Вінницька ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва :: Наші видання

Інформаційний ресурс Бібліотеки. Інновації. Суспільство

ВІДДІЛ ЛІТЕРАТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЇ

З ПИТАНЬ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

В.Я.Середюк, зав. відділом

тел.: (0432) 32-08-55

На сучасному етапі аграрних пе-ретворень в Україні великої акту-альності набуває створення інфор-маційного середовища, сприятли-вого для ефективної діяльності виробників сільськогос-подарської продукції. Бібліотекам, поряд з інформаційно-консультаційною службою (ІКВС) сільського госпо-дарства, належить вирішальна роль у забезпеченні усіх ланок АПК ін-формацією, яка допоможе їм в оволодінні механізмом ринкових відносин, ознайомленні з передо-вими вітчизняними та зарубіжними технологіями.

35 років у Вінницькій обласній універсальній науковій бібліотеці ім. К.А.Тімірязєва функціонує відділ літератури та інформації з питань сільського господарства. Весь цей період відділ працює над створенням і удосконаленням системи довідково-бібліографічного та інформаційного обслуговування наукових працівників, організаторів, спеціалістів сіль-ського господарства області, студентів, власників присадибних господарств.

У книжковому фонді відділу зосереджено понад 40 тисяч видань – це твори класиків сільськогосподарської науки, праці провідних вчених, в тому числі наших земляків, збірники наукових праць сільськогос -подарських науково-дослідних станцій, інститутів, література виробничого характеру, навчальні посібники, довідкова література, науково-популярні видання. У відділ щорічно надходить понад 100 назв наукових, науково-виробничих, популярних журналів з усіх галузей сільського господарства, що виходять на території України та Росії.

Книжковий фонд відділу містить також колекцію книг з автографами. Тут є видання відомого вченого, академіка Анатолія Олександровича Бабича, ім'я і наукові праці якого добре відомі в Україні та далеко за її межами. Наш видатний земляк двічі визнавався Людиною року в США (1992, 1998). Академік А.Бабич є автором понад 860 наукових праць, у тому числі монографій "Світові земельні, продовольчі і кормові ресурси" (К., 1996), "Кормові і білкові ресурси світу" (К., 1995), "Сучасне виробництво і використання сої" (К., 1993), "Проблема білка і вирощування зернобобових" (К., 1993), "Соя для здоров'я і життя на планеті Земля" (К., 1998), "Кормові і лікарські рослини у ХХ-ХХІ століттях" (К., 1996), "Народонаселення і продовольство на рубежі другого і третього тисячоліть" (К., 2000). Книги мають енциклопедичний характер. Вони подають систематизовані відомості про земельні, продовольчі і кормові ресурси Землі наприкінці ХХ століття, проблеми росту народонаселення, забезпечення людства продовольчими ресурсами. Характеризуються сучасні системи земле-робства, показано шляхи збереження ґрунтів для майбутніх поколінь. Наведені дані світового ринку продовольчих і кормових ресурсів.

З ім'ям А.Бабича пов'язане становлення Інституту кормів УААН, розвиток нових ключових напрямків аграрної науки, створення наукової школи, у складі якої понад 50 докторів і кандидатів наук, аспірантів і докторантів, книги та наукові статті яких також користуються великою популярністю у читачів. Наприклад, такі наукові видання: "Основи тех-нологій виробництва продукції тваринництва" за редакцією М.Кулика, Т.Засухи (К., 1996), "Мінеральне живлення тварин" за редакцією Г.Кліценка та ін. (К., 2001), "Сучасні та перспективні технології зберігання і використання вологого зернофуражу" за редакцією М.Кулика та ін. (Вінниця, 1996), монографії А.Побережної "Світові білково-олійні ресурси і торгівля ними" (К., 2001), Т.Засухи "Нові дисперсні мінерали у тваринництві" (Вінниця, 1997), Л.Подобєда "Основы эффективного кормления дойных коров" (О., 2000).

У фонді відділу широко представлені книги з питань аграрної рефор-ми. Великою популярністю у читачів користуються п'ять випусків інфор-маційно-аналітичного збірника "Агропромисловий комплекс України: стан, тенденції та перспективи розвитку" за редакцією П.Саблука (К., 2000, 2002 та ін.). Видання спрямовані на посилення інформаційної підтримки діяльності органів державного та господарського управління.

Актуальним є видання "Організаційно-економічні проблеми роз-витку АПК" в 4-х книгах (К., 2001), зокрема: "Соціально-економічні проблеми села", "Організація виробництва та земельні відносини", "Фінанси і фінансова інфраструктура АПК", "Ціноутворення, інфраструктура аграрного ринку та виробничий потенціал в АПК".

На особливу увагу заслуговують збірники наукових праць "Інформа -ційні ресурси та їх використання в агропромисловому виробниц-тві" у трьох випусках (К., 1999, 2000). Зокрема, у третьому збірнику представлені матеріали Міжнародної наукової конференції "Особливості функціонування систем сільськогосподарського дорадництва у світі та досвід їх впровадження в країнах з перехідною економікою", яка відбулася за участю Вінницького державного аграрного університету.

Великий інтерес представляє колективна монографія "Ринкова трансформація економіки АПК" в 2-х книгах за редакцією П.Саблука, В.Амбросова (К., 2002). В першій книзі "Соціально-економічні пробле-ми розвитку села" висвітлені питання аграрної політики, менеджменту, земельно-майнових відносин, розвитку підприємництва на селі, підго-товки кадрів, поліпшення демографічної ситуації і науково-консульта -ційного та інформаційного забезпечення агропромислового вироб-ництва. Друга книга "Підвищення ефективності сільськогосподар -ського виробництва" охоплює проблеми організації виробництва в реформованих підприємствах АПК, в ній розкриваються також перспек-тивні форми господарювання, запропоновані шляхи підвищення ефек-тивності використання виробничого потенціалу.

Постійно запитуються користувачами книги серії "Бібліотека фермера": "Господарі землі" П.Сміта і П.Томсона (Лондон, 1994) – посібник для тих, кого цікавлять нові ідеї у сільському господарстві, "Настільна книга сільського господаря (фермера)" за редакцією М.Молоцького, О.Денисика (К., 1995); "Кооперативи: принципи і практика" професора універси-тету штату Вісконсис США А.Марвіна Шаарса в перекладі з англійської (К., 1994), книга рекомендацій американської Корпорації сприяння фер-мерському рухові "Як підготувати успішний бізнес-план" (К., 1994); "Бухгалтерія у фермерському господарстві" М.Дем'яненка (К., 1997); "Золотая книга фермера" С.Хворостухіна (М., 2002).

Фонд відділу містить великий масив довідкової літератури, яка слу-жить для швидкого одержання відомостей наукового, виробничого та пізнавального характеру. Уся довідкова література розподіляється на три групи: енциклопедії, виробничі довідники та словники.

Прикладом загальних енциклопедій є "Українська сільськогос -подарська енциклопедія" в 3-х томах за редакцією В.Пересипкіна та ін. (К.,1970-1972), "Сельскохозяйственная энциклопедия" в 6-ти томах (М.,1969-1975); галузевих: "Ветеринарная энциклопедия" в 6-ти томах (М., 1968-1976), "Лесная энциклопедия" в 2-х томах (М., 1985-1986), "Современная энциклопедия животновода" В.Булгакова (Донецьк, 2001), "Энциклопедия огородника" С.Тимофєєва (М., 1999), "Энциклопедия садовода" Т.Міганова ( М., 1999).

Виробничі довідники складають найпоширенішу за кількістю групу довідкової літератури. Вони є різними за змістом: довідники-супутники, тематичні, нормативні, рецептурні. Наприклад:

· довідники-супутники: "Довідник зооінженера" за редакцією М.Машкіна

(К., 1989), "Справочник агронома по метеорологии" Н.Цупенка (К., 1990), "Довідник сільського інженера" за редакцією В.Гречкосія (К.,1988);

· тематичні: "Довідник по землеробству" Л.Фоменка (Л., 1987), "Довідник з експлуатації машинно-тракторного парку" В.Ільченка та ін. (К.,1987), "Довідник з технології та менеджменту в тварин-ництві" за редакцією Ю.Рубана (Х., 2002);

· нормативні: "Типові норми виробітку і витрачання палива на механізовані польові роботи" за редакцією В.Гревцова та ін. ( К., 1991), "Справочник по определению норм удобрений под планируемый урожай" Ф.Мосіюка та ін. (К., 1989);

· рецептурні: "Ветеринарная рецептура с основами терапии и профилактики" за редакцією І.Мозкова (М., 1988) та ін.

Важливою частиною довідкової літератури є словники, які розподіля -ються на тлумачні (термінологічні), мовні та біографічні. Зокрема:

· тлумачні словники: "Сельскохозяйственный энциклопедический словарь" за редакцією Н.Голишина та ін. (М.,1989), "Словник-довідник фінансиста АПК" за редакцією П.Саблука, М.Дем'яненка (К.,1997), "Ветеринарный энциклопедический словарь" (М.,1981);

· мовні: "Російсько-український сільськогосподарський словник" за редакцією М.Бойко та ін. (К., 1963), "Англо-русский сельскохозяй -ственный словарь" за редакцією В.Козловського, Н.Ракипова (М.,1983), "Русско-англо-немецко-французский фитопатологический словарь-справочник" Г.Дьякова (М., 1969).

Прикладом біобібліографічних словників є видання "Вчені селекціо-нери у тваринництві" в 2-х книгах (К.,1997, 1999) з серії "Українські вчені-аграрії ХХ століття" , що вміщують стислі відомості про вчених України, які успішно працювали або працюють у галузі тваринництва.

У книжковому фонді відділу зосереджено багато навчальних посіб-ників, зокрема, таких серій: "Бібліотека аграрних наук", "Учебники и учебные пособия для высших сельскохозяйственных учебных заведе-ний", "Экономическое образование", "Высшее образование", "Вища освіта ХХІ століття". Найбільшою популярністю у студентів користуються такі підручники: "Землеробство" за редакцією М.Кравченка (К., 2002), "Охорона ґрунтів" О.Шикули та ін. (К., 2001), "Сільськогосподарські машини: теоретичні основи, конструкція, проектування" П.Сисоліна та ін. (К., 2001), "Правова основа та практичне насін-ництво" О.Царенка та ін. (Суми, 2001), "Овочівництво і плодівництво" О.Барабаша та ін. (К., 2000), "Скотарство і технологія виробництва молока та яловичини" Ю.Рубана (Х., 2002), "Використання коней в умовах реформованого сільськогосподарського підприємства" В.Судай (Вінниця, 2001), "Організація виробництва і аграрного бізнесу в сільськогосподарських підприємствах" за редакцією С.Азізова (К., 2001), "Економіка аграрних підприємств" В.Андрійчука (К., 2002), "Предпринимательство в АПК" за редакцією С.Грядова (М., 1997), "Агромаркетинг и консалтинг" за редакцією Ю.Ципкіна (М., 2000), "Анализ хозяйственной деятельности предприятий АПК" Г.Савицької (Мн., 2002), "Комп'ютерні методи в сільському господарстві та біології" О.Царенка та ін. (Суми, 2000), "Менеджмент в АПК" за редакцією Ю.Корольова (М., 2000), "Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах" за редакцією М.Огійчука (К., 2003), "Практика антикризисного управления предприятиями АПК" І.Гуськова, В.Давидова (М., 1999), "Організація біржової діяль-ності в агропромисловому комплексі" Б.Дмитрука (К., 2001).

Нещодавно фонд відділу поповнився такими популярними книгами, як "Большая книга садовода и огородника" за редакцією О.Ганічкіної (М., 2001), "Каталог сортів картоплі та пошкодження бульб" О.Рахманова (К., 2002), "Приусадебное хозяйство" А.Осадчого (Донецьк, 1998), "Організація пасіки" Г.Приймака (К., 2000). Книги в перекладі з англійської: "Все об овощах" (М., 2001), "Все о декоратив -ных деревьях и кустарниках" (М., 2001), "Все о цветах в вашем саду" (М., 1995), "Все о розах" (М., 2002), "Все о комнатных растениях" Д.Хессайона (М., 2002), "Здоровые овощи" Д.Міттлайдера (Заокськ, 1993), "Ландшафтные работы" у перекладі з англійської У.Сапциної (М., 2001).

Є у відділі цікаві видання з любительського садівництва, городниц-тва, квітництва, лікарських рослин, фітодизайну, присадибного тварин-ництва, бджільництва, птахівництва, хутрового звірівництва тощо.

З метою популяризації цієї літератури на базі відділу створено клуб "Садівник". Впродовж десяти років, коли закінчуються осінні роботи, двічі на місяць приходять на засідання клубу усі ті, хто пристрасно любить свої садово-городні ділянки й творить на них чудеса. Члени клубу діляться досвідом, черпають новинки з книг, журналів, газет.

У фонді відділу знайдуть для себе унікальні періодичні видання наукові працівники, організатори та спеціалісти сільськогосподарського виробництва, викладачі, студенти, фермери, власники присадибних господарств.

Орієнтиром у морі наукової та науково-виробничої аграрної інформа-ції є такі періодичні видання:

· українські універсальні сільськогосподарські журнали: "Вісник аграрної науки", "Пропозиція", Агросвіт", "Агро Перспектива" , науково-інформаційний бюлетень завершених наукових розробок "Аграрна наука – виробництву" та ін.;

· російські журнали: "Доклады Российской академии сельскохозяйственных наук", "Известия Тимирязевской сельскохозяй -ственной академии", "Аграрная наука", "Достижения науки и техники АПК", "Вестник Российской академии сельскохозяй -ственных наук", "Международный сельскохозяйственный журнал", "Новое сельское хозяйство", "Азбука агробизнеса", "Аграрный журнал", "Агро ХХІ".

Суттєвий інтерес становлять галузеві журнали:

· українські: "Економіка АПК", "Бухгалтерія в сільському госпо-дарстві", "Землевпорядний вісник", "Землевпорядкування", "Физиоло-гия и биохимия культурных растений", "Цитология и генетика", "Цукрові буряки", "Тваринництво України", "Техніка АПК", "Обладнан -ня та техніка для села: ринок, пропозиція, практика використання" ;

· російські: "Вестник Московского университета" серії: "Почвове -дение", "Земледелие", "Вестник семеноводства в СНГ", "Селекция и семеноводство", "Зерновое хозяйство", "Картофель и овощи", "Защита и карантин растений", "Зоотехния", "Наше племенное дело", "Молочное и мясное скотоводство", "Коневодство и конный спорт", "Овцы, козы, шерстяное дело", "Свиноводство", "Птице-водство", "Ветеринария", "Техника и оборудование для села" .

Редакції цих видань вбачають своє завдання у широкому об'ємному показі результатів дослідницької діяльності наукових установ, у сприянні розвитку їх відносин з виробничниками за сучасних економічних і соціальних умов.

На сторінках популярних журналів висвітлюються актуальні питання з присадибного господарства, подається інформація про кімнатні тварини, рослини тощо. Великою популярністю у читачів користуються такі журнали: "Дім, сад, город", "Приусадебное хозяйство", "Мой прекрасный сад", "Огородник", "Флора", "Цветоводство", "Квіти України", "Кролиководство и звероводство", "Пчеловодство", "Україн-ський пасічник", "Пасіка", "Аквариум", "Кот и пес", "Друг". Користу-вачі відділу постійно читають газети: "Зелений календар", "Ваши 6 соток", "Фазенда", "Дачники: ваш дом, сад и огород", "Пасека России", "Земля-кормилица", "Академия садовода", "Сільський час" та ін.

Розкриття фонду відділу забезпечує довідково-бібліографічний апарат: частини загального систематичного каталогу Бібліотеки та систематичної картотеки статей (СКС) "Сільське і лісове господарство. Сільськогосподарські і лісогосподарські науки", де виділено рубрики актуальної тематики, наприклад:

· Ринок АПК;

· Маркетинг у сільському господарстві;

· Менеджмент у сільському господарстві;

· Агробізнес;

· Біржі. Біржова діяльність;

· Підприємницька діяльність;

· Приватизація у сільському господарстві;

· Податкова політика;

· Зовнішньоекономічні зв'язки АПК;

· Лізинг;

· Інвестиції в АПК та ін.

З 2000 року публікації з журналів, збірників сільськогосподарської тематики представлені в електронній базі даних (ЕБД) "Аналітика" . Книги цієї тематики відображені в ЕБД "Книга".

З 2003 року почали отримувати систематичний покажчик іноземної літератури "Сельское хозяйство" , який є органом поточної бібліо-графічної інформації про зарубіжну літературу з питань сільського господарства.

Працівники відділу щоквартально готують поточні бібліографічні списки "Нові надходження літератури з питань економіки, технології виробництва і переробки сільськогосподарської продукції" , які надсилаються в центральні районні бібліотеки для інформування спеціалістів сільського господарства регіонів області. Останнім часом був виданий бібліографічний покажчик "Аграрна реформа в Україні: пошуки, здобутки, проблеми" . Мета даного видання – надати інформацію працівникам обласного та районних сільгоспуправлінь, керівникам, спеціалістам агропромислового комплексу, сільськогосподарським товаровиробникам, усім, кого цікав-лять питання реформування АПК. У 2001 році до 65-річчя з дня народ-ження академіка А.Бабича видали буклет "Велет науки" із серії "Наші видатні земляки"

Багаторічні творчі зв'язки підтримують працівники відділу з аграр-ними науковими установами області, сільськогосподарськими органі-заціями, спільно з якими проводять презентації наукових видань, Дні інформації, Дні спеціаліста.

З метою удосконалення системи бібліотечно-інформаційного обслуговування державних службовців АПК та безпосереднього наближення інформаційного ресурсу відділу, у 2003 році в приміщенні Головного управління сільського господарства і продовольства обл-держадміністрації створено кабінет аграрної інформації. Тут зосе-реджено понад 1500 прим. книг та журналів актуальної тематики з різних галузей сільського господарства. Працівники постійно працюють над поповненням, удосконаленням та розширенням інформаційного потенціалу відділу, якнайповнішого донесення його до користувачів.