ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїІнформаційний ресурс Бібліотеки. Інновації. Суспільство

Версія для друку

ВІДДІЛ ЛІТЕРАТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЇ

З ПИТАНЬ ЕКОНОМІКИ І ПРАВА

Т.О. Пісна, зав. відділом

тел.: (0432) 32-16-24

Відділ літератури та інформації з питань економіки і права (ЕП) розпочав свою діяльність з вересня 2001 року. Створення його як самостійного структурного підрозділу Бібліотеки було викликане значним збільшенням попиту читачів на економічну і правову інформацію.

Основний ресурс відділу – це книги, журнали за останні 10-15 років, що вихо-дили в Україні та Росії.

Підсобний фонд відділу складають видання попередніх років, які й сьогодні часто запитуються науковцями та студентами.

Нині до послуг читачів пропонується понад 23 тис. документів. Це наукові монографії провідних україн-ських та зарубіжних вчених у галузі економіки і права, в тому числі наших земляків, наукові доробки та збірники праць відомих економістів і правознавців, література виробничого характеру, підручники, навчальні посібники, довідкові та науково-популярні видання. Щорічно до відділу надходить понад 135 назв наукових, науково-виробничих, популярних журналів з питань економіки і права.

Більше половини складу інформаційного ресурсу відділу становлять видання з економічних наук.

Останнім часом в Україні з'явилося ряд нових наукових видань з економічної теорії та історії економічної думки зарубіжних авторів, перекладених українською мовою. Зокрема, у фонді відділу представ-лена цінна книга М.Блауга "Економічна теорія в ретроспективі" (К., 2001). В ній розкривається розвиток економічної думки від Адама Сміта до Джона Кейнса. Найпопулярнішою книгою в світі економіки є праця аме-риканських вчених П.Самуельсона і В.Нордхауса "Экономика" (М., 1997). Продовжує цей класичний підручник видання їх співвітчизників С.Фішера, Р.Дорнбуша, Р.Шмалензі – "Экономика" (М., 1993), яке вміщує звід знань з сучасної ринкової економіки.

Хрестоматія в 3-х томах "Бакалавр экономики" (М., 1999), підготов-лена Російською економічною академією ім. Г.Плеханова, показує рівень діяльності спеціаліста через розкриття основних фінансових дисциплін. Монографія "Экономическая наука от Аристотеля до наших дней" професора С.Мартиновського аналізує основні економічні школи в істо-ричному аспекті.

Актуальною серед користувачів бібліотеки є література з дисциплін "Економічна та соціальна географія", "Розміщення продуктивних сил", "Регіональна економіка", "Економіка районів", "Управління регіональним розвитком", де розкривається природно-ресурсний потенціал регіонів, соціально-економічні передумови розвитку, спеціалізації функці-онально-галузевої та територіальної структури.

Економічна теорія у вузах представлена базовими дисциплінами, серед яких провідне місце займають політекономія, мікроекономіка, макроекономіка. У відділі є широкий вибір підручників з названих дисциплін: "Політична економія" (К., 2003) за редакцією Г.Оганяна, "Економічна теорія" (К., 2003) за редакцією В.Предборського, В.Чепінога "Основи економічної теорії" (К., 2003), В.Базилевич "Макроекономіка" (К., 2002), І.Радіонова "Макроекономіка та економічна політика" (К., 1996), М.Небава "Макроекономіка" (Вінниця, 2000), "Мікроеконо -міка і макроекономіка" (К., 1998) за редакцією С.Будаговської, Р.Дорнбуш, С.Фішер "Макроекономіка" (К., 1996), О.Ястремський "Основи мікроеко-но міки" (К., 1998), Р.Піндайк "Мікроекономіка" (К., 1996), К.Макконнелл, С.Брю "Экономикс: принципы и политика " в 2-х томах (М., 1992).

В останні роки в нашій літературі замість поняття "управління" почали вживати новий термін "менеджмент", який зародився у США в 30-х роках, тобто у роки активного формування ринкової економіки. Функції, пробле-ми менеджменту, управління трудовими і фінансовими ресурсами, управління за умов ризику висвітлено в книгах М.Мескона "Основы менеджмента" (М., 1992), С.Робінса "Основи менеджменту" (К., 2002), "Менеджмент" (К., 2002) за редакцією Й.Завадського, О.Рудінської "Менеджмент" (К., 2002), А.Шегди "Менеджмент" (К.,2002), А.Кредісова "Менеджмент для керівників" (К.,1999). Унікальним бестселером можна назвати книгу відомого американського менеджера Лі Якокка "Карьера менеджера" (М.,1995), де автор розповідає, як він, завдяки власним якостям менеджера, досяг світового визнання і став одним із знаменитих людей ділових кіл Америки.

У фонді відділу знаходиться ряд книжкових серій, які можуть заціка-вити читача, а саме: "Бібліотечка малого бізнесу", "Усе про менеджмент", "Бібліотека фінансиста", "Теория и практика менеджмента", "Маркетинг для профессионалов".

Постійним читацьким попитом користуються також книги з історії менеджменту: "История менеджмента" (М.,1997), енциклопедія "Классики менеджмента" (С.Пб., 2001), "Основополагающие идеи в менеджменте. Уроки основоположников менеджмента и управленческой практики" (М.,1996) відомого вченого, професора Дж. Дункана, в якій автор висвітлює історію зародження і розвитку пред-ставництв та шкіл класичного менеджменту. А в "Історії вчень менед-жменту" (К., 2001) А.Кредісова, поряд з висвітленням зарубіжного управлінського досвіду основних шкіл та теорій менеджменту, значна увага приділяється історії розвитку української управлінської думки з часів Київської Русі до кінця ХХ століття.

Розглянути ключові питання організації управлінського процесу – планування і регламентації роботи апарату управління, здійснення оперативного управління, документаційного забезпечення менед-жменту, інвестиційного й інноваційного менеджменту допоможуть наявні у фонді відділу видання: Фатхундінов Р. "Инновационный менед-жмент" (М.,1998), "Управление персоналом организации" (М.,2002) за редакцією А.Кибанова; Мурашко М. "Менеджмент персоналу" (К., 2002), Виноградський М. "Організація праці менеджера" (К., 2002), книги В.Нємцова "Менеджмент організацій" (К., 2001) та "Страте-гічний менеджмент" (К., 2002) і багато інших.

Серед понять, що стали ознакою сучасного бізнесу, особливе місце займає маркетинг, відповідно зростає і популярність спеціальності "маркетинг".

Навчальна література з маркетингу представлена у відділі числен-ними роботами зарубіжних та вітчизняних авторів: Ф.Котлер, Г.Армстронг, Б.Берман, Дж.Аванс, Е.Дихтль, Ж.-Ж.Ламбен, В.Герасимчук, І.Герчикова, П.Зав'ялов, А.Мазаракі, Р.Ноздрьова, роботи яких добре відомі україн-ському читачеві, активно використовуються в підготовці фахівців з марке-тингу та практичній діяльності маркетологів.

Складовою частиною фонду, що тісно пов'язаний з маркетингом, є розділ реклами. Про те, як ефективно організувати рекламу, знайти ринки збуту продукції, як привернути увагу до цієї продукції, як забез-печити її просування на ринку і провести рекламну кампанію, читачі можуть знайти відповідь у такій літературі: Джефкінс Ф. "Реклама" (К., 2001), Уэллс У. "Реклама: принципы и практика" (С.Пб., 2001), Ученова В. "История рекламы" (С.Пб., 2002), Уткін Е. "Рекламное дело" (М., 1999), Лук'янець Т. "Рекламний менеджмент" (К., 1998).

Про підприємництво як форму господарювання, стратегічний розви-ток і формування інвестиційних ресурсів фірми, підприємства, організа-

цію і регулювання підприємницької діяльності, успіх, культуру та ефектив-ність підприємництва інформує користувача така література: Варналій З. "Основи підприємництва" (К., 2002), Покропивний С. "Підприємниц -тво: стратегія, організація, ефективність" (К., 1998), Сизоненко В. "Підприємництво" (К., 1999), Бусигін А. "Предпринимательство" (М., 2000), "Предпринимательство" (М., 2001) за редакцією В. Горфінкеля. Окремої уваги заслуговує книга "Розвиток підприємництва в Україні" (К., 2003), що підготовлена Головним управлінням з питань економічної політики Адміністрації Президента України під керівництвом доктора економічних наук П.Гайдуцького.

Принципи організації і ведення бухгалтерського обліку, формування бухгалтерської звітності, економічний зміст балансового узагальнення, фінансовий стан підприємства, перспективи його розвитку та уміння приймати обґрунтовані фінансові, економічні й управлінські рішення висвітлені у виданнях: Велш Г. "Основи фінансового обліку" (К., 1997), Грабова Н. "Теорія бухгалтерського обліку" (К., 1999), Завгородній В. "Бухгалтерський учет, контроль и аудит в условиях рынка" (К., 1995), Івахненков С. "Інформаційні технології в організації бухгал-терського обліку" (К., 2003), Кужельний М. "Теорія бухгалтерського обліку" (К., 2001), Пушкар М. "Управлінський облік" (Т., 1995) і "Тенденції та закономірності розвитку бухгалтерського обліку в Україні (теоретико-методологічні аспекти)" (Т., 1999), Сопко В. "Бухгалтерський облік у підприємництві" (К., 1995) та багато інших.

Про приватизацію та оренду, про спільні підприємства, акціонерні товариства, формування і використання капіталу, емісію та обіг цінних паперів, зовнішньоекономічні операції читачі можуть знайти відповідь у літературі: Адамс Р. "Основы аудита" (М., 1995), Аренс Е. "Аудит" (М., 1995), Білуха М. "Теорія фінансово-господарського контролю і аудиту" (К., 1994) та "Курс аудиту" (К., 1998), Усач Б. "Аудит" (К., 2003).

Широким попитом у відділі користується література з питань функці-онування грошей та кредиту в умовах ринкової економіки. Значна увага аналізу практики грошового обігу та операцій установ кредитної системи приділяється в книгах: "Гроші та кредит" (Т., 2000) за редакцією професора Б.Івасіва, "Гроші та кредит" (К., 2001) за редакцією М.Савлука, "Теорія грошей" А.Гальчинського (К., 1998), "Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків" Ф.Мишкіна (К., 1998), "Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика" Е.Долана, К.Кемпбелла (М.; Л., 1991).

Сьогодні у світі нараховується понад двісті самостійних країн, певним чином пов'язаних найрізноманітнішими міжнародними відносинами, що вимагає зіставлення або узгодження їхніх дій, прийняття спільних рішень. Спеціальні знання у сфері міжнародної економіки та міжнарод-но-економічних відносин (МЕВ) висвітлено в підручнику нового покоління "Міжнародна економіка" (К., 2003). В його основу покладено курс лекцій, які читають автори студентам Інституту міжнародних відносин доктори економічних наук, професори А.Румянцев, В.Савчук.

Про взаємодію міжнародних ринків: товарів і послуг, капіталів, технологій, робочої сили, про аналіз процесів інтернаціоналізації, транснаціоналізації та глобалізації економічного життя користувачі знайдуть у підручниках: Савельєв Є. "Міжнародна економіка: теорія міжнародної торгівлі і фінансів" (Т., 2002), "Мировая экономика" (М., 2000) за редакцією А.Булатова, "Международная экономика. Теория и политика" (М., 1997), П.Кругмана, М.Обстфельда "Междуна -родные валютно-кредитные и финансовые отношения" (М., 2000), за редакцією професора АН Росії Л.Красавіної, "Міжнародні економічні відносини" (К., 2002) В.Козика, "Світова економіка" (К., 2001) за редакцією доктора економічних наук А.Філіпенка.

Трансформаційні процеси інтеграції України в Європейський Союз висвітлені в наукових нарисах Є.Савельєва "Європейська інтеграція і маркетинг" (К., 2003).

Стрижневою проблемою вітчизняної економічної науки є нині концеп-туальна розробка цивілізаційної моделі, в рамках якої розвиватиметься українська економіка у XXI столітті. Ця тематика представлена такими книгами, що вийшли в останні роки: "Державні фінанси України" (К., 2002) за редакцією доктора економічних наук, професора О.Василика, Ю.Пасічник "Бюджетна система України та зарубіжних країн" (К., 2002), "Державне регулювання економіки" (К., 2000) за редакцією академіка АН вищої школи України І.Михасюка, "Національний банк і грошово-кредитна політика" (Т., 2002) Б.Адамика, монографія Л.Борщ "Інвес-тиції в Україні: стан, проблеми, перспективи" (К., 2002), колективна праця "Україна і світове господарство: взаємодія на межі тисячо-літь" (К., 2002) за редакцією доктора економічних наук А.Філіпенка.

Для підготовки спеціалістів, яким належить вирішувати надзвичайно важливі й складні проблеми підвищення ефективності праці та гармоні-зації соціально-трудових відносин, до інформаційного ресурсу відділу надійшли навчальні посібники Богиня Д., Грішнова О. "Основи економіки праці" (К., 2002), Завінковська Г. "Економіка праці" (К., 2003), Азарова А. "Основи економіки праці" (Вінниця, 2002), Дячун О. "Організація, нормування та оплата праці" (К., 2001), Абрамов В. "Нормування праці" (К., 1995), Рофе О. "Организация и нормирование труда" (М., 2001).

У фонді відділу окремим розділом представлена література з охорони праці. Серед читачів особливим попитом користуються видання "Основи охорони праці" (Л., 2002) В.Жидецького, "Основи охорони праці" (К.; Л., 2003) М.Гандзюка, "Охорона праці" (К., 2003) Є.Геврик, "Системи управління охороною праці" (Л., 2002) Г.Гогіташвілі, "Охорона праці в робочій професії" (Вінниця, 2001) О.Кобилянського, де викладені основні соціально-економічні, правові та організаційні питання охорони праці на виробництві, сучасні вимоги виробничої санітарії, техніки безпеки, а також способи та засоби пожежогасіння.

Питання формування та використання ресурсів підприємства – персоналу, матеріальних і нематеріальних активів, інвестиційних ресурсів, інноваційних процесів – все це висвітлено в ряді підручників з однойменною назвою "Економіка підприємства" таких вчених-економістів: С.Покропивного (К., 2001), А.Шегди (К., 2002), Л.Доленка (О.,2001), І.Бойчика (К., 2002), К.Раіцького (М., 1999).

Сутність фінансів підприємств, принципи їх організації, канали надход-ження грошових коштів, порядок їх зберігання і витрачання, формування та розподілу, організація оборотних засобів і кредитування підприємства розглядається у відповідній літературі відділу: Філімоненков О. "Фінанси підприємств " (К., 2002), "Фінанси підприємств " (К., 2000) за редакцією А.Поддєрьогіна, "Фінанси підприємств " (К., 2002) за редакцією Г.Кірейцева , "Фінансова діяльність підприємства" (К., 2003) О.Бандурки, "Фінансова реструктуризація в Україні: проблеми і напрями " (К., 2002) В.Федосова, "Фінансовий ринок" (К., 2002) В.Шелудька.

Науковий та практичний інтерес становлять статистичні щорічники України, в яких пропонується широкий вибір актуальних показників про соціально-економічний стан держави у порівнянні з попередніми роками. Інформацію розподілено за основними галузями економіки та сферами суспільно-політичного життя.

Не менш важливою складовою частиною інформаційного ресурсу відділу є правова література.

З історії вчень про державу і право у фонді відділу зберігаються фундаментальні праці: Платона "Государство. Законы. Политика" (М., 1998), Цицерона "Про державу; Про закони; Про природу богів" (К., 1998), Антология мировой правовой мысли" (М.,1999) в 5-ти томах, Себайна Дж., Торсона Т. "Історія політичної думки" (К., 1997), Мірошниченка М. "Історія вчень про державу і право" (К., 2001), Шульженка Ф. "Історія вчень про державу і право" (К., 1997).

У відділ надійшло і ряд підручників з історії держави і права України, підготовлених відомими вченими-правознавцями В.Гончаренком, О.Копиленком, П.Музиченком, А.Рогожиним, В.Тацієм, А.Чайковським; з історії держави і права зарубіжних країн – О.Шевченком, В.Макарчуком, М.Крашенінниковим, О.Жидковим.

З'явилося чимало навчальної юридичної літератури з питань теорії держави і права, що широко представлена у фонді відділу підручниками: Кельман М. "Загальна теорія права (з схемами, кросвордами, теста-ми)" (К., 2002), Колодій А., Копєйчиков В. "Теорія держави і права" (К., 1995), Котюк В. "Основи держави і права" (К., 2001), Скакун О. "Теорія держави і права" (Х., 2001), Венгеров А. "Теория государства и права" (М., 2002), "Правознавство" (К., 2001) за редакцією В.Копейчикова.

Останніми роками фонд відділу поповнився книгами нової галузі юридичної науки – деонтології, зорієнтованими на спеціалістів-юристів та студентів юридичних факультетів. Це, зокрема: Біленчук П. "Правова деонтологія" (К., 1999), Гусарєв С. "Юридична деонтологія" (К., 1997), Сливка С. "Юридична деонтологія" (Л., 1996), "Профессиональные навыки юриста: Опыт практического обучения" (М., 2001) за редакцією Л.Воскобитова.

Конституційне право зарубіжних країн представлене у відділі рядом популярних навчальних посібників: Шаповал В. "Конституційне право зарубіжних країн" (К., 1997), Ріяка В. "Конституційне право зарубіж-них країн" (К., 2002), Арановський К. "Государственное право зарубеж-ных стран" (М., 1999), Чиркин В. "Конституционное право зарубеж-ных стран" (М., 1997), а також збірниками з Мегапроекту "Пушкинская библиотека" "Конституции государств Европы" в 3-х томах (М., 2001), "Конституции государств Европейского Союза" (М., 1997).

Довідник "Державний лад країн світу" (К.,1999) В.Шаповала не має аналогів у сучасній суспільно-політичній і юридичній літературі. Завдяки доступності викладених у ньому матеріалів, він використовується як державними службовцями, науковцями та студентами, так і широким загалом тих, хто цікавиться вченням про державу і право. Своєрідним його доповненням є енциклопедичний словник "Правовые системы стран мира" (М.,2000), де подається коротка характеристика конститу-ційного ладу кожної країни, основні етапи становлення сучасної системи права, судової системи, основних законодавчих актів з різних галузей цивільного, торгового, трудового, кримінального права, соціального забезпечення, процесуального законодавства.

В галузі міжнародного права широким попитом у читачів користується література таких авторів: Буткевич В. "Міжнародне право. Основи теорії" (К., 2002), Анцелевиц Г. "Міжнародне право" (К., 2003), Дмитрієв А. "Міжнародне публічне право" (К., 2001), Кернз В. "Вступ до права Європейського Союзу" (К., 2002), Дженіс М. "Європейське право у галузі прав людини. Джерела і практика застосування" (К., 1997), Маланчук П. "Вступ до міжнародного права за Ейкхерстом" (Х., 2000).

Однією з найвидатніших постатей в українській та російській науці з міжнародного права вважається В. Грабар (1865-1956), автор більше 150 наукових праць в цій галузі, якому присвячена монографія К.Савчука "Міжнародно-правові погляди академіка В.Е.Грабаря" (К., 2003).

Офіційні міжнародні документи оприлюднюються у виданнях: "Збірка договорів Ради Європи" (К., 2000), що подає тексти усіх конвенцій і договорів Ради Європи та "Права человека. Сборник международных документов" (М., 1998), куди ввійшли міжнародні договори, документи з прав людини, соціальних прав жінок і дітей та правовий захист жертв війни.

Сьогодні активно формується законодавча та нормативно – правова база, яка є основою для розбудови в нашій державі громадянського суспільства. Розвиваються і удосконалюються всі галузі національного права, такі як: конституційне, цивільне, трудове, кримінальне, господар-ське, екологічне, муніципальне, фінансове. В інформаційному ресурсі відділу широко представлені документи, в яких подаються тексти законів, прийнятих Верховною Радою України, указів Президента України, поста-нов Кабінету Міністрів України, нормативні акти міністерств і відомств. Тексти діючих офіційних документів у повному обсязі знаходяться також у відділі довідково-бібліографічного та інформаційного обслуговування (див. інформаційний ресурс цього відділу).

До більшості законодавчих актів у відділі користувачам пропонуються науково-практичні коментарі.Серед них: "Цивільний кодекс України: коментар" (Х.,2003), "Житловий кодекс України з постатейними матеріалами" (К.,2001), "Господарський процесуальний кодекс України з постатейними матеріалами" (К.,2002), "Кодекс України про адміністративні правопорушення з постатейними матері-алами" (К.,2001) за редакцією Е.Демського, "Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України" (К.,2002) за редакцією С.Яценка, "Науково-практичний коментар до Кримінально-проце -суального кодексу України" Тертишника В. (К.,2002).

У відділі є достатньо навчальної літератури з різних галузей права: "Цивільне право України" у 2-х книгах (К., 2002) за редакцією О.Дзери, Фрицький О. "Конституційне право України" (К., 2002), Орлюк О. "Фінансове право" (К., 2003), Колпаков В. "Адміністративне право України" (К., 2003), "Кримінальне право України. Загальна та особлива частина" (К., 2002) за редакцією М.Бажанова, Щербина В. "Господарське право" (К., 2003), Галянтич М. "Житлове право України" (К., 2002), В.Андрейцев "Право екологічної безпеки" (К., 2002), Вінник О. "Акціонерне право" (К., 2000) і т.д.

З криміналістики найбільш запитуваними виданнями є: "Криміналіс -тика" (К., 2001) за редакцією В.Гончаренка, "Криміналістика" (К., 2001) за редакцією В.Шепітька та ще ряд підручників відомих криміналістів: П.Біленчука, М.Салтевського, А.Андреєва, М.Яблокова. Широким попи-том користуються монографії П.Біленчука "Процесуальні та криміна-лістичні проблеми дослідження обвинувачуваного" (К., 1999) та В.Навроцького "Теоретичні проблеми кримінально-правової кваліфі-кації" (К., 1999). Заслуговують на увагу спеціалістів-криміналістів і книги О.Дубового "Криміналістичне дослідження слідів рук" (К., 2000), А.Михайленка "Расследование преступлений: законность и обеспе-чение прав граждан" (К., 1999).

Розділ кримінології наповнюють такі актуальні видання: "Курс кримінології" у 2-х книгах (К., 2001) за редакцією Я.Кондратьєва та О.Джужі, "Криминология" Г. Шнайдера (М., 1994), "Криминология" Д. Шеллі (С.Пб., 2003).

Для роботи працівникам міліції та слідчим стануть у нагоді книги М.Камлика "Судова бухгалтерія" (К., 2001), М.Білухи "Судово-бухгалтерська експертиза" (К., 1992), Т.Дмитренко "Судебная (правовая) бухгалтерия " (М., 1999). Матеріали про статистичний облік і звітність у правоохоронних органах, судах та інших юридичних установах можна знайти в книгах "Правова статистика " (К., 2000) за редакцією О.Джужі та "Правовая статистика" (М., 1999) Л.Сав'юка.

Довідники М.Лядецького "Типові контракти, статути" (К., 2003), "Офіційні типові форми договорів", укладені Р.Стефаником та М.Стефанчуком (К., 2003), "Терміни і поняття в законодавстві України" (Х., 2003) надають інформацію читачам, як правильно скласти договір або статут підприємства, трудову угоду, позов до суду та ін.

Для розкриття інформаційного ресурсу у відділі ведеться відповідний довідково-бібліографічний апарат. Це складові частини загальнобіблі -отечного каталогу та систематичної картотеки статей розділи "Економіка. Економічні науки" та "Право. Юридичні науки".

Достатньо укомплектований довідково-бібліографічний фонд відділу – це "Юридична енциклопедія" в 6-ти томах (К.,1998-2002), "Законодав -ство України. Каталог" в 3-х томах (К.,2001), "Економічна енциклопе -дія" в 3-х томах (К.,2000), "Словник сучасної економіки Макміллана" (К.,2000), "Юридичний словник-довідник " (К.,1996), "Словник законо-давчих термінів" (К.,2000), "Фінансовий словник" (1997), "Економіч -ний словник-довідник " (К.,1995), "Толковый юридический словарь: бизнес и право" (М.,1998), "Словарь по экономике и праву" (М.,1999), "Рынок. Бизнес. Коммерция. Экономика. Толковый словарь" (М.,1996) та багато інших видань.

У читальному залі відділу широко представлені періодичні видання. Великим попитом користуються такі з них: "Економіка України", "Фінанси України", "Економіст", "Менеджмент і менеджер", "Вісник НБУ", "Банківська справа", "Адвокат", "Відомості Верховної Ради України", "Вісник Академії правових наук України", "Вісник УАДУ при Президен-тові України" , "Підприємництво, господарство і право", "Збірник наукових праць УАДУ при Президентові України", "Право України", "Юридичний журнал" та "Юридична Україна". В інформаційному ресурсі вагоме місце займають галузеві журнали з Росії: "Вопросы экономики", "Российский экономический журнал", "Экономист", "ЭКО", "Деньги и кредит", "Мировая экономика и международные отношения", "Риск", "Главбух". А такі журнали, як "Маркетинг в России и за рубежом" та "Менеджмент в России и за рубежом", "Босс", "Оffice" мають архіви повних текстів в електронному вигляді.

Бібліотечне обслуговування відвідувачів у відділі здійснюється з використанням друкованих та електронних носіїв інформації.

Зростаючі потреби користувачів у правовій інформації та великі можливості комп'ютерних технологій сприяли активізації використання електронних правових баз даних відділу. Це: "Бізнес-провідник " (комп'ютерна довідкова система Вінницької області) та "Ліга: Закон".

БД "Ліга: Закон" – це сучасна інформаційно-довідкова пошукова система, призначена для оперативного доступу до актуальної правової, довідкової і ділової інформації, а також для її професійної обробки й аналізу, яка орієнтована на допомогу державним установам і відом-ствам, місцевим органам влади, юридичним, навчальним закладам, бібліотекам, широкому загалу спеціалістів та населенню.

Система містить:

· Нормативно-правові акти, прийняті Верховною Радою України, Президентом України, Кабінетом Міністрів України;

· Документи міністерств і відомств, які пройшли реєстрацію в Міністер-стві юстиції;

· Кодекси України;

· Міжнародні угоди, які діють в Україні.

Всі нормативні документи знаходяться в контрольному стані. До них вносяться оперативно зміни і доповнення.

Одне з найважливіших завдань бібліотек у сучасному світі – забезпе-чення вільного, необмеженого доступу до інформації та збереження її джерел. Сучасна бібліотека – це не тільки книгозбірня, але й своєрідний "електронний архів", який відкриває громадянам доступ до інформації і на традиційних носіях, і в електронному вигляді.Інформаційний ресурс Бібліотеки. Інновації. Суспільство

 1. Про видання
 2. "НОВА ДОБА – НОВОГО ПРАГНЕ СЛОВА..."
 3. ІНФОРМАЦІЙНИЙ РЕСУРС БІБЛІОТЕКИ – СТРАТЕГІЧНА ОСНОВА ЇЇ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
 4. СЛУЖБА ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОТЕЧНОГО СЕРВІСУ
 5. ВІДДІЛ ЗБЕРІГАННЯ ОСНОВНОГО ФОНДУ
 6. ВІДДІЛ ЗБЕРІГАННЯ ОСНОВНОГО ФОНДУ (продовження)
 7. ВІДДІЛ РІДКІСНИХ І ЦІННИХ ВИДАНЬ
 8. ВІДДІЛ ЛІТЕРАТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЇ З ПИТАНЬ КРАЄЗНАВСТВА
 9. ВІДДІЛ ЛІТЕРАТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЇ З ГУМАНІТАРНИХ НАУК
 10. СЕКТОР ЖУРНАЛЬНОЇ ПЕРІОДИКИ
 11. ВІДДІЛ ЛІТЕРАТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЇ З ГУМАНІТАРНИХ НАУК (продовження)
 12. СЕКТОР ГАЗЕТНОЇ ПЕРІОДИКИ
 13. ВІДДІЛ ЛІТЕРАТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЇ З ПИТАНЬ ЕКОНОМІКИ І ПРАВА
 14. ІНФОРМАЦІЙНИЙ РЕСУРС БІБЛІОТЕКИ НА ДОПОМОГУ ОРГАНАМ МІСЦЕВОЇ ВЛАДИ
 15. ВІДДІЛ ЛІТЕРАТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЇ ВИРОБНИЧОГО ПРОФІЛЮ
 16. ВІДДІЛ ЛІТЕРАТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЇ З ПИТАНЬ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
 17. ВІДДІЛ ЛІТЕРАТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЇ З ПИТАНЬ МИСТЕЦТВ
 18. ВІДДІЛ ЛІТЕРАТУРИ ІНОЗЕМНИМИ МОВАМИ
 19. ВІДДІЛ ДОВІДКОВО-БІБЛІОГРАФІЧНОГО ТА ІНФОРМАЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
 20. ВІДДІЛ ПОПЕРЕДНЬОГО ЗАМОВЛЕННЯ І ВИДАЧІ ЛІТЕРАТУРИ
 21. ВІДДІЛ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ ТА ІННОВАЦІЙ У БІБЛІОТЕЧНІЙ СПРАВІ
 22. СЕКТОР ОБМІННО-РЕЗЕРВНОГО ФОНДУ
 23. Програма розширення доступу та навчань в Інтернет (iatp)
 24. ЗМІСТ

Ви можете переглянути наші видання за такі роки:

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2021
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше