Вінницька ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва :: Наші видання

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА УНІВЕРСАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА  ім. К. А.ТІМІРЯЗЄВА

 Відділ літератури та інформації з питань сільського господарства

Відділ літератури та інформації виробничого профілю

  

НОВІ  НАДХОДЖЕННЯ  ЛІТЕРАТУРИ

З  ПИТАНЬ  ЕКОНОМІКИ,  ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА  І  ПЕРЕРОБКИ

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ  ПРОДУКЦІЇ

 

(Поточний бібліографічний список)

  Вип. 2.

  Вінниця, 2005


ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А.Тімірязєва надсилає Вам черговий бібліографічний список, який включає надходження нової літератури з питань економіки, організації та технології сільськогос-подарського виробництва, галузей харчової і переробної промисловості, що надійшла в обласний довідково-інформаційний фонд у квітні-червні 2005 р.

Список розрахований на керівників, організаторів, спеціалістів сільськогосподарського виробництва та переробної промисловості.

Працівники обласних організацій можуть одержати зазначену літературу в обласній науковій бібліотеці, районних організацій – в центральних бібліотеках.

В разі відсутності необхідних видань в централі-зованих бібліотечних системах, їх можна замовити по міжбібліотечному абонементу (МБА) з бібліотеки, де знаходиться потрібне видання. Поштові витрати за пересилку видань – за рахунок замовника.

На замовлення спеціалістів по МБА надсилаються також за встановлену плату копії журнальних статей.

ЕКОНОМІКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ  СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Про комплексну перевірку додержання вимог законодавства, реалізації державної політики у сфері регулювання земельних відносин, використання та охорони земель: Розпорядження Президента України ... 20 квіт. 2005р. // Уряд. кур’єр. – 2005. – 26 квіт.

ПИТАННЯ використання коштів передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу: Постанова ... 6 трав. 2005 р. // Уряд. кур’єр. – 2005. – 18 трав.

АНДРІЙЧУК В.Г. Теоретико-методологічне обґрунтування ефективності виробництва // Економіка АПК. – 2005. – № 5. – С. 52-63.

Барышников Н. Роль бюджета в развитии аграрного сектора // Эко-номист. – 2005. – №5. – С. 84-88.

Браніцький О. Класифікація прав і обов’язків спеціалістів сільського господарства // Право України. – 2005. – № 6. – С. 106-110.

ВАЛЕНТИНОВ В.Л. Визначення напрямів цінового регулювання в аграрному секторі // Економіка АПК. – 2005. – № 4. – С. 87-89.

ВАЛЕНТИНОВ В.Л. Можливі шляхи цінового регулювання в АПК // Вісн. аграр. науки. – 2005. – № 4. – С. 73-74.

Ганначенко С.Л. Україна – СОТ: перспективи для аграрного сектору // Економіка. Фінанси. право. – 2005. – № 5. – С.7-11.

ГРИНЧУК Ю.С. Методологічні засади дослідження лізингової діяльності сільськогосподарських підприємств // Економіка АПК. – 2005. – № 4. – С. 90-94.

ГУБЕНКО В.І. Внутрішні і зовнішні ринки сільськогосподарської продукції: важелі коригування та проблеми збалансованості // Агроінком. – 2005. – № 3-4. – С. 3-7.

ДАНКЕВИЧ А.Є. Формування орендної плати за землю сільсько-господарського призначення // Агроінком. – 2005. – № 3-4. – С. 85-87.

ДІЄСПЕРОВ В.С. Робочі місця в сільськогосподарському виробництві // Економіка АПК. – 2005. – № 4. – С. 112-120.

КИРІЄНКО М.М., СТУКАЧ Т.М. Сільськогосподарський ринок у сучасній світовій економіці // Економіка АПК. – 2005. – № 4. – С. 128-131.

КИРИЛЕНКО І.Г. Аграрна реформа в Україні: надбання, проблеми // Економіка АПК. – 2005. – № 5. – С. 8-14.

КОРНІЙЧУК С.В. Ціновий механізм як основа економічних взаємовідносин сільськогосподарських підприємств із сферою переробки // Агроінком. – 2005. – № 3-4. – С. 21-24.

КРОПИВКО М.Ф. Концептуальні засади реформування управління аграрним сектором економіки // Економіка АПК. – 2005. – № 4. – С. 147-150.

КУЧЕР Л.М. Особливості регулювання торгівлі сільськогосподарською продукцією в умовах СОТ // Економіка АПК. – 2005. – № 5. – С. 144-151.

КУЧЕРЕНКО Т.Є., ШАЙКО О.Г. Удосконалення методики звіту про власний капітал // Економіка АПК. – 2005. – № 5. – С. 67-71.

КУЧЕРКОВА С.О. Сутність прибутку та методика визначення фінансового результату діяльності підприємств // Економіка АПК. – 2005. – № 5. – С. 78-84.

ЛАНЧЕНКО Є.О. Державна підтримка інвестиційної діяльності аграрних підприємств // Економіка АПК. – 2005. – № 5. – С. 73-78.

Лошкарьова О.О. Система кредитної та фінансової підтримки сільськогосподарських підприємств України // Фінанси України. – 2005.– №5.– С. 94-101.

Макарчук І.М. Платоспроможність і ліквідність аграрних підприємств // Фінанси України.– 2005.– № 4.– С.120-127.

МАЛІК М.Й., ВАЛЕНТИНОВ В.Л., МАЦИБОРА Т.В. Вплив соціального капіталу на організацію діяльності сільськогосподарських підприємств // Економіка АПК. – 2005. – № 5. – С. 105-112.

МИКИТЕНКО І.А. Колективізм і індивідуалізм в розвитку регіональних агросистем // Агроінком. – 2005. – № 5-6. – С. 52-56.

МИКУЛІН О.М. Іпотечне кредитування як перспектива розвитку сільського господарства // Агроінком. – 2005. – № 5-6. – С.96-97.

МІРОШНИЧЕНКО І.В. Основні напрями формування митно-тарифного механізму зовнішньоекономічної діяльності галузей АПК // Економіка АПК. – 2005. – № 4. – С.137-141.

МІШЕНІН Є.В., КОСОДІЙ Р.П. Соціально-економічні та екологічні напрями розвитку сільських територій // Економіка АПК. – 2005. – № 5. – С. 98-105.

НЕЛЕП В.М., ФУРСЕНКО М.І. Планування розвитку сільських територій і бюджети сільських рад // Економіка АПК. – 2005. – № 4. – С.107-112.

ОЛІЙНИК В.М., САЄНКО М.Г. Добір кадрів: актуальність, принципи // Економіка АПК. – 2005. – № 4. – С. 102-107.

ОЛІЙНИК О.В. Необхідність та умови розширеного відтворення в сільському господарстві України // Економіка АПК. –2005. – № 4. – С. 31-35.

ОПРЯ А.Т., ПЕРЕБИЙНІС В.І. Особливості економічного аналізу динаміки виробничо-комерційної діяльності підприємств // Економіка АПК. – 2005. – № 5. – С. 63-67.

ОСТАПЕНКО М.Є. Перспективи розвитку страхових контрактів в Україні // Економіка АПК. – 2005. – № 5. – С. 85-88.

ПАВЛИШЕНКО М.М. Закономірності розвитку форм власності та аграрна реформа // Економіка АПК. – 2005. – № 4. – С. 23-30.

ПАНКРАТОВА Л.А. Адаптація підприємств в ринковій економіці // Агроінком. – 2005. – № 5-6. – С. 77-79.

ПОЛЯРУШ І.М. Банківський кредит в системі забезпечення фінансо-вими ресурсами сільськогосподарських товаровиробників // Агроінком. – 2005. – № 5-6. – С. 93-95.

ПОПОВА В.В. Становлення аграрного сектору економіки України в умовах міжнародної конкуренції // Економіка АПК. – 2005. – № 4. – С. 131-137.

ПРОКОПЕНКО Н.С. Нові підходи до вирішення проблем фіскальної функції податків // Агроінком. – 2005. – № 5-6. – С. 64-67.

РАДЧЕНКО В.О., ФРОЛОВ В.І. Оперативне фінансове плану-вання в аграрних підприємствах // Агроінком. – 2005. – № 3-4. – С. 72-75.

РЕАЛЬНЫЕ доходы в сельском хозяйстве Евросоюза // АПК: экономика, упр. – 2005. – № 4. – С. 45-46.

РОССОХА В.В. Інноваційна парадигма управлінської діяльності // Агроінком. – 2005. – № 5-6. – С. 59-61.

РОССОХА В.В. Потенціал аграрного підприємства: методологія дослідження // Економіка АПК. – 2005. – № 4. – С. 35-40.

РУДИК Н.Л. Особливості пенсійної реформи в аграрній сфері // Еконо-міка АПК. – 2005. – № 5. – С. 126-128.

РУСНАК А.Д., РЕШИТЬКО Т.В. Забезпечення зайнятості сільського населення в пореформений період // Економіка АПК. – 2005. – № 5. – С. 117-121.

РЫМАНОВА Л. Управление финансовыми потоками сельхозпред-приятий // АПК: экономика, упр. – 2005. – № 4. – С. 39-44.

САБЛУК П.Т. Кардинальні напрями вирішення економічних проблем в АПК // Економіка АПК. – 2005. – № 5. – С. 3-8.

САДИКОВ М.А. Лізинг у сільському господарстві // Агроінком. – 2005. – № 3-4. – С. 29-31.

САЗОНОВА Д. Эффективность использования ресурсов в фермерских хозяйствах // Междунар. с.-х. журн.– 2005. – № 2. – С. 13-16.

Сафонов І. Правові проблеми державної підтримки сільськогоспо-дарських виробників // Право України. – 2005.– № 6.– С.54-58.

СВИНОУС І.В., ЯРОШЕВИЧ О.Я. Проблеми товарності продукції господарств населення в умовах формування ринкових відносин // Агро-інком. – 2005. – № 3-4. – С. 10-12.

СИМИЧЕВ А. Роль инвестиций в развитии сельскохозяйственного производства // Междунар. с.-х. журн. – 2005. – № 2. – С. 22-23.

ЦИХАНОВСЬКА О.М. Соціальний захист сільського населення в адміністративно-розподільчій та ринковій системах економіки // Агроін-ком. – 2005. – № 5-6. – С. 49-52.

ЧЕРВІНСЬКА С.Л. Удосконалення аналізу фінансового результату сільськогосподарських підприємств // Агроінком. – 2005. – № 3-4. – С. 90-92.

Ющенко А.М. Іпотечне кредитування як передумова розвитку земельних відносин // Фінанси України.– 2005.– №4. – С.93-100.

ЯКОВЛЕВА Е., ЧЕРНЫШОВ А. Региональные модели развития кооперации и интеграции в реформированном АПК // АПК: экономика, упр. – 2005. – № 5. – С. 39-46.

ЕКОНОМІКА РОСЛИННИЦТВА

ПРО внесення змін до Положення про Державну службу з охорони прав на сорти рослин: Постанова ... 20 квіт. 2005 р. // Уряд. кур’єр. – 2005. – 5 трав.

Европейский Союз возобновляет субсидирование экспорта зерна // Діловий вісник. – 2005.– №6.– С.11-12.

КИРИЛОВ Ю.С. Перспективи України на світовому ринку зерна // Економіка АПК. – 2005. – № 5. – С. 135-139.

КОВАЛЕНКО Ю.С.,ОХРІМЕНКО І.В., ДЕМЧЕНКО О.В. Організа-ційно-методичні особливості оперативного прогнозування дохідності продукції рослинництва в районі // Агроінком. – 2005. – № 3-4. – С. 67-70.

КОНДРАТЕНКО С.П. Формування ринку продукції садівництва // Агро-інком. – 2005. – № 3-4. – С. 16-18.

КУШНІР І.В. Економічна оцінка інтенсифікації виробництва рослинницької продукції в Україні // Економіка АПК. – 2005. – № 5. – С. 28-30.

ЛАЙКО П.А., ІЩЕНКО Т.Д., БАБІЄНКО М.Ф. Підвищення якості продовольчих ресурсів // Економіка АПК. – 2005. – № 4. – С. 16-22.

САБЛУК П.Т. Розвитку АПК – надійність і стабільність // Економіка АПК. – 2005. – № 4. – С. 11-16.

ЛЕОНЕЦЬ В.О. Землеустрій новостворених сільськогосподарських підприємств // Економіка АПК. – 2005. – № 5. – С. 23-27.

НЕВЛАД В.Ф. Сучасний стан і механізм функціонування ринку насіння соняшнику // Економіка АПК. – 2005. – № 4. – С. 98-101.

ПЕТРУНЯ Н.В. Застосування економіко-математичних методів у прогнозуванні розвитку овочепродуктового підкомплексу АПК // Агро-інком. – 2005. – № 3-4. – С. 70-72.

ПРИЙМАЧУК Т.Ю. Ціни та економічна ефективність виробництва елітного насіння // Вісн. аграр. науки. – 2005. – № 4. – С. 78-82.

СТАСІНЕВИЧ С.А. Механізм державної підтримки цукробуряківництва України // Вісн. аграр. науки. – 2005. – № 5. – С. 62-65.

СТОРОЖУК В.А. Роль держави у становленні ринку насіннєвої картоплі // Вісн. аграр. науки. – 2005. – № 5. – С. 69-72.

Тараненко В. Чи дадуть “озимі” урожай? // Інтелектуальна власність. – 2005. – №4. – С.61-62.

ТОНЮК М.О. Трансформація відносин власності на землю та землекористування як передумова становлення земельного ринку в Україні // Економіка АПК. – 2005. – № 4. – С. 69-75.

ШПИЧАК О.М., СТАСІНЕВИЧ С.А., ВАРЧЕНКО О.М. Проблеми цін при заготівлі цукрових буряків // Агроінком. – 2005. – № 5-6. – С. 2-9.

ЕКОНОМІКА ТВАРИННИЦТВА

Бужин О.А., Дерев’янко С.І. Амортизація птиці з урахуванням комплектації птахівничих підприємств // Формування ринкових відносин в Україні. – 2005.– № 4.– С.130-135.

ВАСИЛЬЧАК С.В. Ефективність виробництва молока та шляхи її підвищення // Агроінком. – 2005. – № 3-4. – С. 51-54.

ВАСИЛЬЧАК С.В. Формування ринку молока в Європейському Союзі: уроки для України // Економіка АПК. – 2005. – № 5. – С. 139-143.

ГОРБАЧЕВ М.И. Экономические показатели производства молока // Достиж. науки и техники АПК. – 2005. – № 4. – С. 15-16.

Епифанов П. Ресурсный потенциал рыбохо-зяйственного комплекса // Экономист. – 2005. – №5.– С.88-93.

ЗАХАРІН С.В. Інвестиційна та ресурсні проблеми молочної промис-ловості // Економіка АПК. – 2005. – № 4. – С. 76-81.

КОЗАК О.А. Розвиток ринку молока та молочної продукції регіону // Агроінком. – 2005. – № 3-4. – С. 88-90.

КОМАРНІЦЬКА О.П. Аукціонна торгівля худобою в Україні // Еконо-міка АПК. – 2005. – № 5. – С. 89-90.

КРУГЛЯК О.В. Формування економічного механізму лізингу племінних ресурсів: [Тваринництво України] // Вісн. аграр. науки. – 2005. – № 5. – С. 78-80.

ЛИТОВЧЕНКО А.В. Організація ринку риби та морепродуктів у Європейському Союзі // Економіка АПК. – 2005. – № 4. – С. 94-98.

Семко Т. “Гарантуємо високу якість”: [Голова правління ВАТ “Літинський молочний завод”] // Діловий вісник. – 2005.– №5. – С. 8-9.

Украинский рынок молочной продукции // Діловий вісник.– 2005.– №5.– С.6-8.

Чабан Г.В. Цінова політика молочного скотарства // Фінанси України. – 2005. – №4. – С. 116-120.

ГРУНТОЗНАВСТВО

БУЛИГІН С.Ю., ОПРИШКО О.О., ГАЙБУРА Н.А. Визначення умісту гумусу в ґрунті неконтактними методами // Вісн. аграр. науки. – 2005. – № 4. – С. 34-37.

УРУБКОВ В.І. Родючість ґрунтів необхідно відновлювати // Агро-ном. – 2005. – № 2. – С. 90-91.

АГРОХІМІЯ

ДАВЫДОВ Л.С., ВОРОБЬЕВА Р.П., ШУРАВИЛИН А.В. Удобрительное орошение животноводческими стоками // Агрохим. вестн. – 2005. – № 3. – С. 18-19.

КОРЧИНСЬКА О.А., КОРЧИНСЬКА С.Г. Підвищення ефективності хімізації землеробства в Україні // Економіка АПК. – 2005. – № 5. – С. 39-44.

ЛИХОЧВОР В. Удобрення соломою // Пропозиція. – 2005. – № 6. – С. 44-45.

СТУПЕНКО О.В. Вплив внесення соломи і сидератів на баланс азоту мінеральних добрив і продуктивність культур // Вісн. аграр. науки. – 2005. – № 4. – С. 23-26.

ТАРАРІКО Ю.О., ПІСКОВИЙ М.Б. Вплив біопрепаратів і поліміне-ральних добрив на трансформацію органічної речовини і поживний режим чорнозему типового // Вісн. аграр. науки. – 2005. – № 5. – С. 17-22.

МЕХАНІЗАЦІЯ І ЕЛЕКТРИФІКАЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

АДАМЕНКО О.І., ЛІННИК М.К., ГОЛОДНИЙ І.М. Енергоощадне отримання біогазу // Вісн. аграр. науки. – 2005. – № 5. – С. 47-50.

БІЛОУСЬКО Я.К.,, ПИТУЛЬКО В.О., ТОВСТОПЯТ В.Л. Державна підтримка техніко-технологічного забезпечення аграрного виробництва // Економіка АПК. – 2005. – № 5. – С. 30-35.

КУР’ЯН І. Як отримати сільськогосподарську техніку на умовах фінансового лізингу? // Механізація сіл. госп-ва. – 2005. – № 2-3. – С. 26-27.

УСАТА Н.В. Розвиток організаційно-правових форм транспортного забезпечення у сільському господарстві // Агроінком. – 2005. – № 3-4. – С. 45-48.

МЕХАНІЗАЦІЯ І ЕЛЕКТРИФІКАЦІЯ РОСЛИННИЦТВА

БАРЫЧЕВ С.Н. Усовершенствованный рабочий орган вторичной сепарации картофелеуборочных машин // Достиж. науки и техники АПК. – 2005. – № 6. – С. 32-34.

ВОЙТЮК П. Сучасні вимоги до культиваторів для обробітку цукрових буряків // Пропозиція. – 2005. – № 6. – С. 98-100.

ЗАЇКА П., БАКУМ М., МИХАЙЛОВ А. Вібраційна насіннєочисна машина для доочищення та сортування насіння сільськогосподарських культур // Пропозиція. – 2005. – № 6. – С. 102.

КАРПЕНКО М., КАРПЕНКО В. Перспективна технічна політика в галузі механізації заготовлі стеблових кормів в Україні // Пропозиція. – 2005. – № 4. – С. 116-118.

ЛІМОНТ А.С., ЛІМОНТ О.А.Тракторооснащеність підприємств і рівень механізації рослинництва // Агроінком. – 2005. – № 3-4. – С. 31-36.

МЕХАНІЗАЦІЯ І ЕЛЕКТРИФІКАЦІЯ ТВАРИННИЦТВА

БАРЫЧЕВ Д. Конвейер для сбора яиц КЯ-500 // Птицеводство. – 2005. – № 4. – С. 64.

ГОРДНЕВСКИХ М. Коровник для высокопродуктивных животных // Сел. механизатор. – 2005. – № 5. – С. 30-31.

ГРЕЙНЕР О., ЮРКОВ В. Малогабаритный кормораздатчик // Сел. механизатор. – 2005. – № 5. – С. 33.

ЕРМАЧЕВ В.А., КУПРЕЕНКО А.И. Энергосбережение в технологиях кормопроизводства // Механизация и электрификация сел. хоз-ва. – 2005. – № 4. – С. 11-13.

ЛОМОВ В.И. Техническое оборудование для механизации и автоматизации свиноводства // Достиж. науки и техники АПК. – 2005. – № 4. – С. 25-28.

МАЗУРОВ В.Н., ИВАНОВ В.Н., ШЕХВАТОВ П.А. Усовершен-ствованный прибор для меченья скота холодным методом // Достиж. науки и техники АПК. – 2005. – № 4. – С. 28.

НОВИЦЬКИЙ А., КАРАБИНЬОШ С., СИВОЛАПОВ В. Машини та обладнання для приготування кормів на тваринницьких фермах // Про-позиція. – 2005. – № 4. – С. 126; № 5. – С. 124-125.

ХОХЛОВ Р., КУЗНЕЦОВ С. Альтернативное освещение в птичнике // Птицеводство. – 2005. – № 5. – С. 57.

ЗАГАЛЬНЕ РОСЛИННИЦТВО

СЕЛЕКЦІЯ, НАСІННИЦТВО, СОРТИ

НАУКОВИЙ досвід висівання насіння в умовах мінімально обробленого і необробленого ґрунту // Пропозиція. – 2005. – № 6. – С. 92-93.

ПИТЕРСКАЯ Л. Организационные аспекты развития инновационных процесосов в системе семеноводства // Междунар. с.-х. журн. – 2005. – № 2. – С. 23-27.

ЗЕМЛЕРОБСТВО. АГРОТЕХНІКА

АКУЛОВ А.А. Севооборот как биологический фактор системы земледелия // Достиж. науки и техники АПК. – 2005. – № 5. – С. 21-22.

БОЙКО П., КОВАЛЕНКО Н. Науково обґрунтовані сівозміни і система рільництва у великотоварному господарстві // Пропозиція. – 2005. – № 6. – С. 38-42.

БУЯНКИН Н.И. Биологизация земледелия и растениеводства – пер-спективное направление // Вестн. Рос. акад. с.-х. наук. – 2005. – № 2. – С. 40-42.

ВОЙНОВ О., КОБЕЦЬ М. Сівба за безорного обробітку грунту // Про-позиція. – 2005. – № 5. – С. 48-49.

ПОЛУПАН М.І., СОЛОВЕЙ В.Б, ВЕЛИЧКО В.А. Спеціалізація землеробства – стратегічна основа підвищення ефективності і сталого розвитку АПК // Вісн. аграр. науки. – 2005. – № 5. – С. 5-16.

ЗЕРНОВІ КУЛЬТУРИ

АЛЕКСЄЄВА О. Селекція гречки на Поділлі // Пропозиція. – 2005. – № 4. – С. 50.

ГЛАДИШ Р.О. Вплив пільгового кредитування на виробництво озимої пшениці // Агроінком. – 2005. – № 3-4. – С. 78-80.

ДУДЧЕНКО В. 100 центнерів зерна рису з гектара – мрія чи реальність? // Пропозиція. – 2005. – № 4. – С. 76-77.

ЛИСІКОВА В. Найпродуктивніші сорти озимої пшениці // Пропозиція. – 2005. – № 6. – С. 54-55.

МЕЛЬНИК І.І., ГРЕЧКОСІЙ В.Д., ГАВРИЛЮК Г.Р. Ефективність меха-нізованого виробництва ярої пшениці // Агроном. – 2005. – № 2. – С. 92-98.

СИВОЛАП Ю.М., ГАЛАЄВ О.В., РИБАЛКА О.І. Молекулярно-генетичні й технологічні особливості озимого тритикале сорту Папсуєвське // Вісн. аграр. науки. – 2005. - № 5. – С. 43-46.

СКОРЛЯКОВ В.И., ИВАНОВ Б.С. Возделывание пшеницы и кукурузы по перспективным технологиям // Техника и оборуд. для села. – 2005. – № 2. – С. 13-15.

СОЛОВЕЙ Д.Ю. Порівняльний аналіз енергетичної ефективності техно-логій вирощування озимої пшениці // Агроінком. – 2005. – № 3-4. – С. 48-51.

СТУПЕНКО О.В. Ефективність протирадіаційних заходів при вирощуванні вівса // Вісн. аграр. науки. – 2005. – № 5. – С. 56-58.

ТУРІН Є.М., ПОЛОНСЬКИЙ Б.А. Беззмінна сівба кукурудзи на зерно та силос // Вісн. аграр. науки. – 2005. – № 5. – С. 75-77.

УЛІЧ О.Л. Зимостійкість сучасних сортів озимої пшениці // Вісн. аграр. науки. – 2005. – № 4. – С. 86-90.

ФАРАФОНОВ В., ДЖАМ О. Зернове сорго вирощувати в Україні економічно вигідно // Пропозиція. – 2005. – № 5. – С. 66-67.

ЦАЦЕНКО Л.В. Генетическая система контроля коньюгации хромосом у растений мягкой пшеницы // Сельскохозяйственная биология. – 2005. – № 3. – С. 19-30.

ЗЕРНОВІ БОБОВІ КУЛЬТУРИ

ДЕРЕВ’ЯНСЬКИЙ В. Подільська технологія вирощування сої // Пропо-зиція. – 2005. – № 4. – С. 45-46.

ОЛІЙНІ КУЛЬТУРИ

ОЗИМИЙ РІПАК – врожаї зростають // Пропозиція. – 2005. – № 6. – С. 49.

ШАЙКО О.Г. Напрями підвищення ефективності вирощування олійних культур // Агроінком. – 2005. – № 5-6. – С. 34-38.

КАРТОПЛЯБОРЗЫХ Н. Идеальный картофель // Новый садовод и фермер. – 2005. – № 2. – С. 22-23.

БУНЯК Н.М. Становлення та розвиток картоплярства на території сучасної Східної Європи // Агроінком. – 2005. – № 3-4. – С. 58-60.

ВОЙЦЕШИНА Н.І. Температурні режими зберігання та лежкість картоплі // Вісн. аграр. науки. – 2005. – № 5. – С. 81-84.

ДЕРЕВЕНКО О.С., МЕЛЬНИК П.О. Основні елементи комплексної системи підвищення ефективності картопляного поля // Агроном. – 2005. – № 2. – С. 88-89.

ІЩЕНКО О.В.Проблеми розвитку картоплярства в Україні // Агро-інком. – 2005. – № 5-6. – С. 38-42.

ЦУКРОВІ БУРЯКИВОЙТЮК П. Передумови майбутнього врожаю цукрових буряків: якість насіння, виконання передпосівного обробітку ґрунту та сівба // Про-позиція. – 2005. – № 4. – С. 104-106.

ДВОРЯНКИН Е.А., АЩЕУЛОВ А.В., ДВОРЯНКИН А.Е. Гербициды со стимуляторами роста на сахарной свекле // Сах. свекла. – 2005. – № 5. – С. 10-11.

ЛОГВИНОВ В.А., ДЕРЮГИН В.А., МИЩЕНКО В.Н. Перспективы внедрения отечественных гибридов сахарной свеклы // Сах. свекла. – 2005. – № 5. – С. 24-26.

ОСТРОВСКИЙ Л.Л. Продуктивність цукрових буряків у демонстра-ційних посівах // Агроном. – 2005. – № 2. – С. 34-38.

ШЕВЧЕНКО А.Г., КОРСУН В.А., ТКАЧЕНКО А.И. Технологические приемы повышения семенной продуктивности безвысадочной культуры и качества семян // Сах. свекла. – 2005. – № 5. – С. 38-40.

ЩОТКІН В. Цукрові буряки сьогодні й завтра // Пропозиція. – 2005. – № 6. – С. 50-53.

КОРМОВИРОБНИЦТВО. КОРМОВІ КУЛЬТУРИ

АРХИПЕНКО В.Ф. Люцерна у підсобному та фермерському госпо-дарствах // Дім, сад, город. – 2005. – № 5. – С. 7-8.

БЕСПАМЯТНОВ А.Д. Энергосберегающие технологии приготовления кормов из кукурузы // Техника и оборуд. для села. – 2005. – № 2. – С. 16-17.

ГЛУЩЕНКО Д. К вопросу системного моделирования кормопроизводства // Междунар. с.-х. журн. – 2005. – № 2. – С. 53-56.

КІЩАК І.Т. Законодавче забезпечення виробництва та використання якісних кормових ресурсів // Економіка АПК. – 2005. – № 5. – С. 14-17.

МЕЛЬЦАЕВ И.Г. Полевое кормопроизводство – основа развития животноводства // Кормопроизводство. – 2005. – № 5. – С. 14-17.

РУСЬКО М., ІЛЬЧЕНКО О., ГНОЄВИЙ І. Вирощування на силос злакових і бобових культур та їхніх сумішок // Тваринництво України. – 2005. – № 4. – С. 24-26.

ОВОЧІВНИЦТВО

АГАФОНОВ А.Ф. Новые сорта луковых культур // Картофель и овощи. – 2005. – № 4. – С. 13.

ЗДОЛЬНИК Н., ГАВРИЛЮК В. Розлусна кукурудза – справжній делікатес // Дім, сад, город. – 2005. – № 5. – С. 4-6.

КОРОТЦЕВА И.Б., КОРГАНОВА Н.Н., КОЧЕТКОВА Л.А. Подбор сортов огурца, устойчивых к пероноспорозу // Картофель и овощи. – 2005. – № 4. – С. 10-11.

СИЧ З.Д. Нові перспективи українського овочівництва // Агроном. – 2005. – № 2. – С.86-87.

СТАРЦЕВ В.И., БОНДАРЕВА Л.Л. Методы ускорения селекционного процесса капусты // Картофель и овощи. – 2005. – № 4. – С. 7.

СТАРЦЕВ В.И., РАЗИН О.А., БОНДАРЕВА Л.Л. Моделирование сортов в селекции овощных культур // Картофель и овощи. – 2005. – № 4. – С. 8.

ЦЫГАНОК Н.С. Новые овощные сорта гороха // Картофель и овощи. – 2005. – № 4. – С. 11.

ПЛОДІВНИЦТВО. ЯГІДНИЦТВО.

ЗЛЕНКО В.А., КОТИКОВ И.В., ТРОШИН Л.П. Размножение оздоровленного посадочного материала винограда в культуре іn vitro // Садоводство и виноградарство. – 2005. – № 1. – С. 21-23.

КУЗНЕЦОВА А.П. Ускоренная оценка устойчивости черешни и вишни к коккомикозу и монилиозу // Садоводство и виноградарство. – 2005. – № 1. – С. 19-20.

ЛЕВЕНЕЦЬ В.Ф. Вірний напрямок – інтенсивний сад // Дім, сад, город. – 2005. – № 5. – С. 12-15.

РАСУЛОВ А.Д., ЛУЧКОВ П.Г. Критерии оценки интенсивных наса-ждений яблони // Садоводство и виноградарство. – 2005. – № 1. – С. 2-4.

СЕДОВ Е.Н. Ускорение и интенсификация селекции яблони // Садо-водство и виноградарство. – 2005. – № 3. – С. 7-10.

ТЮЛЕНЕВ В.М., СОЛОВЫХ Н.В., ОЛЕЙНИКОВА О.Я. Биотехнологии в садоводстве // Садоводство и виноградарство. – 2005. – № 3. – С. 2-4.

ШУМЕРУК П.Г. Суниця: садіть перспективні сорти // Дім, сад, город. – 2005. – № 4. – С. 35-37.

ШУМЕРУК П.Г., ШУМЕРУК В.С. Малина: звичайна та ремонтантна // Дім, сад, город. – 2005. – № 6. – С.12-14.

ЗАХИСТ РОСЛИН

АЛЕКПЕРОВА О., БЄЛОВА А., НІКОЛЕНКО А. Кілька цифр щодо застосування пестицидів в Україні // Пропозиція. – 2005. – № 4. – С. 54-55.

АСОВСЬКИЙ В.П. Що треба знати про авіаційне обприскування // Агроном. – 2005. – № 2. – С. 21-22.

ВЯЛЫХ А.К., ГОКОВ А.В., КАКЛЮГИН В.Я. Возможности и перспектива борьбы с амброзией полыннолистной // Защита и карантин растений. – 2005. – № 4. – С. 44-45.

КОВАЛЕНКОВ В.Г., КОСИЛОВ С.А., ТЮРИНА Н.М. Экологически безопасная защита винограда // Защита и карантин растений. – 2005. – № 5.– С. 18-22.

КОРОЛЕВ А.В. Актара против проволочников на картофеле // Защита и карантин растений. – 2005. – № 4. – С. 31-32.

ЛАПА О.М. Шкідники овочевих культур // Карантин і захист рослин. – 2005. – № 6. – С. 26-28.

ЛАПА О.М. Шкідники ягідників // Карантин і захист рослин. – 2005. – № 5. – С. 32-36.

НУРМУХАММЕДОВ А.К., ОСТРИК І.М., САВЧУК О.В. Моніторинг ризоманії цукрових буряків // Карантин і захист рослин. – 2005. – № 5. – С. 17-19.

ОТРИМАЙТЕ цілий та неушкоджений врожай яблук // Агроном. – 2005. – № 2. – С. 70-72.

ЮСУПОВ Д.А., ЛЕБЕДЕВ В.Б., КУДИМОВА Л.М. Бактофит на яровой пшенице // Защита и карантин растений. – 2005. – № 5. – С. 28.

ЯКУТКИН В.И. Прогноз болезней подсолнечника // Защита и карантин растений. – 2005. – № 5. – С. 41.

ТВАРИННИЦТВО. ЗАГАЛЬНЕ ТВАРИННИЦТВО

НАЦЮК М., ТОПАЛОВ А. Відродження тваринництва – важливий резерв поліпшення харчування населення // Тваринництво України. – 2005. – № 5. – С. 4-6.

ГОДІВЛЯ І УТРИМАННЯ ТВАРИН

КУПРЕЕНКО А.И. Обоснование рациона кормления по энергетическим критериям // Зоотехния. – 2005. – № 6. – С. 19-20.

ПЕНТИЛЮК С. Сучасні кормові біопрепарати // Тваринництво України. – 2005. – № 6. – С. 25-27.

РОЗВЕДЕННЯ І ПЛЕМІННА СПРАВА

МАДИСОН В.В., МАДИСОН Л.В. Трансплантация эмбрионов на службе животноводства // Зоотехния. – 2005. – № 5. – С. 29-31.

ВЕЛИКА РОГАТА ХУДОБА

АМБРОСОВ В.Я., МІНЕНКО К.В. Конкурентоспроможність м’ясних порід худоби // Вісн. аграр. науки. – 2005. – № 5. – С. 66-68.

БАСОНОВ О.А. Баланс азота, кальция фосфора у лактирующих коров // Зоотехния. – 2005. – № 5. – С. 7-8.

БАСОНОВ О., ЕРШОВА А. Характеристика голштинизированных коров датской и отечественной селекций // Молоч. и мясн. скотоводство. – 2005. – № 4. – С. 9-10.

БАЩЕНКО М.І., ХМЕЛЬНИЧИЙ Л.М. Типи симентальської худоби залежно від екстер’єрних особливостей та продуктивності // Вісн. аграр. науки. – 2005. – № 4. – С. 46-49.

БУЦЯК В. Використання цеолітів у годівлі дійних корів // Тваринництво України. – 2005. – № 4. – С. 27-28.

ВОСТРОИЛОВ А.В., НЕГРЕЕВА А.Н., СКОРКИНА И.А. Влияние уровня кормления на результаты совершенствования симментальского скота // Зоотехния. – 2005. – № 5. – С. 4-6.

ГАВРИЛЕНКО М. Практичні аспекти вирощування ремонтних телиць голштинської породи // Пропозиція. – 2005. – № 5. – С. 126-128.

ИВАНОВ Ю.Г. Адресное обслуживание животных на молочной ферме // Зоотехния. – 2005. – № 5. – С. 16-19.

КАЛИНКА А., ЩЕРБАТЮК М., ВИХРИСТЮК М. М’ясне скотарство стає значно прибутковішим // Пропозиція. – 2005. – № 4. – С. 120-121.

КОЗАК В. Визначення вгодованості великої рогатої худоби та оцінка якості яловичини // Тваринництво України. – 2005. – № 6. – С. 9-12.

КОЗИР В. Особливості вирощування телят // Пропозиція. – 2005.– № 6. – С. 120-121.

КОЗИР В. Резерви збереження максимальної продуктивності молочних корів // Тваринництво України. – 2005. – № 4. – С. 2-4.

КРИЖАНІВСЬКИЙ Я., ГОЛИК М., ДАНИЛЕНКО І. До проблеми якості й безпеки молока селянських присадибних господарств // Тварин-ництво України. – 2005. – № 6. – С. 3-5.

НИКИТИН А. НИКИТИНА З., БЕЖНАР А. От трансплантации эмбрионов – к созданию трансгенных стад // Наше племенное дело. – 2005. – № 1. – С. 14-16.

ПУГАЧЕВА З., ГРАЧЕВ В., ПОНОМАРЕВ А. Новый тип голшти-низированного черно-пестрого скота // Наше племенное дело. – 2005. – № 1. – С. 10-12.

РЯБОВ Н., ЛЕВАХИН В., ГОРЛОВ И. Мясная продуктивность бычков в зависимости от технологии их содержания // Молоч. и мясн. скотоводство. – 2005. – № 4. – С. 20-21.

ТЕКУЧЕВ И.К. Техника для дозированного кормления коров комбикормами // Техника и оборуд. для села. – 2005. – № 2. – С. 18-21.

ФЕНЧЕНКО Н., ХАЙРУЛЛИНА Н., ХУСАИНОВ В. Влияние различных факторов на молочную продуктивность коров // Молоч. и мясн. скотоводство. – 2005. – № 4. – С. 7-9.

ШАРАФУТДИНОВ Г., ШАЙДУЛЛИН Р., ХАНИФАТУЛЛИН А. Влияние различных факторов на продуктивное долголетие коров // Молоч. и мясн. скотоводство. – 2005. – № 4. – С. 27-29.

ШКУРКО Т. Поведінка корів різних генотипів при зміні технології утримання і доїння // Тваринництво України. – 2005. – № 4. – С. 5-8.

КОНЯРСТВО

ДЕЕВА А.В., ПОЛЗУНОВА А.М., АНДРЕЕВА М.В. Профилактика транспортного стресса лошадей // Ветеринария. – 2005. – № 5. – С. 16-18.

ЛАТКА О. Вплив орлово-ростопчинської кровності на племенні та спортивні якості української верхової породи коней // Тваринництво України. – 2005. – № 4. – С. 19-21.

СВИНАРСТВО

БЕСПАЛОВ А. Стивакор повышает продуктивность поросят // Сви-новодство.– 2005. – № 3. – С. 13-14.

ГУРЬЯНОВ А.М. Нормирование микроэлементов в рационах молодняка свиней // Достиж. науки и техники АПК. – 2005. – № 5. – С. 11-14.

ПАЛАГУТА А. З данського досвіду інтенсивного ведення галузі свинарства // Пропозиція. – 2005. – № 6. – С. 114-115.

РЫБАЛКО В., АКИМОВ С., НАГАЕВИЧ В. Генофонд свиней Украины, породоиспытание // Свиноводство. – 2005. – № 3. – С. 5-6.

СМИРНОВ В.С. Селекция свиноматок на приспособленность к промышленной технологии // Зоотехния. – 2005. – № 6. – С. 25-27.

ШУЛЬГА Н. Сохранность новорожденных поросят // Свиноводство. – 2005. – № 3. – С. 28-29.

ВІВЧАРСТВО. КОЗІВНИЦТВО

БИЛТУЕВ С.И., ХАДАНОВ Е.В. Продуктивность молодняка овец разного происхождения // Овцы, козы, шерстяное дело. – 2005. – № 1. – С. 19-21.

ГОРЛОВА О., ТЕТЕРЯТНИК Е. Ефективність відтворення овець у ранньому віці // Тваринництво України. – 2005. – № 5. – С. 13-15.

ЗАДОРОЖНЯ О.М. Продуктивність чистопородних ягнят асканійської м’ясо-вовнової породи та їх помісей з породою олібс // Вісн. аграр. науки. – 2005. – № 4. – С. 75-77.

ЗАДОРОЖНЯ О.М., ПОХИЛ В.І. Порівняльна характеристика м’ясних якостей овець різних генотипів // Вісн. аграр. науки. – 2005. – № 5. – С. 38-39.

РЕНСЕВИЧ О. Організація машинного доїння овець: корисні поради // Пропозиція. – 2005. – № 6. – С. 127-128.

СОКОЛ О.І. Розвиток вівчарства в Україні // Економіка АПК. – 2005. – № 4. – С. 46-52.

ЗВІРІВНИЦТВО

КАЛУГИН Ю.А. Грубые корма как добавка к гранулированным смесям для кроликов // Кролиководство и звероводство. – 2005. – № 3. – С. 14-15.

КУЛЕШОВ И.В., ЛЫЧНИКОВ Д.С., УСТИНОВА Е.В. Электризация шкурок и влияющие на нее некоторые факторы // Кролиководство и звероводство. – 2005. – № 3. – С. 21-23.

МАДІЧ А., ГЕВКАН І. Вплив біологічно-активних речовин на ембрі-ональний розвиток та підвищення плідності норок і шиншил // Тварин-ництво України. – 2005. – № 5. – С. 10-13.

ПТАХІВНИЦТВО

АВАКОВА А.Г., ГОТОВСКИЙ Ю.В. Направления развития биоин-формационной технологии в птицеводстве // Вестн. Рос. акад. с-х. наук. – 2005. – № 2. –С. 84-86.

ЖЕРЕБОВ М., ОТЧЕНАШКО В., КОРОПЕНКО І. Аматорське птахів-ництво на рівень промислового // Тваринництво України. – 2005. – № 6. – С. 13-15.

КОВАЛЕНКО Г., СТЕПАНЕНКО І. Шляхи підвищення якості курячих яєць // Пропозиція. – 2005. – № 6. – С. 122-123.

КОЛОМІЄЦЬ Т. Раціональне формування стада для вирощування гусей // Пропозиція. – 2005. – № 6. – С. 119.

МАНУКЯН В. Нормирование линолевой кислоты в комбикормах для мясных кур // Птицеводство. – 2005. – № 5. – С. 30-32.

МУСТАФИН А., ИМАНГУЛОВ Ш. Горох в комбикормах для яичных кур-несушек // Птицеводство. – 2005. – № 5. – С. 26-27.

САДОМОВ Н.А. Биостимуляторы в рационе племенного молодняка кур // Зоотехния. – 2005. – № 5. – С. 10-11.

СМОЛЯР В., КОВТУН О. Високоефективні новації у птахівництві // Пропозиція. – 2005. – № 6. – С. 124-126.

СТОЛЛЯР Т., САМОЙЛОВА Л. Технологические принципы органи-зации производства бройлеров // Птицеводство. – 2005. – № 5. – С. 55-56.

ЧУДАК Р. Засвоєння мінеральних елементів від дії екстракту елеутерококу та вплив його на продуктивність курей // Тваринництво України. – 2005. – № 4. – С. 29-30.

ЩЕДРОВ И., НИКОЛАЕНКО В. Антисептическая обработка инкуба-ционных яиц // Птицеводство. – 2005. – № 5. – С. 48-49.

БДЖІЛЬНИЦТВО

БАЛАБУШКА В.К. Декоративні рослини – на користь бджільництву // Пасіка. – 2005. – № 6.– С. 26-27.

БОНДАРЧУК Л.І. Бджільництву – всебічну підтримку // Пасіка. – 2005. – № 6. – С. 2-3.

ГАЙДАР В. Вирощування трутнів // Укр. пасічник. – 2005. – № 4. – С. 8-10.

ГОЛОВЕЦЬКИЙ І. Підготовка і використання материнських сімей для виведення бджолиних маток // Пасіка. – 2005. – № 5. – С. 12-13.

ГОРНІЧ М.Л. Український вулик для нашого бджільництва є стандартом // Пасіка. – 2005. – № 4. – С. 14-15.

ЗИГАР М.А. Продуктивність бджолосімей залежить від якості сільгоспугідь // Пасіка. – 2005. – № 4. – С. 20-21.

КИЯШКО М.І. Племінна робота на пасіці // Пасіка. – 2005. – № 5. – С. 14-15.

ЧЕРКАСОВА А.І., ЄМЕЦЬ К.І., МЕЛЬНИК-ПИСАРЕНКО Т.В. Форма власності – один із основних чинників оптимізації бджільництва // Пасіка. – 2005. – № 4. – С. 6-7.

РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО

ГУТИЕВА З.А. Рост личинок карповых рыб в зависимости от освещения // Вестн. Рос. акад. с.-х. наук. – 2005. – № 2. – С. 66-68.

СМИРНОВА И.Р., КОЛОСОВ В.Н., АВЕРИЧЕВА Е.В. Водоемы комплексного назначения для производства товарной рыбы // Ветери-нария. – 2005. – № 5. – С. 37-41.

ТАРАСЮК В., ШОХА Д. Кольоровий короп коі – найперспективніша риба для промислових і декоративних водойм // Дім, сад, город. – 2005. – № 5. – С. 36.

ВЕТЕРИНАРІЯ

БРЫЛИН А.П., ВОЛКОВА М.Н. Лечение крупного рогатого скота при некробактериозе // Ветеринария. – 2005. – № 5. – С. 12-13.

ВЛІЗЛО В., МАКСИМОВИЧ І., КОЦЮМБАС Г. Травматичний ретикулоперикардит у кози // Вет. медицина України. – 2005. – № 6.

ИОНОВ С., ИГНАТОВА А., ЕЛИЕЕВА Е. Клиндаспектин – препарат против ассоциированных инфекций // Птицеводство. – 2005. – № 4. – С. 53-54.

ЛОБАС М.Г., НЕМЧУК В.П. Потенційні можливості розвитку бджільництва в Україні // Агроінком. – 2005. – № 5-6. – С. 18-24.

РУБЛЕНКО М., ДАНІЛЬЧЕНКО С., ПОДВАЛЮК Д. Ультразвукова діагностика гриж та крипторхізму в свиней // Вет. медицина України. – 2005. – № 6. – С. 34-36.

СТЕГНІЙ Б.Т., ДРАГУТЬ С.С., ДОЦЕНКО В.А. Застосування деяких хіміотерапевтичних препаратів для профілактики сальмонельозу птиці // Вісн. аграр. науки. – 2005. – № 5. – С. 27-29.

ХУСАИНОВ В., ФЕНЧЕНКО Н., СИРАЗЕТДИНОВ Ф. Экологический контроль на молочной ферме // Междунар. с.-х. журн. – 2005. – № 2. – С. 51-53.

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 

Бразевич Е.Г. Особенности европейского и азиатского подходов к ингредиентам для продуктов здорового питания // Пищ. пром-сть. – 2005. – № 4. – C. 12-13.

Дасковский В.Б. Оценка тенденций и перспектив хозяйственной деятельности предприятий в современных условиях финансирования их развития // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2005. – № 4. – C. 7-10.

Деренжи П.В. Новейшие биотехнологии для повышения качества продуктов питания // Пищ. пром-сть. – 2005. – № 4. – C. 25.

Запольський А.К., Хомічак Л.М. Водопостачання та водовідведення на підприємствах харчової промисловості. // Вода і водоочисні технології. – 2005. – № 2. – С.23-30.

Итоги работы пищевой промышленности России за январь-февраль 2005 г. // Пищ. пром-сть. – 2005. – № 4. – C. 50-51.

Маргулис Е.И., Рябова Т.Ф. Направления обеспечения продо-вольственной безопасности в области зерна и хлебопродуктов // Пищ. пром-сть. – 2005. – № 4. – C. 48-49.

Муромцев С. Концепція стабільності: Економічна стратегія підприємства // Харч. і перероб. пром-сть. – 2005. – № 4. – C. 6-8.

Осейко М. Екстрагування рослинної сировини: Науково обгрунтовано доцільність інтенсифікації технологічного процесу без зниження концен-трації екстракту // Харч. і перероб. пром-сть. – 2005. – № 4. – C. 16-18.

Основные направления развития российского рынка продуктов для здорового питания // Пищ. пром-сть. – 2005. – № 4. – C. 10-11.

Романова О.С. Развитие форм корпоративного управления пред-приятиями // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2005. – № 5. – C. 7-8.  

Румянцева Е. Выбор безопасных и полезных продуктов // Питание и общество. – 2005. – № 6. – C. 10-11.

Румянцева Е. Безопасность продуктов // Питание и общество. – 2005. – № 4. – C. 22-23.

Севрюкова Г.А. Доступность кредитов – основа устойчивого функционирования предприятий АПК // Пищ. пром-сть. – 2005. – № 4. – C. 46-47.

Функціонально-білкові продукти: З антимутагенними властивостями генетично безпечні, вони сприяють зниженню рівня спонтанної та індукованої мутації // Харч. і перероб. пром-сть. – 2005. – № 4. – C. 12.

Шевцова В.Н. Оценка и прогнозирование инвестиционной привлекательности отрасли // Пищ. пром-сть. – 2005. – № 4. – C. 44. 

ЕКОНОМІКА, ТЕХНОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ХЛІБОПЕКАРНОГО, МАКАРОННОГО ТА КОНДИТЕРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

Абрамов О. В. Исследование процесса экструзии хрустящих хлебных палочек // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2005. – № 4. – C. 54-58.

Астафьев В. Большой «Мельник» для большого дела // Хлебопро-дукты. – 2005. – № 6. – C. 40-41.

Бабич О. Безглютенове борошно доцільно використовувати при виробництві борошняних кондитерських виробів // Харч. і перероб. пром-сть. – 2005. – № 4. – C. 20-23.

Бегеулов М., Франк Э. Ускоренный метод оценки хлебопекарных свойств зерна пшеницы // Хлебопродукты. – 2005. – № 6. – C. 28-29.

Березовский Ю.М. Теорерический анализ процесса взбития пено-образных кондитерских масс в роторном эмульсаторе ШЗД // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2005. – № 5. – C. 12-14.

Берлинеры-пончики немецкого происхождения // Хлебопродукты. – 2005. – № 5. – C. 30-31.

Бутковский В. Мукомольный рынок России состояние и проблемы // Хлебопродукты. – 2005. – № 5. – C. 7-8.

Власов В. Яка ж ситуація із хлібним майбутнім країни європейського співтовариства // Зерно і хліб. – 2005. – № 3. – C. 3-5.

Гриссини-хлебные палочки  // Хлебопродукты. – 2005. – № 6. – C. 19-20.

Дулаєв В.  Збагачувати пшеничне хлібопекарське борошно сухою клейковиною все-таки краще на млинзаводах // Зерно і хліб. – 2005. – № 3. – C. 39-40.

Жушман О. Крохмалі нативні й модифіковані: Доцільність їх використання у кондитерській галузі // Харч. і перероб. пром-сть. – 2005. – № 5. – C. 25-26.

 Звідки починається і стабільна якість борошна, а відтак і хліба // Зерно і хліб. – 2005. – № 3. – C. 14-16.

 Зелинский Г.С. О техническом регламенте и стандартах на хлебопродукты // Хлебопродукты. – 2005. – № 6. – C. 8-10.     

Колесник К. Модульні лінії для виробництва хліба-від ВАТ «Горохівхліб» // Харч. і перероб. пром-сть. – 2005. – № 5. – C. 6-7.

Кругляк В. Порочная технология мельничного производства // Хлебопродукты. – 2005. – № 6. – C. 45.

Кусова И., Дубцов Г. Производство осетинских пирогов // Хлебо-продукты. – 2005. – № 6. – C. 30-31.

Маркова  М. Трудный хлеб войны // Хлебопродукты. – 2005. – № 5. – C. 69.

Маркова  М. Фортификация муки // Хлебопродукты. – 2005. – № 6. – C. 16.

Мачихина Л. Новые российские технологии // Хлебопродукты. – 2005. – № 5. – C. 32-34.

Минаева Е., Маргулис Е. Обеспечение продовольственной безопасности зерна и продуктов его переработки // Хлебопродукты. – 2005. – № 6. – C. 14-15.

Модернизированный центробежный просеиватель // Хлебопро-дукты. – 2005. – № 6. – C. 32-33.

Моргун В. Ознайомтеся з біохімічними й хлібопекарськими властивостями // Зерно і хліб. – 2005. – № 3. – C. 17-18.

Мостовой А., Жабин П. Мельница без недостатков // Хлебопро-дукты. – 2005. – № 5. – C. 39-41.

Оснащение холодом предприятий кондитерской и хлебопекар-ной промышленности // Хлебопродукты. – 2005. – № 6. – C. 27.

Сидоренко І. Хлеб наш насущный // Харч. і переоб. пром-сть. – 2005. – № 6. – С. 4-5.

Стабилизация свойств дрожжевого теста при замораживании и хранении // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2005. – № 5. – C. 42-44.

Тихомиров С. Мельинвест: традиции + современные технологии // Хлебопродукты. – 2005. – № 6. – C. 24.

Троицка Е., Акимова Н. Креативные технологии хлебобулочных изделий на предприятиях питания // Питание и общество. – 2005. – № 6. – C. 20-21.

Троїцький Б. Желюючий порошок: На основі вареного згущеного молока, доцільно використовувати при виготовлені борошняних кондитерських виробів // Харч. і перероб. пром-сть. – 2005. – № 4. – C. 27.

Улучшенные виды маргарина для производства хлеба // Хлебо-продукты. – 2005. – № 6. – C. 34-35.

Федоренченко Л. Вміст жиру та вітамінів: Досліджено кінетику змін цих складових у зерні пшениці під час пророщування // Харч. і перероб. пром-сть. – 2005. – № 4. – C. 23. 

ЕКОНОМІКА, ТЕХНОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ЦУКРОВОГО ВИРОБНИЦТВА

Алгоритм определения оптимальных параметров нормальной меляссы // Сахар. – 2005. – № 2. – C. 45-48.

Анализ причин травматизма на предприятиях сахарной промышленности // Сахар. – 2005. – № 2. – C. 24-28.

Дмитренко А.У. Несахара свеклы и фильтрационные свойства сока // Сахар. – 2005. – № 2. – C. 37.

Егорова М.И., Беляева Л.И., Чугунова Л.С. Разработка ассортимента сахара // Пищ. пром-сть. – 2005. – № 4. – C. 30-31.

Каргапольцев В.П. Защита промышленных электродвигателей // Сахар. – 2005. – № 2. – C. 59.

Нікольський М. Мотор-редуктори нового покоління: Сучасне оснащення для колонних дифузійних апаратів // Харч. і перероб. пром-сть. – 2005. – № 4. – C. 28-29.

Островская Т.Г. Организация и стимулирование труда: зарубежный опыт // Сахар. – 2005. – № 2. – C. 17-20.

Сапронов  А.Р., Кривовоз Б.Г. Сахарное производство России: Образование, хранение и использование свеклосахарной мелассы // Сахар. – 2005. – № 2. – C. 21-23.

Славянский А.А., Аюпова А.Е. Технология получения утфеля I кристаллизации  с повышенным содержанием сухих веществ // Сахар. – 2005. – № 2. – C. 38-39.

Спичак В.В., Лукьянчикова О.М. Охрана труда на сахарных заводах // Сахар. – 2005. – № 2. – C. 28-29.

Українець А.І. Інноваційні перспективи цукрової галузі та їх кадрове й наукове забезпечення // Харч. і перероб.пром-сть. – 2005. – № 6. – С. 5-6.

Чернышов А.Н. В интересах сахарного сообщества // Сахар. – 2005. – № 2. – C. 6-9.

Яриш П. Буряко-цукровий комплекс: проблеми накопичуються // Харч. і перероб. пром-сть. – 2005. – № 5. – C. 4-5; 18-19. 

ЕКОНОМІКА, ТЕХНОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ КОНСЕРВНОГО ВИРОБНИЦТВА  

Горощенко Л. Г. Российский рынок молочных консервов // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 5. – C. 8-11. 

ЕКОНОМІКА, ТЕХНОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ М’ЯСОМОЛОЧНОГО ВИРОБНИЦТВА 

 М’ясна  промисловість

АМИНАТ тип ПРО: в лучших традициях колбасного производства. Традиционный вкус // Мясное дело. – 2005. – № 5. – C. 18-19.

Комплексный подход к подбору технологических добавок для вареных колбасных изделий // Мясное дело. – 2005. – № 5. – C. 32-33.

Бородай В.Д. Новый способ производства ферментных препаратов  для сыродельной промышленности // Мясное дело. – 2005. – № 4. – C. 42.

Бородай В.Д. О некоторых технических решениях в проектах мясокомбинатов, разработанных Укргипромясомолпромом // Мясное дело. – 2005. – № 4. – C. 12-13.

Волова Л. Увага: небезпечно для життя! Як залишитися поза «коров’ячим скандалом»? // Мясное дело. – 2005. – № 4. – C. 16-18.

Козак  В.Л. Болезни, передающиеся человеку при уходе за животными, переработке и употреблении мясных и молочных продуктов // Мясное дело. – 2005. – № 5. – C. 42-43.

Козак  В.Л. Болезни, передающиеся человеку при уходе за животными, переработке и употреблении мясных и молочных продуктов // Мясное дело. – 2005. – № 6. – C. 34-35.

Лысая Н.Г., Петя С.А. Пищевая ценность мяса и показатели его качества // Мясное дело. – 2005. – № 6. – C. 22-23.

Масліков М.М. Сучасні способи холодильного оброблення м’ясопродуктів // Мясное дело. – 2005. – № 4. – C. 32-33.

Продукты из мяса птицы для питания женщин в период беременности // Пищ. пром-сть. – 2005. – № 4. – C. 18-20.

Розвиток м’ясопромислових підприємств в Україні. Методи регулювання виробничого процесу згідно стандартам ЕС // Мясное дело. – 2005. – № 4. – C. 20-22.

Рынок мяса и мясных продуктов Украины: 1. Состояние сырьевой базы на 1 апреля 2005 года // Мясное дело. – 2005. – № 5. – C. 6-16.

Танащук С.В.Савченко О.А., Подосинников А.Р. Мясные продукты функционального назначения: О применении лактулозы в мясных продуктах // Мясное дело. – 2005. – № 6. – C. 12-13.

Тимченко Е.А. Источники экономии мясных ресурсов // Мясное дело. – 2005. – № 6. – C. 28-30.

Титлов А.С. Разработка низкотемпературных камер на базе теплоис-пользующих безнасосных абсорбционных холодильных машин // Мясное дело. – 2005. – № 6. – C. 14-15.

Трухачев В.И. Повышение продуктивности птицы и качества продуктов птицеводства // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2005. – № 4. – C. 44-46.   

Улучшение качества комбинированных мясопродуктов – адапта-ция интенсивных технологий производству // Мясное дело. – 2005. – № 4. – C. 36.

Установка для тонкого подрібнення харчової сировини // Мясное дело. – 2005. – № 6. – C. 16-18.

Яворский В.В., Тетерук О.В. Пути усовершенствования произ-водства натуральных продуктов из мяса птицы // Мясное дело. – 2005. – № 6. – С. 36.

Молочна промисловість

Анисимов С.А. Автоматизированная система учета затрат сырья: Опыт ОАО «Молочный комбинат «Ставропольский» // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 4. – C. 30-33.

Бережной А.В. Ситуация в мировой молочной промышленности в 2004 году // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 4. – C. 5-6.

Бережной А.В. Ситуация в мировой молочной промышленности в 2004 году // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 5. – C. 4-6.

Бушуева И.Г. Основные направления развития молочной промышленности Юга России при вступлении Российской Федерации в ВТО // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 5. – C. 22-23.

Гатько Н., Тологонова М. Кисломолочні продукти з коренем солодки // Харч і перероб. пром-сть. – 2005. – № 6. – С.27.

Василисин С.В. Решение проблем использования молочной сыворотки // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 4. – C. 59.

Горощенко Л. Г. Российский рынок сухих молочных продуктов // Молоч. пром-сть. – 2005. – 4. – C. 12-15.

Двинский Б.М. Молочная индустрия – 2005: Конференция // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 4. – C. 62-71.

Дужнова Т.А. Новые решения для сыроделов // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 6. – C. 55.

Евдокимов О.Г. Перспективы сырьевой базы молочной про-мышленности России // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 5. – C. 12-15.

Елен П. Технологии сквашивания // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 6. – C. 64-65.

Захарова  Л.М.  Кисломолочные белковые продукты с зерновыми добавками // Молоч. пром-сть. – 2005.– № 5 – C. 62.

Кириллова  А.Г. Мембранные технологии компании АPV для молочной промышленности // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 5. – C. 52-53.

Климов А.В. Термокамеры для копчения колбасного сыра // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 5. – C. 1.

 Козлов С.Г. Кинетические закономерности старения гелеобразных систем на основе молочной сыворотки // Хранение и перераб. сельхоз-сырья. – 2005. – № 4. – C. 22-23.

Кравченко Э.Ф., Волкова Т.А. Использование молочной сыворотки в России и за рубежом // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 4. – C. 56-58.

Лесных О.В Учет готовой продукции на предприятиях молочной промышленности // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 5. – C. 36-40.

Моисеева Ю.А., Лупинская С.М. Сывороточный фито-напиток с экстрактом мелиссы // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 6. – C. 73.

Молочные продукты с ДНК  // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 6. –  C. 68.

Мусульманова М.М. Комбинированные молочно-растительные продукты // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 5. – C. 72-73.

Напольные покрытия в молочной промышленности: опыт зарубежных стран // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 3. – C. 78-79.

Обогащенное пастеризованное молоко  // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 4. – C. 30-35.

Оборудование для фасовки молочных изделий: преимущества высоких технологий  // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 5. – C. 56.

Плахотний В. Для циркуляційного миття оглядового скла найдоціль-ніше застосовувати спеціальний пристрій: Молочна галузь // Харч. і перероб. пром-сть. – 2005. – № 5. – C. 29.

Плахотний В. Виробництво твердого сиру // Харч. і перероб. пром-сть. – 2005. – № 4. – C. 30-31.

Пономарев  А.Н., Барбашина М.А.  Питьевое пастеризованное молоко с увеличенным сроком хранения // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 5. – C. 44-45.

Применение энергосберегающих технологий и оборудования ООО «Славутич» для комплексного решения проблемы энергосбережения // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 5. – C. 48-49.

Райчева Е.Ю. Высокое качество молока: с инновационными технологиями «ДеЛаваль»-это возможно // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 6. – C. 26-27.

Рыбалова Т.И. Современное состояние сырьевой базы молоч-ного животноводства России // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 6. – C. 19-21.

Савельев А.А.Страндрем П.А. Сыр “Ново-Российский нежный” // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 6. – C. 41-42.

Свириденко Г.М. Критерии качества и безопасности молока-сырья: действующие нормативные документы и стандарты ЕС // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 6. – C. 22-25.

Симбирева Е.И. Повышение стабильности витамина С в молоке // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 5. – C. 71.

Сорочкина М. Прогрессивные технологии в молочном животно-водстве Белгородской области // Молоч. пром-сть. – 2005. – №5. – C. 20.

Состав микрофлоры молока на разных этапах получения // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 5. – C. 69.

Степанова Л.И. Сметана с использованием растительных жиров – и вкусно, и полезно // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 6. – C. 47-48.

Стерилизованные молочные продукты для питания детей старше года // Пищ. пром-сть. – 2005. – № 4. – C. 17.

Тихомиров В. Линии розлива – новые возможности // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 5. – C. 55.

Тихомирова Н.А.  Нанотехнология и биотехнология продуктов функционального питания на молочной основе // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 5. – C. 74-75.

Торговый дом  «Пир»: взгляд развития российского рынка сыров // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 5. – C. 27-28.

Физиологические аспекты создания заменителя цельного молока // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 5. – C. 77-78.

Фокина Н.З., Степанова Б.Н. Сравнительные расчеты норм расхода сырья при бесцеховой и цеховой структурах производства:  2.4. Продукты многокомпонентного состава (йогурты и др) // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 5. – C. 31-34.

Хамагаева И.С., Качанина Л.М. Кисломолочный напиток «Целебный» // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 5. – C. 66-68.

Харитонов  В.Д., Незнанов Ю.А. Молочная индустрия Австралии // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 4. – C. 8-10.

Харью М. Удаление лактозы из молока // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 4. – C. 52-54.

Хохлов Ф.В. Насосы для молочной промышленности // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 5. – C. 50-51.

Цена и качество молока-сырья // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 4. – C. 20-21.

Шурчкова Ю. А. Аппарат для повышения качества молока // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 6. – C. 62-63.

 


 

 Укладачі, коректура: В.Середюк, Р.Покидченко, Т.Джуринська

Компю’терна верстка Н.Спиця

Тиражування Г.Стратієнко

 

Тираж 40 прим.

Ксерокс Вінницької ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 

 

Наша адреса:

м.Вінниця, вул.Соборна, 73

Вінницька обласна універсальна наукова

бібліотека ім.К.А.Тімірязєва

 

Відділ літератури та інформації з питань сільського господарства

тел. 32-08-55

Відділ літератури та інформації виробничого профілю

тел. 32-40-54