ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїІнформаційний ресурс Бібліотеки. Інновації. Суспільство

Версія для друку

ВІДДІЛ ДОВІДКОВО-БІБЛІОГРАФІЧНОГО

ТА ІНФОРМАЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Г.М.Авраменко, зав. відділом

тел.: (0432) 35-11-04

З часу заснування Бібліотеки розпочинається її бібліографічна діяльність. Вагомим підтвердженням тому є складений у 1909 році фунда-ментальний друкований "Каталогъ книгъ Винницкой Городской Библіотеки въ память Н.В.Гоголя" (Вінниця, 1909), в якому вміщено біля шести тисяч описів книг. Приєднання в 1930 році до Бібліотеки Вінницької філії Всенародної бібліотеки ВУАН, сприяло підготовці та випуску ряду унікальних бібліографічних посібників з краєзнавства. Як самостійний струк-турний підрозділ, бібліографічний відділ почав своє функціонування з 1944 року. Його розвиток тісно пов'язаний з розбудовою Бібліотеки. Чимало цікавих сторінок вписано ним в її історію, завдячуючи наполегливій праці багатьох поколінь бібліографів. На сьогодні – це один з провідних структурних підрозділів Бібліотеки, який бере участь у створенні інформаційного продукту та забезпечує задоволення інформаційних потреб користувачів.

Інформаційний ресурс відділу – це сукупність його довідково -інформаційного фонду із необхідним довідково-пошуковим апаратом на фонд Бібліотеки і відповідними технічними засобами зберігання, обробки і передачі інформації.

Склад інформаційного ресурсу відділу поділяється на:

· первинні документи на паперових носіях (офіційні видання, енциклопедії, довідники, словники);

· оперативні джерела інформації (газети, журнали);

· вторинні бібліографічні ресурси (літописи, бібліографічні покаж-чики, реферативні журнали);

· довідково-бібліографічний апарат бібліотеки (ДБА), в т.ч. традиційні карткові, електронні каталоги, бібліографічні, фактографічні картотеки, власні електронні бази даних (ЕБД);

· повнотекстові електронні бази даних (електронна правова біблі-отека "Ліга: Закон", інші ЕБД, придбані на інформаційному ринку);

· комп'ютерні мережі зв'язку (електронна пошта).

Провідною частиною довідково-інформаційного фонду відділу є база офіційних нормативно-правових документів, представлених з часу пер-шого виходу їх у світ.

З 2000 року відділ отримує дві серії видання "Зібрання законодавства України ": "Звід законів України"; "Звід постанов Кабінету Міністрів України".

До "Зводу законів України" включаються чинні закони України, які були прийняті з 1990 року і оприлюднені офіційними друкованими виданнями. Крім того, наводяться постанови Верховної Ради України, що стосуються введення в дію відповідних законів. До "Зводу..." не включаються:

· акти про визнання раніше виданих актів такими, що втратили чинність;

· акти про зміни та доповнення до раніше виданих актів.

У "Зводі..." акти розміщуються за хронологічною ознакою і познача-ються номером статті. Наприкінці тексту кожного документа наводяться відомості про джерело його офіційного опублікування. Їх тексти пода-ються зі змінами і доповненнями, внесеними наступним законодав -ством; вони постійно знаходяться в контрольному стані шляхом використання спеціальних роз'ємних тек, в які постійно вносяться аркуші зі змінами. Виходять щомісячно.

"Звід постанов Кабінету Міністрів України" є першим система-тизованим виданням рішень Уряду, що виходить з Дня проголошення незалежності України. Він охоплює чинні постанови з 24 серпня 1991 року. До видання включаються акти, що носять загальнонормативний харак-тер. Тексти постанов наводяться зі змінами і доповненнями, внесеними наступним законодавством. Побудова цієї серії аналогічна "Зводу зако-нів України" – роз'ємні теки з постійною підтримкою видання в контроль-ному стані. Виходить щомісячно.

Починаючи з 1999 року, відділ отримує передплатне видання "Кодекси України", яке також за технологічним рішенням базується за принципом замінити (вставити, вилучити) аркуш. Це видання виходить двічі на місяць.

До ряду кодексів України є коментарі, зокрема до Кримінального (загальна і особлива частини), Кримінально-процесуального, Кодексу про працю та ін. До послуг користувачів – також юридичний журнал "Законодавство України: науково-практичні коментарі" .

З 1997 по 2002 роки до відділу надходить "Бібліотека нормативних актів міністерств і відомств України" , який двічі на місяць видає

Український інформаційно-правовий центр. Тексти документів поточного прийняття, що включаються до нього, відповідають офіційним. Це різноманітні відомчі накази, інструкції, положення. Кожне видання має допоміжний апарат – покажчик актів за галузями законодавства.

З 1997 року відділ одержує "Офіційний вісник України", який включає документи, внесені до Єдиного державного реєстру:

· Закони України;

· Постанови Верховної Ради України;

· Укази і розпорядження Президента України;

· Нормативно-правові акти Національного банку України;

· Нормативні акти міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, зареєстровані Міністерством юстиції України.

Здійснити оперативний пошук необхідної інформації в цих збірниках допоможе унікальне довідкове тритомне видання "Законодавство України: Каталог-2002". У ньому подається картотека нормативно -правових актів вищих органів законодавчої, виконавчої і судової влади України, прийнятих і оприлюднених за одинадцятирічний період станом на 1 червня 2002 року. Акти, що включені до каталогу, носять загально-обов'язковий характер. Наводиться інформація про міжнародні договори України, стороною або учасницею яких є Україна.

Картотека містить також відомості про документи, які втратили чинність протягом вказаного вище періоду. Вона має два рівні: акти згруповані за органом, що їх прийняв, і за видами. Акти розміщуються за хронологічною ознакою та позначаються номером статті. Якщо до акта були прийняті зміни, то також наводиться відповідна інформація.

Мета довідкового тому до видання – допомогти користувачам в опрацюванні нормативного регулювання конкретних питань, проведенні довідково-пошукових операцій та власного упорядкування законодавчого масиву. За останні одинадцять років в Україні такий довідник видано вперше.

Разом з тим, у відділі зберігаються тексти загальносоюзних і україн-ських законодавчих актів, які були прийняті до 1990 року.

Наступний блок інформаційного ресурсу відділу – енциклопедії, енци-клопедичні видання, довідники. Із фундаментальних видань попередніх років цей блок представляють – "Большая советская энциклопедия" (БСЭ), "Українська радянська енциклопедія" (УРЕ), "Советская историческая энциклопедия " в 15-ти томах (М., 1961-1974), "Краткая литературная энциклопедия " в 9-ти томах (М., 1962-1968), "История всемирной литературы" у 8-ми томах (М., 1983-1994), "Педагоги -ческая энциклопедия" в 4-х томах (М., 1964), а також "Географічна енциклопедія України" в 3-х томах (К.,1989-1993), "Енциклопедія українознавства " (незакінчена, є 6 томів. К.; Л., 1993-1996), "Українська літературна енциклопедія" (незакінчена, є 3 томи. К., 1988, 1990, 1995), "Юридична енциклопедія" (незакінчена, є 4 томи. К., 1998-2002), а також ряд енциклопедичних словників, довідників.

За останні роки інформаційний потенціал відділу збагатився новими сучасними енциклопедичними виданнями, зокрема українськими. Серед них: перший том багатотомної "Енциклопедії сучасної України" (К., 2001), два випуски універсального словника-енциклопедії "УСЕ" (К., 1999, 2003), "Українська міфологія" В.Войтовича (К., 2002), "Мала енциклопедія етнодержавознавства" (К.,1996), енциклопедія "Українське козацтво" (К., 2002). З сучасного погляду викладено матеріали у виданнях "Довід-ник з історії України" (К., 2002), дитячій енциклопедії "Україна" (Х., 2003). Унікальне подарункове видання "Герби міст України (ХIV- I пол. ХХ ст.)" (К., 2001) відображає розвиток української міської геральдики за багато століть. Книга містить близько 450 зображень гербів міст і містечок України. Вони дають уявлення про економіку та юридичний статус міст, зокрема про початки і розвиток міського самоврядування.

Цікаву інформацію для читачів подано у двотомній "Славянской энциклопедии" (М., 2002), "Краткой энциклопедии славянской мифологии" Н.Шапарової (М.,2001), у двотомнику "Мифы народов мира"(М.,1980,1982), в "Словаре мифов" за редакцією П.Бентлі (М.,2000), в кількох випусках "Книги рекордов Гиннесса" , "Большой энциклопедии знатоков" (М.,2002), "Книге эрудита" (М.,2001), "Книзі рекордів України" (Т., 2002). У восьмитомній "Оксфордской иллюс-трированой энциклопедии "(М., 2000, 2001) матеріали представлені окремими томами за темами: Всесвітня історія; Мистецтво; Народи і культура; Всесвіт; Винаходи і технології; Світ природи; Фізичний світ. Доповнюють дане видання енциклопедії подій, відкриттів, знань, міст, країн із серії "Малая энциклопедия".

Значно поповнився ресурс відділу матеріалами країнознавчої тема-тики. У 2002 році вперше отримано фундаментальний російський довід-ник "Страны мира сегодня" (М., 2002). Це п'ять томів (за назвами конти-нентів) в роз'ємних теках. До видання систематично надходять зміни, доповнення і це підтримує його в робочому стані. Найновіші енциклопе -дичні довідники "Все про світ: Країни, прапори, герби" (К., 2001), "Страны мира" (М., 2002), "Країни світу" (К., 1999), "Все страны мира" (М., 2002), "Весь мир" (М., 2001), "Все столицы мира" (М., 2001) та ін. дають можливість користувачам одержувати оперативну інформа-цію про будь-яку країну світу.

З початком розбудови Української держави для користувачів вперше стала доступною інформація типу "хто є хто". З нею можна ознайомитися за допомогою збірників: "Хто є хто в Україні" (К., 1997), "Офіційна Україна сьогодні" (К., 2000), "100 видатних імен України" (К., 1999), "Державні, політичні та громадські діячі України" (К., 2002), "Міністри освіти України" (К., 2002), "Хто є хто в українських мас-медіа" (К.,1997), "Українська журналістика в іменах" (Л.,1995), "Хто є хто. Партії та політики ХХІ століття" (К.,2002), "Новітня історія України. Портрети сучасниць" (незакінчена, є 1-й том) (К., 2003), "Хто є хто в економіці, культурі,науці. Київ та регіони" (К.,2002-2003), "Україна медична. Лікар ІІІ тисячоліття" (незакінчена, є 1-й том) (К., 2003), "Кто есть кто в военной истории" (Лондон, 2000), "Лауре-ати Нобелівської премії" (К., 2001) та ін. Багато цікавого про видатних діячів людства можна дізнатися із збірників серії "Сто великих..." та книги "2000 великих людей" (Х., 2001).

Особливе місце в цьому блоці довідкових видань належить шеститом-ному альманаху "Золота книга української еліти" (К., 2001), де представлені відомості про діячів нашої держави від минулих століть до сьогодення. Разом з тим, у першому альманаху подана сучасна інфор-мація про області та обласні центри України. Довідковий том дає змогу швидко зорієнтуватися у всьому виданні.

У відділі налічується значна кількість довідкової літератури з питань мовознавства, літературознавства. Інститутом мовознавства імені О.Потебні НАН України, Інститутом української мови НАН України вперше підготов-лено унікальне видання енциклопедичного характеру –"Українська мова" (К.,2000). В ньому на основі досягнень сучасного мовознавства подано широкий спектр відомостей про українську мову та українське мовознавство. Книга містить майже 1800 статей та ілюстративний мате-ріал. В енциклопедичному довіднику Ю.-М.Левицького "Мови світу" (Л., 1998) зібрано і систематизовано відомості про всі мови світу, які існували раніше і функціонують сьогодні та їх розповсюдження на Землі.

Вагоме місце в інформаційному ресурсі відділу займають словники. Із здобуттям незалежності в Україні розпочався активний процес підготовки та видання різноманітних тлумачних, термінологічних та лінгвістичних словників української мови. Це: "Новий тлумачний словник української мови" у 3-х томах (К.,2001), "Великий тлумачний словник сучасної української мови" (К., 2001), "Фразеологічний словник української мови" в 2-х книгах (К., 1993), "Словник синонімів української мови" в 2-х томах (К., 2001), "Словник наголосів" С.Головащука (К., 2003), "Словник іншомовних слів" (К., 2000) та ін.

Не втрачає своєї цінності і свого читача фундаментальний "Словник української мови" в 11-ти томах (К.,1970-1980).

Російська мова представлена такими словниками: В.Даль "Толковый словарь живого великорусского языка" в 4-х томах (М.,1978-1980), С.Ожегов "Словарь русского языка" (М.,1978), "Словарь русского языка" в 4-х томах (М.,1981-1984), "Большой толковый словарь ино-странных слов" в 4-х томах (Ростов-н/Д., 1995), "Современный сло-варь иностранных слов" (М.,2000). У фонді відділу широко представ-лені перекладні словники: термінологічні галузеві та універсальні.

З літературознавчих довідкових видань останніх років, які користу-ються постійним попитом читачів відділу, можна назвати: енциклопе -дичний довідник "Шевченківські лауреати.1962-2001" М.Лабінського (К., 2001), довідник "Українська література у портретах і довідках" (К., 2000), "Літературознавчий словник-довідник" (К.,1997), біографічний словник "Русские писатели 20 века" (М., 2000), "Энци-клопедия мировой литературы" (С.Пб.,2000), "Энциклопедия лите-ратурных произведений" (М., 1998), "Литературная энциклопедия терминов и понятий" (М., 2001), "Энциклопедия литературных героев" (М., 1999), "Большая энциклопедия литературных героев" в 4-х томах (М., 2001).

Філософська тематика розкрита такими виданнями, як: "Філософ -ський енциклопедичний словник" (К., 2002). Це перше видання такого типу, завданням якого є систематичний виклад українською мовою філософських знань на сучасному рівні їх розвитку, знайомство україн-ського читача з найважливішими явищами, подіями і періодами істо-рико-філософського процесу, з визначними мислителями минулого і творчістю сучасних філософів. Енциклопедичний словник П.Алексеєва "Философы России ХІХ-ХХ столетий. Биографии, идеи, труды" (М., 2002) вміщує більше 2300 персоналій російських філософів. Він розкриває значний пласт духовного світу країни останніх двох століть.

Біографії філософів світу подають видання: універсальний аналітичний двотомний довідник з історії філософії П.Таранова "120 философов" (Сімф.; Миколаїв, 2002) та короткий біографічний словник "Философы" (М., 2002).

Оперативну інформацію про актуальні події, що відбуваються в Україні та світі, користувачі отримують з періодичних видань, зокрема республі-канських газет: "Голос України", "Урядовий кур'єр", "Літературна Україна", "Аргументы и факты. Украина", "Дзеркало тижня" та обласних. Журнали, що отримує відділ ("Мир библиографии", "Библи-ография", "Бібліотечна планета", "Вісник Книжкової палати", "Бібліотечний вісник") носять, в основному, професійний характер і розраховані, здебільшого, на бібліотечних працівників, студентів.

В 90-х роках Книжкова палата України розпочала видавати українські

реферативні журнали (РЖ). У відділі зберігається з початку заснування, щомісячник РЖ "Політика. Політичні науки". РЖ "Економіка. Економічні науки" надходить до відділу літератури та інформації з питань економіки та права.

Довідковий фонд значною мірою доповнюють бібліографічні видання останніх років: покажчики, списки літератури з різних галузей знань. Ця частина фонду відділу зосереджує найбільш актуальні та запитувані користувачами матеріали. Ретрофонд цих видань знаходиться у відділі зберігання основного фонду.

Універсальними бібліографічними покажчиками є літописи – дер-жавний реєстр творів друку України. Це "Літопис книг" (виходить щомі-сячно), "Літопис журнальних статей", "Літопис газетних статей" (виходять двічі на місяць), "Літопис авторефератів, дисертацій" (періодичність – двічі на рік). Ці видання зберігаються в бібліотеці з часу виходу їх у світ, а у відділі – за останні 10 років. Окрім цих видань Книжкової палати України, про сигнальний примірник виходу з друку нових книг користувачів інформує бібліографічний покажчик "Нові видання Укра-їни" (36 вип. за рік).

З метою створення національного бібліографічного репертуару крупними бібліотеками України, здійснена значна робота по підготовці друкованих каталогів української книги. Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського, як бібліотечна установа загальнодержавного значення, здійснює з 1996 року видання ретроспективної національної бібліографії. У відділ надійшли три випуски бібліографічного покажчика "Книга в Україні. 1861-1917." Вони містять бібліографічний опис видань ( літери А-В), які вийшли українською та російською мовами в Україні. Нею протягом 1996-2001 років підготовлено чотири випуски видання "Україномовна книга у фондах Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського" . У перший випуск (К., 1996) включено літературу з 1798 по 1885 рік. За основу взято 1798 рік, коли було надруковано "Енеїду" І.Котляревського, – першу книгу українською мовою граждан-ським шрифтом. Саме від цієї дати починається відлік друкованої книги нової доби української літератури. Другий випуск (К., 1998) містить книги українською мовою з 1886-1900 рр. До третього випуску (К.,1999) увійшли видання українською мовою, що вийшли з друку за період з 1901 по 1910 рік, де б вони не видавалися, та які зберігаються у фондах НБУ ім. В.І.Вернадського. Четвертий випуск (К., 2001) включає книги, альманахи, збірники, навчальні посібники, довідкові видання, передруки та відбитки за 1911-1916 рр. Виданням каталогу Л.М.Дениска "Релігійні православні періодичні видання ХІХ- початку ХХ століття у фондах Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського" (К., 2001) вперше розкривається зміст фонду релігійної періодики у фондах цієї бібліотеки.

Національною парламентською бібліотекою України підготовлено універсальний за змістом бібліографічний покажчик "Україномовна книга. 1808-1923" (К., 1996), що інформує про видання українською мовою, наявні у фонді НПБ України та каталог "Російськомовна книга у фондах Національної парламентської бібліотеки України. 1816-1923" (К., 1999) Вона видала два випуски "Друкованого зведе-ного каталогу україномовної книги державних бібліотек та музеїв України" , які охоплюють період: випуск перший 1808-1900 рр. (К., 1999); другий – 1901-1910 рр. (К., 2003). Є кілька подібних видань, підго-товлених іншими науковими бібліотеками України.

Однією з найяскравіших сторінок в історії української культури і, зокрема книгодрукування, є діяьність численних культурно-освітніх товариств "Просвіта". У ресурсі відділу є кілька бібліографічних видань, які розкривають їх багатогранну видавничу працю: "Видання "Просвіт" Галичини: книги та аркушева продукція (1868-1939)" (К., 1996), "Видання "Просвіт" Наддністрянської України (1906-1922 рр.)" (К., 1999), "Товариство "Просвіта" у Львові: Покажчик видань 1868-1939" (Л., 1996).

Історична тематика представлена фундаментальними бібліографіч -ними щорічниками "Історія Української РСР", "Історія України", які видає Державна історична бібліотека України. У відділі зберігаються вони з 1969 по 1999 рр., останнім часом виходять нерегулярно. Цій же темі присвячена популярна бібліографічна енциклопедія "Україна: минуле і сучасність" (К.,1999), анотований бібліографічний довідник у 2-х томах "Україна: Історія. Народознавство" (Рівне,1994).

Для дослідників окремих регіонів України будуть цінними,отримані останнім часом бібліографічні покажчики, присвячені історії окремих населених пунктів: "Одвічні джерела: Острогу-900" (Рівне,2000), "Харків ХХ століття" (Х.,2003), з попередніх років є покажчики, присвячені Києву та ін.

Ряд бібліографічних покажчиків розкривають тему голодомору в Укра-їні. Зокрема, Одеською державною науковою бібліотекою ім. М.Горького разом з Інститутом історії України та Фундацією українознав чих студій Австралії складено науково-допоміжний покажчик "Голодомор в Україні 1932-1933 рр." (О.; Л., 2001), який дає змогу читачам зорієнтуватися у величезному масиві матеріалів, що висвітлюють одну з найтрагічніших сторінок історії України ХХ ст. Він охоплює понад шість тисяч назв публіка-цій про голодомор, виданих в багатьох країнах світу впродовж 1932-2000 рр. Розділ "Література про голодомор в окремих областях" подає і матеріали по Вінницькій області. Значно розширює інформацію про ці події в області бібліографічний покажчик "Трагедія голодомору на Вінниччині. 1932-1933 рр." (Вінниця, 2003).

Популярністю серед читачів користуються науково-бібліографічні покажчики Книжкової палати України з серії "Етноси України". Це: "Німці в Україні" (К., 1998), "Турки в Україні" (К., 1997) "Євреї в Україні" (К., 1999) та ін.

Багато бібліографічних видань носять біобібліографічний характер. У відділі сформовано ядро фундаментальних персональних бібліогра -фічних покажчиків, присвячених життю і діяльності видатних вчених в різних галузях знань, письменників, діячів культури і мистецтва. Серед них такі імена: М.Вавилов, М.Голубець, Д.Менделєєв, С.Струмилін, Б.Патон, Т.Шевченко, І.Франко, І.Котляревський, А.Кримський, Л.Українка, М.Рильський, Д.Павличко, В.Винниченко, В.Свідзинський, О.Пушкін, М.Лермонтов, О.Островський, А.Чехов, Л.Толстой, І.Тургенєв, К.Чуковський, У.Шекспір, П.Меріме, Й.Гете, П.Бомарше. О.де Бальзак, Е.Золя тощо. У фонді зібрана значна кількість персональних бібліографічних покажчиків серії "Біобібліографія вчених Української РСР".

Фундаментальний біобібліографічний покажчик "Руська трійця": Маркіян Шашкевич, Іван Вагилевич, Яків Головацький. 1834-1990" (Л., 1993) подає твори видавців альманаху "Русалка Дністровая" – першої книги народною мовою на західноукраїнських землях, – літературу про їх діяльність та про сам альманах.

Надзвичайно цінною серед новинок відділу є популярна біобібліогра -фічна енциклопедія "Творцы мировой науки от античности до ХХ века" (М.,2001). Вона містить біобібліографічні довідки про видатних учених світу, які творили в фундаментальних галузях науки – математиці, фізиці, астрономії, хімії, біології.

Заслуговують на увагу бібліографічні покажчики, які висвітлюють життєвий і науковий шлях українських істориків О.Апанович (К.,1999), Б.Якимовича (Л.,2002), видатних зодчих України П.Альошина (К.,2000), Й.Каракіса (К.,2002), вченого-економіста С.Злупка (Л.,2000), діячів культури, бібліотекознавців, бібліографознавців М.Жулинського (К., 2000), О.Довгополої (К., 2001), В.Циганюка (Вінниця, 2003), В.Бабича (К., 2002), М.Ясинського (К, 1995) та ін.

Окрему частину інформаційного ресурсу відділу складають біобібліогра -фічні покажчики, підготовлені Національною парламентською бібліоте-кою України. Серію біобібліографічних нарисів "Шістдесятництво: профілі на тлі покоління", започатковану в 2002 році і наявну у фонді відділу, представляють видання про людей покоління шістдесятників – як дисидентів, котрі зазнали таборів та репресій, так і "тихих книжників", що чинили системі внутрішній опір, пішовши у "самоеміграцію", і здатних витворити цілісний портрет епохи в усіх її розмаїтих виявах. Відкриває серію видання "Валерій Шевчук: "Мав дерзновення бути самим собою" (К., 2002). Продовжують її нариси про такі яскраві особистості, як "Ліна Костенко: "Я вибрала Долю собі сама" (К., 2002), "Іван Світличний: "... Бо вірую" (К., 2002), "Євген Сверстюк: "Це – вибір" (К., 2002), "Лесь Танюк: "Вітру не буде – треба гребти руками" (К., 2003).

До 280-річчя від дня народження Національною парламентською бібліотекою України підготовлена фундаментальна бібліографічна праця "Григорій Сковорода. 1722-1794" (К., 2002), яка хронологічно охоплює видання за 1806-2002 роки українською та іноземними мовами і включає матеріали, які з кон'юнктурних міркувань радянських ідеологів свідомо замовчувалися і сьогодні потребують введення в науковий обіг.

Цінними для читача, особливо фахового, вченого, дослідника, викладача, вчителя є систематичні бібліографічні покажчики змісту журналів "Слово і час" (1990-1999) (К., 2002), "Листи до приятелів". Книжки 1-176 (1953-1968) (К., 2002), "Бібліологічні вісті" (1923-1930) (К.,1996) та збірника "Наука і культура. Україна": Вип.1-31 (1966-2002) (К., 2003), підготовлених фахівцями Національної парламентської бібліотеки України.

Бібліографами відділу проводяться наукові розвідки, в результаті яких з'являються власні бібліографічні покажчики з актуальної тематики. Це: "Імена, повернуті на Батьківщину" (1998), "Мова – невмирущий скарб народу" (2000), "Гіркий був келих життьовий..." (2001), "Місце-ве самоврядування: Історія і сучасність" (2002), "Борис Хоменко – письменник, літературознавець" (2003), "Тарас Шевченко і Вінниччина" (2004) та багато інших. Всі вони в електронному вигляді представлені на сайті бібліотеки.

У відділі зберігаються календарі знаменних і пам'ятних дат, зокрема, щорічник "Календар знаменних і пам'ятних дат" з квартальними випусками, які готують Національна парламентська бібліотека та Книж-кова палата України. До окремих дат тут подається змістовний довідко-вий матеріал з переліком літератури. З 1995 року відділ отримує науково-популярний альманах-щорічник "Історичний календар", на сторінках якого вміщуються статті до ювілеїв видатних історичних постатей України, героїчних та трагічних сторінок історії українського народу. Багатоілю -стрований матеріал пропонується в російському щорічнику "Знамена -тельные даты. Календарь" для працівників бібліотек, любителів книги, науки і словесності. Він містить широку і різнобічну інформацію з різних галузей знань, маючи характерні риси енциклопедії і бібліогра -фічного покажчика, навчального посібника і книги для читання.

Зорієнтуватися в потужному інформаційному ресурсі бібліотеки, знайти необхідну книгу, періодичне, інформаційне видання, надати інформацію з певної тематики користувачам покликаний відділ довід-ково-бібліографічного та інформаційного обслуговування. Він є орієн-тиром, посередником між користувачем та інформаційним ресурсом бібліотеки в цілому.

Тут зосереджено основний склад довідково-бібліографічного апарату бібліотеки – традиційна карткова система каталогів і картотек. У відділі довідково-бібліографічного та інформаційного обслуговування знахо-дяться абетковий читацький каталог, розділи систематичного каталогу і систематичної картотеки статей (СКС) суспільно-політичної, природ-ничо-наукової, гуманітарної тематики, педагогіки, релігієзнавства, філософії, психології. У галузевих відділах бібліотеки (літератури та інформації виробничого профілю; з питань сільського господарства; з питань економіки та права; з питань мистецтв; з питань краєзнавства) користувачі мають змогу працювати з відповідними розділами систематичного каталогу і СКС за їх профілем.

Читацький абетковий каталог інформує про документальний фонд бібліотеки з 1960 року, окремо про книги, видані українською та росій-ською мовами.

До абеткового каталогу користувач може звертатися, коли потрібно з'ясувати: чи є в бібліотеці певна книга, автор і назва якої йому відомі, які саме твори того чи іншого автора є у фонді.

Про періодичні видання, що передплачує бібліотека, конкретні їх назви і період зберігання користувач дізнається з абеткового каталогу періодичних видань. Про поточну передплату газет та журналів найбіль-шими бібліотеками міста (обласними, науковими, вузівськими та біб-ліотеками Вінницької міської ЦБС) користувача проінформує щорічний друкований "Зведений каталог періодичних видань, передплачених бібліотеками м.Вінниці" , який є у кожному відділі обслуговування бібліотеки.

Якщо користувач не пам'ятає автора художніх творів, що виходили окремими виданнями або друкувались в періодичних виданнях, збірни-ках творів і є у фонді бібліотеки, йому допоможе абеткова картотека назв творів художньої літератури.

До систематичного каталогу користувачам слід звертатися, коли потрібно з'ясувати, яка література з певної галузі знання, теми, питання, проблеми є у бібліотеці. Картки з бібліографічними описами книг в ньому групуються відповідно до індексів бібліотечно-бібліографічної класифі-кації (ББК). Зміст кожного ящика каталогу розкривається за допомогою етикеток, на яких проставлені індекси і найменування розділів та порядковий номер ящика.

Про нові надходження до бібліотеки за останні три місяці повідомляє систематичний каталог нових надходжень .

Доповнює систематичний каталог традиційна систематична карто-тека статей, яка будується аналогічно йому. Основу її складають мате-ріали з періодичних видань до 2000 року (журнали) і матеріали з газет за останні роки.

Нові матеріали з журналів, починаючи з 2001 р., відображаються в електронному вигляді.

До послуг користувачів у відділі також ведуться традиційні картотеки: картотека знаменних і пам'ятних дат, фактографічна картотека, картотека афоризмів.

Поряд з традиційними джерелами інформації, відділ має можливість забезпечувати користувачів інформацією на електронних носіях.

Користувачі бібліотеки мають доступ до електронного каталогу книг (ЕБД "Книга"), електронної картотеки статей (ЕБД "Аналітика").

ЕБД "Книга" складається з бібліографічних записів як нових книг, що надходять до бібліотеки, так і документів ретрофонду.

ЕБД "Аналітика" складається з бібліографічних записів статей і мате-ріалів із збірників, журналів, продовжуваних видань. Ведеться з 2000 р.

Надзвичайно велику юридичну інформацію користувачам відділу надає електронна повнотекстова база "Ліга: Закон" – найповніша ЕБД в Україні, що відображає законодавчі та нормативні документи. Ця правова бібліотека складається з окремих, об'єднаних однією програмою ЕБД "Закон", "Податки в Україні", "Кодекси", "Міжнародні угоди", "Різне". ЕБД вміщує нові тексти всіх діючих на даний момент законодавчих актів України в актуальному стані. При цьому користувач має можливість використовувати роздрук як повного документа в цілому, так і окремих його частин.

У відділі користувачам представлені також ЕБД краєзнавчої тематики:

· "Культура та мистецтво Вінниччини" (культурно-освітні установи та пам'ятки культури на Вінниччині);

· "Поділля інкогніта" (про загадки Подільського краю);

· "Вінницький регіональний портал" (інформація про Вінницький регіон);

· "Бізнес-Провідник: Комп'ютерна довідкова система. Вінницька область" .

Перспективи та напрями подальшого розвитку інформаційного ресур-су відділу – його удосконалення з метою досягнення якісно нового рівня задоволення інформаційних запитів широкого кола користувачів Бібліо-теки, впровадження нових інформаційних технологій, кооперація й тісна співпраця з іншими бібліотеками регіону та України для створення спіль-ними зусиллями автоматизованого інформаційно-пошукового апарату.Інформаційний ресурс Бібліотеки. Інновації. Суспільство

 1. Про видання
 2. "НОВА ДОБА – НОВОГО ПРАГНЕ СЛОВА..."
 3. ІНФОРМАЦІЙНИЙ РЕСУРС БІБЛІОТЕКИ – СТРАТЕГІЧНА ОСНОВА ЇЇ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
 4. СЛУЖБА ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОТЕЧНОГО СЕРВІСУ
 5. ВІДДІЛ ЗБЕРІГАННЯ ОСНОВНОГО ФОНДУ
 6. ВІДДІЛ ЗБЕРІГАННЯ ОСНОВНОГО ФОНДУ (продовження)
 7. ВІДДІЛ РІДКІСНИХ І ЦІННИХ ВИДАНЬ
 8. ВІДДІЛ ЛІТЕРАТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЇ З ПИТАНЬ КРАЄЗНАВСТВА
 9. ВІДДІЛ ЛІТЕРАТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЇ З ГУМАНІТАРНИХ НАУК
 10. СЕКТОР ЖУРНАЛЬНОЇ ПЕРІОДИКИ
 11. ВІДДІЛ ЛІТЕРАТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЇ З ГУМАНІТАРНИХ НАУК (продовження)
 12. СЕКТОР ГАЗЕТНОЇ ПЕРІОДИКИ
 13. ВІДДІЛ ЛІТЕРАТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЇ З ПИТАНЬ ЕКОНОМІКИ І ПРАВА
 14. ІНФОРМАЦІЙНИЙ РЕСУРС БІБЛІОТЕКИ НА ДОПОМОГУ ОРГАНАМ МІСЦЕВОЇ ВЛАДИ
 15. ВІДДІЛ ЛІТЕРАТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЇ ВИРОБНИЧОГО ПРОФІЛЮ
 16. ВІДДІЛ ЛІТЕРАТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЇ З ПИТАНЬ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
 17. ВІДДІЛ ЛІТЕРАТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЇ З ПИТАНЬ МИСТЕЦТВ
 18. ВІДДІЛ ЛІТЕРАТУРИ ІНОЗЕМНИМИ МОВАМИ
 19. ВІДДІЛ ДОВІДКОВО-БІБЛІОГРАФІЧНОГО ТА ІНФОРМАЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
 20. ВІДДІЛ ПОПЕРЕДНЬОГО ЗАМОВЛЕННЯ І ВИДАЧІ ЛІТЕРАТУРИ
 21. ВІДДІЛ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ ТА ІННОВАЦІЙ У БІБЛІОТЕЧНІЙ СПРАВІ
 22. СЕКТОР ОБМІННО-РЕЗЕРВНОГО ФОНДУ
 23. Програма розширення доступу та навчань в Інтернет (iatp)
 24. ЗМІСТ

Ви можете переглянути наші видання за такі роки:

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2021
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше