Вінницька ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва :: Наші видання

 Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А. Тімірязєва

Відділ літератури та інформації з питань економіки і права 

 

 

Місцеве самоврядування - сучасна модель демократичної організації

Бібліографічний список

 

 

Вінниця, 2009


 

Немає щастя без свободи, свободи без самоврядування,

самоврядування - без конституційності,

конституційності - без моралі,

й жодного з цих великих благ -

без сталості й ладу.

 

Клінтон Россістор

Американський політолог 

1. Конституція України (прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року) : із змін., внесеними згідно із Законом  України від 8 груд. 2004 р. № 2222-ІV. - Х. : Фоліо, 2007. - 160 c.

2. Державне будівництво : зб. нормат.-прав. актів / упоряд. : Ю. П. Битяк, П. М. Любченко, С. Г. Серьогіна. - Х. : Одіссей, 2008. - 776 с. 

3. Європейська Хартія місцевого самоврядування // Віче. – 2000. – № 3. – С. 43-50; http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=994_036

4. Місцеве самоврядування. Зб. нормат.-правов. актів : станом на 25 січ. 2009 р. / упоряд. : Ю. П. Битяк, П. М. Любченко, С. Г. Серьогіна. - Х. : Одіссей, 2009. - 616 с.

5. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України  вiд 21 квіт. 1997 р. № 280/97-ВР // Відом. Верхов. Ради України. - 1997. - № 24. - Ст. 170; http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=280%2F97-%E2%F0&c=1#Public

6. Про службу в органах місцевого самоврядування: Закон України від 7 черв. 2001 р. // Офіц. вісн. України. – 2001. – № 26 – Ст. 1151; http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2493-14

7. Про статус депутатів місцевих рад: Закон  України вiд 11 лип. 2002 р. № 93-IV // Офіц. вісн. України. - 2002. - № 31. - С. 167. - Ст. 1453; http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=93-15&c=1#Public

8. Про асоціації органів місцевого самоврядування: Закон України від 16 квіт. 2009 р. // Відом. Верхов. Ради України - 2009.- № 38.- Ст. 534; http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1275-17

9. Про місцеві державні адміністрації: Закон України  вiд 9 квіт. 1999 р.  № 586-XIV // Офіц. вісн. України. - 1999. - № 18. - С. 3; http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=586-14&c=1#Public

10. Про проведення парламентських слухань «Регіональна політика та місцеве самоврядування в Україні: законодавчі аспекти»: Постанова Верхов. Ради України  вiд 6 лют. 2003 р.  № 476-IV // Голос України. - 2003. - 20 лют.; http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=476-15&c=1#Public

11. Про призначення чергових виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів у 2010 році: Постанова  Верхов. Ради України вiд 20 жовт. 2009 р.  № 1648-VI // Офіц. вісн. України. - 2009. - № 82; http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1648-17&c=1#Public

12. Про утворення Ради з питань регіонального розвитку та місцевого самоврядування: Постанова Кабінету Міністрів України від 2 квіт. 2009 р. № 309 // Офіц. вісн. України. - 2009. - № 25. - Ст. 838; http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=309-2009-%EF

13. Про День місцевого самоврядування: Указ Президента України від 25 листоп. 2000 р. № 1250/2000 // Уряд кур’єр. – 2000. – 2 груд.; http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1250%2F2000

14. Про державну підтримку розвитку місцевого самоврядування: Указ Президента України від 30 серп. 2001 р. № 749/2001 // Офіц. вісн. України. – 2001. – № 36. – Ст. 1658; http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=749%2F2001

15. Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування: Указ Президента України від 7 лют. 2008 р. № 109/2008 // Офіц. вісн. України. - 2008. - № 10. - Ст. 239; http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=109%2F2008 

КНИГИ 

16. Бабун, Р. В. Организация местного самоуправления : учеб. пособие / Р.В. Бабун. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : КноРус, 2008. - 224 с.

17. Батанов, О. В. Муніципальне право України : підруч. / О. В. Батанов ; відп. ред. : М. О. Баймуратов. - Х. : Одіссей, 2008. - 528 с.

18. Білоус, Н. Київ наприкінці ХV - у першій половині ХVII ст. Міська влада і самоврядування : моногр. / Н. Білоус ; відп. ред. : В. М. Горобець ; Ін-т історії  України, Центр соц. історії. - К. : Києво-Могил. акад., 2008. - 360 с.

19. Глазунова, Н. И. Государственное и муниципальное (административное) управление : учеб. / Н. И. Глазунова. - М. : Проспект: Велби, 2008. - 560 с. - Библиогр.: с. 547-550.

20. Демиденко, В. О. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні (у схемах) : посіб. / В. О. Демиденко. - К. : КНТ, 2007. - 440 с.

21. Депутати місцевих рад та громада: у Європу крокуємо разом! : метод. посіб. для проведення тренінгів з європ. інформації для деп. місц. рад / Міжнар. Фонд «Відродження», Молодіж. центр «Форум». - Вінниця : [б.в.], 2007. - 60 с.

22. Державна та муніципальна влада: проблеми розмежування повноважень : матеріали засід. круглого столу «Влада в Києві: від конфліктності до балансу повноважень» / за заг. ред. : В. Є. Воротіна. - К. : НІСД, 2008. - 38 с.

23. Децентрализация государственной власти и местное самоуправление: проблемы реализации : совместные исследования германских, российских, монгольских и киргизских ученых / под общ. ред. : А. Мацнева, Ю. Харбиха. - М. : РАГС, 2007. - 384 с.       

24. Зотов, В. Б. Система муниципального управления в схемах : учеб. пособие для студ. вузов / В. Б. Зотов. - Изд. 2-е. - Ростов н/Д : Феникс, 2007. - 188 с.

25. Зотов, В. Б. Система муниципального управления в схемах : учеб. пособие / В. Б. Зотов. - М. : Ось-89, 2008. - 192 с.

26. Іванова, Т. В. Діловодство в органах державного управління та місцевого самоврядування : навч. посіб. для студ. вузів / Т. В. Іванова, Л. П. Піддубна. - К. : ЦУЛ, 2007. - 360 с.

27. Игнатов, В. Г. Государственное и муниципальное управление. Введение в специальность. Основы теории и организации : учеб. пособие / В. Г. Игнатов. - 3-е изд. - М. ; Ростов н/Д : МарТ, 2007. - 480 с.

28. Киреева, Е. Ю. Муниципальная служба: проблемы теории и практики / Е. Ю. Киреева. - М. : РАГС, 2007. - 210 с.

29. Колодій, А. М. Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні : підруч. / А.М.Колодій, А.Ю.Олійник. - 2-е вид., переробл. і доп. - К. : Юрінком Інтер, 2007. - 504 с.

30. Кузнецова, И. А. Государственное и муниципальное управление : конспект лекций / И. А. Кузнецова. - М. : Эксмо, 2008. - 160 с.

31. Лазор, О. Д. Основи державного управління та місцевого самоврядування : навч.-метод. просіб. для студ. вузів / О.Д. Лазор, О.Я. Лазор, І.Г. Лазар. - К. : ДаКор, 2007. - 312 с.

32. Лазор, О. Д. Служба в органах місцевого самоврядування : наук.-практ. комент. до Закону України: навч. посіб. / О.  Лазор. - 2-е вид. - К. : ДаКор, 2007. - 424 с.

33. Лазор, О. Д. Територіальна організація влади в Україні : навч. посіб. / О.Д. Лазор, О.Я. Лазор, А. Чемерис. - К. : ДаКор, 2007. - 576 с.

34. Лазор, О. Публічна самоврядна влада в Республіці Італія та Україні: особливості організації та функціонування : моногр. / О. Лазор, І. Шелепницька. - К. : ДаКор, 2008. - 172 с.

35. Маршалова, А. С. Система государственного и муниципального управления : учеб. пособие / А. С. Маршалова. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ОМЕГА-Л, 2008. - 128 с.

36. Местное самоуправление (управление) в зарубежных странах : учеб. пособие для студ. вузов / ред. А.С. Прудников. - М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2008. - 271 с.

37. Муніципальний менеджмент : навч. посіб. / за заг. і наук. ред. : Ю. П. Шарова. - К. : Атіка, 2009. - 404 с.

38. Муниципальное управление: эффективность муниципального менеджмента  : учеб. для студ. вузов / С. А. Кирсанов [и др.]. - СПб. : Андреев. издат. дом, 2008. - 317 с.

39. Муниципальное управление : эффективность муниципального менеджмента : учеб. для студ. вузов / С. А. Кирсанов [и др.]. - СПб. : Андреев. издат. дом, 2008. - 317 с.  

40. Мухаев, Р. Т. Система государственного и муниципального управления : учеб. для студ. вузов / Р.Т. Мухаев. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 575 с.

41. Парахина, В. Н. Муниципальное управление : учеб. пособие / В. Н. Парахина, Е. В. Галеев, Л. Н. Ганшина. - 2-е изд., стер. - М. : КноРус, 2008. - 496 с.

42. Прієшкіна, О. В. Місцеве самоврядування в Україні: правове регулювання безпосередньої демократії : навч. посіб. для студ. вузів / О.В. Прієшкіна. - К. : Кондор, 2008. - 336 с.

43. Радченко, А. И. Основы государственного и муниципального управления: системный подход : учеб. для студ. вузов / А.И. Радченко. - Изд. 3-е, перераб. и доп. - М. ; Ростов н/Д : МарТ, 2007. - 608 с.

44. Савицький, В. Т. Документаційне забезпечення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування України : моногр. / В. Т. Савицький ; за ред. : В. М. Олуйка. - К. : КНТ, 2008. - 324 с.

45. Система муниципального управления : учеб. для студ. вузов / под ред. : В. Б. Зотова. - 4-е изд., испр. и доп. - СПб. : Питер, 2008. - 512 с.

46. Хто є хто в місцевому самоврядуванні України / укл. та ред. : Ю. Марченко, О. Телемко. - К. : К.І.С., 2007. - 464 с.

47. Чернецька, О. В. Конституційно-правовий статус депутатів місцевих рад за законодавством України : моногр. / О. В. Чернецька. - К. : Скіф: КНТ, 2008. - 144 с.

48. Якушев, А. В. Государственное и муниципальное управление : конспект лекций / А. В. Якушев. - М. : А-ПРИОР, 2008. - 144 с.  

СТАТТІ 

49. Авакьян, С. А. Особенности российской модели местного самоуправления и пути ее совершенствования / С. А. Авакьян // Вестн. МГУ: Сер. 11 Право. - 2008. - № 2 . -  С. 61-75.

50. Аксьонова, Г. Співпраця орагнів місцевого самоврядування з піприємницькими структурами в реалізації екологічної політики / Г. Аксьонова // Упр. сучас. містом. - 2007. - № 1/12. -  С. 161-169.

51. Алешкова, Н. П. Некоторые аспекты правотворчества органов местного самоуправления / Н. П. Алешкова // Право и политика. - 2008. - № 11 . -  С. 2621-2627.

52. Алпатов, Ю. М. Городское самоуправление в системе публичной власти Российской Федерации / Ю. М. Алпатов // Государство и право. - 2008. - № 3. -  С. 93-97.

53. Бабичев, И. В. Основы взаимоотношений государства и местного самоуправления в российской правовой системе местного самоуправления / И. В. Бабичев // Государство и право. - 2009. - № 3. -  С. 37-44.

54. Бабінова, О.  Проблеми децентралізації управління регіональним та місцевим розвитком / О. Бабінова // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - 2008. - № 3. -  С. 124-131.

55. Бабінова, О.  Роль місцевого самоврядування в Україні на сучасному етапі реформування: проблеми та пріоритети / О. Бабінова // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - 2008. - № 4. -  С. 132-138.

56. Бабінова, О.  Забезпечення самодостатності територіальних громад як необхідна умова сталого місцевого та регіонального розвитку / О. Бабінова // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - 2009. - № 1. -  С. 122-129.

57. Бабінова, О. Аналіз стану виконання Україною Рекомендацій Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи № 102 (2001) щодо місцевої та  регіональної демократії в Україні / О. Бабінова // Зб. наук. праць Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - 2008. - Вип. 2. -  С. 142-149.

58. Балашов, А. М.  Планування сталого розвитку на муніціпальному рівні / А. М. Балашов // Економіка та держава. - 2009. - № 4. -  С. 75-76.

59. Балашов, А. М. Особливості муніципального управління з використанням показників сталого розвитку / А. М. Балашов // Економіка та держава. - 2009. - № 6. -  С. 79-82. - Бібліогр. с. 82 (5 назв).

60. Барвіцький, В. Роль Конституційного Суду України у забезпеченні конституційних гарантій місцевого  самоврядування / В. Барвіцький // Юрид. журн. - 2008. - № 10. -  С. 77-78.

61. Батанов, О.  Територіальна громада - первинний суб'єкт муніципальної влади в Україні: поняття та ознаки / О. Батанов // Вибори та демокр. - 2008. - № 3. -  С. 51-57; http://www.cvk.gov.ua/visnyk/pdf/2008_2/visnik_st_13.pdf.

62. Батанов, О. В. Діалектика місцевого самоврядування та прав людини (від стереотипів минулого до сучасного розуміння) / О. В. Батанов // Конституція і конституціоналізм в Україні: вибіркові проблеми. - К., 2007. -  С. 184-206.

63. Батанова, Н.  Конституційно-правова відповідальність у сфері місцевого самоврядування / Н. Батанова // Вісн. Центр. вибор. комісії. - 2008. - № 4. -  С. 61-67.

64. Батов, Г.  Проблемы организации местного самоуправления / Г. Батов // Экономист. - 2008. - № 3. -  С. 81-85.

65. Бевзенко, В.  Місцеве самоврядування в адміністративному судочинстві України: питання теорії та практики / В. Бевзенко // Юрид. Україна. - 2009. - № 9. -  С. 14-18.

66. Белебеха, І. О. Управління регіоном та сферами діяльності територіальних громад / І. О. Белебеха // Агроінком. - 2007. - № 9/10. -  С. 56-60.

67. Бесараб, М.  Криза представницьких органів влади та самоврядування як чинник нестабільності / М. Бесараб // Віче. - 2008. - № 22. -  С. 3-5.

68. Бідей, О. Колізійність імплементації Європейської хартії місцевого самоврядування в національне законодавство України / О. Бідей // Право України. - 2008. - № 11. - С.103-108.

69. Бобровська, О.  Теоретичні засади і методологія дослідження розвитку корпоративного управління в місцевому самоврядуванні / О. Бобровська // Вісн. Тернопіл. нац. екон. ун-ту. - 2008. - № 1. -  С. 45-55.

70. Бобровська, О.  Ефективність корпоративної складової в муніципальному управлінні / О. Бобровська // Вісн. Тернопіл. нац. екон. ун-ту. - 2008. - № 4. -  С. 36-48. - Бібліогр. с. 47-48.

71. Бойко, В. Досвід із залучення молоді до державної служби та служби в органах місцевого самоврядування на Чернігівщині / В. Бойко // Вісн. держ. служби України. - 2009. - № 2. -  С. 63-71.

72. Бойко, І. Й. Органи міського самоврядування у Галичині у складі  Польського королівства (1349-1569 рр.) / І. Й. Бойко // Держава і право. - 2009. - Вип. 43. -  С. 159-163.

73. Бойко-Бойчук, О.  Реформа місцевого самоврядування в Україні з позицій розвитку міста як цілого: теоретико-методологічний аспект / О. Бойко-Бойчук // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - 2008. - № 3. -  С. 131-140.

74. Бондар, О. Місце та роль інституту самоврядування в структурах громадянського суспільства / О. Бондар, А. Шаповалова // Віче. - 2009. - № 17. -  С. 22-24.

75. Бондаренко, Б. Фінансова залежність органів місцевого самоврядування від держави. – Режим доступу: http://intkonf.org/bondarenko-ba-finansova-zalezhnist-organiv-mistsevogo-samovryaduvannya-vid-derzhavi/. – Назва з екрану.

76. Бортейчук, Р.  Взаємодія органів місцевого самоврядування та громадських організацій в Україні: аналіз наукової проблеми / Р. Бортейчук // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - 2008. - № 4. -  С. 286-295.

77. Борщ, Г.  Методи підвищення ефективності діяльності органів місцевого самоврядування з надання громадських послуг територіальній громаді / Г. Борщ, В. Кононенко, П. Овчар // Упр. сучас. містом. - 2007. - № 1/12. -  С. 169-175.

78. Бохонюк, О. Гарантії прав представницьких органів місцевого самоврядування в Україні / О. Бохонюк // Віче. - 2009. - № 14. -  С. 8-10.

79. Буряченко, А. Є. Самооподаткування як резерв зростання доходів бюджетів місцевого самоврядування / А. Є. Буряченко // Фінанси України. - 2009. - № 2. - С.44-50.

80. Васильєва, О. Від Європейської хартії місцевого самоврядування до вдосконалення діяльності органів місцевої влади / О. Васильєва // Упр. сучас. містом. - 2007. - № 1/12. -  С. 125-132.

81. Васильєва, О. Від Європейської хартії місцевого самоврядування до вдосконалення діяльності органів місцевої влади / О. Васильєва // Упр. сучас. містом. - 2007. - № 1/12. -  С. 125-132.

82. Васюков, Г. Г. Розвиток механізму фінансування місцевого самоврядування в контексті реформування адміністративно-територіального устрою України / Г. Г. Васюков // Економіка та держава. - 2009. - № 4. -  С. 105-107.  

83. Венгловська, В.  Громада - велика сила / В. Венгловська // Віче. - 2008. - № 22. -  С. 32.

84. Воронов, М. П. Фінансово-економічні наслідки виконання законодавчих актів щодо розвитку місцевого самоврядування / М. П. Воронов // Економіка та держава. - 2008. - № 2. -  С. 55-56.

85. Воронов, М. П. Зарубіжний досвід функціонування та вдосконалення основ місцевого самоврядування / М. П. Воронов // Статистика України. - 2008. - № 2. -  С. 91-94.

86. Воронов, М. П. Концептуальні засади формування моделі об'єднаної територіальної громади / М. П. Воронов // Статистика України. - 2009. - № 2. -  С. 94-97.

87. Вяткін, О.  Системи управління якістю в органах виконавчої влади. Практичний досвід / О. Вяткін, М. Лаврентьєва // Стандартизація. Сертифікація. Якість. - 2009. - № 3. -  С. 54-56.

88. Гладуняк, І.  Авторитет депутата - авторитет ради / І. Гладуняк // Віче. - 2008. - № 19. -  С. 56-58.

89. Глущенко, Ю. М. Питання регуляторної діяльності місцевих державних адміністрацій / Ю. М. Глущенко // Держава і право. - 2008. - Вип. 40. -  С. 234-241.

90. Гончаренко, В.  Організаційно-правовий механізм взаємодії місцевих рад та органів самоорганізації населення / В. Гончаренко // Підприємництво, госп-во і право. - 2008. - № 5 . -  С. 42-45.

91. Горбатков, С. А. Оценка финансовой обеспеченности местного самоуправления / С. А. Горбатков, Б. К. Кушубаков // Вестн. МГУ: Сер. 6 Экономика. - 2008. - № 6. -  С. 91-109.

92. Горбик, В.  Ідентифікація та моделювання процесів формування державної регуляторної політики в органі місцевого самоврядування / В. Горбик // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - 2009. - № 1. -  С. 145-152.

93. Горбик, В.  Процесний підхід у діяльності органів місцевого самоврядування  / В. Горбик, О. Ігнатенко // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - 2008. - № 3. -  С. 140-149.

94. Гошовська, В. Модернізація підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування / В. Гошовська // Зб. наук. праць Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - 2007. - Вип. 2. -  С. 79-85.

95. Граб, В.  Держава має забезпечити місцеве самоврядування в повному обсязі / В. Граб // Віче. - 2008. - № 22. -  С. 2-3.

96. Григор’єв, В. А. Публічність і самостійність самоврядної (муніципальної) влади / В. А. Григор’єв // Держава і право. - 2009. - Вип. 44. -  С. 200-204.

97. Грищук, М. В. Політико-правові аспекти розвитку політичних та ідеологічних основ місцевого самоврядування в Україні на сучасному етапі / М. В. Грищук // Держава і право. - 2008. - Вип. 41. -  С. 226-229.  

98. Грін, О. О. Формування органів влади і управління в період Закарпатської України (1944-1945 рр.) / О. О. Грін // Держава і право. - 2008. - Вип. 39. -  С. 161-168.

99. Гузь, В.  Проблеми формування ефективної моделі соціального захисту на рівні місцевого самоврядування / В. Гузь // Еколог. газ. - 2009. - 13 берез. -  С. 4-5.

100. Гулевська, С. Ф. Роль органів місцевого самоврядування у здійсненні регіональної соціальної політики. – Режим доступу:

http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/apdu/2008-2/doc/3/06.pdf. – Назва з екрану.

101. Дідескуль, А. Л. Правовий захист державних службовців у системі органів державної влади та органів місцевого самоврядування України / А. Л. Дідескуль // Держава і право. - 2009. - Вип. 44. -  С. 309-314.

102. Дорохін, Д. Правові основи участі місцевих громад у бюджетному процесі: порівняльно-правовий аспект на прикладі Федеративної Республіки Німеччина / Д. Дорохін // Юрид. Україна. - 2009. - № 10. -  С. 47-53.

103. Дорохін, Д.  Правові основи участі місцевих громад у бюджетному процесі (досвід Французької Республіки) / Д. Дорохін // Юрид. Україна. - 2009. - № 5. -  С. 44-49.

104. Дробуш, І.  Проблеми констиційно-правового регулювання інституту місцевого самоврядування в Україні / І. Дробуш // Вісн. Центр. вибор. комісії. - 2008. - № 4. -  С. 57-60.

105. Жовнірчик, Я. Ф. Територіальна громада в системі місцевого самоврядування. – Режим доступу:  http://univer.km.ua/visnyk/1032.pdf. – Назва з екрану.

106. Журавель, Я.  Особливості правового закріплення вимог до кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови / Я. Журавель // Вісн. Центр. вибор. комісії. - 2008. - № 2. -  С. 76-78.

107. Журавель, Я. Організаційно-правові засади створення органів місцевого самоврядування / Я. Журавель // Підприємництво, госп-во і право. - 2009. - № 10. -  С. 40-42.

108. Журавель, Я. Органи місцевого самоврядування як суб'єкти адміністративного права / Я. Журавель // Юрид. журн. - 2007. - № 12. -  С. 74-78.

109. Журавель, Я. Органи місцевого самоврядування як суб’єкти адміністративного права. – Режим доступу: http://www.justinian.com.ua/article.php?id=2747. – Назва з екрану.

110. Журба, О.  Комплексний підхід - основа підвищення професіоналізації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування / О. Журба // Вісн. держ. служби України. - 2008. - № 3. -  С. 62-64.

111. Зінов'єва, А. В. Процесуальне становище органів державної влади та місцевого самоврядування у цивільному процесі України / А. В. Зінов'єва // Юриспруденція: теорія і практика. - 2009. - № 2.  - С. 6-10.

112. Іванченко, О. Напрями вдосконалення механізмів участі населення у здійсненні місцевого самоврядування: [на прикл. м. Києва] / О. Іванченко // Упр. сучас. містом. - 2007. - № 1/12. -  С. 132-138.

113. Іжа, М. Забезпечення ефективної діяльності органів публічної влади: досвід наукового супроводу / М. Іжа, Л. Приходченко // Вісн. держ. служби України. - 2009. - № 1. -  С. 52-56.

114. Ісип, О.  Роль органів місцевого самоврядування в розвитку територіальних громад малих міст України / О. Ісип // Вісн. держ. служби України. - 2008. - № 4. -  С. 56-62.

115. Ісип, О.  Територіальна громада як об'єкт і суб'єкт управління малим містом / О. Ісип // Вісн. держ. служби України. - 2007. - № 3. -  С. 65-71.

116. Камінська, Н. В. Державна політика України у сфері місцевого самоврядування: основні пріоритети та проблеми / Н. В. Камінська // Наук. вісн. Київ. нац. ун-ту внутр. справ. - 2009. - № 1. -  С. 40-51.

117. Кампо, В. М. Конституційна держава і місцеве самоврядування в політичній філософії України ХІХ-ХХ ст. / В. М. Кампо // Конституція і конституціоналізм в Україні: вибіркові проблеми. - К., 2007. -  С. 166-183.

118. Кафарський, В. І. Імперативний мандат у системі місцевого самоврядування / В. І. Кафарський  // Держава і право. - 2008. - Вип. 41. -  С. 178-185.

119. Козаченко, А.  Роль губернського по земських і міських справах присутствія у діяльності земського самоврядування на Полтавщині (1890-1917 рр.) / А. Козаченко // Підприємництво, госп-во і право. - 2008. - № 3. -  С. 31-33.

120. Козаченко, А. Діяльність земських установ та громадських комітетів Полтавської губернії (березень - листопад 1917) / А. Козаченко // Вісн. Акад. правов. наук України. - 2008. - № 3. -  С. 159-167.

121. Козаченко, А.  Земське самоврядування на Полтавщині у період Першої світової війни / А. Козаченко // Підприємництво, госп-во і право. - 2009. - № 2. -  С. 110-113.

122. Кононенко, В.  Самоорганізація управління в місцевому самоврядуванні / В. Кононенко // Зб. наук. праць Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - 2007. - Вип. 2. -  С. 196-206.

123. Копча, В. В. Реформа місцевого публічного управління у Словацькій Республіці в контексті вступу до ЄС / В. В. Копча // Держава і право. - 2008. - Вип. 39. -  С. 232-235.

124. Кораблев, Д. П. Правовые и практические проблемы реализации органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий / Д. П. Кораблев // Право и политика. - 2009. - № 6. -  С. 1232-1239.

125. Кореняко, М. Г. Муніципальні запозичення як інструмент підтримки економічного розвитку регіонів / М. Г. Кореняко // Регіон. економіка. - 2008. - № 4. - С.32-37.

126. Корнієнко, М. І. Якою має бути реформа місцевого самоврядування та його органів / М. І. Корнієнко // Конституція і конституціоналізм в Україні: вибіркові проблеми. - К., 2007. -  С. 207-219.

127. Корнієнко, М.  Якими мають бути особливості місцевого самоврядування та державного управління у містах Києві та Севастополі? / М. Корнієнко // Вибори та демокр. - 2009. - № 1. -  С. 37-43.

128. Коструба, В. В. Місцеве самоврядування у Швеції / В. В. Коструба // Держава і право. - 2008. - Вип. 39. -  С. 109-114.

129. Кошовий, Р. Місцеве самоврядування в Україні - чи є світло в кінці тунелю? – Режим доступу: http://www.ucipr.kiev.ua/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=60120&mode=thread&order=0&thold=0. – Назва з екрану.

130. Кравченко, В.  Проблеми адаптації законодавства України до стандартів і принципів Європейської хартії місцевого самоврядування / В. Кравченко // Вісн. Центр. вибор. комісії. - 2008. - № 2. -  С. 38-41.

131. Кравчук, О.  Партійний диктат, або Як представників громад відсунули від рад / О. Кравчук; розмову вів А. Дупляк // Віче. - 2008. - № 21. -  С. 56-57.

132. Краснопьорова, С, Детермінанти інститутів професіоналізації служби в органах місцевого самоврядування / С, Краснопьорова // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - 2008. - № 2. -  С. 87-95.

133. Краснопьорова, С. Співвідношення державної служби та служби в органах місцевого самоврядування: концептуальні аспекти проблеми / С, Краснопьорова // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - 2008. - № 3. -  С. 46-52.

134. Краснопьорова, С. Професіоналізація служби в органах місцевого самоврядування за підходом інтелектуально-гуманізованого балансу / С. Краснопьорова // Упр. сучас. містом. - 2007. - № 1/12. -  С. 119-125.

135. Крушановський, С.  Асоціація органів місцевого самоврядування України: телеологічна природа та проблеми інституційного розвитку / С. Крушановський // Упр. сучас. містом. - 2007. - № 1/12. -  С. 139-146.

136. Крушановський, С.  Асоціації органів місцевого самоврядування України як елемент децентралізованої системи влади / С. Крушановський // Вісн. Центр. вибор. комісії. - 2008. - № 2. - С. 79-83.

137. Кушнірова, Г. Визначення змісту підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування як чинника формування та розвитку їх професійної компетентності / Г. Кушнірова // Зб. наук. праць Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - 2008. - Вип. 2. -  С. 61-70.

138. Лазепко, І. М. Інноваційний шлях створення фінансової бази місцевого самоврядування / І. М. Лазепко // Фінанси України. - 2008. - № 8. - С.27-34.

139. Лахижа, М. Модернізація публічної адміністрації на регіональному рівні / М. Лахижа // Вісн. держ. служби України. - 2009. - № 2. -  С. 47-50.

140. Лебедєва, А.  Взаємодія ОВС зі ЗМІ через призму Закону України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації» / А. Лебедєва // Юрид. Україна. - 2009. - № 3 . -  С. 31-34.

141. Левчук, М. Г. Моделі зв'язків з громадськістю органів місцевого самоврядування / М. Г. Левчук // Економіка та держава. - 2009. - № 8. -  С. 81-83. - Бібліогр. с. 83 (22 назви).

142. Лесечко, М. Значення соціального капіталу в організації місцевого самоврядування / М. Лесечко, О. Сидорчук // Вісн. Центр. вибор. комісії. - 2008. - № 2. -  С. 58-64.

143. Лисенко, О. Трансформація правового статусу органів місцевого самоврядування відповідно до європейських стандартів / О. Лисенко // Право України. - 2009. - № 4. - С.132-139.

144. Лиска, О.  Територіальна громада в системі місцевого самоврядування / О. Лиска // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - 2008. - № 1. -  С. 137-144.

145. Лиска, О.  Форми діяльності територіальної громади / О. Лиска // Зб. наук. праць Укр. акад. держ. упр. при Президентові України. - 2008. - Вип. 1. -  С. 132-140.

146. Лисогор, В. Історико-правовий аналіз діяльності органів місцевого самоврядування з реалізації прав і свобод громадян / В. Лисогор // Підприємництво, госп-во і право. - 2009. - № 8. -  С. 133-137.

147. Лисогор, В.  Модель формування етичного і духовного ресурсу виборців та персоналу місцевого самоврядування як єдиної нероздільної системи / В. Лисогор, С. Афанащенко // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - 2008. - № 2. -  С. 218-222.

148. Литвинець, В. М. Поняття територіальної громади села як суб’єкта права на землю / В. М. Литвинець // Держава і право. - 2008. - Вип. 42. -  С. 483-490.

149. Личко, Т. Аналіз законодавчого закріплення моделей місцевого самоврядування та розмежування владних повноважень // Сучасна українська політика: політики і політологи про неї / голов. ред. М.І. Михальченко. - К., 2008. - Вип. 14. -  С. 325-331.

150. Лозовський, О. М. Проблеми формування місцевих бюджетів органами місцевого самоврядування / О. М. Лозовський // Вісн. наук. дослідж.: актуал. регіон. пробл. економіки, права, упр. і соц. сфери. - 2008. - № 9. -  С. 57-60.

151. Лозовський, О. М. Актуальні проблеми місцевого самоврядування в Україні у контексті адміністративної реформи / О. М. Лозовський // Вісн. наук. дослідж.: актуал. регіон. пробл. економіки, права, упр. і соц. сфери. - 2008. - № 9. -  С. 53-56.

152. Лозовський, О. М. Муніципальний менеджмент в Україні: іст.-правов. аналіз / О. М. Лозовський // Вісн. наук. дослідж.: актуал. регіон. пробл. економіки, права, упр. і соц. сфери. - 2008. - № 8. -  С. 61-68.

153. Лозовський, О. М. Місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування: взаємодія та розмежування повноважень / О. М. Лозовський // Вісн. наук. дослідж.: актуал. регіон. пробл. економіки, права, упр. і соц. сфери. - 2008. - № 9. -  С. 66-70.

154. Лосєв, І. По той бік добра і зла: місцеве самоврядування в світлі громадських дискусій  / І. Лосєв // Сучасність. - 2008. - № 1/2. - С.82-87.

155. Лукашова, В.  Адміністративно - правові принципи в системі місцевого самоврядування у контексті реформування регіонального управління в Україні / В.  Лукашова  // Право України. - 2008 . - № 1. - С. 21-27.

156. Любченко, П.  Місцеве самоврядування в Україні: концептуальні підходи реформування / П. Любченко // Право України. - 2009. - № 5. - С.55-60.

157. Любченко, П.  Проблеми правового регулювання служби в органах місцевого самоврядування / П. Любченко // Вісн. Акад. правов. наук України. - 2008. - № 1. -  С. 89-97.

158. Лялюк, О.  Юридичні ознаки і класифікація основ організації та діяльності місцевих рад в Україні / О. Лялюк // Підприємництво, госп-во і право. - 2009. - № 9. -  С. 29-32.

159. Лямин, М. В. Проблемы организационной обособленности местного самоуправления от системы государственного управления в России на современном этапе развития / М. В. Лямин // Право и политика. - 2009. - № 1. -  С. 24-29.

160. Макаров, И. И. Правовое регулирование организации местного самоуправления в Норвегии / И. И. Макаров // Государство и право. - 2009. - № 3. -  С. 72-76.

161. Малиновський, В. Територіальна організація влади України: європейські орієнтири реформування / В. Малиновський // Зб. наук. праць Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - 2007. - Вип. 1. -  С. 156-167.

162. Матвієнко, А.  Місцеве самоврядування як ключовий суб'єкт децентралізації влади / А. Матвієнко // Віче. - 2008. - № 9/10. -  С. 29-31.

163. Матвієнко, А. С. Місцеве самоврядування у зарубіжних країнах: досвід для України / А. С. Матвієнко // Держава і право. - 2008. - Вип. 42. -  С. 190-194.

164. Миколаїв, Ю.  Почують голос громад / Ю. Миколаїв // Віче. - 2009. - № 4. -  С. 38-39.

165. Миргородська, А. Проблеми фінансової самостійності місцевого самоврядування / А. Миргородська // Упр. сучас. містом. - 2007. - № 1/12. -  С. 156-160.

166. Мізіліна, Л. Удосконалення роботи з кадрами в органах місцевого самоврядування / Л. Мізіліна // Підприємництво, госп-во і право. - 2009. - № 6. -  С. 47-50.

167. Мінченко, Р.  Відмінність державної влади від місцевого самоврядування в Україні / Р. Мінченко // Наше право. - 2008. - № 1. -  С. 8-15.

168. Мінченко, Р. М. Проблеми децентралізації державної влади і їх взаємодія з місцевим самоврядуванням в Україні / Р. М. Мінченко // Держава і право. - 2008. - Вип. 39. -  С. 299-308.

169. Мірошник, О. Інститут місцевого самоврядування у Швеції. – Режим доступу:http://www.razumkov.org.ua/ukr/files/category_journal/NSD105_ukr_8.pdf. – Назва з екрану.

170. Місцеве самоврядування у Швеції. – Режим доступу: http://politiko.com.ua/blogpost8435. – Назва з екрану.

171. Мішина, Н. В. Територіальний мікроколектив як суб’єкт права на місцеве самоврядування  / Н. В. Мішина // Держава і право. - 2008. - Вип. 40. -  С. 135-141.

172. Мішина, Н.  Принцип українського конституціоналізму (на матеріалах конституційного реформування місцевого самоврядування) / Н. Мішина // Юрид. Україна. - 2009. - № 3 . -  С. 21-25.

173. Новокрещёнов, А. В. Кадровый состав местных органова власти: отбор кандидатов и их мотивация поступления на муниципальную службу / А. В. Новокрещёнов // Социс. - 2008. - № 10 . -  С. 62-67.

174. Обод, М.  Громадський контроль за організацією та проведенням виборів представницьких органів державної влади та місцевого самоврядування / М. Обод // Вибори та демокр. - 2007. - № 4. -  С. 36-41.

175. Овчинников, О. Г. Особенности местного самоуправления в сельских районах США / О. Г. Овчинников // США. Канада: экономика, политика, культура. - 2008. - № 1 . -  С. 111-127.

176. Онупрієнко, А.  Делегування державних повноважень органам місцевого самоврядування: проблемні питання / А. Онупрієнко // Під