупція безсмертна? // Віче. – 2008. – № 13/14. – С. 8–10.

Фініков Т. Корупційний тиск у сфері вищої освіти: чинники і розвиток "середовища" протидії : збірка наукових праць // Прозорість і корупція в системі вищої освіти України. – 2003. –  С. 168–179.

Француз, А. Правові аспекти боротьби з корупцією у контексті становлення політичної системи сучасної України // Юридич. Україна. – 2005. – № 4. – С. 14–20.

Хайнеман, С. Коррупция в образовании – проблема самого образования или общества в целом? // Директор школи. Україна. – 2004. – № 3. – С. 3–11.

Хоменко, В. Про доступність і якість вищої освіти // Адвокат. – 2003. – № 4. – С. 8–10.

Хруслова, С. Деякі проблеми забезпечення боротьби з корупцією // Вісн. прокуратури. – 2001. – № 1. – С. 83–87.

Чемерис, І.В. Особливості інституту відповідальності юридичних осіб за вчинення корупційного правопорушення в Україні // Держава і право. – 2009. – Вип. 46. – С. 305–310.

Чепелюк, В. Корупція та хабарництво: проблеми співвідношення понять // Право України. – 2004. – № 10. – С. 110–114.

Червякова, О. Боротьба з корупцією // Прокуратура. Людина. Держава. – 2004. – № 9. – С. 37–42.

Чернявський, С.С. Корупція чк чинник відтворення організованої економічної злочинності в Україні // Наук. вісн. Київ. нац. ун-ту внутріш. справ. – 2010. – № 2. – С. 153–162.

Чубенко, І. Протидія корупції як засіб захисту прав і свобод людини та громадянина // Вісн. Держ. служби України. – 2004. – № 1. – С. 17–22.

Чубенко, І.В. Сучасний стан і тенденції корупційної злочинності в Україні // Наук. вісн. Київ. нац. ун-ту внутріш. справ. – 2010. – № 2. – С. 210–216.

Шаповалов, О. Соціально-психологічні передумови і первісні індикатори корупційної поведінки працівників міліції // Наук. вісн. Нац. акад. внутріш. справ України. – 2004. – № 6. – С. 214–222.

Шаповалова, А. Правові проблеми банківської таємниці // Право України. – 2007. – № 2. – С. 102–105.

Шемчук, В. Рейдерство та корупція // Вісн. прокуратури. – 2006. – № 11. – С. 13–18.

Шиманський, Ф. Корупція в середовищі державних службовців: норма життя чи патологія? // Юридич. вісн. – 2003. – № 2. – С. 128–132.

Шляхи запобігання та протидії корупції в державному секторі  : інформація про виступ начальника Головдержслужби України Т.М.Мотренка на засіданні Каб. Міністрів України 8 груд.2009 р. // Вісн. держ. служби України. – 2009. – № 4 . – С. 32–33.

Яфонкін, А. Застосування заходів адміністративного попередження у боротьбі з корупцією серед державних службовців // Юридич. Україна. – 2009. – № 2. – С. 31–35.

Яцків, І. Деякі особливості поширення та протидії корупції // Підприємництво, госп-во і право. – 2009. – № 1. – С. 122–125.

Розділ 3. Міжнародний досвід боротьби з корупцією 

Актуальні проблеми протидії тероризму та злочинності у контексті європейської і євроатлантичної інтеграції: наук.-інформ. зб. / за заг. ред. : В. П. Горбуліна ; Нац. центр з питань євроатлант. інтеграції України. – К. : Нац. акад. СБУ, 2005. – 268 с.

Андрианов, В.Д. Бюрократия, коррупция и эффективность государственного управления: история и современность / В. Д. Андрианов. –М. : Волтерс Клувер, 2009. – 248 с.

Артемьев, А.М. Криминализация экономической деятельности: учеб. пособ. для студ. вузов / А.М. Артемьев, О.А. Потехина, Е.Г. Яковенко. – М. : Щит-М, 2006. – 376 с.

Башмаков, И. С. Особенности первоначального этапа расследования коррупционных преступлений, совершаемых представителями органов местной власти / И. С. Башмаков. – М. : Юрлитинформ, 2007. – 152 с.

Болотов, С.В. Экономизация организованной преступности. Механизм институциональных взаимоотношений: монография / С. В. Болотов, С. М. Проява. – М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2008. – 127 с.

Голик, Ю.В. Коррупция как механизм социальной деградации / Ю. В. Голик, В. И. Карасев. – СПб. : Юрид. центр Пресс, 2005. – 329 с.

Голик, Ю.В. Преступность - планетарная проблема : к итогам XI конгр. ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию / Ю. В. Голик, А. И. Коробеев ; Ассоц. юридич. центр. – СПб. : Юрид. центр Пресс, 2006. – 215 с.

Дамаскин, О.В. Коррупция: состояние, причины, противодействие : учеб. пособие / О. В. Дамаскин. – М. : Триумфальная арка, 2009. – 304 с.

Дзлиев, М.И. Предпринимателю : как избежать опасности. – М.: Экономика, 2006. – 349 с.

Добреньков, В.И. Коррупция: современные подходы к исследованию: учеб. пособ. для студ. вузов / В. И. Добреньков, Н. Р. Исправникова ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. Социолог. фак. – М. : Академ. Проект: Альма Матер, 2009. – 207 с.

Константинов, А. Коррумпированная Россия / А.Константинов ; Агентство Журналист. Расследований. – М. : ОЛМА Медиа Групп: ОЛМА-ПРЕСС, 2006. – 640 с.

Коротаев, А.В. Современные тенденции мирового


Корупція – глобальний виклик. Бібліографічний список

  1. Розділ 1. Нормативно-правові акти України по боротьбі з корупцією
  2. Розділ 2. Корупція в Україні: сутність, поняття, заходи протидії

Ви можете переглянути наші видання за такі роки:

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2021
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше