ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїІнформаційний ресурс Бібліотеки. Інновації. Суспільство

Версія для друку

СЕКТОР ЖУРНАЛЬНОЇ ПЕРІОДИКИ

при відділі літератури та інформації з гуманітарних наук

Бойко Л.А., бібліотекар першої категорії

тел.: (0432) 32-05-78

Органічно доповнюють інформацій -ний ресурс відділу часописи гуманітар -ної та природничої тематики, що зосе-реджені в секторі журнальної періодики, який є структурним підрозділом відділу літератури та інформації з гуманітарних наук.

Фундаментальну основу інформа-ційного потенціалу сектору журнальної періодики складають часописи з гумані-тарних та природничих наук, кількість яких досягає 50 тис. примірників.

Тут є загальнонаукові, галузеві та науково-популярні журнали – теоре-тичні, практичні, публіцистичні, методичні та ін. Наукову цінність мають

видання, засновані на початку минулого століття та започатковані нашими сучасниками.

Загальнонаукові журнали "Вісник Національної Академії наук України" (засн. 1928 р.), "Вестник РАН" (засн. 1931 р.) висвітлюють головні питання наукового життя в Україні та за рубежем, наукові погляди на історичні події, відкриття, проблеми суспільства. Новий резонанс у науковому світі дали часописи "Наука та наукознавство" (засн. в Україні 1993 р.) та "Науковедение" (засн. в Росії 1999 р.). Вони досліджують історію науки, політику суспільства в галузі науки, логіку та методологію, інші загальнонаукові питання. В 1997 році вперше вийшов у світ "Бюлетень ВАК України" . У секторі зібрані всі його випуски за ці роки разом з додатком-журналом "Науковий світ". Тільки із цих видань читач може одержати докладну й достовірну інформацію про атестацію наукових кадрів вищої кваліфікації (захист дисертацій наукового ступеня).

Окремий інформаційний блок становлять галузеві наукові журнали, в т. ч. ті, що видаються вищими навчальними закладами. У 2002 році бібліотека збагатилася виданнями Київського Національного університету імені Тараса Шевченка та Національного університету "Києво-Могилянська Академія" за різними серіями. Вдалося зберегти передплату на більшість цінних наукових видань Росії, в т. ч. Московського університету (майже за всіма серіями), а також журнал "Альма матер" Російського університету дружби народів (до 1991 р. – "Вестник высшей школы").

Серед журнальних видань найбільш об'ємний розділ суспільно -політичної тематики. Найдавніший з вітчизняних філософських жур-налів – "Філософська думка" (до 1991 р. – "Філософська і соціологіч на думка") виходить з 1927 року. Це видання було і залишається популяризатором філософської науки в Україні. Тут друкуються матеріали з історії вітчизняної та світової філософії, питання філософії як науки за аспектами політики, культури, права, освіти, історії, соціології. Не втрачають своєї престижності відомі у світі російські журнали "Вопросы философии" , "Философские науки".

В сучасних умовах постійно зростає потреба в соціально-психологічних знаннях. Вони необхідні політикам, лідерам різного рангу, кожному громадянину. На наукове дослідження цих проблем зорієнтований журнал "Соціальна психологія" , започаткований у 2003 році Українським центром політичного менеджменту спільно з Національним універси-тетом ім. М.Драгоманова. Питання психології та соціології розкривають часописи "Практична психологія та соціальна робота", "Вопросы психологии", "Психологический журнал", "Соціологія: теорія, методи, маркетинг", "Социологические исследования" та ін.

У зв'язку з кардинальними змінами, що відбулися останнім часом в суспільстві, переосмисленням історії України в контексті нової політичної ситуації підвищився інтерес читачів до історичної теми та видань, що її висвітлюють. "Український історичний журнал" досліджує маловідомі сторінки нашої історії, проблеми нового часу. Не втратив цінності і російський журнал "Вопросы истории" , де часто висвітлюється українська минувшина. Науковий історико-філологічний журнал "Київська старовина" привертає увагу не тільки оригінальним змістом, він ще має й цікаву історію свого існування. Започаткований в 1882 році як науково-популярний та літературний, журнал видавався до 1906 року під назвою "Киевская старина" . Відновлений у 1992 році, став відомий історикам, науковцям сучасними публікаціями, новими науковими розвідками. Продовжує програму названого часопису порівняно нове видання – "Пам'ять століть" (засн. 1996 р.). Цей журнал теж подає архівні матеріали, теоретичні дослідження, залучаючи наукову громадськість та зарубіжних істориків. "Пам'ять століть" рекомендо -вано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник.

Тим, хто глибоко вивчає історичну основу України, її культуру, етнографію допоможе журнал "Пам'ятки України: історія та культура" (з 1969 по 1988 рр. – "Пам'ятники України"). У 2000 р. це

видання набуло статусу наукового. Розширює кругозір на історичність України також видання "Народна творчість та етнографія" (засн. 1925 р.). Культурологічний альманах "Хроніка 2000" цікавий тим, що тут друкуються українознавчі матеріали, які важко знайти в інших джерелах: історичне бачення України в галузі культури і мистецтва, духовний світ українців, Україна між Сходом і Заходом. Тематичні випуски "Хроніки 2000" присвячуються різним країнам, окремим регіонам України, їх історичній, культурно-мистецькій спадщині.

Відповіді на сучасні політичні питання читач знайде у часописах "Політика і час", "Розбудова держави", "Людина і політика", "Визвольний шлях", "Політика і культура" та ін. Серед представників влади, політиків, громадськості авторитетним став теоретичний громадсько-політичний журнал "Віче", заснований Верховною Радою України. Він подає нагальні питання українського парламентаризму, суспільних трансформацій, місцевого самоврядування, тощо.

Український центр політичного менеджменту та Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України започаткували у 2003 році нове видання – «Політичний менеджмент» . Тут друкуються статті з питань теорії і методології політичних досліджень, державного управління і місцевого самоврядування, етнонаціональної політики, конфліктології з глибоким аналізом та прогнозуванням політичного розвитку суспільства.

На сторінках львівського журнального видання "Універсум" – критичні оцінки й судження про політику, культуру, соціологію, минуле і сучасне України.

Сьогодні недостатньо користуватись тільки вітчизняними джерелами інформації, особливо з політичних питань. Поціновуються також ті, що виходять в Росії: "Эхо планеты", "Новое время", "Огонек", "Латинская Америка", "Восток", "Азия и Африка сегодня", "Современная Европа".

В інформаційному ресурсі сектору журнальної періодики широко представлені часописи природничої тематики. Бібліотека багато років передплачує і зберігає наукові журнали з фізики, математики, хімії, біології, географії, природознавства. Науково-популярний рівень даної тематики забезпечують часописи "Наука и жизнь", "Квант", "Химия и жизнь", "Природа и человек", "Здоровье", "Будь здоров", "Будьмо здорові" .

За останні роки сектор значно поповнився виданнями з питань екології. "Бюлетень екологічного стану зони відчуження та зони безумов-ного (обов'язкового) відселення" дає відповіді на різні питання, пов'язані з чорнобильською подією: радіаційний стан, ситуація в країні по забрудненню навколишнього середовища, реабілітація Чорнобильської зони. Науково-популярний журнал Всеукраїнської екологічної ліги "Екологічний вісник" порушує питання екологічної освіти в Україні, правові і медичні аспекти екології, громадський екологічний рух .

Екологічну безпеку людини і навколишнього середовища захищають міжнародні журнали "Экос", "Экология – XXI век", "Экология и жизнь", які надходять з Росії.

Фактори ризику сьогодні зросли не тільки в екологічній, але й в інших сферах життєдіяльності людини. Важливу інформаційну функцію в питаннях безпеки життя виконують всеукраїнські часописи "Екологія довкілля та безпека життєдіяльності" , "Безпека життєдіяль -ності" та російський журнал "Основы безопасности жизни".

Видання Міністерства надзвичайних ситуацій України "Надзвичайна ситуація" інформує населення про заходи по зменшенню ризику у випадках природних катастроф, техногенних аварій, пожеж, а також про рятувальні роботи та уміння виживати в екстремальних умовах. Журнал здобув не тільки вітчизняне, але й міжнародне визнання.

Український реферативний журнал "Джерело" (Сер. "Природничі науки. Медицина") – інформаційне видання, призначене для оператив-ного відображення змісту друкованих наукових видань з природничих дисциплін. Тут реферуються монографії, збірники наукових праць, посібники для вузів, автореферати дисертацій, інші видання.

Проблеми різних аспектів національної безпеки держави вивчає часопис Українського центру економічних і політичних досліджень ім. О.Разумкова "Національна безпека і оборона" .

Зростанню спортивного престижу держави, зміцненню здоров'я спортсменів, громадян України сприяють вітчизняні та зарубіжні видан-ня "Команда", "Футбол-интер", "Боевое искусство планеты", "Физкультура и спорт" та ін.

Військово-патріотична тематика відображається на сторінках журна-лів "Військово-історичний альманах", "Военные знания", "Военно-исторический журнал". Грунтовні і глибоко наукові статті відомих і невідомих авторів створили журналу "Військо України" високий світовий імідж. Більшість його публікацій присвячено побудові українських Збройних сил. Поряд з цим висвітлюються питання миротворчості, військового співробітництва, історії нашого війська. Для сильних і мужніх, в т. ч. військовослужбовців, професіоналів спецзагонів призначено журнал "Солдат удачи".

До релігії сьогодні звертаються не тільки люди похилого віку. Релігієзнавчі знання здобувають в навчальних закладах. Допомагають у цьому журнали "Людина і світ", "Наука и религия" . Високу духовну позицію займає Всеукраїнський православний журнал для віруючих і невіруючих "Спасите наши души". Богословський науковий журнал "Альфа и омега" адресується служителям Церкви, релігієзнавцям, історикам.

Інформаційний ресурс останнім часом збагатився педагогічними

періодичними виданнями. Вчителі кожного фаху мають українські і російські видання, а історики, мовники, викладачі зарубіжної літератури – по декілька. Корисними помічниками всім педагогам є журнали "Педагогіка і психологія", "Педагогіка толерантності" . Керівникам школи адресуються часописи "Директор школи. Україна", "Директор школи, ліцею, гімназії", "Відкритий урок" (розробки, технології, досвід). Окрім широкого спектру вітчизняних часописів педагогічної тематики представлені відповідні російські видання "Завуч", "Школьные технологии", "Лицейское и гимназическое образование" .

Освітянську політику в державі розкривають часописи "Освіта і управління", "Шлях освіти", "Вища освіта в Україні", "Вища школа", а також журнал з анотованими науковими статтями мовою оригіналу "Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія" .

У фонді сектору є цінне видання – науково-публіцистичний журнал-дайджест з питань мовної політики, філологічної освіти й українознавства в контексті національної безпеки та діяльності засобів масової інфор-мації – "Урок української" .

Літературно-художні та літературознавчі часописи не втратили свого значення у формуванні літературного середовища. Розширився їх тема-тичний, жанровий діапазон. Ядро вітчизняної художньо-публіцистичної журнальної літератури в Україні складають журнали "Дніпро", "Київ", "Вітчизна", "Радуга", "Березіль", "Дзвін". Останні два трансформо -вані з колишніх журналів "Прапор" (до 1991 р.) та "Жовтень" (до 1990 р.). До сектору журнальної періодики надходять і російськомовні міжнарод-ні літературно-художні видання "Хрещатик" (засн. благодійним Фондом С.Параджанова) і "Ренессанс" (Київського молодіжного центру "Поэзия").

Сектор передплачує понад 30 назв сучасних літературно-художніх та літературознавчих українських і російських журналів, зберігає й ті, які протягом десятків років надходили раніше. Авторитетними залишаються в читацькому колі журнали "Новый мир", "Октябрь", "Нева", "Москва", "Литературная учеба", "Новое литературное обозрение" та ін.

Художні твори далекого зарубіжжя в основному представлені у журналах "Всесвіт", "Иностранная литература" . Фантастику, детективи, пригоди пропонують періодичні видання "Если", "Смена", "Чудеса и приключения" .

Допитливий читач має можливість дізнатися більш детально про репертуар щорічної передплати Бібліотекою журналів у "Зведеному каталозі періодичних видань, передплачених бібліотеками м.Вінниці на ... рік", який видається ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва понад чверть століття.Інформаційний ресурс Бібліотеки. Інновації. Суспільство

 1. Про видання
 2. "НОВА ДОБА – НОВОГО ПРАГНЕ СЛОВА..."
 3. ІНФОРМАЦІЙНИЙ РЕСУРС БІБЛІОТЕКИ – СТРАТЕГІЧНА ОСНОВА ЇЇ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
 4. СЛУЖБА ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОТЕЧНОГО СЕРВІСУ
 5. ВІДДІЛ ЗБЕРІГАННЯ ОСНОВНОГО ФОНДУ
 6. ВІДДІЛ ЗБЕРІГАННЯ ОСНОВНОГО ФОНДУ (продовження)
 7. ВІДДІЛ РІДКІСНИХ І ЦІННИХ ВИДАНЬ
 8. ВІДДІЛ ЛІТЕРАТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЇ З ПИТАНЬ КРАЄЗНАВСТВА
 9. ВІДДІЛ ЛІТЕРАТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЇ З ГУМАНІТАРНИХ НАУК
 10. СЕКТОР ЖУРНАЛЬНОЇ ПЕРІОДИКИ
 11. ВІДДІЛ ЛІТЕРАТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЇ З ГУМАНІТАРНИХ НАУК (продовження)
 12. СЕКТОР ГАЗЕТНОЇ ПЕРІОДИКИ
 13. ВІДДІЛ ЛІТЕРАТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЇ З ПИТАНЬ ЕКОНОМІКИ І ПРАВА
 14. ІНФОРМАЦІЙНИЙ РЕСУРС БІБЛІОТЕКИ НА ДОПОМОГУ ОРГАНАМ МІСЦЕВОЇ ВЛАДИ
 15. ВІДДІЛ ЛІТЕРАТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЇ ВИРОБНИЧОГО ПРОФІЛЮ
 16. ВІДДІЛ ЛІТЕРАТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЇ З ПИТАНЬ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
 17. ВІДДІЛ ЛІТЕРАТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЇ З ПИТАНЬ МИСТЕЦТВ
 18. ВІДДІЛ ЛІТЕРАТУРИ ІНОЗЕМНИМИ МОВАМИ
 19. ВІДДІЛ ДОВІДКОВО-БІБЛІОГРАФІЧНОГО ТА ІНФОРМАЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
 20. ВІДДІЛ ПОПЕРЕДНЬОГО ЗАМОВЛЕННЯ І ВИДАЧІ ЛІТЕРАТУРИ
 21. ВІДДІЛ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ ТА ІННОВАЦІЙ У БІБЛІОТЕЧНІЙ СПРАВІ
 22. СЕКТОР ОБМІННО-РЕЗЕРВНОГО ФОНДУ
 23. Програма розширення доступу та навчань в Інтернет (iatp)
 24. ЗМІСТ

Ви можете переглянути наші видання за такі роки:

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2021
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше