Вінницька ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва :: Наші видання

Інформаційний ресурс Бібліотеки. Інновації. Суспільство

Для студентів підготовлені і видані вперше підручники, курси лекцій з історії української філософської думки. Серед них: "Нариси з історії філософії на Україні" (К., 1991) за редакцією І.Огородника, "Розвиток філософської думки в Україні" (Л., 1991), Ю.Федіва "Історія української філософії" (К., 1994). Під керівництвом М.Тарасенка вийшли з друку перша хрестоматія "Історія філософії України" (К., 1993) та одноіменний підручник (К., 1994), які є результатом комплексного дослідження вчених інституту філософії ім. Г.Сковороди НАН України та Національного університету імені Тараса Шевченка. Значним допов-ненням до цього є курс лекцій В.Горського "Історія української філо-софії" (К., 1996) та навчальний посібник І.Огородника і М.Русина "Укра-їнська філософія в іменах" (К., 1997).

Видання словникової літератури поповнились першим українським "Філософським енциклопедичним словником" (К., 2002). Крім систе-матичного викладу філософських знань з позицій сьогодення, він містить також відомості про творчість визначних філософів минулого і сучасності.

Інтелектуальним бестселером стало двотомне видання П.Таранова "120 философов:Жизнь. Судьба. Учение" (Сімферополь, 1996). Книга зорієнтована на широке коло читачів.

З філософією тісно пов'язана психологія. Література з цієї теми також наповнює інформаційний ресурс відділу.

Світова психологічна думка представлена монографіями таких видатних вчених, як Фрейд, Алдер, Юнг, Фромм, Хорні, Айзенк, Маслоу, Роджерс. Більшість цих книг та багато інших вийшли в світ російською мовою в серії "Мастера психологии": Ізард Е. "Психология эмоций" (С.Пб., 2000), Грінберг Дж. "Управление стрессом" (С.Пб., 2002), Квін В. "Прикладная психология" (С.Пб., 2000), Мілгран С. "Эксперимент в социальной психологии" (С.Пб., 2000), Х'єлл Л. "Теории личности" (С.Пб., 2000). Книги легко читаються, не перевантажені термінами.

Радянська психологічна наука відображена у фонді важливими монографічними дослідженнями Б.Ананьєва, А.Петровського, М.Ярошевського та інших вчених.

Безперечними є здобутки і вітчизняної психології. Саме в Україні працювали славнозвісні вчені: Л.Виготський, Г.Костюк, О.Леонтьєв, Л.Божович, П.Гальперін, О.Запорожець, О.Лурія, С.Рубінштейн і їх наукова спадщина збережена у фонді для сучасників і майбутніх поколінь.

До фонду почала надходити література з фундаментальної, експери-ментальної і прикладної психології. Одному з напрямків практичної

психології – нейро-лінгвістичному програмуванню (НЛП) – присвячена книга американських вчених-психологів Л.Деркса і Я.Холландера "Сущность НЛП. Ключи к личностному развитию" (М., 2000), навчально-методичний посібник С.Ковальова "Введение в современное НЛП" (М., 2002).

За останні роки з'явилась велика кількість підручників, навчальних посібників, словників, які деякою мірою компенсують брак навчальної літератури з психології в Україні.

У 1997 році побачила світ фундаментальна праця, рекомендована як підручник вищої школи: "Основи психології" за редакцією академіків О.Киричука та В.Роменця. Узагальнюючи історичний рух світової психологічної думки, автори вдало поєднують філософсько-психоло -гічний та культурологічний підходи до наукового пояснення сутності психологічних проблем людського життя.

В серії "Учебник нового века" вийшли в світ підручники, розраховані на викладачів та студентів непсихологічних спеціальностей: "Психоло -гия: Учебник для технических вузов" (С.Пб., 2000), "Психология: Учебник для гуманитарных вузов" (С.Пб., 2000), "Психология: Учебник для экономических вузов" (С.Пб.,2001).

У фонді є сучасні підручники з різних галузей психологічної науки: Бедь В. "Юридична психологія" (Л.,2000), Берн Ш. "Гендерная психология" (М., 2002), "Основи практичної психології" (К.,1999), Петровський А. "Теоретическая психология" (М., 2001).

Серед науково-популярних видань психологічної тематики переважає література з психотерапевтичної і психоаналітичної проблематики, публікації, присвячені питанням психології освіти і "психології для всіх".

Різноманітна тематика книг серії "Сам себе психолог" – уроки психологічного захисту, практика вирішення конфліктів, психологія добробуту, техніка розвитку інтелекту і т. д.

В книгах серії "Библиотека занимательной психологии" – "В лаби-ринтах психологии личности" (Х., 1997), "Друзья и враги человека: зоопсихология" (Х., 1999), "Похитители разума" (Х., 1998), "По обе стороны закона. Криминальная психология" (Х., 1999) – використані численні дослідження юристів, психіатрів, психологів, соціологів.

Багата фактографічна інформація з різних галузей психології зосе-реджена в "Большом толковом психологическом словаре" (М., 2000) в 2-х томах відомого американського психолога А.Ребера. Останні відкриття у психоаналізі, психофізіології, психотерапії подає науковий "Психологический словарь" (Ростов-н/Д., 2003).

Мовознавча наука представлена у фонді багатотомними роботами І.Білодіда, Л.Булаховського, монографіями О.Білецького, М.Жовтобрюха, О.Потебні, В.Виноградова, О.Реформатського.

Книга Ю.Левицького "Мови світу" (Л., 1998) стала помітним науковим доробком, який вперше подає мовну картину світу в усій її різноманітності і духовному багатстві. Новий оригінальний погляд на витоки і нерозгадані таємниці історії слов'янської писемності пропонує В.Чудінов у книзі "Загадки славянской письменности" (М., 2002). Свою концепцію вітчизняної історії першого тисячоліття н.е. викладає М.Брайчевський в книзі "Походження слов'янської писемності" (К., 2002).

Засвоєнню мовознавчих дисциплін сприяють матеріали різних підручників: Кочерган М. "Загальне мовознавство" (К., 1999), Карпенко Ю. "Вступ до мовознавства" (К., 1991). Значне місце в них посідає розділ про методи дослідження мови, який в попередніх українських посібниках був відсутній.

Цікаво викладено основне коло проблем загального мовознавства в навчальному посібнику О.Білецького "Про мову і мовознавство" (К., 1996).

У добу творення незалежної України питання культури мови набуло особливої ваги. Одна з перших розвідок в лінгвокультурології – книга Р.Кіся "Мова, думка і культурна реальність: від О.Потебні до гіпотези мовного релятивізму" (Л., 2002). Автор подає унікальні матеріали про зв'язок мови і ментальності, мови і культури народу.

Книга С.Богдан "Мовний етикет українців: традиції і сучасність" (К., 1998) – це запрошення до царини мовного етикету, цілющого і благодатного джерела.

Фонд відділу поповнився новими розвідками в галузі української ділової мови. "Українська ділова мова: практичний посібник на щодень" (Х., 2003), С.Глущик "Сучасні ділові папери" (К., 2002), С.Шевчук "Українське ділове мовлення" (К., 2000), С.Тугаєнко-Сєряк "Довідник службовця" (К., 2000) – всі ці книги зорієнтовані на допомогу у підготовці тексту лекцій, доповідей, виступів, написанні статей чи монографій, складанні наказу, службового листа, звіту тощо.

До послуг читачів – різноманітні лінгвістичні словники, довідники, енциклопедії: 4-томний "Словарь української мови" Б.Грінченка (К., 1996), "Словник староукраїнської мови XIV-XV ст." (К., 1997) в 2-х томах, 11-томне академічне видання "Словника української мови" (К., 1970-1980), 4 томи із семитомного "Етимологічного словника української мови" (К., 1982- ).

Продовжують ряд видання останніх років: "Словник синонімів української мови" (К., 2001) в 2-х томах, "Фразеологічний словник української мови" (К., 1993) в 2-х томах, "Словник антонімів" (К., 1999), "Орфоепічний словник української мови" (К., 2001) в 2-х томах,

Російсько-український словник наукової термінології:

· Суспільні науки (К., 1994).

· Біологія, хімія, медицина (К., 1996).

· Математика, фізика, техніка, науки про Землю та Космос (К., 1998).

У фонді зібрані напрацювання з теорії, історії фольклору, фольклорна критика.

За Мегапроектом "Пушкинская библиотека" отримано 3 томи із чотиритомника французького філософа, етнографа і соціолога, дослідника міфології і фольклору К.Леві-Строса "Мифологики" (М., 2000): т. 1. "Сырое и приготовленное" ; т. 2. "От меда к пеплу"; т. 3. "Проис-хождение застольных обычаев".

Українська фольклористика як наука існує майже два століття. За цей час українськими вченими підготовлено і видано багато наукових розвідок, досліджень. Унікальна академічна серія "Українська народна творчість" (заснов. 1961 р.) у відділі представлена виданнями: "Історичні пісні" (К., 1961), "Ігри та пісні. Весняно-літня поезія трудового року" (К., 1963 р.), "Колядки та щедрівки. Зимова обрядова поезія трудового року" (К., 1965), "Коломийки" (К., 1969).

Утвердження української фольклористики як науки можна прослідку -вати на фундаментальних фольклорних дослідженнях від О.Потебні, М.Драгоманова, І.Франка до сформованої когорти українських фолькло-ристів другої половини ХХ ст.: А.Свидницького, Г.Нудьги, М.Грицая, С.Мишанича, А.Подолинного, наукові доробки яких є в інформаційному ресурсі відділу.

Не втрачають наукової цінності праці М.Костомарова, зокрема його "Слов'янська міфологія" , перевидана в 1994 р.

Думою про красу, силу і славу української пісні можна назвати двотомну працю вченого-філолога, літературознавця, фольклориста Г.Нудьги "Українська дума і пісня в світі" (Л., 1997). Не має аналогів в сучасному українському друкуванні "Історія України в народних думах та піснях" Григор'єва-Наша (К., 1993) як за своєю побудовою, унікальним художнім оформленням, так і зібраним безцінним історичним матеріалом.

Збірка статей, розвідок, нарисів Р.Кирчіва "Із фольклорних регіонів України" (Л., 2002) торкається ще мало дослідженої проблеми фоль-клорної географії України, усної народної словесності низки етногра-фічних районів України.

Письменник, літературознавець і фольклорист М.Дмитренко – автор книг "Збирачі народних перлин" (К., 1989), "Українська фолькло-ристика: історія, теорія, практика" (К., 2001), упорядник збірників фольклору "Лицарі волі: легенди і перекази", "Українські міфи: демонологія, легенди, повір'я" (всі – 1992 р.).

В діаспорі (США) в 1985 році до 120-річчя першого видання вийшов комплект – фотонабірна збірка Матвія Номиса "Українські приказки, прислів'я і таке інше", яка належить до найвидатніших праць з українського фольклору. У роки незалежної України продовжують видаватися підручники з усної народної творчості. Один з прикладів – книга М.Лановик "Українська народна творчість" (К., 2001) з новою періодизацією фольклору та класифікацією жанрів.

Широко представлена у фонді література з міфології України та народів світу. В їх числі праця визначного вченого-фольклориста і етно-графа, літературознавця і мовознавця В.Гнатюка "Нарис української міфології" (К., 2000), енциклопедичний довідник В.Войтовича "Укра-їнська міфологія" (К., 2002).

Багато цікавих і різноманітних відомостей зібрано в унікальному двотомному виданні "Мифы народов мира" (М., 1978), "Славянской мифологии" (М., 2002), "Словнику античної міфології" (К., 1989) О.Пономаріва та ін. Енциклопедії "Мифология Британских островов" (М., 2003) і "Египетская мифология" (М., 2003) дають уявлення про міфологічний ландшафт Європи і стародавнього Єгипту.

Значний інформаційний потенціал зосереджено у розділах фонду "Філологічні науки. Художня література".

Історико-теоретичний курс світової літератури гідно представлений працями провідних літературознавців: М.Гаспаров "Об античной поэзии: Поэты. Поэтика. Риторика" (С.Пб., 2000), М.Бахтін "Эпос и роман" (М., 2000), М.Храпченко "Познание литературы и искусства" (М., 1987), Н.Жоріс "Європа метафізики і картоплі" (К., 2002).

Підручники для студентів університетів та вищих навчальних закладів гуманітарного профілю подають конкретно-історичний аналіз розвитку літератури, детально висвітлюють творчість найвидатніших письмен-ників: Б.Тураєв "Египетская литература" (С.Пб., 2000), Г.Підлісна "Антична література" (К., 1992), Г.Денісова "Історія американської літератури ХХ ст." (К., 2002), Д.Наливайко "Зарубіжна література ХІХ ст. Доба романтизму" (К., 1997). Методичні посібники для викладачів пропонує книжкова серія "Скарбниця словесника": Ю.Султанов "У світі античної літератури" (Х., 2002), О.Ніколенко "Бароко. Класицизм. Просвітництво" (Х., 2003), З.Кирилюк "Література Середньовіччя" (Х., 2003).

Допоможуть зрозуміти багатовіковий історико-літературний процес нариси про життя і творчість письменників: К.Давід "Франц Кафка" (Х., 1998), Р.Мартон "Эрих Мария Ремарк: Береги себя, мой ангел" (М., 2001), Р.Грибанов "Эрнест Хемингуэй" (Ростов н/Д., 1998). Століття Російського Ренесансу – у тритомнику І.Гаріна "Серебряный век" (М., 1999) з описом життя, психологічними портретами, аналізом творчої спадщини видатних його представників.

Системний, комплексний, текстологічний підхід відрізняють літера-турознавчі видання Мегапроекту "Пушкинская библиотека": Ю.Тинянов "Литературная эволюция" (М., 2002), І.Еккерман "Разговоры с Гёте в последние годы его жизни" (Калінінград, 1999), Н.Шубнікова-Гусєва "Поэмы Есенина: От "Пророка" до "Черного человека": Творческая история, судьба, контекст и интерпретация" (М., 2001), І.Єрмаков "Психоанализ литературы. Пушкин. Гоголь. Достоевский" (М., 1999). Відділ отримав тексти О.Пушкіна, прокоментовані видатними пушкіністами, спогади, нариси, дослідження.

Широке наукове вивчення історії української літератури зумовило вихід капітальних праць. До фонду надійшли "Історія українського письменства" С.Єфремова (К., 1995), "Історія української літера-тури" М.Грушевського (К., 1995) в 6-ти томах, 9-ти книгах, "Українське письменство" М.Зерова (К., 2003).

Серед видань історико-літературного характеру – книги О.Мишанича "На переломі" (К.,2002), Є.Сверстюка "На святі надій" (К., 1999), О.Сліпушко "Софія Київська. Українська література середньовіччя і доба Київської Русі" (К., 2002).

Значно поповнили науковий доробок вітчизняних літературознавців праці Соломії Павличко: монографії "Дискурс модернізму в україн-ській літературі" (К., 1999), "Націоналізм. Сексуальність. Орієнта-лізм. Складний світ А.Кримського" (К., 2001), статті з теорії зарубіжної літератури, зокрема американської та англійської.

У зв'язку з переосмисленням сьогодні всієї історії художньої словес-ності, фонд поповнився сучасними дослідженнями, які висвітлюють несподівані аспекти життя та творчості багатьох письменників. Літературний проект "Текст + контекст" пропонує читачам цікаві книги з використанням досі майже невідомих фактів: "Три долі: М.Вовчок в українській, російській та французській літературі" (К., 2002), "Жінка як текст: Емма Андієвська, Соломія Павличко, Оксана Забужко. Фрагменти творчості і контексти" (К., 2002), "Здолавши півшляху життя земного. "Божественна Комедія" Данте та її українське відлуння" (К., 2001).

Допоможуть по-новому прочитати і зрозуміти історію національного красного письменства книги Т.Гундерової "Femina Melancholica. Стать і культура в гендерній утопії О.Кобилянської" (К., 2002), В.Неборака

"Перечитана "Енеїда" (Л., 2001), В.Шевчука "Personae verbum" (Слово іпостасне) (К., 2001), Л.Ушкалов "Українське барокове мислення. Сім етюдів про Г.Сковороду" (К., 2001).

За останнє десятиліття фонди поповнились і літературознавчими розвідками вчених української діаспори: Г.Грабович "Шевченко, якого не знаємо" (К., 2000), Л.Луців "Іван Франко – борець за національну і соціяльну справедливість" (Нью-Йорк, 1967), О.Теліга "Збірник" (Детройт-Нью -Йорк-Париж, 1977), Б.Стебельський "Ідеї і творчість" (Торонто, 1991).

Крім вищезгаданих праць, фонд відділу містить багато навчальної та методичної літератури.

До підручників ХХІ ст. належать книги серій "Альма матер", "Трансфор -мація гуманітарної освіти в Україні". Навчальний посібник "Біблія і українська література" (К., 1998) – перше фундаментальне дослід-ження впливу Біблії на українську літературу.

Користуються популярністю серед учнівської молоді книги, складені за новою, ефективною навчальною технологією, побудованою на принципі "паралельного навчання", які вміщують біографію письменника з його вибраними творами, а потім інтерпретації. Це книги серії "Літера-турна крамниця": В.Стус "Поезія" (Х., 2000), М.Куліш "Мина Мазайло" (Х., 2001), В.Барка "Жовтий князь" (Х., 1999); серії "Усе для школи": "Ліна Костенко" (К., 2001), "Іван Багряний" (К., 2001) та ін.

Значну частину фонду складають видання світової та вітчизняної художньої літератури. У фонді достатньо широко представлені поетичні та прозові антології, тематичні збірки, зібрання творів і окремі видання різних авторів українською та російською мовами.

Літературу Стародавнього Сходу представляють академічні видання з науковим коментарем, гарним художнім оформленням. Збірка "На ріках Вавілонських. З найдавнішої літератури Шумеру, Вавілону, Палестини" (К., 1991) включає поетичні та прозові твори в перекладах класиків української літератури І.Франка, П.Куліша, І.Нечуя-Левицького, Лесі Українки.

У розділі античної літератури є видання Овідія, Софокла, Евріпіда, Лукіана, Езопа, Апулея, Таціта та ін.

Окрасою інформаційного ресурсу відділу є видання серій "Литератур -ные памятники", "Библиотека мировой литературы", "Библиотека драма-турга", які охоплюють всі історичні періоди, літературні напрямки, течії, жанри. Серед творів і авторів – "Песнь о Нибелунгах", "Песнь о Роланде" , поетичні і прозові доробки Ш.Бодлера, А.Рембо, М.Метерлінка, К.Гамсуна, Г.Ібсена, Е.Йонеску.

Широким колом авторів різних літературних напрямків представлена у фонді художня література ХХ ст.: А.Кобо і А.Рюнеске, Ф.Кафка і П.Сартр, С.Фіцджеральд, М.Пруст і Дж.Джойс, К.Ліспектор і Х.Муракамі.

Нова серія видань "Библиотека журнала "Иностранная литература" дає уявлення про літературу кінця ХХ ст.

Зростає кількість видань світової літератури в перекладі українською мовою. Протягом останніх років започатковані нові серії видань "Бібліотека світової літератури", "Зарубіжна класика", "Зарубіжна проза ХХ ст.". В цих серіях вже вийшли з друку і надійшли у фонд твори А.Гофмана, А.Стендаля, Ш.Бронте, С.Моема, М.Фріша.

У фонді є видання, які представляють популярні жанри наукової фантастики, фентезі, детектив, психологічний трилер.

Розділ російської художньої літератури знайомить з її розвитком протягом багатьох століть. Давньоруська література представлена у фонді фундаментальним 15-томним виданням "Памятники литера-туры Древней Руси ХІ-XVIIвв.". XVIII-XIX ст. відображено відомими і маловідомими широкому загалу авторами: О.Пушкін і Л.Толстой, Д.Давидов і М.Гейнце, Ф.Достоєвський і О.Гончаров, Я.Полонський і С.Надсон, Ертель і Теффі.

Історична епоха ХХ ст. знайшла своє відображення у літературі, яка в достатньому обсязі є у фонді відділу. Це зібрання творів В.Маяковського, С.Єсеніна, М.Мережковського, З.Гіппіус, збірки поезій М.Цвєтаєвої, А.Ахматової, О.Мандельштама, І.Ходасевича.

Широкому загалу читачів повернені імена і твори А.Платонова, О.Солженіцина, В.Аксьонова, В.Набокова, Д.Хармса, М.Булгакова, Б.Пастернака, С.Довлатова, Й.Бродського.

Розділ української класичної літератури містить художні, публіцистичні твори, статті, щоденники, листи.

Славетні сторінки історії України відображені у фонді прадавніми літературними пам'ятками: "Велесова книга" (К., 2001), "Повість минулих літ" (К., 1990), "Слово о полку Ігоревім" (К., 1989).

Серед серійних видань минулих літ, які не втратили свого значення і виходять до сьогодні – багатотомна "Бібліотека української літератури", яка представляє твори української класичної прози, поезію відомих майстрів слова, творчу спадщину митців драматургії: І.Котляревського, М.Коцюбинського, П.Куліша, Л.Українки, М.Кропивницького, Г.Квітки-Основ'яненка, І.Карпенка-Карого, М.Старицького, М.Стельмаха, О.Довженка, О.Гончара. Останні видання серії – недруковані досі твори Б.Антоненка-Давидовича, Л.Старицької-Черняхівської, О.Кониського.

Історичну тематику продовжує бібліотечна серія "Україна духовна", в межах якої видається різногалузева література. Книги серії "Україн-

ський історичний роман" ввійшли до цієї бібліотечки і є безцінним джерелом пізнання історії нашої держави. Серед них – Р.Іванченко "Зрада, або Як стати володарем" (К., 1996), В.Кулаковський "Максим Кривоніс. Северин Наливайко" (К., 1998), М.Лазорський "Гетьман Кирило Розумовський" (К., 1996).

Останнім часом у відділ надходить художня література за Національ -ною програмою випуску соціально значущих видань. Привертають увагу роман Ю.Хорунжого "Вірую" (К., 2002), головний герой якого – історик і державний діяч М.Грушевський, двотомник "Листок з вирію" (К., 2001) – поезія української діаспори – виданий до 10-ї річниці незалежності України, публіцистичні есе Я.Гояна "Присвята" (К., 2001), вірші, май-стерні поетичні переклади М.Вороного "У сяйві мрій" (К.,2002), перше видання творів М.Славінського "Заховаю в серці Україну" (К., 2002) та ін.

Фонд української художньої літератури за останні роки зазнав значних змін. Повернуто із спецфондів на полиці десятки книг письменників та майстрів перекладацької справи. Серед них – О.Олесь, О.Ольжич, Б.Лепкий, Б.-І.Антонич, І.Багряний, Т.Осьмачка, Є.Маланюк.

Отримано цілу низку книжок українських поетів, репресованих тоталітарним режимом: О.Бердника, І.Світличного, В.Стуса та ін.

Твори українських письменників, що живуть поза межами України, повертаються до читачів у серії "Нашого цвіту – по всьому світу".

Художні видання, які відтворюють сучасний літературний процес, представлені у фонді романами П.Загребельного "Роксолана" (Х., 2001), "Первоміст" (Х., 2002), "Брухт" (Х., 2002), віршами і поемами Б.Олійника "Стою на землі" (К., 2003), творчою спадщиною Л.Костенко, вибраними творами В.Крищенка та ін.

Неперевершені враження справляють тематичні збірники "Україно, нене моя. Сповідь: поезія, писанки" (К., 1993), "Найдорожчий скарб" (К., 1990) – із класичної і сучасної поезії, присвяченої українській мові.

Активно видаються в сучасних умовах антології, хрестоматії, які включають кращі літературно-художні тексти навчального характеру.

"Приватна колекція" (К., 2002) – авторська антологія вибраної прози та есеїстики українських літераторів 80-90 рр. ХХ ст. Це своєрідна картина естетичних та філософських пошуків сучасного покоління прозаїків.

Різновидом хрестоматій є видання серії "Шкільна бібліотека", яка містить маловідомі, призабуті, а для багатьох невідомі твори українських письменників: "Шляхи сповідань. Українська література кінця ХVІІІ – початку ХХ ст." (К., 2003), "Чудові пересмішники. Сатиричні твори класиків української літератури" (К., 2002), "Великий Каменяр. Проза та драматургія І.Франка " (К., 2003).