Вінницька ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва :: Наші видання

Кращі виставки року
Випуск 6

Вінницька обласна наукова бібліотека ім. К.А.Тімірязєва

 

Кращі виставки року

Випуск 6

Методичні рекомендації бібліотекам

 

Вінниця, 2005


ЗМІСТ

Книжкових виставок – колаж Авт. Т.М.Марченко

Пам’ятки історії права Авт.: О.В.Сафронова, К.М.Осадчук

Пам’ятає світ врятований, світ вічний, світ живий Авт.: Л.О.Авксентьєва, Т.П.Кристофорова

Сила здорової землі Авт. Л.В.Романченко

З глибин генетичної пам’яті Авт. Т.А.Марчук


Книжкових виставок – колаж

Бібліотека – це відкритий стіл ідей,

за який запрошено кожного

О.Герцен

Бібліотечна виставка – явище історично достатньо молоде. Вперше книжкові виставки увійшли в практику європейських країн в середині XIX століття. Цьому сприяла і організація міжнародних виставок, серед експонатів яких були книги. Крім того, збільшення об’ємів фондів та кількості користувачів поставило перед бібліотеками необхідність іншої організації бібліотечного простору, який би сприяв як розкриттю змісту книжкових фондів, так і розумінню ціннісної природи книги.

Бібліотечне обслуговування, яке здійснюється в умовах відкритого інформаційного простору, передбачає організацію найбільш раціонального обміну інформацією. І однією з адаптованих, апробованих форм розкриття ресурсів бібліотеки, стимулювання у користувачів мотивів звернення до інформації є виставкова діяльність книгозбірень.

За визначенням у сучасному бібліотекознавстві “Бібліотечна виставка – це публічна демонстрація спеціально підібраних і систематизованих видань друку та інших носіїв інформації, рекомендованих користувачам бібліотеки для огляду і ознайомлення” (Справочник библиотекаря. – СПб.: Профессия, 2000. – С. 3). Правильне проведення виставкової діяльності сприяє організації внутрішнього бібліотечного середовища як фактора залучення читачів і створення позитивного іміджу бібліотеки. Тому бібліотечні фахівці повинні чітко

дотримуватися методики розробки і оформлення книжкової виставки:

· вибір теми;

· визначення цільового і читацького призначення;

· виявлення і відбір документів;

· підбір допоміжних матеріалів;

· розробка структури книжкової виставки;

· оформлення книжкової виставки;

· реклама;

· аналіз ефективності книжкової виставки.

Бібліотечна виставка – це не просто зібрання книг, а осмислене творіння, яке покликане викликати у читача ціленаправлену інтелектуальну діяльність. Жоден мислячий відвідувач бібліотеки просто не може не звернути увагу на книжкові виставки за такими назвами “Нові книги нового століття”, “Віват, сенсація!”, “Персони: зіркове дос’є”, “Уроки геніїв бізнесу”, “Трагедія полону – зрадники чи жертви?”, “Тероризм: вчора, сьогодні. А завтра?”, “Війна і екологія душі”, “Лідери ХХІ: Хто вони? Які вони? ” , ”Знайди і підкори свою вершину! Вибираємо професію”, ”Пушкін, Гоголь, Достоєвський у сучасному прочитанні”, “Бестселери минулого століття”, “Збереження сім’ї через традиції народу”, “Чоловік + жінка = ?!”

На сьогоднішній час Вінницькою ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва напрацьований великий досвід організації проведення виставкової діяльності. Найбільш перспективними, вважають фахівці “Тімірязєвки”, є бібліотечні виставки направлені на задоволення інформаційних потреб цільових груп користувачів та ті, які розкривають багатство фондів бібліотеки. На цільову групу студентства, що глибоко вивчає історію, джерела виникнення, розвиток правознавства розрахована інформація представлена на бібліотечній виставці “Пам’ятки історії права”. Метою виставки “З

глибин генетичної пам’яті”, яка була розгорнута у відділі літератури та інформації з питань мистецтв, стало найповніше розкриття документного фонду відділу з сакрального для кожного українця народного мистецтва.

Тематичне розмаїття виставок головної книгозбірні дуже велике. Ретельно і продумано відбираються суспільнозначущі теми, крім того, бібліотечні виставки входять складовою частиною в загальнобібліотечні заходи. Так, наприклад, представлена у виданні виставка “Пам’ятає світ врятований, світ вічний, світ живий” є гармонійною супроводжуючою вечора-реквієму.

“Нам 41-й пам’ятати! Нам 45-й славити!”, а виставка “Сила здорової землі” презентувалася на засіданні клубу “Садівник”, який працює при відділі літератури та інформації з питань сільського господарства.

Представлені у даному виданні виставки є прикрасою простору у бібліотеці, її інтер’єру, створюють неповторну культурно-інтелектуальну ауру.

Фахівці ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва з любов’ю готують свої виставки, шліфують їх, щоб вони стали оригінальним надбанням бібліотечного мистецтва.

Т.М.Марченко,

завідуюча відділом науково-методичної роботи

 та інновацій у бібліотечній справі


Пам’ятки історії права

Памятники права дают нашим совре-менникам шанс непосредственно почувство-вать отдаленную эпоху, ощутить специфику мышления, осознать психологические и нравствен-ные особенности людей, живших в отдален-ном прошлом. В сознании людей, компетентных в правоведении, они возвышаются как утесы в безбрежном море юридической повседнев-ности, состоящей из бесчисленных сделок, дели-ктов, казусов, договоров и приговоров. Вершин-ные достижения законодательства и научной мысли как бы организуют пространство исто-рии прав, превращая ее в исследовательную страну, которую можно нанести на карту.

О.Р.Бородин

Правова культура здавна цілком справедливо вважа-ється важливою складовою загальної культури суспіль-ства, ознакою його цивілізованості й гуманності, мірилом гармонії між особою і державою. Про рівень правової культури людської цивілізації промовисто свідчать ство-рені впродовж багатовікової історії юридичні пам’ятки, багато з яких сьогодні широко відомі в усьому світі.

Ці правові документи створювалися в різні історичні епохи і з різними політичними намірами; їх життєспро-можність і вплив на розвиток цивілізації суттєво відрізня-лися, але за всіх обставин кожний із них посідає своє, лише йому притаманне місце в історії права, є невіддільною частиною всесвітньої правової спадщини.

Оглядаючи пам’ятки права минулих цивілізацій, можна знайти корені сучасних державно-правових інститутів, джерела юриспруденції і законотворчості і прослідкувати вплив суспільної свідомості на норми права.

Історія права України також має вікові традиції та велику історичну спадщину. Перша в світі Конституція Пилипа Орлика, демократичне державне утворення Запорізька Січ, усталена система прав людини виникли на терені України тоді, коли в інших державах панували жорстокі феодально-монархічні режими.

Матеріали, представлені в книжковій виставці допоможуть бібліотекарю і бібліографу кваліфіковано виконати запит студента, який вивчає право, вчителя середньої школи або викладача вузу, любителя історії, професійного юриста.

Пам’ятки права зарубіжних країн нової та новітньої доби відображені в окремій книжковій виставці, яка була організована у відділі за назвою “ Джерела права країн світу нової та новітньої доби”.

Біблійні настанови етики і права

Не вбивай!

Не чини перелюбу!

Не кради!

Не свідкуй неправдиво на свого ближнього!

Не жадай дому ближнього свого, не жадай жони ближнього свого, ані раба його, ані невільниці його, ані вола його, ані осла його, ані всього, що ближнього твого.

(Біблія. Книга Вихід, гл. 20)

Біблія, або Книги святого письма старого й нового заповіту: Із мови давньоєврейської та грецької на українську наново перекладена.– [Б.м.]: Укр. біблійн. т-во, [Б.р.]. – 296 с.

Баренбойм П.Д. Первая Конституция мира: Библейские корни независимости суда: Учеб. пособие. – М.: Белые альвы, 1997. – 144 с.

Библейские легенды / Пересказ М.Письменный, Ил.Г.Доре. – М.: Дет. лит., 1992. – 87 с.: ил.

Библия и Конституция: Сб. ст. – М.: Белые альвы, 1998. – 160 с.

Влодек П. (Протоієрей). Закон Божий: Посіб. недільних шкіл та сім’ї. – Мукачево: Вид-во Мукачівсько-Ужгород. Православ. Єпархії, 1994. – 575 с.

Новий Завіт Господа нашого Ісуса Христа (з 4-го повного перекладу Біблії укр. мовою) / Пер. з давньогрец. Р.Турконяк. – К.: Укр. біблійне т-во, 2003. – [85] с.

Визначні пам’ятки стародавнього права

Ми не знаємо багато речей, які не були б настільки незрозумілі для нас, якби нам було знайоме читання прадавніх.

( З кн. Лилак Д.Д. “Мудрість прадавніх про право, закон, владу, правосуддя”.– К., 2000.– С. 7.)

Аристотель. Политика. Афинская полития / Предисл. Е.Темнова. – М., 1997. – 221 с.

Бородин О.Р. Памятники истории права: Пособие для библиотекаря и библиографа. – М.: Либерия, 2003. – 216 с.

Византийский земледельческий закон / Текст, исслед., коммент. подгот. И.П.Медведев, Е.К.Пиотровская; Под ред. И.П.Медведева. – Л.: Наука, 1984. – 277 с.

Дигесты Юстиниана: Избр. фрагм. в пер. и с примеч. И.С.Перетерского / Отв. ред. Е.А.Скрипилев. – М.: Наука, 1984. – 447 с.

Законы Ману // Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран / Под ред. З.М.Черниловского. – М., 1984. – С. 25-34.

Законы Хаммурапи царя Вавилона // Сборник доку-ментов по всеобщей истории государства и права / Сост. К.Е.Ливанцев. – Л., 1977. – С. 5-9.

Лилак Д.Д. Мудрість прадавніх про право, закон, владу, правосуддя. – К.: Оріяни, 2000. – 137 с.

Памятники Римского права: Законы ХІІ табл. Инсти-туции Гая. Дигесты Юстиниана.– М.: Зерцало, 1997. – 608 с.

Сборник документов по всеобщей истории государства и права / Сост. К.Е.Ливанцев; Ленинград. ун-т. – Л., 1977. – 134 с.

Хрестоматия памятников феодального государства и права стран Европы / Ред. В.М.Корецкий. – М.: Юрид. л-ра, 1961. – 950 с.

Хрестоматия по истории Древнего Востока / Под. ред. М.А.Коростовцева, И.С.Кацнельсона, В.И.Кузищина.– М.: Наука, 1980. – 2 ч.

Шервуд Е.А. Законы ланогбардов: Обыч. право древнегерман. племени: (К раннему этногенезу итальян-цев). – М.: Наука, 1991. – 286 с.

Світова правова думка раннього середньовіччя та епохи Відродження

Ні права, ні правосуддя ми нікому не продамо, нікому не відмовимо, ні для кого не допустимо в ньому зволікання.

Велика Хартія Вольностей

Акты Падуи конца ХІІІ-ХІV в. в собрании АН СССР / Под ред. В.И.Рутенбурга. – Л.: Наука, 1987. – 262 с.

Англосаксонские правды: [Правда Этельберта, Правда Инэ, Правда Альфреда] // Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран / Под ред. З.М.Черниловского. – М., 1984. – С. 87-91.

Антология мировой правовой мысли: В 5 т. Т. 2. Европа. V-ХVІІ вв. – М.: Мысль, 1999. – 817 с.

Ванечек В. История государства и права Чехословакии.– М.: Юрид. л-ра, 1981. – 490 с. – Із змісту: [Источники права, существовавшие в ХІІІ-ХІУ вв. на территории нынешней Чехословакии].– С. 106-108.

Великая Хартия Вольностей (1215 г.): [Середньовіч. Англія] // Хрестоматия памятников феодального государ-ства и права стран Европы / Ред. В.М.Корецкий. – М., 1961. – С. 128-139.

Воробьев М.В. Японский кодекс “Тайхо Еро Ре”: (VІІІ в.) и право раннего средневековья. – М.: Наука, 1990. – 384 с.

Закон Кнута: [Середньовіч. Англія] // Хрестоматия памятников феодального государства и права стран Европы / Ред. В.М.Корецкий. – М., 1961. – С. 84-85.

Законодательные памятники русского централизо-ванного государства ХV-ХVІІ вв.: Коммент. / Под ред. Н.Е.Носова, В.М.Панеяха. – Л.: Наука, 1987. – 260 с.

Маньков А.Г. Уложение 1649 года. Кодекс феодального права России. – Л.: Наука, 1980. – 267 с.

Саксонское зерцало: Памятник, коммент., исслед. / Отв. ред. В.М.Корецкий. – М.: Наука, 1985. – 270 с.

Салическая правда: Текст // Хрестоматия памятников феодального государства и права стран Европы / Ред. В.М.Корецкий. – М., 1961. – С. 5-15.

Судебники 1497 и 1550 гг. // Законодательство периода образования и укрепления Русского централизо-ванного государства. / Отв. ред. А.Д.Горский. – М., 1985. – Т. 2. – С. 33-174.

Право України крізь віки

... Коли

Ми діждемося Вашінгтона

З новим і праведним законом?

А діждемось-таки колись!

Т.Шевченко “Юродивий”

Повість минулих літ: Літописні оповіді / Переказ В.С.Близнець; Худож. Г.Якутович. – 3-є вид., зі змінами. – К.: Веселка, 2002. – 227 с.: іл. – (Історична бібліотека для дітей «Золоті ворота»).

Білецький Л. Руська правда й історія її тексту / За ред. Ю.Книша; Укр. Вільна Акад. Наук в Канаді. – Вінніпег, 1993. – 166 с.

Зимин А.А. Правда русская. – М.: Изд-во “Древнехра-нилище”, 1999. – 424 с.

Статут князя Ярослава про церковні суди: (Просто-рова ред.) // Хрестоматія історії держави і права України: З найдавніших часів до початку ХХ ст.: Навч. посіб.: В 2 т. / В.Д.Гончаренко, А.Й.Рогожин, О.Д.Святоцький. – К., 1997. – Т. 1. – С. 41-45.

Чорний В. Найдавніші митні статути і зовнішньоторго-вельні шляхи Київської Русі: Наук. дослідж. – К., 2000. – 108 с.

Литовський статут 1588 р. // Хрестоматія історії держави і права України: З найдавніших часів до початку ХХ ст.: Навч. посіб.: В 2 т. / В.Д.Гончаренко, А.Й.Рогожин, О.Д.Святоцький. – К., 1997. – Т. 1. – С. 124-134.

Гошко Т.Д. Нариси з історії магдебурзького права в Україні (ХVІ- початок ХVІІ ст.). – Л.: Афіша, 2002. – 255 с.

Універсали Богдана Хмельницького, 1648-1657 / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства НАН України, Ін-т історії України. – К.: Альтернативи, 1998. – 381 с. – (Пам’ятки історії України).

Пашук А.Й. Суд і судочинство на Лівобережній Україні в ХVІІ-ХVІІІ ст. (1648-1782). – Л.: Вид-во Львів. ун-ту, 1967. –178 с.

Права, за якими судився малоросійський народ: (1743 р.) // Хрестоматія з історіі держави і права України: Навч. посіб. / Упоряд. А.С.Чайковський, О.Л.Копиленко, В.М.Кривоніс та ін. – К., 2003. – С. 200-215.

Пакти й Конституції законів та вольностей війська запорозького: [Конституція Пилипа Орлика 5 квіт. 1710 р.) // Слюсаренко А.Г., Томенко М.В. Історія української Конституції. – К., 1993. – С. 25-37.

Ділова документація Гетьманщини ХVІІІ ст. – К.: Наук. думка, 1993. – 392 с. – (Пам’ятки політико-правової культури України).

Указ Петра І про утворення Малоросійської колегії (16 трав. 1722 р.) // Хрестоматія історії держави і права України: З найдавніших часів до початку ХХ ст.: Навч. посіб.: В 2 т. / В.Д.Гончаренко, А.Й.Рогожин, О.Д.Святоцький. – К., 1997. – Т. 1. – С. 202-203.

Собрание малороссийских прав 1807 г. / АН Украины. Ин-т государства и права; Сост. К.А.Вислобоков и др. – К.: Наук. думка, 1992. – 368 с. – (Памятники политико-правовой культуры Украины).

Щербина П.Ф. Судебная реформа 1864 г. на Правобережной Украине. – Л.: Вища шк., 1974. – 190 с.

Правові джерела України. – К., 1994. – 192 с. – (Бюлетень законодавства і юридичної практики України, 1994, № 1).

Драгоманівський збірник. “Вільна спілка” та сучас-ний український конституціоналізм / За ред. Т.Г.Андрусяка. – Л.: Світ, 1996. – 256 с.

Вивід прав України /М.Грушевський, І.Франко, М.Костомаров та ін. – Л.: Світ, 1991. – 128 с.

Конституційний устрій Української держави 1917-1920 рр. // Слюсаренко А.Г., Томенко М.В. Історія української Конституції. – К., 1993. – C. 67-123.

Акт Директорії про з’єднання всіх українських земель (22 січ. 1919 р.) // Хрестоматія з історії держави і права України: Навч. посіб./ Упоряд. А.С.Чайковський, О.Л.Копиленко, В.М.Кривоніс та ін. – К., 2003. – С. 360.

Акт про відновлення української держави (30 черв. 1941 р.) // Хрестоматія з історіі держави і права України: Навч. посіб. / Упоряд. А.С.Чайковський, О.Л.Копиленко, В.М.Кривоніс та ін. – К., 2003. – С. 533-534.

Збірник законодавчих актів. (1941-1943 рр.) / Упоряд. М.Завгородній, А. Волковинський.– К., Х.: Держвидав України, 1944. –100 с.

Законодательство и важнейшие административно-правоые акты военного времени: с 22 июня 1941 г. по 1 авг. 1944 г.: Справ.библиогр. пособие для библиотек / Гос. б-ка СССР им. В.И.Ленина. – М., 1944. – 71 с.

Конституція (Основний Закон) УРСР: Прийнята позачерг. 7-ю сес. Верхов. Ради УРСР 9-го скликання 29 квіт 1978 р. – К.: Політвидав України, 1979. – 69 с.

Декларація про держаний суверенітет України: Прий-нята Верховною Радою УРСР 16 лип. 1990 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1990. – № 31. – Ст. 429.

Акт проголошення незалежності України (24 серп. 1991 р.) // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 38. – Ст. 502.

Конституція України: Прийнята на 5-й сес. Верхов-ної ради України 28 черв. 1996 р. – Х.: ПП “ІГВІНІ”, 2005. – 55 с.

Підготували: О.В.Сафронова  К.М.Осадчук