ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїІнформаційний ресурс Бібліотеки. Інновації. Суспільство

Версія для друку

ВІДДІЛ ЗБЕРІГАННЯ ОСНОВНОГО ФОНДУ

Т.В.Герасимова, головний бібліотекар

тел.: (0432) 35-23-82

Відділ зберігання основного фонду розпочав свою діяльність разом із заснуванням Бібліотеки у 1907 році. Основними його функціями завжди були організація і збереження єдиного фонду Бібліотеки та формування з накопичених документних ресурсів Бібліотеки мобільних підсобних фондів для галузевих відділів обслуговування читачів, яким на тимчасове користу-вання передавалася найбільш актуальна література за їх профілем.

На сьогодні з єдиного інформацій -ного ресурсу Бібліотеки, що становить близько 900 тис. примірників документів, у галузеві відділи передано біля 35 відсотків видань, півмільйонний же фонд залишається у відділі зберігання основного фонду.

В ряду інших підрозділів фондоутримувачів, цей відділ займає особливе місце не лише за обсягом інформаційного ресурсу, але й за характером джерел інформації: різних типів і видів, з усіх галузей знань, багатої мовної палітри, великої хронологічної глибини (книги – з 1941 по 2003 р., журнали – з 1902 по 2003 р.). У зв'язку зі створенням у 2000 році відділу рідкісної і цінної книги, йому були передані документи до 1941року видання.

Особливістю відділу зберігання основного фонду є й те, що накопичена в ньому інформація не користується повсякденним попитом, але при цьому не втратила своєї історичної і наукової цінності та є невичерпним джерелом для науковців, істориків, політиків, дослідників. Окрім ретрови-дань, саме в цьому відділі, зазвичай, зберігається нова література, що надходить у Бібліотеку в єдиному примірнику.

Оскільки відділ не працює безпосередньо з користувачем, будь-яке видання з його фонду користувач може отримати для опрацювання через відповідні галузеві відділи обслуговування.

Інформаційний ресурс відділу – це багатотомні академічні видання діячів вітчизняної та зарубіжної науки, культури, літератури, збірники наукових праць та досліджень, вчені записки науково-дослідних установ, серійні видання, енциклопедії, довідники з різних галузей знань, журнальна періодика.

У фонді відділу зосереджена основна частина літератури повоєнного періоду: суспільно-політичної, природничо-наукової та виробничої тематики, книги з питань історії, філософії, релігії, мовознавства, літературознавства, мистецтва, біля 45 відсотків видань художньої літератури. Вийшовши друком у 50-60-і роки ХХ століття, певна кількість видань не перевидавалась і є бібліографічною рідкістю.

Природничі науки відділу представлені літературою з математики, фізики, хімії, астрономії, геології, палеонтології, біології та зоології. Найбільш вагомою частиною природничих зібрань є фундаментальні видання класиків світової та вітчизняної науки, відкриття яких були основоположними не тільки для свого часу, але й для наступних поколінь – Декарта, Ньютона, Ампера, Фарадея, Максвелла, Лобачевського, Менделєєва. У фонді відділу зберігаються академічні видання російського вченого-енциклопедиста М.Ломоносова "Полное собрание сочинений" в 11-ти томах (М., 1950-1983), в якому зібрані його праці з фізики, хімії, астрономії, мінералогії, географії, філології; біолога І.Мечнікова "Собрание сочинений" в 16-ти томах (М., 1955-1964), натуралістів Ч.Дарвіна "Сочинения" в 9-ти томах (М., 1951-1959) з його знаменитою працею "Походження видів" та І.Мічуріна "Сочинения" в 4-х томах (М., 1948), винахідника періодичної системи елементів Д.Менделєєва "Сочинения" в 24-х томах (М., 1954), автора теорії відносності А.Ейнштейна "Собрание научных трудов" в 4-х томах (М., 1965-1967), роботи з ядерної фізики І.Курчатова "Избранные труды" в 3-х томах (М., 1982-1984), О.Ландау "Собрание трудов" в 2-х томах (М., 1969).

Видавнича серія "Класики науки", засновником якої був відомий учений академік АН СРСР С.Вавилов, знайомить з працями найбільш видатних представників природничих наук всіх часів та народів. В цій серії вийшли з друку "Всеобщая арифметика или книга об арифметических синтезе и анализе" (М., 1948) І.Ньютона, "Избранные труды" в 3-х томах (М., 1971-1974) з математики французького вченого Л.Пуанкаре, маловідомі широкому загалу природознавчі праці видатного німецького поета Й.Гете "Избранные сочинения по естествознанию. Образование и преобразование органических существ" (М., 1957), "Избранные научные труды. Строение атома и искусственное превращение элементов" (М., 1972) Е.Резерфорда, "Научные труды" в 2-х томах (М., 1971-1972) з атомної фізики італійського вченого Е.Фермі, "Экспери -ментальные исследования по электричеству" М.Фарадея (М., 1947).

У відділі зберігаються праці видатних учених ХІХ-ХХ століть К.Бера, М.Зелінського, Д.Гіббса, В.Вернадського, О.Ляпунова, О.Маркова, П.Чебишева, К.Тімірязєва. Ім'я останнього було присвоєно Гоголівській публічній бібліотеці – нині Вінницька обласна наукова бібліотека ім. К.А.Тімірязєва. "Вибрані праці" в 4-х томах цього відомого в науко-вому світі ученого-ботаніка українською та російською мовами, окремі роботи: "Життя рослин" (К., 1953), "Избранные работы по хлорофилу и усвоение света растениями" (М., 1948) займають почесне місце серед зібрань природничих наук відділу.

Науково-біографічна серія знайомить читача з життям та діяльністю класиків світової науки: математика античного світу Архімеда, астрономів Дж. Бруно, Г.Галілея, вченого-енциклопедиста М.Ломоносова, математиків ХVІІІ-ХІХ ст. Г.Монжа, Д.Бернуллі, В.Вольтерро, Х.Гольдбаха, С.Ковалевської, давньоіндійського математика, астронома Аріабхата, французького вченого, математика, фізика ХVІІІ ст. Рене Декарта, натураліста ХVІІІ ст. К.Ліннея, російського мікробіолога Н.Красильнікова.

Надзвичайно важливими є оглядові матеріали, що присвячені розвитку окремих галузей природничих наук або напрямків в історії розвитку фізики, математики, географії. Найбільш цікаві з них: "История математики с древнейших времен до начала ХІХ столетия" в 3-х томах (М., 1969-1972) та "История отечественной математики" в 4-х томах (М., 1967-1970).

Питання історії розвитку світової біологічної науки протягом 2,5 тис. років висвітлені в книгах В.Лункевича "От Гераклита до Дарвина" в 2-х томах (М., 1960) та "Истории биологии от начала ХV века до наших дней" (М., 1975). Це біологія античного світу, середніх віків, епохи Відродження, ХVІІ-ХVІІІ віків. Монографія "Жизнь животных" в 6-ти томах (М., 1968-1971) присвячена опису тваринного світу, його будови, розвитку та значення для практичної діяльності людини.

Видання АН СРСР "Основи палеонтологии" в 15-ти томах (М., 1959-1964) буде цікава для геологів та палеонтологів багатим історичним матеріалом про будову земної поверхні.

"Астрономический календарь" , що зберігається у відділі з 1944 по 1986 рік, містить статті про розвиток астрономії та астрономічних спостережень за період більше сорока років.

Ряд видань відділу висвітлюють розвиток природничих наук в Україні. Історії розвитку фізико-математичних дисциплін присвячена робота "Очерки по истории математики и физики на Украине" (К., 1978). Монографія "Развитие биологии на Украине" в 3-х томах (К., 1984-1985) – перша в історично-науковій літературі праця про основні етапи розвитку біологічних наук нашої держави, що були закладені в давні часи, періоди накопичення біологічних знань, їх диференціація за окремими дисциплінами в ХVІІІ-ХІХ ст., тенденції розвитку біології України 80-х років ХХ ст.

Багаті інформацією видання АН України "Фауна України" в 40-ка томах (К., 1956-1981) та "Флора України" в 9-ти томах.

Довідкова література відділу вміщує суттєві матеріали з усіх галузей природничих наук та практичної діяльності: "Математическая энциклопедия" в 6-ти томах (М., 1977-1984) – довідкове видання з усіх розділів математики: арифметики, алгебри, геометрії, тригонометрії. "Краткая химическая энциклопедия" в 5-ти томах (М., 1961-1967), "Физический энциклопедический словарь" (М.,1983), "Биологи -ческий энциклопедический словарь" (М., 1986), "Географічна енциклопедія України" (К., 1989-1993) в 3-х томах – видання, що користуються незмінним попитом користувачів.

Основу літератури з питань медицини та охорони здоров'я відділу складають зібрання творів відомих учених-медиків: І.Павлова, М.Пирогова, Д.Заболотного, М.Бурденка, О.Богомольця, Е.Коха, М.Семашка, С.Спасокукоцького, О.Шалімова.

Серед великої кількості цих видань привертає увагу енциклопедична праця мислителя, вченого, медика середньовіччя Абу Алі Ібн Сіна, відомого в Європі як Авіценна "Канон врачебной науки" в 5-ти томах, 6 кн. (Ташкент, 1961-1980). Написаний в 1012-1024 роках, він був джере-лом медичних знань в країнах Європи протягом шести віків, формував мислення багатьох поколінь лікарів.

Не втратили свого значення до наших часів праці класика світової медицини, видатного хірурга М.І.Пирогова. Його праці з військово-польової хірургії відомі далеко за межами країни. "Собрание сочинений" в 8-ми томах (М., 1957-1960) – це зібрання праць автора з топогра-фічної анатомії людини, схеми проведення хірургічних операцій. Останні роки життя М.Пирогов провів у садибі "Вишня", що недалеко від Вінниці, тут відкрито його меморіальний музей.

В "Избранных трудах" у 2-х томах (К., 1956-1957), засновника епідеміологічної науки в Україні Д. Заболотного, уродженця Крижопіль -ського району Вінницької області, описані результати власних досліджень смертельних на той час інфекційних хвороб холери, чуми, дифтерії.

Незмінним попитом користуються роботи фізіолога І.Павлова "Избранные труды" (М., 1951) про діяльність вищої нервової системи, "Атлас анатомии человека" в 3-х томах (М., 1963) Р.Синельникова, "Энциклопедический словарь медицинских терминов" в 3-х томах (М., 1982-1984).

Тематика суспільно-політичної літератури відділу різноманітна, але її основу складають книги з питань історії політичних партій та партійного будівництва, міжнародних рухів, національно-визвольної боротьби народів світу, військово-патріотична та мемуарна література, книги з всесвітньої та вітчизняної історії, філософії, релігії.

Серед них – твори засновників теорії марксизму-ленінізму, документи партійних з'їздів, пленумів, конференцій повоєнних років, праці діячів КПРС, КП України та компартій колишніх союзних республік і країн зарубіжжя.

Зміни в політичному та економічному житті країни обумовили зниження попиту на окрему літературу даної тематики, але вона не втратила своєї значущості для дослідників історії нашої держави.

З цієї точки зору інтерес представляють твори К.Маркса, Ф.Енгельса, В.Леніна. Відділ зберігає 2-е видання творів К.Маркса та Ф.Енгельса в 50-ти томах, 4-е видання творів В.Леніна в 45-ти томах та 5-е видання "Повне зібрання творів В.Леніна" в 55-ти томах українською та росій-ською мовами.

Праця К.Маркса – "Капитал", робота Ф.Енгельса "Походження сім'ї, приватної власності та держави" не втрачають свого значення для розуміння закономірностей світового розвитку суспільства.

Окреме місце у фонді суспільно-політичної тематики займають праці керівників радянської держави періоду 1917-1990 років: Й.Сталіна, М.Хрущова, Л.Брежнєва, М.Горбачова. З їх іменами пов'язана ціла епоха в житті нашої держави та багатьох країн світу. Твори Й.Сталіна представ-лені виданням його доповідей, промов та виступів на партійних з'їздах, конференціях, пленумах, зборах колективів – "Сочинения" в 16-ти томах (М., 1954-1955). У відділі зберігаються перші 13 томів. Крім цього, є окремі збірники його виступів з питань партійного, господарського та військового будівництва в СРСР, такі як "Экономические проблемы социализма в СССР" (М., 1950), "Национальный вопрос и ленинизм" (М., 1950), "Политический отчет ЦК КП ХVІІ съезду ВКП(б)" (М., 1950), "Питання ленінізму" (К., 1953).

Продовжує перелік зібрань творів політичних діячів епохи соціалізму п'ятитомне (М., 1962-1964) та семитомне (М., 1963-1964) зібрання промов і документів М.Хрущова, присвячених проблемам розвитку народного господарства, сільськогосподарського виробництва та ідеї побудови комунізму в СРСР.

Дослідники епохи застою мають можливість звернутися до праць Л.Брежнєва, О.Косигіна, Д.Устинова, К.Черненка, М.Суслова, В.Щербицького та ін.

Внутрішнє та міжнародне життя колишнього Союзу в часи перебу-дови відображено в промовах його керівника М.Горбачова. У відділі є його "Избранные речи и статьи" в 7-ми томах (М., 1987-1990) та "Вибрані промови і статті" в 2-х томах (К., 1987-1988).

Багатими носіями інформації є державні та партійні документи: конституції СРСР та Української РСР, програми та статути КПРС і союзних республік, матеріали партійних з'їздів, конференцій, пленумів з 1946 по 1986 роки.

Період партійного будівництва висвітлюється у виданні "КПРС в резолюціях та рішеннях з'їздів, конференцій, пленумів" в 13-ти томах (К., 1970-1984), "Справочнике партийного работника" в 25-ти випусках (М., 1959-1985).

Історія партійного будівництва змістовно відображена у фундамен-тальних виданнях "ВКП(б) в резолюціях та рішеннях з'їздів та конференцій" в 2-х частинах (К., 1949-1950), "КПРС в резолюціях та рішеннях з'їздів, конференцій та пленумів ЦК" в 14-ти томах (К., 1983-1987). В першому виданні матеріали охоплюють період з 1898 по 1939 роки, у другому – з 1898 по 1987 роки.

Глибокою деталізацією викладення ходу проведення партійних пленумів, виступів їх учасників відзначаються численні "Стенографічні звіти…".

Основні етапи історичного розвитку КП України та її обласних органі-зацій, в т.ч. Вінницької, відображені у "Нарисах історії Комуністичної партії України" (К., 1971).

Оглянути історичний шлях ВЛКСМ та ЛКСМ України допоможуть збірники "Документи ЦК ВЛКСМ" (М., 1968-1981) та "ЛКСМ України в рішеннях з'їздів та конференцій" (К., 1966), що охоплює період з 1919 по 1966 р., та "Історія ЛКСМ України" (К., 1968), піонерський рух висвіт-лений в книзі "Піонерія України" (К., 1979).

Чимало різного роду видань розкривають діяльність профспілок в епоху соціалізму.

Всі ці видання є багатим дослідницьким матеріалом для вивчення історії розвитку суспільства.

Розділ економічних наук у відділі представлений літературою про історію виникнення і розвиток світової економічної думки, економічні закони розвитку суспільства, працями видатних економістів – представ-ників різних шкіл, напрямів та течій: "История экономической мысли" в 3-х томах (М., 1961-1970), Каратаєв Н., Степанов І. "История эконо-мических учений Западной Европы и России" (М., 1959), "История русской экономической мысли" в 4-х томах (М., 1961-1970),

Мендельсон Л. "Теория и история экономических кризисов и циклов" в 4-х томах (М., 1956-1964), Т. Кампанелла "Город солнца" (М., 1947), Т.Мор "Утопия" (М., 1978), К.Сен-Сімон "Изложения учения" (М., 1997), Ш.Фур'є "Избранные сочинения" в 4-х томах (М., 1951-1954), Д.Рікардо "Сочинения" в 4-х томах (М., 1955-1958), Ф.Кєне "Избранные экономические произведения" (М., 1960).

Різноманітна інформація про економічні перетворення, що відбувалися в народному господарстві Радянського Союзу та окремих його республік періоду побудови економічної бази соціалізму та комунізму, вміщена в ряді видань відділу: "История социалистической экономики СССР" в 7-ми томах (М., 1976-1980), "Экономическая энциклопедия. Политическая экономия" в 4-х томах (М., 1972-1980). Щорічники "Народное хозяйство СССР" (М., 1979-1984) подають основні показники економічного та соціального розвитку країни за період з 1948 по 1983 роки.

Дослідники соціально-економічного та культурного розвитку України знайдуть вичерпну інформацію про розвиток її народного господарства в цілому та окремих галузей промисловості, сільськогосподарського виробництва, транспорту і зв'язку, освіти і культури за 1922-1985 роки на сторінках видань: "Народне господарство РСР. Енциклопедія" в 4-х томах (К., 1969-1972), в статистичних щорічниках "Народне господар-ство України" (К., 1958-1985), статистичних довідниках "Українська РСР в цифрах" (К., 1962-1985) та ін.

В розділі "Історія" помітне місце займають багатотомні колективні праці, що вміщують фактичні матеріали з розвитку історичної науки, історії людства, історії окремих держав.

Безперечний інтерес для зацікавленого читача представляють "Всемирная история" в 13-ти томах (М., 1955-1983), Соловйов С. "История России з древнейших времен" в 15-ти томах (М., 1959-1966), Ключевський В. "Сочинения" в 8-ми томах (М., 1956-1959), "Советская историческая энциклопедия" в 16-ти томах (М., 1961-1976) та "Історія Української РСР" у 8-ми томах (К., 1977-1979). І хоч всі матеріали останнього видання подані в світлі панівної на той час ідеології і потребують глибокого переосмислення, історики знайдуть для себе немало корисного.

Своєрідним літописом політичного, економічного та культурного життя України є "Історія міст і сіл Української РСР" у 27-ми томах (К., 1967-1973). Фундаментальне видання Академії наук України вміщує матеріали про часи заснування населених пунктів, первинні поселення на території України, розповідає про історичні пам'ятки, здобутки в розвитку науки та культури областей нашої держави. Видання ілюстро-ване фотодокументами Центрального державного архіву України. Окремий том присвячений містам та селам Вінницької області.

Останнім часом фонд відділу поповнився цінним виданням "Україна крізь віки" в 15-ти томах (К., 1998-1999), що з нових позицій розкриває історичні події, які відбувалися на території України від найдавніших часів до кінця ХХ століття.

Сучасний стан формування фонду відділу пов'язаний з процесами національного відродження України. Розбудова Української держави створила передумови для випуску національної книги, що висвітлює історію України: В.Литвин "Ілюстрована Україна" (К., 2001), "Україна: утвердження незалежної держави 1991-2001 рр." (К., 2001), "Все про Україну" в 2-х томах (К., 1998), "Нариси з історії дипломатії України" (К., 2001), "Історія русів" (К., 2001), "Герби міст України: XIV – 1 пол. ХХ ст." (К., 2001), "Історія української культури" в 5-ти томах (К., 2001).

Протягом останніх років фонд відділу збагатився творами видатних знавців та дослідників української історії: М.Костомарова, О.Ефіменко, В.Антоновича, Б.Грінченка, Д.Яворницького, Д.Багалія, М.Аркаса, М.Драгоманова, В.Винниченка, О.Кониського. Роботи цих авторів ліквідовують прогалини в історіографії України.

Чимало невідомих матеріалів про діяльність діячів української держави містить "Енциклопедія українознавства" (К.,1994). Для істориків, культурологів, мистецтвознавців буде цікавою фундаментальна праця Ю.Шилова "Джерела витоків української етнокультури ХІХ тис. до н.е. – ІІ тис. н.е." (К., 2002).

Для науковців, які досліджують історію України 1917-1940 рр., корис-ними стануть журнали, що висвітлюють багатий спектр ідей, поглядів, подій періоду революційних перетворень в житті українського народу, з атмосферою політичного, соціально-економічного і духовного життя суспільства. Лише один перелік назв журналів дає уяву про різнома-нітність процесів тих часів. Це політичні зміни в житті країни: "Більшовик України" (1926-1934 рр.), "Молодий більшовик" (1925-1940 рр.), "Життя і революція" (1925-1934 рр.), "Літопис революції" (1922-1927 рр.), "Революційне право" (1931-1939 рр.), "Червоний шлях" (1926-1934 рр.); економічні проблеми: "Господарство України" (1929-1933 рр.); соціальний та культурний розвиток: "Безвірник" (1928-1935 рр.), "Молодняк" (1927-1937 рр.), "Красный библиотекарь" (1923-1941 рр.), "Радянська література" (1933-1941 рр.), "Україна" (1924-1932 рр.).

Різноманітні питання вітчизняної історії розкриває "Український історичний журнал" (1957-1961). Історичні матеріали, різні дослідницькі та наукові роботи з історії читач знайде і в періодичних джерелах відділу: "Вопросы истории" (1946-1959) висвітлює теоретичні питання всесвітньої історії, "Вестник древней истории" (1946-1962) подає матеріали з історії епох античності. Цікаві статті з історичної етнографії вміщені в журналі "Советская этнография" (1946-1970).

Філософія – візитна картка цивілізації і культури. Це та колиска, з якої виросли і наука, і культура, і мораль, і право, і мистецтво. Розділ філософських наук у відділі представлений літературою з історії філософії, соціології, психології, логіки. Особливе місце займають твори видатних представників світової філософської думки від Сократа, Платона, Арістотеля до Ф.Бекона, Р.Декарта, К.Гельвеція, І.Канта, Г.Гегеля, Л.Фейєрбаха, Ф.Ніцше; українських – від Григорія Сковороди до Т.Шевченка, І.Франка, М.Костомарова, М.Драгоманова. У фонді представлені "Сочинения" Арістотеля в 4-х томах (М., 1976-1983), "Избранные сочинения" Ж.-Ж.Руссо в 4-х томах (М., 1961), "Сочине-ния" Г.Лейбніца в 4-х томах (М., 1982-1989), трактат "О природе вещей" Т.Лукреція в 2-х томах (М., 1946-1947), збірник Г.Гегеля "Работы разных лет" в 2-х томах (М., 1972-1973), "Сочинения" Ф.Ніцше в 2-х томах (М., 1990).

Протягом останніх років фонд відділу поповнився рядом книг, в яких без ідеологічної заангажованості на системній основі осмислюється історія розвитку філософської думки.

Так, "Всемирная энциклопедия. Философия" (М., 2001) розкриває як класичну філософію Сходу та Заходу, так і новітні тенденції розвитку філософії; роздуми про питання, яким присвячені знамениті "Опыты" М.Монтеня в 3-х томах (М., 1992), французького філософа епохи Відрод-ження. Австралійський філософ Д.Пасмор в книзі "Сто лет филосо-фии" (М., 1998) подає огляд філософських концепцій ХІХ-ХХ століть. Надзвичайно цікаві книги "Беседы и суждения Конфуция" (С.Пб., 1999) – представника філософії Давнього Китаю та французького філософа-ідеаліста А.Бергсона "Творческая эволюция. Материал и память" (Мн., 1999).

Унікальний огляд історії російської філософської думки в усьому розмаїтті шкіл та напрямів представлений книгою "Философы России ХІХ-ХХ столетия" (М., 1999), окремий розділ якої присвячений новим ідеям, що відображають нагальні проблеми філософії сучасності.

М.Бердяєв у своїй праці "Философия свободы. Смысл творчес-тва" (М., 1989) при вирішенні філософських проблем ставить в центр людину та її творчість, відстоюючи первинність духовних цінностей.

У фонді відділу є такі книги, що простежують розвиток української філософської думки: антологія в 2-х томах "Українські гуманісти епохи Відродження" (К., 1995); "Історія філософії права" П.Юркевича (К., 2000). В.Горський у своїй книзі "Історія української філософії" (К., 1997) розглядає історію української філософії від дня її зародження до кінця ХХ століття та філософські погляди І.Вишенського, Г.Кониського, Г.Сковороди, Т.Шевченка, В.Вернадського, М.Грушевського, В.Винниченка, Д.Чижевського.

Одне з провідних місць в системі наук про людину займає психологія. Протягом останнього часу фонд відділу отримав цілу низку книг з питань загальної, інженерної, космічної та соціальної психології, збагатився працями відомих вітчизняних та зарубіжних психологів: В.Бехтерєва, Л.Виготського, М.Єнікеєва, О.Лазурського, К.Ізарда, Д.Карнегі, Г.Лебона, Г.Тарда, З.Фрейда.

"Большой толковый психологический словарь" А.Реббера в 2-х томах (М., 2001) охоплює основні терміни та поняття психології та психіатрії. Висвітленню світової психологічної думки ХІХ-ХХ ст. присвячено роботи відомого українського психолога В.Роменця "Історія психології ХІХ початку ХХ століття" (К., 1990). В серії "Памятники психологи -ческой мысли" вийшли книги В.Бехтерєва "Объективная психология" (М., 1991), М.Кердуела "Психология. Словарь-справочник" (М., 2000), О.Лазурського "Избранные труды по психологии" (М., 1997).

Інформація про життя і діяльність п'ятиста психологів світового рівня, розвиток світової психологічної науки з 1850 року до наших днів вміщена в біобібліографічному словнику "Психология" (М., 1999). Біографічні нариси про діяльність видатних психологів ХІХ-ХХ століття Вундта, Юнга, Фрейда вміщені в книзі "Великие психологи" (Ростов н/Д., 2000).

Є у фонді відділу книги відомого австрійського вченого-психолога, засновника теорії психоаналізу З.Фрейда: "Введение в психоанализ" (М., 1989), "Психология бессознательного" (М., 1990), "По ту сторону принципа наслаждения" (М., 1999), психоанализе" (М., 1999). Після багатьох років замовчування у фонді відділу з'явилася праця французьких психологів Г.Лебона і Г.Тарда – засновників соціаль-ної психології як самостійної науки: "Психология толп" (М., 1999).

Відродження української культури посилило інтерес до літератури з питань релігії – цього важливого феномена духовного життя людини. У відділі значно розширилося коло видань про національні релігії світу (християнство, буддизм, іслам), нетрадиційні релігії або культи.

Найбільш важливі проблеми загальної історії релігії, її сутності, місця і ролі в системі духовної і матеріальної культури світу зібрані у таких виданнях, як "Народы и религии мира" (М., 1999), Баукер Д. "Религии мира" (Лондон; М., 2000), Малерб М. "Религии человечества" (М., 1997), Рінекер Ф., Майер Г. "Библейская энциклопедия Брокгауза" (Б.м., 1999), "Религии народов современной России. Словарь" (М., 1998), "Энциклопедия православной святости" в 2-х томах (М., 1997), Блаватська О. "Тайная доктрина" в 4-х томах (М., 1992), "Будда. Конфуций. Франциск Ассизский. Савонаролла" (М., 1995).

Розвиток релігійної думки в Україні представлений в серії книг: "Історія релігій в Україні" (К., 1999), Павлов С. "Географія релігій" (К., 1999), Любащенко В. "Історія протестантизму в Україні" (Л., 1999), Ісіченко І. "Загальна церковна історія" (Х., 2001), Жуковський А. "Петро Могила й питання єдності церков" (К., 1997), Степовик Д. "Історія української ікони Х-ХХ століть" (К., 1996).

Безцінним для істориків є чималий пласт видань воєнної тематики: "Советская военная энциклопедия" в 8-ми томах (М., 1976-1980), "История войн и военного искусства" (М., 1970), "Хрестоматия по русской военной истории" (М., 1947). Ця тематика охоплює своїми виданнями воєнні події, починаючи з Київської Русі до Першої світової війни.

Частина фонду відображає періоди громадянської та Великої Вітчизняної воєн: "Українська РСР в період громадянської війни" 1917-1920 рр. в 3-х томах (К., 1967-1969), Стахів М. "Україна в добі Директорії УНР" в 7-ми томах (Б. м., 1962-1966), "История Великой Отечес-твенной войны Советского Союза 1941-1945 гг." в 6-ти томах (М., 1960-1965), "Українська РСР у Великій Вітчизняній війні Радян-ського Союзу 1941-1945 рр." в 3-х томах (К., 1967-1969), де подаються важливі аспекти з історії України в період Великої Вітчизняної війни.

Великою цінністю і рідкістю для істориків є восьмитомне видання "Сообщения Советского Информбюро" (М., 1944-1945). В ньому вміщені всі радіоповідомлення про хід воєнних операцій з червня 1941 по травень 1945 рр. 6-й том цього видання включає інформацію про визволення міст і сіл України, в т.ч. Вінницької області.

Високий читацький попит серед ветеранів мають воєнні мемуари, яких у відділі зберігається чимало. Це, в основному, спогади полководців, під командуванням яких було виграно ІІ світову війну і здобуто нелегку перемогу радянського народу над німецьким фашизмом, зокрема мемуари Г.Жукова "Воспоминания и размышления" в 3-х томах (М., 1990), С.Штеменка "Генеральный штаб в годы войны" (М., 1989), І.Баграмяна "Так начиналась война" (М., 1988), О.Василевського "Дело всей жизни" (М., 1978), К.Мерецкова "На службе народа" (М., 1984).

Зацікавлений читач має можливість ознайомитися також з мемуарами М.Ватутіна, І.Конєва, Р.Малиновського, К.Рокосовського, І.Якубовського, А.Гречка, В.Чуйкова та багатьох інших полководців Великої Вітчизняної війни.

Фонд відділу може запропонувати читачам видання зарубіжних авторів, що по-своєму висвітлювали події ІІ світової війни. Деякі з них: Манштейн Е. "Утерянные победы" (М., 1999), Ліддел Гарт "Вторая мировая война" (М., 1999), Тіпельскірх К. "История второй мировой войны" (М., 2001).

Вражаючими документами сучасності є книги про війну в Афганістані: О.Боровик "Афганістан" (М., 1990), "Война в Афганистане" (М., 1991).

Своєрідним увічненням пам'яті загиблих в Афганістані синів і дочок України є видання "Чорні тюльпани" (К., 1999) і три книги спогадів про воїнів-інтернаціоналістів з Вінниччини військового журналіста – нашого земляка А.Гончара "Чорний тюльпан" (Вінниця, 1998), "Ми пройшли Афган" (Вінниця, 1999), "Повірка, або "Афганці Вінниці" (Вінниця, 2002).

До важливих сфер людських знань, потрібних кожній людині, нале-жить мовознавство. Фонд відділу укомплектований творами видатних мовознавців вітчизняної науки ХІХ-ХХ століть: В.Виноградова, С.Обнорського, Л.Булаховського, І.Білодіда, Г.Винокура, О.Потебні, які відіграли важливу роль у дослідженні історії української літературної мови.

До цього часу зберігає наукову цінність і актуальність ґрунтовне видання Л.Булаховського "Вибрані твори" в 5-ти томах (К., 1975-1983), яке розкриває питання походження української мови, її граматики, лексикології, історії розвитку слов'янських мов.

З ім'ям О.Потебні пов'язані видатні досягнення загальнослов'янської і, зокрема, української та російської філології в другій пол. ХІХ ст. Його класична праця "Из записок по русской грамматике" в 4-х томах (М., 1958-1985) присвячена таким ділянкам лінгвістичної науки, як описова й історична фонетика, теоретична і порівняльно-історична морфологія, діалектологія, етимологія, мова художньої літератури, мова і нація, співвідношення мови і мислення. Літературні, етнографічні та фольклористичні дослідження О.Потебні цінні і для сучасної науки.

Питання культури мовлення у зв'язку з загальною культурою людини, проблеми відродження та розвитку кращих традицій української мовленнєвої поведінки розкриваються в цілій низці видань відділу. Серед них: Бабич Н. "Основи культури мовлення" (Л., 1990); Дороніна М. "Культура спілкування ділових людей" (К., 1997); Галушко В. "Діловий протокол та ведення переговорів" (Вінниця, 2002); Шевчук С. "Українське ділове мовлення" (К., 1997).

Не можна обминути увагою республіканський міжвідомчий збірник "Культура слова", що був заснований АН України та Інститутом мовознавства ім. О.Потебні в 1967 році. У різних його випусках аналізуються сучасні функціональні стилі української літературної мови та її лексичні категорії, приділяється увага правильному вживанню слів і граматичних форм, розглядаються питання теорії і практики перекладу, правопису, вимови. Частина матеріалу аналізує творчу спадщину відомих письменників, мовознавців України і зарубіжжя.

Матеріали п'яти Міжнародних наукових конференцій з питань мовознавства, що відбулися у Києві в 1993-1998 роках, вміщені у збірни-ках під загальною назвою "Язык и культура".

Окрему групу видань з мовознавства становлять енциклопедії, словники, довідники, які користуються незмінною популярністю у читачів: "Українська мова. Енциклопедія" (К., 2000), "Фразеологічний словник української мови" в 2-х книгах (К., 1993), "Обернений частотний словник сучасної української художньої прози" (К., 1998), "Етимологічний словник української мови" в 7-ми томах (К., 1982), "Словник труднощів української мови" (К., 1989), "Словник-довідник з культури української мови" (Л., 1996), Янко М. "Топонімічний словник України" (К., 1998), Редько Ю. "Довідник українських прізвищ" (К., 1968), Юрченко І., Івченко А. "Словник стійких народних порівнянь" (Х., 1993).

Є у відділі спеціальні видання: "Російсько-український словник наукової термінології: Суспільні науки" (К., 1994), "Російсько -український словник наукової термінології: Математика, фізика, техніка, науки про землю та космос" (К., 1998). "Словник української мови" за редакцією Б.Грінченка в 4-х томах (К., 1996-1998) продовжує список лексикографічних пам'яток відділу. У словнику, що містить до 70 тис. слів, подано лексику як літературної, так і народнорозмовної української мови ХІХ ст. та фольклору з перекладом на російську мову. Це перше в українській лексикографії і широко відоме в світі велике зібрання лексико-фразеологічних фондів української мови. Словники розраховані на наукових працівників, письменників, викладачів вузів, редакторів, фахівців комп'ютерної лінгвістики, мовознавців, студентів -філологів, всіх, хто вивчає питання розвитку мови та її культури.

Фонд відділу налічує певну кількість підручників нової генерації з мовознавства, зорієнтованих на цінності вітчизняної і світової культури: "Сучасна українська мова" (К., 2001), Горпинич В. "Сучасна україн-ська літературна мова" (К., 1999), Пономарів О. "Культура слова" (К., 2001), Буяльський Б., Оверчук А. "Як ми спілкуємося" (Вінниця, 2001), Паламар Л. "Мова ділових паперів" (К., 1996). Підручники розглядають питання фонетики, лексикології, фразеології, словотвору сучасної української літературної мови. Крім викладачів-філологів та студентів, вони можуть бути використані науковцями, лекторами, журналістами та широким загалом читачів, які не байдужі до рідної мови.

Літературознавство у відділі представлено зібранням наукових досліджень спадщини письменників вітчизняної і зарубіжної літератури, монографіями з історії розвитку літературних напрямів та шкіл, критичними нарисами про творчість окремих митців слова.

Значний вклад в літературознавчий процес внесли вчені України.

Одним з відомих українських літературознавців є О.Білецький. "Зібрання праць" в 5-ти томах (К., 1965) розкривають глибину його наукової спадщини в галузі світової і вітчизняної літератури та літера-турної критики. В зібранні містяться праці автора, які є важливим підґрунтям для літературознавців у їх науковій та викладацькій діяльності.

Своєрідність літературного аналізу та манера викладу матеріалу обумовлює довгострокове використання праць О.Білецького науков-цями, знавцями мови і літератури.

Помітний слід в історії української культури залишив видатний український вчений, громадський і культурний діяч М.Драгоманов. Його "Літературно-публіцистичні праці" в 2-х томах (К., 1970) містять оглядові статті про розвиток українського письменства і, попри уперед-жене ставлення до його діяльності, знаходять свого читача.

Фундаментальна праця Інституту літератури ім. Т.Г.Шевченка АН України "Історія української літератури" у 8-ми томах (К., 1967) розкриває своєрідність української літератури, висвітлює життя та твор-чість видатних українських письменників: Г.Сковороди, І.Котляревського, Є.Гребінки, Л.Глібова, Т.Шевченка, П.Куліша, І.Франка, С.Руданського, М.Вовчка, А.Свидницького, Олени Пчілки, М.Старицького, Л.Українки, М.Коцюбинського.

Окремий розділ присвячений творчості письменників радянського періоду: П.Тичини, М.Рильського, М.Куліша, В.Сосюри, М.Стельмаха. Багатотомна праця і донині користується попитом не лише у науковців, але й студентів філологічних факультетів вузів.


Інформаційний ресурс Бібліотеки. Інновації. Суспільство

 1. Про видання
 2. "НОВА ДОБА – НОВОГО ПРАГНЕ СЛОВА..."
 3. ІНФОРМАЦІЙНИЙ РЕСУРС БІБЛІОТЕКИ – СТРАТЕГІЧНА ОСНОВА ЇЇ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
 4. СЛУЖБА ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОТЕЧНОГО СЕРВІСУ
 5. ВІДДІЛ ЗБЕРІГАННЯ ОСНОВНОГО ФОНДУ
 6. ВІДДІЛ ЗБЕРІГАННЯ ОСНОВНОГО ФОНДУ (продовження)
 7. ВІДДІЛ РІДКІСНИХ І ЦІННИХ ВИДАНЬ
 8. ВІДДІЛ ЛІТЕРАТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЇ З ПИТАНЬ КРАЄЗНАВСТВА
 9. ВІДДІЛ ЛІТЕРАТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЇ З ГУМАНІТАРНИХ НАУК
 10. СЕКТОР ЖУРНАЛЬНОЇ ПЕРІОДИКИ
 11. ВІДДІЛ ЛІТЕРАТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЇ З ГУМАНІТАРНИХ НАУК (продовження)
 12. СЕКТОР ГАЗЕТНОЇ ПЕРІОДИКИ
 13. ВІДДІЛ ЛІТЕРАТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЇ З ПИТАНЬ ЕКОНОМІКИ І ПРАВА
 14. ІНФОРМАЦІЙНИЙ РЕСУРС БІБЛІОТЕКИ НА ДОПОМОГУ ОРГАНАМ МІСЦЕВОЇ ВЛАДИ
 15. ВІДДІЛ ЛІТЕРАТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЇ ВИРОБНИЧОГО ПРОФІЛЮ
 16. ВІДДІЛ ЛІТЕРАТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЇ З ПИТАНЬ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
 17. ВІДДІЛ ЛІТЕРАТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЇ З ПИТАНЬ МИСТЕЦТВ
 18. ВІДДІЛ ЛІТЕРАТУРИ ІНОЗЕМНИМИ МОВАМИ
 19. ВІДДІЛ ДОВІДКОВО-БІБЛІОГРАФІЧНОГО ТА ІНФОРМАЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
 20. ВІДДІЛ ПОПЕРЕДНЬОГО ЗАМОВЛЕННЯ І ВИДАЧІ ЛІТЕРАТУРИ
 21. ВІДДІЛ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ ТА ІННОВАЦІЙ У БІБЛІОТЕЧНІЙ СПРАВІ
 22. СЕКТОР ОБМІННО-РЕЗЕРВНОГО ФОНДУ
 23. Програма розширення доступу та навчань в Інтернет (iatp)
 24. ЗМІСТ

Ви можете переглянути наші видання за такі роки:

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2021
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше