ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїІнформаційний ресурс Бібліотеки. Інновації. Суспільство

Версія для друку

ВІДДІЛ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ ТА ІННОВАЦІЙ

У БІБЛІОТЕЧНІЙ СПРАВІ

Т.М.Марченко, зав. відділом

тел.: (0432) 35-71-70

Методична служба Бібліотеки має шістдесятирічну історію. Ще в 1944 році, після звільнення Вінницької області від фашистських окупантів, в тісному приміщенні "Мурів" розпочав фун-кціонувати методичний кабінет, а в 1946 році було налагоджено роботу новоствореного методичного відділу. Протягом всіх цих років бібліотекарі -методисти Головної книгозбірні області спрямовували свою різноманітну діяль-ність на забезпечення розвитку біблі-отек Вінниччини.

Продовжуючи кращі традиції методичної служби "Тімірязєвки", нинішній відділ науково-методичної роботи та інновацій у бібліотечній справі вирішує завдання якісно зміненого змісту і організації методичної роботи в контексті сучасних вимог.

Орієнтуючись на конкретні потреби бібліотечного персоналу, викону-ючи роль науково-методичного, організаційного, навчального і коор-динаційного центру для 2167 бібліотек всіх систем і відомств області, відділ сприяє їх збереженню і розвитку. Аналіз діяльності бібліотек, запити бібліотечних працівників краю допомогли виявити ті напрямки бібліотечної практики, які нині в першу чергу вимагають серйозного методичного забезпечення:

· адаптація діяльності методичної служби області та діяльності всіх бібліотек регіону до радикальних змін зовнішнього середовища;

· бібліотека – місцевий центр інформації, створення власного інформаційного ресурсу та вирішення проблеми доступу для всіх категорій населення до світової мережі Інтернет;

· професійний та інтелектуальний розвиток бібліотечного персоналу книгозбірень області.

У відповідності до цих напрямків відділ виявляє і організовує впро-вадження необхідного передового досвіду діяльності бібліотечної спільноти, нових форм і кращих методів роботи, готує до випуску методичні матеріали. Бібліотечні працівники області можуть отримати у відділі консультації з різних напрямків роботи бібліотек, рекомендації щодо проведення семінарів, пакети нормативних документів та скористатися фондом відділу для вирішення питань з організації бібліотечного обслуговування.

Інформаційний ресурс відділу, що є теоретичною базою діяльності бібліотек Вінниччини, складають біля 1,5 тис. примірників видань (книги, брошури, журнали) з бібліотечної справи і бібліографії, історії книги і книгознавства, документознавства та інформатики, автоматизації бібліотечних процесів, а також методичні матеріали вітчизняних та бібліотек країн колишнього Союзу і зарубіжжя.

Важливою його частиною є збірники законодавчих документів: "Законодавство – бібліотекам України" (К., 2000, 2002), "Законодавчі та нормативні документи України у сфері інформатизації, видавничої та бібліотечної справи" (К., 2000), "Офіційний переклад нормативних актів Євросоюзу в сфері інформаційно-комуніка -ційних технологій" (К., 2002), "Информационно-библиотечная сфера, международные акты и рекомендации" (М., 2001), "Норма-тивно-правовое обеспечение деятельности общественно -профессиональных библиотечных организаций в зарубежных странах" (М., 2003), додаток до журналу "Библиотека" – збірник із 10 частин "Библиотека и закон" (М., 1996-).

Є у відділі довідкові професійні видання: "Бібліотечна Україна" (К., 1996), путівники по бібліотеках України і Росії.

Вперше в історії бібліотечної справи краю вийшов довідник "Віннич-чина бібліотечна" (Вінниця, 2003), підготовлений ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва. Ця колективна праця бібліотекарів області відобразила сторінки станов-лення, розвитку бібліотечної мережі регіону.

Бібліотечна справа – це, перш за все, особистості. Максимально повну інформацію про діячів бібліотечно-інформаційної спільноти намагається подати Державна публічна науково-технічна бібліотека Росії у довіднику "Кто есть кто в библиотечно-информационном мире России и СНГ" (М., 2001).Він допоможе дізнатись про найбільш яскраві особис-тості бібліотечної галузі, забезпечить спеціалістів контактною інформа-цією для ділового спілкування і пошуку партнерів у вирішенні загальних проблем. Україна представлена у довіднику вченими, керівниками та провідними фахівцями найбільших бібліотек окремих областей.

Фонд відділу поповнився новими фундаментальними довідковими виданнями серії "Библиотека". З них: "Справочник библиотекаря" за редакцією А.Ванеєва і В.Мінкіної (С.Пб., 2001), який максимально врахо-вує практичні потреби працівників загальнодоступних бібліотек, "Спра-вочник библиографа" за редакцією А.Ванеєва (С.Пб., 2003) – видання, що відображає місце бібліографії в системі інформаційно-комунікаційної діяльності та всі основні процеси бібліографування і бібліографічного обслуговування, "Краткий справочник школьного библиотекаря" під загальною редакцією Г.Позднякової (С.Пб., 2001).

До цієї ж серії належить надзвичайно цінна книга Б.Володіна "Все-мирная история библиотек" (С.Пб., 2002) та ряд навчальних посібни-ків: "Управление библиотекой" (С.Пб., 2003), "Библиографоведение" Г.Діомідова (С.Пб., 2002), "Библиографическая деятельность библиотеки" Д.Короткова (С.Пб., 2003), практичний посібник для керівників бібліотек різних типів, працівників науково-методичних і мар-кетингових служб бібліотек "Инновации в библиотеках" О.Качанової (С.Пб., 2003).

Систему організації, функціонування публічної бібліотеки в нинішніх соціокультурних умовах представлено у виданнях серії "Современная библиотека" 2001 року Московського державного університету культури і мистецтв. Це, зокрема, навчальні посібники: В.Терьохін "Библиотеч -ный фонд", І.Суслова "Менеджер библиотеки" , Г.Алтухова "Речевая культура библиотекаря" , Л.Альошин "Автоматизация в библиотеке" , М.Дворкіна "Информационное обслуживание: социокультурный подход".

В названій книзі доктора педагогічних наук М.Дворкіної подається теорія інформаційного обслуговування, яке розглядається як цілісна система і як діяльність по задоволенню інформаційних потреб корис-тувачів через представлення інформаційних послуг, як феномен культури і комунікації, як механізм доступу користувачів до інформації і розпов-сюдження знань.

Бібліотеки сьогодні зазнають великих труднощів через відсутність коштів. Особливо в складних умовах функціонує більшість сільських бібліотек, але саме сільська бібліотека зараз, як ніколи, стає інформа-ційним, соціолізуючим, дозвіллєвим, просвітницьким центром, місцем спілкування жителів села. У книзі Ю.Мелентьєвої "Сельская библио-тека: проблеми развития и перспективы" (М., 2003) представлено історичний і сучасний аналітичний огляд місця бібліотеки в соціокуль -турному просторі села, виділені перспективні напрямки роботи, най-більш ефективні методи бібліотечного обслуговування користувачів. Автор прагне привернути увагу сільських бібліотекарів до основних груп користувачів, їх інформаційних, освітніх, самоосвітніх та інших читацьких потреб, до бібліотечного краєзнавства.

Фахівці бібліотечної справи можуть скористатися також змістовними рекомендаціями з актуальних питань краєзнавчої роботи бібліотек, таких як формування краєзнавчих фондів і організація довідково-бібліогра -фічного апарату, підготовки краєзнавчих бібліографічних покажчиків, застосування нових інформаційних технологій у краєзнавчій діяльності книгозбірень, які вміщенні в методичному посібнику "Краєзнавча діяльність бібліотек" (К., 2002), підготовленому Державною історич-ною бібліотекою України.

З 1992 року у відділі зберігається щоквартальне видання "Календар знаменних і пам'ятних дат" Національної парламентської бібліотеки України та Книжкової палати України, яке містить довідки та рекомен-даційні списки літератури до ювілейних і пам'ятних дат. Є тут і щорічні видання Вінницької ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва "Знаменні і пам'ятні дати...", які досить популярні не лише серед бібліотечної громадськості міста та області, але й серед інших галузей культури, працівників органів влади, навчальних закладів, засобів масової інформації. Додатками до цих щорічників виходить серія буклетів з добірками та списками літератури про визначні події чи діячів краю.

З 2000 року наші працівники Бібліотеки є постійними учасниками Кримської Міжнародної конференції "Бібліотеки і асоціації у світі, що змінюється: нові форми співробітництва" . Представлені у фонді відділу матеріали конференції характеризують основні результати вдоскона-лення бібліотечно-інформаційної діяльності світового бібліотечного співтовариства, аналізують щорічні результати і перспективи цих явищ.

Матеріали міжнародної конференції "Консолідація. Ініціатива. Творчість" (Кіровоград, 1999) висвітлюють практичні здобутки бібліотек у напрямках комплектування фондів, застосування Інтернет технологій, підвищення кваліфікації бібліотечних кадрів, бібліотечний менеджмент і маркетинг. До збірника "Регіональна бібліотека в сучасному соціокультурному контексті" (Рівне, 2002) увійшли матеріали науково-практичної конференції, в яких автори висвітлюють питання мар-кетингової, проектної діяльності книгозбірень, автоматизації бібліотеч -них процесів, особливості стану та комплектування фондів, деякі аспекти роботи з читачами. Документи Всеукраїнських науково-практичних конференцій "Бібліотека на рубежі ХХІ століття" (Вінниця, 1999) та "Бібліотека в інформаційному суспільстві: пошуки гармонії, шляхи трансформації" (Вінниця, 2002) будуть корисними працівникам органів управління бібліотечною справою, бібліотечним працівникам, науковцям, вчителям, студентам. Крім того, у фонді знаходяться матері-али інших науково-практичних конференцій та збірники наукових статей  з різних питань бібліотечної справи.

У відділі зосереджено чимало видань аналітичного спрямування. Прикладом таких документів можуть слугувати випуски інформаційно -аналітичних бюлетенів, щорічних статистичних збірників "Бібліотечна Україна в цифрах" , "Збірник робіт переможців другого конкурсу на кращу науково-дослідну роботу серед обласних універсальних наукових бібліотек України" (К., 2003), "Інформаційні потреби населення України в умовах трансформації суспільства" (К., 1999), виданих Міністерством культури і мистецтв України та Національною парламентською бібліотекою України, а також щорічні видання Вінницької ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва "Вінниччина бібліотечна в цифрах і фактах".

Для працівників бібліотек, які зацікавлені в проведенні соціологічних досліджень власними силами, пропонується використати посібник "Социологические исследования в библиотеках" І.Васильєва. (С.Пб., 2001) і методичні поради "Організація соціологічних дослід-жень у бібліотеках" (К., 1995).

В практику роботи бібліотек за останні часи введено багато нових понять і методик, серед них маркетинг, фандрайзинг, реклама. З цих напрямків у фонді представлені: посібник В.Клюєва і О.Яструбової "Маркетинговая ориентация библиотечно-информационной деятельности" (М., 2001), що розкриває зміст і цілі маркетингової діяльності в контексті управління бібліотекою, характерні риси марке-тинга бібліотечно-інформаційних послуг і продуктів, види маркетинга, які активно використовуються в сучасній бібліотечно-інформаційній практиці.

Науково-методичні рекомендації О.Башун "Фандрейзинг або мис-тецтво збирання коштів" (Донецьк, 1998) корисні для бібліотекарів -практиків тим, що подають методику збирання коштів, розкривають теоретичні питання фандрейзингу та досвід роботи бібліотек України і США.

Бібліотечна реклама, основні вимоги до неї, фірмовий стиль біблі-отеки, організація внутрібібліотечного простору формування образу затишної, зручної, яскравої, улюбленої читачами бібліотеки – теми книги С.Матліної "Привлекательная библиотека, или Что может реклама" (М., 2000).

Не можна пізнати бібліотечного сьогодення, не звернувши увагу на книгу Ю.Дремер "Современная концепция подготовки специалиста -библиотерапевта" (М., 2003), де представлено глибокий і різносто-ронній аналіз бібліотерапії як науки і сфери практичної діяльності, що виникла у відповідності до суспільних потреб, оригінальна концепція підготовки бібліотерапевтів і детально розроблена система їх безпе-рервної освіти.

Постійне збільшення інформації у всіх галузях людської діяльності, потреба у користувачів оперативно, повно і якісно отримувати документні і електронні першоджерела, стимулювали проникнення комп'ютерів і пов'язаних з ними засобів і технологій в практику бібліотечно-інфор -маційної роботи.

В учбово-практичному посібнику Я.Шрайберга "Основные положе-ния и принципы разработки автоматизированных библиотечно -информационных систем и сетей" (М., 2001) виділені основні суб'єкти, що характеризують систему автоматизації бібліотечно-інформаційної сфери. Ряд видань у фонді відділу присвячені проблемам електронних бібліотек. Серед них: "Библиотечные компьютерные сети: России и Запада" А.Земскова (М., 2003), "Электронные библиотеки" Я.Шрайберга (М., 2001), "Электронные библиотеки" В.Армса (М., 2002). Цінність праці В.Армса в тому, що вона дає всебічне представлення технічних і технологічних рішень в області створення і використання інформаційних ресурсів в електронній формі, називає ряд переваг електронних бібліотек, аналізує глибокі зміни у видавничій і бібліотечній справі.

Велику практичну значимість містить в собі книга директора ЦБС "Киевская" м.Москви І.Міхнової "Бибилиотека как информационный центр для населения: проблемы и их решения" . 10 розділів книги – 10 тих ознак, присутність яких дає право вважати бібліотеку інформа-ційним центром.

У виданні Міністерства культури і мистецтв України та Національної парламентської бібліотеки України "Матеріали на допомогу ство-ренню на базі ЦБС Публічних центрів регіональних інформацій" (К., 2000) розглянуті питання: завдання центру, зміст його діяльності, організація функціонування, методика інформування владних структур, органів місцевого самоврядування та населення, а також подано орієнтовні програми заходів на допомогу підвищенню кваліфікації по створенню на базі бібліотек публічних центрів регіональних інформацій.

Анонсовані видання 1998-2003 рр. – лише маленька краплина всіх матеріалів з бібліотечної справи, що зберігаються у відділі. Не слід забувати про документи 1970-1996 рр., які і сьогодні залишаються актуальними щодо розвитку традиційних бібліотечних технологій, організації обслуговування користувачів, популяризації книги, а також про всі матеріали з досвіду роботи бібліотек області та сценарії заходів, що готували і проводили бібліотечні фахівці.

Найбільш актуальними джерелами у постійній фаховій освіті біблі-отечного персоналу є періодичні професійні видання.

У 1993 році Національна наукова бібліотека ім. В.І.Вернадського НАН України розпочала випуск журналу "Бібліотечний вісник" (всі номери з 1993 р. зберігаються у фонді відділу). Дане видання ставило за мету стати спадкоємцем "Бібліотечних вістей" 20-30 рр. Останнім часом більшість статей часопису носять академічний, науково-дослід -ницький характер і представляють інтерес для бібліотечного персоналу наукових бібліотек.

"Бібліотечна планета" (з 1998 р.) – видання Національної парла-ментської бібліотеки України. Живе обговорення у бібліотечних фахівців викликають його рубрики "Сучасна доба бібліотекознавства", "Увага, досвід!", "Бібліотека в соціальному контексті", "Грані бібліотечної освіти", "Книжкові скарби України", "Конференції. Семінари. Читання", "Сторінка методиста".

У 2003 році українська бібліотечна спільнота отримала ще одне про-фесійне видання – інформаційний щоквартальний журнал "Бібліотеч -ний форум України" (засновник – ТОВ "Ідея"). Редакційна колегія нового часопису ставить перед собою завдання – сприяння ініціативи знизу, об'єднання зусиль для розробки пропозицій, рекомендацій, для прий-няття законодавчих актів, активізації процесів стандартизації та інших проблем бібліотечної сфери. На сьогоднішній день до фонду відділу надійшло 2 номери журналу.

В ресурсі відділу зберігаються випуски інформаційних листків Укра-їнської бібліотечної асоціації "Бібліотекар України" за 2002-2003 рр. Тут подано матеріали, які висвітлюють бібліотечні події в Україні і країнах СНГ, а також нові книги на допомогу бібліотекарю.

Привернуть увагу фахівців бібліотечної справи і рубрики щомісячного науково-практичного журналу "Вісник Книжкової палати" (з 1997 р.). Багато цінного для впровадження в практику своєї роботи знайдуть не тільки шкільні бібліотекарі, а й фахівці публічних бібліотек у щомісячному освітянському журналі "Шкільна бібліотека" (засновник – ТОВ "Редакція газети "Позакласний час", видавець – ТОВ "Допоможіть дитині") та часописі шкільної бібліотечної асоціації Росії "Школьная библиотека" .

Не втрачає своєї популярності найстаріший професійний часопис "Библиотека" . Заснований ще в 1910 році, він виходив під різними назвами: спочатку "Библиотекарь" , з 1923 року – "Красный библи-отекарь" , з 1942 року – "Библиотекарь" , сучасна назва – з 1992 року. Зберігається у фонді Бібліотеки з 1948 року .

Окрім найстарішого журналу "Библиотека", російське видавництво

"Либерия – Библинформ" випускає більше 15 назв видань для бібліотеч -них фахівців-практиків. У відділі з цих видань можна ознайомитися з журналом-збірником сценаріїв для бібліотек "Читаем, учимся, игра-ем..." (з 1998 р.). Є тут і газети: "Библиотечная газета", "Библиотеч -ная столица" ( з 2003 р.).

Варта уваги видавнича програма журналу "Библиотека" для села – "Библио-поле" . В розділах журналу вміщено матеріали колег з різних регіонів Росії, які діляться своїм досвідом роботи; тут представлено необхідну інформацію для бібліотечного спеціаліста, розкривається проблема вирішення сучасного бібліотечно-інформаційного обслугову -вання жителів села. В розділі "На миру" цього журналу можна ознайо-митися з виступами керівників різних рівнів владних структур Росії (від голів сільських адміністрацій до губернаторів країв, областей та президентів республік) про роль і місце бібліотек в суспільному житті їх регіонів.

Зберігається у фонді відділу науково-практичний журнал "Библиоте -коведение" (з 1973 р.). Нині часопис, який видає Російська державна бібліотека, займає особливе місце серед професійних бібліотечних видань не тільки Росії, але й всього світу. У нього своє неповторне обличчя, свій стиль, прекрасне поліграфічне оформлення. На його сторінках розкриваються проблеми і протиріччя бібліотечної теорії і практики, висвітлюються перспективні програми розвитку бібліотечної справи, відбувається знайомство читачів зі станом світової бібліотечної науки і практики.

Збірник "Научно-технические библиотеки" (з 1970 р.) у своїх публікаціях відображає всю палітру теорії і практики бібліотечної діяльності. На його сторінках широко висвітлюється робота Міжнародних Кримських конференцій, починаючи з першої – "Крим-94".

Крім того, у 2002-2003 рр. репертуар періодичних професійних видань фонду відділу поповнився журналами "Бібліятэчны свет", "Библи-отечное дъело" (білоруські видання), "Новая библиотека", "Весник Библиотечной Ассамблеи Евразии", "Библиотека в эпоху перемен" (дайджест).

До послуг користувачів в наявності довідково-бібліографічний апарат: систематична картотека літератури з бібліотечної справи і бібліографії, картотека мережі бібліотек області, картотека кадрів бібліотечних працівників.

Будемо раді, якщо дана інформація пробудить у бібліотечних спеці-алістів, студентів, науковців та інших категорій користувачів бажання завітати до нашого відділу.Інформаційний ресурс Бібліотеки. Інновації. Суспільство

 1. Про видання
 2. "НОВА ДОБА – НОВОГО ПРАГНЕ СЛОВА..."
 3. ІНФОРМАЦІЙНИЙ РЕСУРС БІБЛІОТЕКИ – СТРАТЕГІЧНА ОСНОВА ЇЇ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
 4. СЛУЖБА ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОТЕЧНОГО СЕРВІСУ
 5. ВІДДІЛ ЗБЕРІГАННЯ ОСНОВНОГО ФОНДУ
 6. ВІДДІЛ ЗБЕРІГАННЯ ОСНОВНОГО ФОНДУ (продовження)
 7. ВІДДІЛ РІДКІСНИХ І ЦІННИХ ВИДАНЬ
 8. ВІДДІЛ ЛІТЕРАТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЇ З ПИТАНЬ КРАЄЗНАВСТВА
 9. ВІДДІЛ ЛІТЕРАТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЇ З ГУМАНІТАРНИХ НАУК
 10. СЕКТОР ЖУРНАЛЬНОЇ ПЕРІОДИКИ
 11. ВІДДІЛ ЛІТЕРАТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЇ З ГУМАНІТАРНИХ НАУК (продовження)
 12. СЕКТОР ГАЗЕТНОЇ ПЕРІОДИКИ
 13. ВІДДІЛ ЛІТЕРАТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЇ З ПИТАНЬ ЕКОНОМІКИ І ПРАВА
 14. ІНФОРМАЦІЙНИЙ РЕСУРС БІБЛІОТЕКИ НА ДОПОМОГУ ОРГАНАМ МІСЦЕВОЇ ВЛАДИ
 15. ВІДДІЛ ЛІТЕРАТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЇ ВИРОБНИЧОГО ПРОФІЛЮ
 16. ВІДДІЛ ЛІТЕРАТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЇ З ПИТАНЬ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
 17. ВІДДІЛ ЛІТЕРАТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЇ З ПИТАНЬ МИСТЕЦТВ
 18. ВІДДІЛ ЛІТЕРАТУРИ ІНОЗЕМНИМИ МОВАМИ
 19. ВІДДІЛ ДОВІДКОВО-БІБЛІОГРАФІЧНОГО ТА ІНФОРМАЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
 20. ВІДДІЛ ПОПЕРЕДНЬОГО ЗАМОВЛЕННЯ І ВИДАЧІ ЛІТЕРАТУРИ
 21. ВІДДІЛ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ ТА ІННОВАЦІЙ У БІБЛІОТЕЧНІЙ СПРАВІ
 22. СЕКТОР ОБМІННО-РЕЗЕРВНОГО ФОНДУ
 23. Програма розширення доступу та навчань в Інтернет (iatp)
 24. ЗМІСТ

Ви можете переглянути наші видання за такі роки:

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2021
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше