Вінницька ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва :: Наші видання

Інформаційний ресурс Бібліотеки. Інновації. Суспільство

ВІДДІЛ ЛІТЕРАТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЇ З ГУМАНІТАРНИХ НАУК

А.С.Якущенко, зав.відділом

тел.: (0432) 32-05-78

Відділ літератури та інформації з гуманітарних наук – один з провідних відділів бібліотеки.

Інформативна цінність відділу забезпечується виданнями науково-природничої, суспільно- політичної і філологічної тематики, художньої літератури (загальним обсягом до 45 тис. прим.), різноманітним і багатим репертуаром журналів (близько 500 назв).

Підсобний фонд відділу є складовою частиною загальнобіб -ліотечного фонду. Його основна ознака – актуальність, інформатив -ність, динамічність, високий попит користувачів.

При комплектуванні враховуються потреби різних категорій читачів. Поряд з науковими працями, монографіями, серйозними дослід-жен нями представлена науково-популярна, навчально-методична література, українська і світова художня класика, а також розважальні видання.

Безпосередньо біля кафедри обслуговування зосереджено енцикло-педичні, універсальні, галузеві, довідкові видання, словники, багатотомні монографічні праці, нові періодичні часописи.

До послуг користувачів "Большая советская энциклопедия" (М., 1970-1978), "Українська радянська енциклопедія" (К., 1977-1985), "Советская историческая энциклопедия" (М., 1961-1976), "Физический энциклопедический словарь" (М., 1960), "Химическая энциклопедия" (М., 1988).

Попитом користуються нові українські довідкові видання "Довідник з історії України" (К., 2002), "Українська літературна енциклопедія" (К., 1988-), "Українське козацтво. Мала енциклопедія" (К., 2001), "Енциклопедія українознавства" (Л., 1993- ), багатотомний інформа-ційно-іміджевий альманах "Золота книга української еліти" (К., 2001).

Інформаційно-довідкову функцію виконують і такі багатотомні видання: "Історія міст і сіл України" (К., 1967-1974), "История всемирной литературы" (М., 1983-1984), "Всемирная история" (М., 1955-1983) "Жизнь растений" (М., 1974-1982), "Жизнь животных" (М.,1987-1989).

Варто сказати, що в цьому відділі Бібліотеки найбільш повно пред-ставлені довідкові видання з гуманітарних наук.

За останні роки значно поповнився такий специфічний вид літератури, як "цитатні словники". Розширилася тематика і обсяг видань. Серед найбільш цікавих: "Словарь библейских крылатых слов и выражений" (С.Пб., 2000), "Мудрость тысячелетий. Энциклопедия" (М., 2000), "Остроумие мира. Энциклопедия" (М., 2000), "Афоризмы лауреатов Нобелевской премии по литературе" (Мн., 2000), Душенко К. "Универсальный цитатник политика и журналиста: 6000 цитат в политике, правосудии и журналистике" (М., 2003).

Українська афористика за часів незалежності теж поповнилася новими доробками: "Українська афористика Х-ХХ ст." (К., 2001), "Тисяча цитат з українського письменства: Збірник" (К., 2001).

Невід'ємною складовою частиною фонду відділу є література з природознавства. Це – наукові, навчальні та науково-популярні видання.

Серед наукових видань заслуговує на увагу книга В.Найдиша "Концеп-ции современного естествознания " (М.,1999), в якій розкрита широка панорама історії природознавства, сучасна науково-природнича картина світу.

Монографія Ю.Павленка "Природознавство до початку ХХ ст. в історичному, культурному та освітньому контекстах" (К., 2001) знайомить з аналізом історичного процесу виникнення і багатовікового розвитку цієї науки.

Різноманітні підручники з базових природознавчих дисциплін: мате-матики, фізики, хімії, географії, біології зорієнтовані на фундаментальну підготовку спеціалістів, зокрема: Васильченко І. "Вища математика для економістів" (К., 2001), Яковенко О. "Біохімія" (Суми, 2002), Бушок Г. "Курс фізики" в 2-х книгах (К., 2001), "Геологія" (К., 2003), Половина І. "Фізична географія Європи" (К., 1998), Гродзинський Д. "Радіобіо -логія" (К., 2001) та ін.

Унікальними вітчизняними виданнями є "Географічна енцикло-педія України" (К., 1989) в 3-х томах та "Червона книга України" (К.,1994) в 2-х томах.

Країнознавчі видання представляють довідники: "Все про світ: Країни. Прапори. Герби" (К., 2001), "Весь мир" (М., 2001) з різнобічними відомостями про країни світу, "Самые красивые города Европы" (М., 2001), "Малая энциклопедия городов" (М., 2001) з найпривабли -вішими метрополіями континенту.

Як одна з фундаментальних наук природознавства, екологія відобра-жена у фонді науковою літературою. Зокрема книгою відомого амери-канського вченого А.Гора "Екологія і людський дух" (К.,2001), в якій він розкриває своє бачення можливих шляхів трансформації нашої цивілізації з метою відновлення екологічної рівноваги на Землі. До проблеми екологічної безпеки на планеті звертається А.Толстоухов у книзі "Екобезпечний розвиток і пошук стратегем" (К.,2001). Допоможе зорієнтуватися в сучасних екологічних проблемах видання В.Крисаченка "Екологія. Культура. Політика" (К.,2001).

Серед книг, які сприяють формуванню наукового світобачення: Мороз І. "Історія біосфери" (К., 1996) в 2-х томах, збірник наукових праць "Научное и социальное значение деятельности В.И.Вернадского" (Л., 1989).

Теоретична спадщина В.Вернадського представлена його працями: "Биосфера и ноосфера" (М., 1989), "Философские мысли натура-листа" (М., 1988).

В серії "dtv – atlas" вийшла книга Гайнгріха Д. "Екологія" (К.,2001). Завдяки своїй універсальності, інформаційній насиченості, компактності викладення, атлас став популярним не лише в Німеччині, а й в усьому світі.

Знання сучасних фундаментальних наукових положень екології систематизують і удосконалюють навчальні посібники. Серед них слід відмітити книги, написані Г.Білявським, В.Джигиреєм, В.Кучерявим, В.Чайкою. Автори характеризують екологічну ситуацію в Україні, розглядають правові аспекти екологічних відносин.

За Мегапроектом "Пушкинская библиотека" відділ отримав навчаль-ний посібник "Экология и безопасность жизнедеятельности" (М., 2000), в якому детально викладені основні аспекти глобальних екологічних проблем другої половини ХХ ст. з використанням математич -них моделей.

Наукові і практичні досягнення в новій галузі знань – безпека життєдіяльності – представлені в навчальних посібниках Ю.Чирви "Безпека життєдіяльності" (К.,2001), "Безпека життєдіяльності" (К., 2003) за редакцією В.Цапка, "Безопасность жизнедеятельности" (М., 2001) за редакцією С.Бєлова.

Класифікація і найважливіші характеристики надзвичайних ситуацій природного та техногенного походження висвітлено у підручнику М.Стеблова "Цивільна оборона" (К., 2003).

Література з питань медицини в інформаційному ресурсі відділу представлена вибірково, з огляду на функціонування в місті двох наукових спеціалізованих медичних бібліотек.

Серед літератури медичного змісту слід назвати книгу Гіппократа "Клятва. Закон о враче. Наставления" (М.,1998).

Етапи розвитку медичної науки від стародавніх часів подає наш земляк, вчений С.Верхратський у книзі "Історія медицини" (К., 1991).

Повернені імена лікарів українського Відродження користувачі знай-дуть у двотомному біобібліографічному довіднику П.Пундія "Українські лікарі" (Л.; Чикаго, 1994), який надійшов до наших фондів від Наукового товариства ім. Тараса Шевченка.

Навчальна література представлена у фонді різноманітними підруч-никами для вищої школи з різних галузей медицини: "Загальна гігієна" (К., 2001), "Психотерапия" (С.Пб., 2000), Фещенко Ю. "Сучасні методи діагностики, лікування і профілактики туберкульозу" (К.,2002) та ін.

Відділ отримує чимало науково-популярних видань, які піднімають питання профілактики та зміцнення здоров'я людини. Про наукові основи життя видатний вчений, відомий хірург, кібернетик М.Амосов розповідає у своїй праці "Энциклопедия Н.Амосова. Алгоритмы здоровья" (Донецьк, 2002).

Провідні оздоровчі системи представляють в своїх книгах П.Брегг, Г.Шелтон, Л.Армстронг, С.Кнейп, Г.Шаталова, Г.Малахов та ін.

Великим попитом у читачів користуються видання серій "Исцели себя сам", "Зеленая аптека", "Физическая реабилитация".

Не бракує у фонді довідкової літератури з фітотерапії, історії і практики народної медицини. В унікальній книзі Є.Товстухи "Українська народна медицина" (К., 1994) вперше осмислюється ця тема в синтезі наукового, мистецького і духовного начал.

Узагальнюють досягнення сучасної світової медичної науки енцикло-педії: Червяк П. "Медична енциклопедія" (К., 2001), "Энциклопеди -ческий справочник медицины и здоровья" (М., 2002), "Компедиум 2000/2001 – лекарственные препараты" (К., 2000).

Вагомою складовою інформаційного ресурсу відділу є література суспільно-політичного циклу.

Значне місце в ньому займає розділ з соціології. Останніми роками він інтенсивно поповнюється новими світовими надбаннями в цій галузі знань.

У відділ надійшли праці відомих зарубіжних соціологів М.Вебера, Е.Гіденса, К.Девіса, П.Сорокіна та інших, що вийшли як окремими виданнями, так і в хрестоматійному варіанті, викладеному в науково-популярній формі.

У збірнику одного з провідних західних соціологів ХІХ-ХХ ст. М.Вебера "Соціологія. Загально-історичні аналізи. Політика." (К., 1998) блискуче досліджений феномен соціологічного знання. У виданні творів видатного мислителя-соціолога ХХ ст. Р.Арона "Этапы развития соци-ологической мысли" (М., 1992) висвітлюються проблеми соціальної рівності, диктатури, демократії та інші злободенні теми. Змісту соціологіч -ного знання, його місцю в науках про людину і ролі в суспільстві присвячена книга Е.Дюркгейма "Социология. Её предмет, метод, предназначение" (М., 1995).

Бурхливий розвиток соціології впродовж останніх десяти років спонукав до виходу наукових праць і вітчизняних соціологів. Спроба осмислення соціокультурного розвитку людства і, зокрема, України – тема колективної монографії вчених Національної Академії Наук України Ю.Пахомова, С.Кримського, Ю.Павленка "Пути и перепутья современных цивилизаций" (К., 1998). Дослідженню структури політичної системи з використанням численних зарубіжних та вітчизняних наукових джерел присвячене видання В.Матвієнко у 2-х книгах "Прогнос -тика" (К., 2000) і "Соціальні технології" (К., 2001), які вийшли у видавництві "Українські пропілеї". Монографія академіка Г.Щокіна "Социальная теория и кадровая политика" (К., 2000) піднімає проблеми управління людськими ресурсами з погляду соціальних наук і культурно-історичного підходу.

Заслуговують на увагу наукові праці професора Київського Національ -ного університету ім. Тараса Шевченка, президента Української асоціації паблік рілейшнз Г.Почепцова, автора більш як 20 книг. Деякі з них представлені у фонді відділу: "Имиджелогия" (М.; К., 2000); "Информа -ционные войны" (М; К., 2001); "Коммуникативные технологии ХХ века" (М.; К., 1992); "Психологические войны" (М.; К., 2000); "Семиотика" (М., 2002).

PR-технології – сьогодні центральна тема багатьох видань, які активно використовують читачі. В серії "Современные консалтинговые техноло-гии" вийшла книга Д.Ньюсома "Всё о PR. Теория и практика паблик рилейшнз" (М., 2001), що є класичним підручником з узагальненим досвідом PR- діяльності, і який витримав за кордоном більше сотні видань. До найкращих вітчизняних навчальних посібників відноситься книга В.Королька "Паблік рілейшнз. Наукові основи, методика, практика" (К., 2001) з повним відображенням сучасних досягнень, теорії і практики цивілізованих зв'язків з громадськістю, науково-популяр -не дослідження М.Поплавського "Азбука Паблік Рілейшнз – 97" (К., 1997).

Нова книга відомого професора, політолога Д.Ольшанського "Полити-ческий PR" (С.Пб., 2003) розкриває механізми політичної PR-діяльності.

Одне з кращих довідкових видань, що є у фонді відділу – "Паблик рилейшнз: от бизнеса до политики" (М., 2000) Е.Пашенцева, де використані останні довідкові та аналітичні матеріали з бізнес – PR в країнах Західної Європи.

Різноманітні галузі соціальних знань представляє така література: "Социология культуры" (Л., 2002), В.Радаєв "Экономическая соци-ология" (М., 2000), В.Кузнєцов "Социология безопасности" (М., 2003).

Із загальним станом соціологічної науки в світі і Україні допоможуть ознайомитися підручники для вищої школи, навчальні посібники, слов-ники-довідники. Серед підручників користуються попитом "Соціологія" (К., 2002) за редакцією В.Городяненка, "Соціологія" (К., 2003) за редакцією С.Макеєва, а також словники-довідники: "Социология. А-Я" (М., 2000) англійських вчених-соціологів Т.Лоусона і Д.Геррода, що подає всі основні терміни російською і англійською мовами, "Соціологія" (К., 1998), підготовлений провідними вітчизняними соціологами.

Значну частину інформаційного ресурсу відділу становить література історичної тематики.

Ґрунтовні наукові праці, навчальна, науково-популярна та художня історична література допоможуть зрозуміти минуле і сучасне, побачити перспективи майбутнього.

Серед книг, присвячених становленню історії як науки великий інтерес становить збірник видатного англійського історика А.Тойнбі "Постижение истории" (М., 1991). Цінний історичний матеріал містить ряд досліджень вчених радянського періоду: "История Киевской Руси" (М.; Л., 1948) в 2-х томах, "Гайдамацький рух на Україні в XVIII ст." (К., 1948), Голобуцький В. "Запорізька Січ в останні часи свого існування 1734-1775" (К., 1961), "Історія Української РСР" (К., 1977-1979) у 8-ми томах, 10-ти книгах.

Матеріали "Всемирной истории" в 10-ти томах, підготовленої АН СРСР в 50-ті роки, були взяті за основу при створенні сучасного видання "Всемирной истории" (М., 2000) в 24-х томах.

Прадавня історія представлена у фонді першоджерелами Геродота, Фукидида, Ксенофонта, Полібія, Плутарха, які є безцінним матеріалом для спеціалістів-істориків.

Події всесвітньої історії та Давньої Русі до кінця XIII ст. відображає епопея "Літопис руський" (К., 1989).

За останнє десятиріччя ресурс відділу поповнився новими працями сучасних істориків: "Історія Візантії" (К., 2002) Г.Острогорського є фундаментальною працею в царині візантиністики, що найглибше відтво-рює розвиток держави від найдавніших часів до її занепаду.

В монографії Ю.Павленка "История мировой цивилизации" (К., 2002) вперше у вітчизняній філософсько-історичній думці осмислюється шлях людства. Книга С.Кара-Мурзи "Советская цивилизация" (М., 2000) в 2-х томах подає нові знання про радянський період нашої історії.

У цінному виданні британського історика Е.Хобсбаума синтезовано великий і різноплановий енциклопедичний матеріал: "Век Революции. Европа 1789-1848", "Век Капитала 1848-1875", "Век Империи 1875-1914" (Ростов н/Д., 1999).

Останніми роками фонд відділу поповнився працями українських вчених, що були заборонені тоталітарним режимом, спадщиною істориків української діаспори, а також репресованих авторів.

Це повне зібрання творів академіка М.Грушевського "Історія України-Руси " (К., 1991- ) в 11-ти томах, 12-ти книгах, праці М.Максимовича, М.Костомарова, В.Антоновича, П.Куліша, М.Драгоманова., В.Винниченка, І.Огієнка, С.Петлюри та ін.

Сучасна українська академічна історична наука представлена у фонді дослідженнями Д.Яворницького, В.Наулка, В.Сарбея, В.Смолія, П.Толочка, В.Косика.

Заслуговують на увагу наукові доробки українських вчених: В.Сергійчука "Неусвідомлення України" (Л., 2002), О.Оглоблина "Гетьман Іван Мазепа і його доба" (Нью-Йорк; Торонто, 2001), Б.Сушинського "Гетьман Виговський: погляд з ХХІ ст." (Л., 2002); "Гетьман Мазепа: повернення до Батурина" (Коломия, 2001).

Особливе місце в інформаційному ресурсі відділу посідають ґрунтовні наукові видання, присвячені одній з найбільш драматичних і закритих сторінок історії України – голодомору 1932-1933 років. Велику наукову цінність становлять книги: "Голод 1932-1933 років на Україні: очима істориків, мовою документів " (К., 1990), "33-й: голод. Народна Книга-Меморіал" (К., 1991), "Колективізація і голод на Україні. 1929-1933". Збірник документів і матеріалів (К., 1992), "Голодомор 1932-1933 років як величезна трагедія українського народу". Матеріали Всеукра-їнської наукової конференції (К., 2003), "Злочин" (Мельбурн; К., 2003) за редакцією П.Кардаша.

Праця "Репресоване краєзнавство" (К., 1991) подає інформацію про долі академіків М.Грушевського, М.Яворського, А.Кримського, відомих дослідників-краєзнавців С.Таранушенка, М.Рудинського, Ю.Сіцінського та багатьох інших.

Крім монографій, історичних досліджень, наукових збірників, фонд відділу поповнюється і науково-популярними виданнями. Найбільш цікаві з них вийшли в серіях "Національні святині України" (1997р.), "Історія України в прозових творах та документах"( 1993р.).

Неупереджений, об'єктивний, позбавлений політизованості виклад подій, величезний фактичний матеріал подано у 15-томному виданні серії "Україна крізь віки"(К., 1998-2000).

З 2002 року Видавничим Домом "Альтернативи" започаткована серія "Особистість і доба", яка створена на ґрунті великого кола вітчизняних і зарубіжних джерел з вичерпною бібліографією використаних матеріалів. З цієї серії відділ отримав книги П.Толочка "Ярослав Мудрий" (К., 2002), М.Котляра "Данило Галицький" (К., 2002), В.Смолія "Богдан Хмельницький" (К., 2003).

Найновіші навчальні посібники, підручники з викладенням матеріалу на основі першоджерел, що є запорукою наукової об'єктивності, допомо-жуть зорієнтуватись у книжковому морі історичної літератури. Серед них: Залізняк Л. "Первісна історія України" (К., 1999), "Новітня історія України (1900-2000)" (К., 2000), "Політична історія України" (К.,2001) за редакцією В.Танцюри.

Література з палеографії, геральдики, сфрагістики, нумізматики тощо наповнює розділ допоміжних історичних дисциплін. Унікальним в ньому є тритомне монографічне видання "Нагороди України. Історія. Факти. Документи" (К., 1996).

Посідає належне місце в інформаційному ресурсі і література етно-графічної тематики. Їй присвячені найбільш змістовні видання останніх років: Лозко Г. "Етнографія України. Філософсько-теоретичний та етнорелігієзнавчий аспект" (К., 2001), Степико М. "Буття етносу: витоки, сучасність, перспективи. Філософсько-методичний аналіз" (К., 1998).

У фонді є книги багатьох зарубіжних і вітчизняних вчених, які у різні часи давали різне наукове обгрунтування етнічної історії народів світу. Зокрема, це праці Л.Нідерле, О.Афанасьєва, М.Драгоманова, Ф.Вовка та ін.

Видатним дослідженням можна назвати широко відому монографію "Этнография восточных славян" (М.,1987) за редакцією Ю.Бромлея.

Унікальне наукове підтвердження теорії про виникнення Русі, як своєрідного етнологічного сполучення між Сходом і Заходом, подає Л.Гумільов в книзі "Этногенез и биосфера Земли" (М., 2001), вислов-люючи незвичний, своєрідний, парадоксальний погляд на світову історію.

Монографія "Украинцы" (М., 2000) – одна з книг серії "Народы и культуры" – перша спроба повного академічного опису українців як етнічної спільноти. Відтворює складні процеси етнічного розвитку і фундаментальне академічне дослідження "Етнічна історія давньої України" (К., 2000) з використанням величезної археологічної, антропо-логічної і писемної джерельної бази.

За роки незалежності України з'явилося ряд книг, які не могли бути видані за часів тоталітарного режиму з ідеологічних причин. Зокрема, це історико-етнографічна монографія у двох книгах за редакцією А.Пономарьова "Українці" (К., 1999), збірник "Етнонаціональні процеси в Україні: історія та сучасність" (К., 2001), унікальне видання "Мала енциклопедія етнодержавознавства" (К., 1996).

Особливе місце займають підручники та навчальні посібники з народознавства, українознавства. Допоможе у вивченні і засвоєнні знань з теорії етносу підручник А.Садохіна "Этнология" (М., 2000), посібник "Українознавство" (К., 1994). Огляд основних етнографічних концепцій пропонують навчальні посібники А.Пономарьова "Українська етно-графія" (К.,1994), С.Лурьє "Историческая этнография" (М., 1997) та ін.

Розділ суміжних з етнографією дисциплін наповнює література з етнолінгвістики, етносоціології, етногеографії, етнопедагогіки, етнопсихології.

Багатий звичаєвий світ українства предстає в двотомнику О.Воропая "Звичаї нашого народу" (К., 1993), С.Килимника "Український рік у народних звичаях в історичному освітленні" (К., 1994) у 2-х книгах, О.Курочкіна "Українські новорічні обряди: "Коза" і "Меланка" (Опішне, 1995), "Українці і народні вірування, повір'я, демонологія" (К., 1991).

Стали енциклопедичними посібниками з народної духовної культури фольклорно-етнографічні дослідження П.Чубинського, однієї з найколо-ритніших постатей серед вітчизняних дослідників. "Мудрість віків" (К., 1995) увібрала в себе незначну частину творчої спадщини видатного вченого: міфологію, вірування, народний календар, загадки, звичаї, обрядовість.

Ґрунтовні описи свят і обрядів подає В.Скуратівський в своїх нарисах-дослідженнях: "Місяцелік. Український народний календар" (К., 1993), "Святвечір" в 2-х книгах (К., 1994), "Дідух. Свята українського народу" (К., 1995).

Цілісна традиційна картина світу представлена в історико-етногра -фічному довіднику "Народы мира" (К., 1988). Підсумок більш як століт-нього вивчення слов'янського фольклору підводить етнолінгвістичний словник "Славянские древности" (М., 1995) за редакцією М.Толстого.

Починаючи з 90-х років ХХ ст., активно поповнюється розділ фонду "Політика. Політичні науки".

Відділ літератури та інформації з питань гуманітарних наук може запропонувати широке коло видань з політології.

Серед книг світової наукової думки "Антология мировой полити-ческой мысли" у 5-ти томах (М., 1997), "Аналіз політики" (К., 1998) Д.Веймера, Е.Вайнінга, "Класики політичної думки від Платона до Макса Вебера" (К., 2002).

Дві антології: "Націоналізм" (К., 2000), "Лібералізм" (К., 2002) із серії "Політичні ідеології" надійшли в дар від видавництва "Смолоскип".

Активно сьогодні досліджується й історія політичної думки України. Серед наукових доробок вітчизняних вчених заслуговує на увагу колек-тивна монографія "Стратегії розвитку України: теорія і практика" (К., 2002) за редакцією О.Власика, видання Адміністрації Президента України та Національного інституту стратегічних досліджень. Колективна монографія викладачів МАУП "Україна на зламі тисячоліть: історич-ний екскурс, проблеми, тенденції та перспективи" (К., 2000) торка-ється глобальних проблем людства та, враховуючи досягнення сучасної наукової думки, досліджує актуальні проблеми розвитку незалежної України.

Сучасний український політикум відображений у фонді книгами Л.Кучми, Л.Кравчука, В.Литвина, В.Чорновола.

Епоха посттоталітаризму заявила про себе виникненням різноманіт -них політичних партій. Це зумовило появу довідників: "Партії та політики" (К., 2002); "Право вибору: список політичних партій та виборчих блоків" (К., 2002), М.Дюверже "Политические партии" (М., 2000).

Узагальнюючий досвід проведення виборчих кампаній в різних країнах подає відомий політолог Г.Почепцов у книзі "Как становятся президентами: избирательные технологии ХХ в." (К., 1999), яка буде в нагоді іміджмейкерам, політичним консультантам, спеціалістам РR-технологій.

Фонд відділу комплектується також літературою, яка досліджує різні аспекти політики: політичну історію, політичну психологію, політичну антропологію, політичну географію, теорію міжнародної політики.

Всі ці питання висвітлюють не лише наукові праці, а й навчальні посібники для інститутів і університетів з фундаментальним викладом матеріалу, інформаційною повнотою та узагальненнями: "Політична система сучасної України: особливості становлення, тенденції розвитку" (К., 2002), "Політологія" (К., 2001) за редакцією О.Бабкіної, "Політологія" (К., 2000) в 2-х книгах за редакцією А.Колодія.

Наприкінці ХХ ст. в Україні почала формуватися нова галузь – культурологія. Згодом, відповідно, був сформований розділ бібліотечного фонду – історія та теорія культури.

Останнім часом відділ отримав цікаві дослідження з історії світової і української культури.

Унікальне п'ятитомне видання НАН України "Історія української культури" (К., 2001) вперше глибоко розкриває багатовікову історію української культури, її самобутність і внесок у світову культурну спадщину. Ця тема представлена книгами: "Історія української та зарубіжної культури" (К.,1999), "Нарис історії української культури" (К., 1998) М.Поповича.

Історія світової культури ґрунтовно досліджена у виданнях: "История мировой культуры. Наследие Запада" (М., 1998), "Історія світової культури. Культурні регіони" (К., 2000).

Зрозуміти феномен культури допоможуть фундаментальні книги російських вчених: "Культурология. История мировой культуры" (М., 1998), що надійшла в Бібліотеку за Мегапроектом "Пушкинская библиотека"; "Мировая культура. Шумерское царство. Вавилон и Ассирия. Древний Египет" (М., 2000) А.Зайцева та "Мировая куль-тура. Средневековье" А.Порьяза (М., 2001). Кожне з цих видань висвіт-лює різні аспекти цивілізацій минулого: історію, релігію, науку, економіку, мистецтво, повсякденне життя.

Теоретичний виклад цієї науки представлений у фонді працями західних вчених і філософів, в яких, по суті, зароджувалась і розвивалась культурологічна проблематика. Серед них з серії "Мыслители ХХ в." до відділу надійшли праці А.Камю "Бунтующий человек. Философия. Политика. Искусство" (М., 1990) та К.Ясперса "Смысл и назначение истории" (М., 1991). Є у відділі наукові праці Ф.Ніцше "По той бік добра і зла. Генеологія моралі" (Л., 2002) та О.Шпенглера "Закат Европы" (Мн., 1999).

Серед вітчизняних культурологічних видань викликає інтерес у корис-тувачів книга Л.Губерського "Культура. Ідеологія. Особистість: Методолого-світоглядний аналіз" (К., 2002).

Вийшло друком чимало підручників, навчальних посібників, методич-них матеріалів, довідкових видань, які містять різноманітні матеріали з питань культурології. Серед них: В.Гриценко "Людина і культура" (К., 2000), В.Бокань "Культурологія" (К., 2000), О.Скворцова "Теория и история культуры" (М., 1999).

Культура – це відкрита книга, яка кожен день доповнюється новими сторінками, і такою книгою можна вважати "Хронику мировой куль-туры" (М., 2001) – довідкове видання, яке містить інформацію про основні події і явища світової культури.

Розділ "Освіта. Педагогічна наука" входить складовою частиною до інформаційного ресурсу читального залу.

Класику світової педагогічної думки представляє творча спадщина Я.Коменського (Чехія), Ж.-Ж.Руссо (Франція), Я.Корчака (Польща), І.Песталоцці (Швейцарія).

Розбудова незалежної Української держави створила сприятливі умови для відновлення і розвитку української педагогіки, національної системи освіти й виховання дітей. Першим кроком на шляху реформування освітньої системи стала державна національна програма "Освіта".

Тому, вихід тритомника "Науково-освітній потенціал нації: погляд у ХХІ століття" (К., 2003) у видавництві "Навчальна книга" – свідчення державної підтримки інтелекту, яка має бути провідним принципом нашої внутрішньої політики.

Входять до скарбниці світової культури і є предметом національної гордості українців "Вибрані твори" В.Сухомлинського (К., 1996) у 5-ти томах, "Педагогические сочинения" А.Макаренка (М., 1984) у 8-ми томах, "Избранные педагогические сочинения" К.Ушинського (М., 1974) в 2-х томах.

До найкращих історіографічних досягнень українського народу належить монографія С.Сірополка "Історія освіти в Україні" (К., 2001), яка висвіт-лює питання розвитку освіти від початків історії до недавнього минулого.

Серед книг, присвячених системі поширення знань, виділяється монографія В.Кушерця "Знання як стратегічний ресурс суспільних трансформацій" (К., 2002).

Педагогам ХХІ століття пропонуються "Дидактические технологии в высшей школе" (М., 2002) Д.Чернілевського, оригінальний творчий посібник А.Хуторського "Современная дидактика" (С.Пб., 2001).

У фонді відділу чимало різноманітних сучасних підручників для студентів вищих педагогічних навчальних закладів: "Історія національ -ної освіти і педагогічної думки в Україні" (К., 2003), А.Алексюка "Педа-гогіка вищої школи України" (К, 1998).

Питання новітніх освітніх технологій порушують майже всі сучасні видання: Волкова Н. "Педагогіка" (К., 2001); Кларін М. "Инновации в мировой педагогике: обучение на основе исследования, игры и дискуссии" (Рига, 1998), Селевко Г. "Современные образовательные технологии" (М., 1998), Фіцула Н. "Педагогіка" (К., 2002).

Фонд поповнився кращими зразками зарубіжної педагогічної думки, перекладеними українською мовою. Серед них – класичний підручник для багатьох поколінь студентів Заходу відомого американського філософа і педагога Д.Д'юі "Демократія і освіта" (Л., 2003), книги М.Генсона "Керування освітою та організаційна поведінка" (Л., 2003) та Т.Серджіованні "Керування освітою і шкільне врядування" (Л., 2002).

В інформаційний ресурс відділу входять книги з релігієзнавства, порів-няно молодої і водночас однієї з найдавніших галузей гуманітарної науки.

Релігієзнавство, як знання про релігію, окреслюється в працях захід-них дослідників Т. де Шардена "Феномен человека" (М., 1987), Дж. Фрезера "Золотая ветвь. Исследование магии и религии" (М., 1983), А.Швейцера "Благоговение перед жизнью" (М., 1992), Д.Юма "Трак-тат о человеческой природе" (М., 1995) в 3-х томах. Особливу увагу привертає видання Мегапроекту "Пушкинская библиотека" німецько-американського мислителя, філософа культури П.Тілліха "Системати -ческая теология" (М.; С.Пб., 2000) в 3-х томах.

Серед доробок релігієзнавців тоталітарного періоду заслуговують на увагу книги Л.Васильєва "История религий Востока" (М., 1983), Б.Рибакова "Язычество Древней Руси" (М., 1988), С.Токарева "Рели-гия в истории народов мира" (М., 1986).

Останніми роками виходять релігієзнавчі дослідження, підручники, які докорінно відрізняються за змістом і структурою від видань минулих років: "Академічне релігієзнавство" (К., 2000), "Історія релігії в Україні" (К., 1999), С.Павлов "Географія релігій" (К.,1999).

У фондах відділу є кілька видань Біблії українською і російською мовами.

Релігійна думка різних народів і різних часів, включаючи найновіші релігійні вчення, представлена в книзі "Всемирное писание: Сравни-тельная антология священных текстов" (М., 1995).

Прагнення людини пояснити феномен релігії реалізується в богослов'ї, про що йдеться в книгах Іоана Златоуста "Избранные поучения" (М., 2002), Іоана Кронштатського "Моя жизнь во Христе" (М., 2002), Ігнатія Брянчанінова "Полное собрание творений святителя" (С.Пб., 2001) в 2-х томах, Блаженого Августина "Творения" (С.Пб., 1998) в 2-х томах, Ж.Кальвіна "Наставление в христианской вере" (М., 1998) в 3-х томах.

Збагатився фонд відділу енциклопедичними і довідковими виданнями: "Библейская энциклопедия" (М., 1990); "Полный православный богословский энциклопедический словарь" (М., 1992). В 1993 р. у фонді з'явилася нова фундаментальна тритомна енциклопедія "Хрис-тианство" (М.,1993-1995), в яку ввійшли фрагменти статей з "Энцикло-педического словаря" Брокгауза – Ефрона, "Православной богословской энциклопедии", "Нового Энциклопедического словаря", які видавались на початку ХХ ст.

Література з езотеричної філософії, окультизму і релігійно-міфоло -гічних систем також є у фонді відділу. Після багатьох років забуття повер-нена читачам спадщина видатного теософа і письменниці О.Блаватської "Тайная доктрина.Синтез науки, религии и философии" (М., 1999) в 3-х томах.

В серії "Антология мудрости" вийшли "Книга притч Соломона" (М., 2001), "Книга оракулов. Пророчество Пифий и Сивилл" (М., 2002).

Останніми роками фонд активно поповнюється прогресивними надбаннями світової і національної філософської думки.

Філософська спадщина України представлена у фонді творчим доробком Г.Сковороди. Поезії, байки, притчі, філософські трактати і діалоги, переклади і листи видатного письменника-гуманіста, філософа і мислителя, просвітителя і педагога, предтечі нового українського письменства входять в «Повне зібрання творів» Г.Сковороди (К., 1994) в 2-х томах.

Наприкінці 80-х – на початку 90-х років ХХ ст. виходять наукові дослідження, в яких аналізуються окремі періоди розвитку української філософії у загальному руслі світової філософської культури: Кониський П. "Філософські твори" (К.,1990) в 2-х томах, тритомник філософських праць (К., 1979) Ф.Прокоповича; Юркевич П. "Історія філософії права. Філософія права. Філософський щоденник" (К., 2000), Яворський С. "Філософські твори" (К., 1992) в 3-х томах.

До кращих здобутків європейської філософії належить унікальне тритомне видання "Антология мировой философии" (Мн.; М., 2001), в якому зібрані перлини філософської думки античних мислителів, письменників, поетів, вчених і державних діячів, народів Стародавнього Сходу, європейської філософської думки епохи Відродження.

В серії "Антология мысли" представлені: Ільїн І. "Путь к очевид-ности" (М., 1998), Камю А. "Изнанка и лицо" (М., 1998), Кастанеда К. "Активная сторона бесконечности. Колесо времени" (М., 2002), Конфуций "Уроки мудрости" (М., 1998), Спиноза Б. "Об усовершен -ствовании разума" (М., 1998).

В серії "Библиотека этической мысли" привертають увагу видання: Бердяєв М. назначении человека" (М., 1993), Кант І. "Лекции по этике" (М., 2000), К'єркегор С. "Страх и трепет" (М., 1993).

Російським Християнським гуманітарним інститутом (м.Санкт-Петер -бург) здійснюється довгостроковий науково-дослідницький і видавничий проект "Русский путь". Він представляє собою серію книг, пов'язаних однією тематикою і однією ідеєю. Кожна з книг серії (філософської, літературної, політичної та ін.) присвячена долі та творчості діяча історії та культури: "Бердяев Н.А.: pro et contra" (С.Пб., 1994), "Гумилёв Н.С.: pro et contra" (С.Пб., 2000), "Толстой Л.Н.: pro et contra" (С.Пб., 2000), "Пётр Великий: pro et contra" (С.Пб., 2001).

У фонді є ряд книг, які розкривають філософію історії, філософію політики, філософію права тощо.