Вінницька ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва :: Наші видання

Інформаційний ресурс Бібліотеки. Інновації. Суспільство

ІНФОРМАЦІЙНИЙ РЕСУРС БІБЛІОТЕКИ

НА ДОПОМОГУ ОРГАНАМ МІСЦЕВОЇ ВЛАДИ

О.І.Кізян, головний бібліограф

тел.: (0432) 35-11-04

Задоволення інформаційних потреб органів місцевого самовряду -вання та місцевої виконавчої влади є пріоритетним напрямом діяльності ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва.

Маючи потужний універсальний інформаційний ресурс, Бібліотека виконує найрізноманітніші запити працівників місцевої влади.

До їх послуг законодавчі матеріали Верховної Ради України, укази Президента, постанови та розпоряд-ження Кабінету Міністрів, нормативні акти міністерств та відомств як на традиційних носіях, так і в електрон-ному вигляді, що зосереджені у відділах літератури та інформації з питань економіки і права, довідково-біблі -ографічного та інформаційного обслуговування.

Широкий спектр книг та періодичних видань, в яких висвітлюються злободенні питання розбудови Української держави, реформування політичної системи та становлення нових демократичних інститутів публічної влади, формування громадянського суспільства, утвердження нових принципів економічної системи, що базується на ринкових відно-синах та розвитку підприємництва, соціального захисту, діяльності полі-тичних партій, громадських організацій, релігійної ситуації в Україні, охорони здоров'я, розвитку культури, мистецтва представлений у відділах літератури та інформації з питань економіки і права, гуманітарних наук, мистецтв.

Актуальні матеріали з проблем реформування агропромислового комплексу, земельних відносин знаходяться у відділі літератури та інформації з питань сільського господарства.

Унікальна інформація з історії Вінниччини, розвитку науки, культури, мови, літератури, народної творчості та мистецтва нашого краю зберіга-ється у відділі літератури та інформації з питань краєзнавства.

Однак, в інформаційному ресурсі Бібліотеки виокремлюються доку-менти (книги, періодичні видання, електронні БД), які безпосередньо стосуються організації роботи органів місцевої влади і висвітлюють різні аспекти їх багатогранної діяльності. Зокрема:

· законодавчого забезпечення діяльності місцевого самоврядування в Україні;

· становлення і розвитку відкритості місцевої влади;

· співвідношення та взаємодії між органами державної влади та місцевого самоврядування;

· підтримки місцевого самоврядування з боку державної влади;

· розподілу функцій і повноважень між органами різних рівнів вико-навчої влади і місцевого самоврядування;

· забезпечення організаційно-правової, матеріальної та фінансово -економічної самостійності місцевого самоврядування;

· ролі і місця територіальної громади як первинного суб'єкта місце-вого самоврядування;

· включення жителів-членів територіальних громад у процес прий-няття громадсько значущих рішень, тощо.

Починаючи з ухвалення в 1996 році Конституції України, Законів "Про місцеве самоврядування в Україні" (1997 р.), "Про ратифікацію Європейської хартії місцевого самоврядування" (1997 р.), "Про місцеві державні адміністрації" (1999 р.), почався бурхливий процес його законодавчого оформлення як самостійного інституту публічної влади, однієї із засад конституційного ладу нашої держави. Наслідком цієї нормотворчої діяльності стала поява нової галузі – Муніципальне право.

Книги "Муніципальне право України" за редакцією В.Погорілка (К., 2001) та В.Кравченка "Муніципальне право України" (К., 2003), що вийшла у світ за підтримки Міжнародного фонду "Відродження", дають тлумачення основних термінів і понять муніципального права з урахуванням новітніх досягнень юридичної науки та практики місцевого самоврядування, визначають систему норм, якою регулюються суспільні відносини з питань функціонування місцевого самоврядування.

Чинні законодавчі та нормативні акти, що регулюють діяльність органів місцевої влади в Україні, зібрані в окремих випусках загальнодер -жавного періодичного видання "Бюлетень законодавства і юридич-ної практики України" (виходить 12 разів на місяць, заснований в 1992 році). Це збірники: "Місцеве самоврядування в Україні" (2002, № 10), "Державна та комунальна власність в Україні" (2002, № 5), "Державна служба в Україні" (2002, № 1), інших документах, які широко представлені в інформаційному ресурсі відділів літератури та інформації з питань економіки і права, довідково-бібліографічного та інформацій -ного обслуговування Бібліотеки. Діючі законодавчі акти, що регламен-тують роботу органів місцевої влади, відображені і в електронній БД "Ліга: Закон".

В Бібліотеці зібрано цілий ряд нових видань, де йдеться про розвиток системи місцевого самоврядування в Україні в рамках адміністративної реформи, що триває в нашій державі, і є одним з найважливіших напрямів державної політики сьогодні.

Зокрема, це книги: Біленчук П. "Місцеве самоврядування в Україні" (К., 2000), Григор'єв В. "Местное самоуправление" (О., 2001), "Деякі порівняльні аспекти становлення місцевого самоврядування" (К., 2003), Кампо В. "Місцеве самоврядування в Україні" (К., 2000), Копань О. "Правові проблеми організації самоврядування в Україні" (К., 2001), Куйбіда В. "Конституційно-правові проблеми міського самоврядування в Україні" (Л., 2001), Панейко Ю. "Теоретичні основи самоврядування" (Л., 2002), "Питання відкритості влади" (К.,1998), Пухтинський М. "Розвиток місцевого самоврядування в Україні: стан, проблеми, перспективи" (К.,2002), "Розвиток місцевого самоврядування в Україні" (К., 2003), Шара Л. "Кращий досвід громадських слухань в Україні" (К., 2002) та ін.

Навчальні посібники Колодія А., Олійника А. "Державне будівництво і місцеве самоврядування" (К., 2000) та Ярмиша О. "Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні" (Х., 2002) значну увагу приділяють загальнотеоретичним і практичним аспектам органі-зації місцевого самоврядування в Україні, а також діяльності посадових осіб, зокрема голів сільських, селищних, міських, районних, обласних рад, та формам і методам їх роботи. Тут зосереджені також матеріали про діяльність органів самоорганізації населення.

В монографії "Органи державної влади України" за редакцією В.Погорілка (К., 2002), навчальних посібниках "Державне управління" (К., 2003), Малиновського В. "Державне управління" (К., 2003) поряд з дослідженням проблем загальної теорії та історії державного управління, суттєве місце відводиться висвітленню правового статусу, компетенцій, повноважень місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування.

Цікава і корисна інформація для працівників місцевої виконавчої влади вміщена в книзі "Виконавча влада і адміністративне право" (К., 2002), яка є черговою публікацією в серії наукових видань "Адміністративно-правова реформа в Україні". В ній висвітлюються науково-теоре -тичні засади і актуальні проблеми функціонування виконавчої влади, її правове регулювання в Україні в цілому, а також питання діяльності місцевої влади в контексті децентралізації державної влади.

У розділі цієї книги "Людина і виконавча влада: становлення нового типу взаємовідносин" йдеться про запровадження в Україні такого правового режиму взаємостосунків між органами держави і громадя-нами, за якими кожній людині було б гарантовано як реальне додер-жання належних їй прав і свобод, так і надійний правовий захист у разі їх порушення.

Серед періодичних видань, в яких досить змістовно і вичерпно висвітлюється вищезазначена проблематика, слід назвати часописи: "Збірник наукових праць Української Академії державного управ-ління (УАДУ) при Президентові України" та "Вісник Української Академії державного управління (УАДУ) при Президентові України" , в яких представлені результати наукових досліджень, науково-практичні погляди, підсумки науково-практичних конференцій у сфері державної регіональної політики, місцевого самоврядування, державного управ-ління, державної служби.

Провідне місце в публікаціях цих періодичних видань належить висвітленню кадрових питань органів місцевої влади. Так, окремий розділ "Збірника наукових праць Української Академії державного управління при Президентові України" (2000, вип. 2, ч. 3) включає публікації: Амосов О. "Концептуальні положення щодо філософії реформи підготовки сучасного управлінця" (с. 3-8), Василевська Т. "Довіра населення до влади: етичний вимір" (с.18-22); Дубенко С. "Ефективна кадрова політика – ключове завдання посилення дієздатності держави" (с. 50-54), Олуйко В. "Успіх реформ вирішують кадри" (с. 87-91), Плотницька І. "Проблеми мовленнєвого етикету в державній службі" (с. 104-108), Уткін Є. "У пошуках ефективних підходів оновлення управлінської еліти" (с. 139-145) та ін.

В постійній рубриці науково-практичного журналу "Управління сучас-ним містом" – "Підготовка і підвищення кваліфікації кадрів" також подаються статті про кадрове забезпечення органів місцевої влади, підвищення їх кваліфікації, морально-етичні аспекти діяльності місцевих службовців і політиків.

Разом з тим, цей журнал, заснований у 2001 році Українською Академією державного управління при Президентові України, вміщує багато іншої актуальної інформації для працівників органів місцевої влади, яка зосереджується в тематичних розділах "Регіональне і галузе-ве управління", "Місцеве самоврядування", "Муніципальний менеджмент".

Майже кожний номер теоретичного і громадсько-політичного журна-лу "Віче", засновником якого є Верховна Рада України, подає публікації з актуальних питань становлення та розвитку місцевого самовряду -вання. Наприклад, лише у 2003 році були надруковані такі проблемні матеріали:

Барик Р. Сільський голова – усьому голова // Віче. – 2003. – № 9. – C. 18-20.

Брус В. Через відродження міст і сіл – до відродження держави // Віче. – 2003. – № 9. – C. 15-18.

Гавриш С. Потрібно законодавчо закріпити виборність усіх інститутів влади, пов'язаних з життям територіальних громад // Віче. – 2003. – № 9. – C. 9-10.

Граб В. Конституційна реформа: проблеми правових засад місцевого самоврядування // Віче. – 2003. – № 6. – C. 11-19.

Гусак В. Коли громада не осторонь // Віче. – 2003. – № 9. – C. 20-22.

Жукінський А. Місцевий бюджет: уроки відповідальності // Віче. –2003. – № 6. – C. 42-45.

Жукінський А. Немає самостійності без фінансової незалежності // Віче. – 2003. – № 3. – C. 60-62.

Задорожний О. На жаль, загальної думки і позиції щодо самовряду -вання у Верховній Раді немає // Віче. – 2003. – № 9. – C. 10-11.

Ключковський Ю. Діяти в межах повноважень // Віче. – 2003. – № 5. – C. 24.

Круць М. Як визначити межі інтересів // Віче. – 2003. – № 5. – C. 25-26.

Курас І. П'ять моментів істини // Віче. – 2003. – № 5. – C. 1.

Литвин В. Місцеве самоврядування має стати органічною і невід'єм-ною складовою державної регіональної політики // Віче. – 2003. – № 5. – C. 3-4.

Матвієнко А. Об'єднання територіальних громад сьогодні стає мож-ливим // Віче. – 2003. – № 5. – C. 7-9.

Мацелюх Р. Інструмент співпраці – Асоціація сільських та селищних рад / Розмову із головою Асоціації, Великобірківським селищним головою Тернопільського району вела Н.Музика // Віче. – 2003. – № 6. – C. 53-54.

Окіпний Б. Соціальна інфраструктура на селі – наш пріоритет // Віче. – 2003. – № 6. – C. 55-57.

Омельченко О. Ми не виконуємо власних законів стосовно місцевого самоврядування // Віче. – 2003. – № 5. – C. 10-11.

Онищук А. Конфліктні ситуації у форматі "центр – регіони" // Віче. – 2003. – № 3. – C. 51-53.

Плютинський В. Не треба плакатись, що немає грошей, треба їх шукати // Віче. – 2003. – № 9. – C. 11-12.

Прогнімак О. Асоціації, інші добровільні об'єднання – опора тери-торіальних громад // Віче. – 2003. – № 9. – C. 43-45.

Раханський А. Самостійно формувати місцеві бюджети // Віче. – 2003. – № 5. – C. 25.

Санченко А. Партнерство – запорука сталого розвитку територіальних громад // Віче. – 2003. – № 6. – C. 65-66.

Семенюк В. Самоврядування нині нагадує автомобіль без двигуна і бензобаку // Віче. – 2003. – № 5. – C. 22-23.

Семенюк В. Щоб успішно будувати тоталітарну державу, досить територіальні громади позбавити коштів // Віче. – 2003. – № 9. – C. 12-13.

Сірецький В. Місцеве самоврядування прямує до фінансової незалежності // Віче. – 2003. – № 9. – C. 33-36.

Слиш В. Треба прийняти два закони – про місцеве самоврядування і про державні адміністрації // Віче. – 2003. – № 5. – C. 1-3.

Сташевський С. Працювати повинні не вертикалі, а органи само-врядування всіх рівнів // Віче. – 2003. – № 9. – C. 14.

Тихонов В. Прагнемо до конструктивної роботи з усіма органами державної влади // Віче. – 2003. – № 5. – C. 15-16.

Тихонов В. Час символів і символ часу // Віче. – 2003. – № 8. – C. 46-51.

Шкутяк З. Івано-Франківськ: що дає діалог між владою і громадою // Віче. – 2003. – № 9. – C. 37-42.

Первинним суб'єктом місцевого самоврядування, основним носієм його функцій і повноважень, як зазначається в Законі "Про місцеве самоврядування в Україні", є територіальна громада села, селища, міста. Тому, майже в кожній книзі з питань місцевого самоврядування є розділ, присвячений організації територіальних громад в Україні, бага-то статей щодо подальшого їх розвитку вміщують періодичні видання:

Бабаєв В. Формування територіальної громади в місті: організаційні та правові аспекти // Управління сучасним містом. – 2003. – № 46. – С. 85-89.

Батанов О. Конституційно-правовий статус територіальної громади: Монографія.–К.: ІнЮре, 2003.–512 с.

Батанов О. Місцевий уповноважений з прав територіальної громади в механізмі захисту прав людини: (проблеми теорії та практики) // Право України. – 2001. – № 2. – C. 43-46.

Гавриш С. Потрібно законодавчо закріпити виборність усіх інститутів влади, пов'язаних з життям територіальних громад // Віче. – 2003. – № 9. – C. 9-10.

Голікова Т. Інституціоналізація української територіальної громади як носія корпоративних інтересів // Економіка України. – 2002. – № 12. – C. 43-50.

Данількевич М. Статут територіальної громади міста – нове явище у праві України // Право України. – 2002. – № 4. – С.27-29.

Козачук М. Правові аспекти статуту територіальних громад // Вісн. Української Академії державного управління при Президентові Укра-їни. – 2001. – № 2, ч. 2. – C. 13-15.

Некряч А. Статут територіальної громади – правовий простір розши-рення демократії на місцевому рівні // Трибуна. – 2002. – № 56. – C. 34-35.

Орлатий М.К. Статут сільської територіальної громади як основа са-моврядування // Економіка АПК. – 2001. – № 7. – С. 109-113.

Первомайський О. Питання участі у відносинах комунальної влас-ності територіальних громад районів у містах // Економіка. Фінанси. Право. – 2001. – № 6. – С. 18-21.

Прогнімак О. Асоціації, інші добровільні об'єднання – опора терито-ріальних громад // Віче. – 2003. – № 9. – C. 43-45.

Санченко А. Партнерство – запорука сталого розвитку територіальних громад // Віче. – 2003. – № 6. – C. 65-66.

Саханенко С. Міська територіальна громада: проблеми дефініції // Вісн. Української Академії державного управління при Президентові України. – 2000. – № 2. – С. 365-373.

Хоменець Р. Історико-правові аспекти господарської діяльності тери-торіальної громади // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – № 1. – С.20-24.

Документи з історії та розвитку органів місцевої влади на Вінниччині, про діяльність обласної, районних, сільських, селищних, міських голів представлені у відділі літератури та інформації з питань краєзнавства. Це книги, що вийшли за останні роки у вінницьких видавництвах, та публікації в періодичних виданнях. Представляємо деякі з них:

Мельничук О.Ф. Адміністративний апарат та органи місцевого самоврядування на Поділлі у другій половині ХІХ століття: Монографія. – Вінниця: ВЕЛЕС, 2001. – 192 с.

Місцеве самоврядування Вінниччини в розвитку демократичного суспільства. – Вінниця: Логос, 2003. – 148 с.

Місцеве самоврядування: Становлення, розвиток, проблеми / Він-ниц. облрада, Вінниц. облдержадм. – Вінниця: Логос, 2001. – 272 с.

* * *

Будуємо Вінницький дім разом: Влада-люди: [В містах і селах Він-ниччини продовжуються зустрічі керівництва обл. з жителями терит. громад з пробл. соц.-екон. розв.] // Сіл. вісті Вінниччини.–2003. – 22 берез.

Влада прийшла до людей: [Про зустрічі керівників обл. з громадянами міст і сіл Вінниччини] // Подолія. –2003. –25 берез.

Гриньов О. Люди, свідомі свого призначення: [Пробл. сьогодення села] // Віче. – 2003. – № 3. – C. 42-43.

Дончик Т. Партнери: [Про Обухів. сіл. голову В.А.Францішко і роботу сільради] // Віче. – 2003. – № 3. – С.48-50.

Дончик Т. У всіх на виду: Із спіл. засід. президії облради та координац. ради // Вінниччина. – 2003. – 25 лип.

Зінько Ю. Адміністративний апарат та органи місцевого само-врядування на Поділлі в другій половині ХІХ століття // Вінницький дер-жавний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. Наук. зап. – Вінниця, 2002. – Вип. 4. – С. 267-268. – (Сер. Історія).

Зінько Ю. Роль з'їздів рад у системі місцевих органів влади на Поділлі на початку 20-х рр. ХХ ст. / Ю.А.Зінько, Н.П.Кузьмінець // Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського: Наук. зап. – Вінниця, 2003. – Вип. 5. – С.73-76. – (Сер. Історія).

Іванов Ю. Місцева влада у пошуках власних шляхів: [Про міжнар. наук.-практ конф. "Шляхи посилення дієздатності місцевого самовря-дування в Україні у контексті політичної реформи з урахуванням європей-ського та світового досвіду", яка проводилась у Вінниці, розповідає голова облради] / Зап. О.Коваленко // Вінниц. газ. –2003. – 15 трав.

Іванов Ю. Самодостатність – головна підвалина демократії: Бесіда з головою Вінниц. облради / Зап. П.Гордійчук // Подолія. – 2003. – 28 трав.

Іванов Ю. У свідки кличмо совість // Віче. – 2003. – № 3. – С. 38-42.

Іванов Ю. "Щоб жити в кращому селі, селищі, місті, не обов'язково переїжджати...": [У Стрижавці Вінниц. р-ну відбулося виїзне спіл. засід. координац. ради з питань місцев. самоврядування при голові облради та колегії при голові облдержадм.] // Вінниччина. – 2003. – 30 трав.

Кириленко Г. Без фундаменту дах не перебудуєш: [Голова Оратів. район. ради про хід бюджет. реформи] // Віче. – 2003. – № 5. – С. 12.

Кириленко Г. Усе починається з міжбюджетних відносин: [Роздуми голови Оратів. райради] // Віче. – 2003. – № 3. – С. 44-45.

Коцемир В. Професійно-кваліфікаційна характеристика, посадова інструкція як основа роботи з державними службовцями // Вісн. Україн-ської Академії державного управління при Президентові України. – 2001. – № 2, ч. 1. – C. 376-383.

Литвинов В. Сьогодні і завтра Стрижавки: [Про прогр. розв. терит. громади смт Стрижавки Вінниц. р-ну] // Подолія. – 2003. – 29 лип.

Мельничук І. Фонди Державного архіву Вінницької області про діяль-ність органів місцевого самоврядування на Поділлі у ХІХ ст. // Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. Наук. зап. – Вінниця, 2003. – Вип. 5. – С. 36-39. – (Сер. Історія).

Мрачковська О. Жінка з характером: [Про сіл. голову М.Захарук с.Черепашинці Калинів. р-ну і роботу сільради] // Віче. – 2003. – № 3. – С. 50-51.

Онищук А. Конфліктні ситуації у форматі "центр-регіони": [Роздуми голови Могилів-Поділ. райради] // Віче. – 2003. – № 3. – С. 51-52.

Сокур В. Територіальні громади є. А їх юридичний статус?: [Ст. голови Ленін. райради Вінниц. обл.] // Вінниччина. – 2003. – 10 черв.

Татусяк С. Співробітництво на основі розподілу повноважень: Кон-цепція реформування місцев. самоврядування в контексті конституц. реформи // Подолія. – 2003. – 14 трав.

Татусяк С. Удосконалення діяльності органів місцевої влади з питань інформування населення // Бібліотека в інформаційному суспільстві: пошуки гармонії, шляхи трансформації. Тези регіон. наук.-практ. конф. (21-22 листоп. 2002 р.). – Вінниця, 2002. – С. 12-14.

Усатюк В. Теоретично – кінь, а практично – не везе...: Що гальмує розв. терит. громад // Подолія. – 2003. – 9 квіт.

У ресурсі Бібліотеки зібрана багата інформація про досвід організації місцевого самоврядування в зарубіжних країнах. Цій тематиці присвячені книги: "Децентрализация: эксперименты и реформы. Т.1. Органы местного самоуправления в Центральной и Восточной Европе" (Будапешт, 2003), "Разработка новых правил в старых условиях. Т.3. Органы местного самоуправления в Восточной Европе, на Кавказе и в Средней Азии" (Будапешт, 2001), "Узагальнення поль-ського досвіду місцевого самоврядування в Україні" (К., 2001). Дане питання систематично висвітлюється і на сторінках багатьох періодичних видань. Пропонуємо останні найбільш важливі публікації:

Еремин В.В. Мексиканский опыт муниципализма // Латин. Америка. – 2000. – № 3. – С. 76-87.

Європейська Хартія місцевого самоврядування // Віче. – 2000. – № 3. – С. 43-50.

Калашніков В. Походження місцевого самоврядування в Сполучених Штатах Америки // Юрид. вестн. – 2002. – № 2. – C. 107-112.

Козюра І. Формування регіональних самоврядних структур Централ-ьної Канади // Вісн. Української Академії державного управління при Президентові України. – 2001. – № 2, ч. 2. – C. 193-198.

Мішина Н. Організаційна форма місцевого самоврядування "рада – голова" в Україні та в США // Юрид. вестн. – 2001. – № 1. – С. 124-127.

Недашківський С. Система місцевого самоврядування: з досвіду Західної Європи // Збірник наукових праць Української Академії держав-ного управління при Президентові України. – 2002. – № 1. – С. 246-256.

Ткач Д. Місцеві органи самоврядування в Угорській Республіці: вибори, функціонування, фінансування (досвід посттоталітарної доби) // Людина і політика. – 2003. – № 2. – C. 135-144.

Ткач Д. Політико-правові аспекти місцевого самоврядування в Угор-ській Республіці // Людина і політика. – 2002. – № 6. – C. 133-146.

Фліс Т. Регіональне самоврядування в Польщі // Вісн. Української Академії державного управління при Президентові України. – 2001. – № 2, ч. 1. – C. 57-62.

Фрицький Ю. Повернення гміни: Польська реформа самовряду -вання і громадські організації // Віче. – 2002. – № 6. – C. 34-39.

Проблеми регіональної політики, економічного розвитку регіонів, питання регіональної політики в контексті адміністративної реформи набули сьогодні в Україні особливого значення. У фондах Бібліотеки належним чином зібрані документи з цієї теми. Це, зокрема, книги: Блейклі Е. "Планування місцевого економічного розвитку: Теорія і практика" (Л., 2002), "Державне регулювання економіки" (К., 2000), Єпіфанов А. "Регіональна економіка" (К., 1999), Симоненко В. "Регионы Украины: проблемы развития" (К., 1998), Сухорівський Б. "Регіональна стратегія економічного розвитку України" (К., 2000), Чернюк Л. "Економіка регіонів (областей) України" (К., 2002), "Управління регіональним розвитком" (К., 2000).

За сприяння Національного фонду підтримки демократії, в 2003 р. вийшла книга "Регіональний портрет України" , в якій подано зведений аналіз досліджень, проведених у 24 областях України ( в тому числі Вінницькій області), м.Києві та Автономній Республіці Крим за такими галузями: динаміка розвитку політичних партій та їхня участь у формуванні місцевих і регіональних органів влади; специфіка виборчих процесів регіону; наявність регіональних лідерів та їх роль у розвитку регіону; стан економічного розвитку регіону; забезпеченість населення соціальними послугами; рівень і динаміка безробіття; наявність та ефективність соціальних програм; діяльність ЗМІ регіону; розвиток третього сектора та становлення принципів громадянського суспільства в регіоні; стан забезпечення прав національних меншин і народів. В кінці подаються загальні висновки і перспективи розвитку регіону. Укладачі видання – експерти, науковці, які проживають у різних облас-тях держави. В книзі використані офіційні матеріали, розміщені на сайтах обласних державних адміністрацій та Центральної виборчої комісії.

Багато цінної статистичної інформації для державних службовців різних рівнів зібрано і у нещодавно виданому "Економічному довіднику державного службовця" (К., 2003), за сприяння голови Вінницької обласної державної адміністрації В.Ф.Коцемира. Це науково-аналітична розробка, підготовлена науковцями Української Академії державного управління при Президентові України, на основі офіційних матеріалів Державного комітету статистики України, Міністерства праці та соціальної політики України, Державного центру зайнятості, Міністерства аграрної політики України та інших відомств. Кожний розділ довідника містить статистичну інформацію про склад працівників державної служби та посадових осіб місцевого самоврядування, ринкову трансформацію економіки України, стан, динаміку, темпи та загальні тенденції розвитку трудового потенціалу, добробуту населення та соціальної інфраструк -тури населених пунктів. Показники наводяться, в основному, за 1990-2001 роки, в тому числі і по регіонах.

Значним доповненням до цих видань є електронна база даних "Інформаційний портрет регіону" (ІПР), що створена у 2000 році завдяки виграному Бібліотекою проекту „Вінниччина: інформаційний портрет регіону "ВІННІПР 2000", при підтримці Міжнародного фонду "Відродження". Нині ця база даних ввійшла складовою частиною у "Вінницький регіональний портал", в якому інформація подається як загальна, так і по 27 районах області. Відомості про регіон, його культуру і мистецтво різнобічно представлені також на сайті Вінницької ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва.

Першим комплексним дослідженням проблем функціонування місцевих бюджетів в незалежній Україні є монографія О.Кирилюка "Місцеві бюджети України" (К., 2000). В книзі розглядається еволюція місцевих бюджетів у контексті становлення інституту місцевого самовря-дування, їх місце у бюджетній системі України та значення у соціально-економічному житті суспільства. Узагальнена також практика форму-вання дохідної частини місцевих бюджетів, використання бюджетних коштів, справляння місцевих податків та зборів, організації міжбюд-жетних відносин. Обгрунтована і низка пропозицій, спрямованих на піднесення ролі місцевих бюджетів як фінансової основи діяльності органів місцевого самоврядування.

Унікальний за своїм змістом збірник "Місцеві податки і непо-даткові платежі" у 2-х ч. (К., 2000) містить документи, що регла-ментують сплату місцевих податків, зборів, неподаткових платежів, а також умови та порядок одержання спеціальних дозволів на здійснення окремих видів підприємницької діяльності. Мета видання – комплексно висвітлити всі місцеві податки, податкові і неподаткові платежі та збори, які встановлені чинним законодавством України та іншими норма-тивними документами. Видання буде корисним також і для працівників органів місцевої влади.

Виважена інноваційно-інвестиційна політика регіонального роз-витку сьогодні є однією з найважливіших передумов забезпечення економічної безпеки України. В книзі Стеченка В. "Інноваційні форми регіонального розвитку" (К., 2002) висвітлюється сутність, науково-методичні засади створення та організаційно-економічний механізм управління функціонуванням інноваційних форм регіонального розвитку: спеціальні (вільні) економічні зони, спільні підприємства, фінансово -промислові групи.

Починаючи з 1996 року, Бібліотекою передплачується і активно використовується щоквартальний науково-практичний журнал "Регі-ональна економіка" , в якому висвітлюються теоретичні та прикладні питання, пов'язані з формуванням та реалізацією державної регі-ональної політики в Україні, проблеми соціально-економічного життя регіонів. Часопис включає відповідні офіційні матеріали, ділову інфор-мацію, рецензії. Матеріал розміщений за розділами: "Реформування економіки: регіональні аспекти", "Проблеми територіального розвитку", "Фінанси і банківська справа", "Регіональні проблеми природоко -ристування", "Зарубіжний досвід", "Наукові повідомлення". Цінним є те, що в кінці кожного номера подається перелік публікацій з короткими, але змістовними анотаціями як українською, так і англійською мовами.

Інформаційний ресурс Бібліотеки, це не щось стале і незмінне, він постійно поповнюється, змінюється, удосконалюється. Лише постійні користувачі в змозі прослідкувати за новим документним потоком до ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва