Вінницька ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва :: Наші видання

Аграрна реформа в Україні:
пошуки, здобутки, проблеми
(Бібліографічний покажчик)

ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АГРАРНОЇ РЕФОРМИ

1. Аграрне законодавство України. Вип. 1. // Бюл. законодавства і юридич. практики України. –1999. – № 5. – 304 с.

2. Земельний кодекс України: Офіц. текст із змінами і доп. за станом на 1 серп. 1997 р. – Ужгород: ІВА, 1997. – 124 с.

3. Земельні  відносини в Україні: Законодав. акти і нормативні документи / Держкомзем України. – К.: Урожай, 1998. – 816 с.

4. Про власність: Закон України … 7 лют. 1991 р. // Голос України. – 1991. – 24 квіт. – С. 3,6,7; Відом. Верхов. Ради України. – 1991. – № 20. – С. 523-537.

5. Про внесення  змін до Закону України "Про власність": Закон України ...14 жовт. 1992 р. // Голос України. – 1992. – 12 листоп. – С. 6; Відом. Верхов. Ради України. – 1992. – № 48. – С. 1468.

6. Про внесення  змін і доповнень до Закону України "Про селянське (фермерське) господарство" Закон України ... 22 черв. 1993 р. // Голос України. – 1993. – 23 лип. – С.11-14; Відом. Верхов. Ради України. – 1993. – № 32. – С. 823-837.

7. Про господарські  товариства: Закон України ... 19 верес. 1991 р. // Голос України. – 1991. – 11 жовт. – С. 10-13; Відом. Верхов. Ради України. – 1991. – № 49. – С. 1403-1424.

8. Про оренду землі: Закон України ... 6 жовт. 1998 р. // Голос України. – 1998. – 23 жовт. – С. 4,5; Відом. Верхов. Ради України. – 1998. – № 46/47. – С. 882-890; Уряд. кур'єр. – 1998. – 22 жовт. – С. 3.; Баланс-Агро. – 1999. – 25 лют. – С. 13-18.

9. Про підприємництво: Закон України ... 7 лют. 1991 р. // Голос України. – 1991. – 5 берез. – С. 3,6; Відом. Верхов. Ради України. – 1991. – № 14. – С. 354-360.

10. Про підприємства в Україні: Закон України ... 27 берез. 1991 р. // Голос України. – 1991. – 6 трав. – С. 4-7; Відом. Верхов. Ради України. – 1991. – № 24. – С. 611-629.

11. Про плату за землю: Закон України ... 3 лип. 1992 р. // Голос України. – 1992. – 23 лип. – С. 4, 5; Відом. Верхов. Ради України. – 1992. – № 38. – С. 1259-1265.

12. Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві: Закон України ... 15 трав. 1992 р. // Голос України. – 1992. – 12 черв. – С. 10, 11; Відом. Верхов. Ради України. – 1992. – № 45. – С. 828-836.

13. Про сільськогосподарську кооперацію: Закон України ... 17 лип. 1997 р. // Голос України. – 1997. – 13 верес. – С. 4, 5. Економіка АПК. – 1997. – № 7. – С. 89-94;

14. Про ціни і ціноутворення: Закон України ... 3 груд. 1990 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 1990. – № 52. – С. 956-959.

15. Про забезпечення економічних інтересів і соціального захисту працівників соціальної сфери села та вирішення окремих питань, що виникли в процесі проведення земельної реформи: Указ Президента України Л. Кучми ... 12 квіт. 2000 р. // Уряд. кур'єр. – 2000. – 25 квіт. – С. 10; Офіц. вісн. України. – 2000. – № 15. – С. 606.

16. Про захист прав власників земельних часток (паїв): Указ Президента України Л. Кучми… 21 квіт. 1998 р. // Офіц. вісн. України. – 1998. – № 16. – С. 10; Баланс-Агро. – 1999. – 25 лют. – С. 19.

17. Про невідкладні  заходи щодо прискорення земельної реформи у сфері сільськогосподарського виробництва: Указ Президента України Л. Кучми ... 10 листоп. 1994 р. // Голос України. – 1994. – 16 листоп. – С. 8. Уряд. кур'єр. – 1994. – 15 листоп. – С. 2;

18. Про невідкладні  заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки: Указ Президента України Л. Кучми ... 3 груд. 1999 р. // Уряд. кур'єр. – 1999. – 8 груд. – С. 4; Сіл. журн. – 1999. – № 12. – С. 2.

19. Про порядок паювання земель, переданих у колективну власність сільськогосподарським підприємствам і організація: Указ Президента України ... 8 серп. 1995 р. // Голос України. – 1995. – 12 серп. – С. 2.

20. Про затвердження Порядку та розмірів плати, що справляється за видачу державного акта на право власності за землю: Постанова ... 1 черв. 1999 р. № 934 // Офіц. вісн. України. – 1999. – № 22. – С. 118,119; Землевпоряд. вісн. – 1999. – № 3. – С. 28.

21. Інструкція з інвентаризації основних засобів нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів та розрахунків: Затв. Наказом Голов. упр. держ. казначейства України ... 30 жовт. 1998 р. // Офіц. вісн. України. – 1998. – № 46. – С. 120-131.

22. Інструкція про порядок складання, видачі, реєстрації і зберігання державних актів на право приватної власності на землю, право колективної власності на землю, право власності на землю і право постійного користування землею, договорів на право тимчасового користування землею (в тому числі на умовах оренди та договорів оренди землі): Затв. Наказом Держкомзему України ... 4 трав. 1999 р. // Офіц. вісн. України. – 1999. – № 23. – С. 358-371.

23. Положення про комісію з реформування (реорганізації) колективного сільськогосподарського підприємства (зразок) // Будні. – 2000. – 14 січ. – С. 7.

24. Поради для комісії з реформування КСП; Поради для селян з реформування КСП // Уряд. кур'єр. – 1999. – 21 груд. – С. 5.

* * *

25. Правове обґрунтування Указу Президента "Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки ... 3 груд. 1999 р." // Сіл. час. – 2000. – 12 січ. – С. 2, 4.

26. Указ прийнято – чи поменшає проблем? …: [Наведено офіц. роз'яснення до Указу Президента України "Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки" // Пропозиція. – 2000. – № 1. – С. 6-9.

27. Кулинич П. Паювання та збереження цілісності сільськогосподарських земель – правові та соціально-економічні аспекти // Сіл. госп-во реформується. – 1997. – Вип. 6. – С. 4-6.

28. Кулинич П. Правова модель реструктуризації колективних сільськогосподарських підприємств // Сіл. госп-во реформується. – 1999. – Вип. 17. – С. 5-10.

29. Кулинич П.Ф. Правове регулювання приватизації сільськогосподарських земель і шляхи його вдосконалення: [Новим етапом у розв. законодавства про приватиз. с.-г. земель повинне стати "юридич. розморожування" земел. власності] // Землевпоряд. вісн. – 1999. – № 4. – С. 11-14.

30. Юрчишин В.В. Проблеми зміцнення правової бази сільського господарства: [Заг. оцінка стану правов. забезп. аграр. реформувань] // Економіка АПК. – 2000. – № 3. – С. 3-11.

31. Приватизація землі та реорганізація колективних сільськогосподарських підприємств в Україні: Посіб. – К.: Століття, 1998. – 126 с.

32. Приватизація землі та реорганізація колективних сільськогосподарських підприємств в Україні: Дод. – К.: Століття, 1998. – 271 с.

НАУКОВЕ ОБГРУНТУВАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ

АГРАРНИХ РЕФОРМ

33. Антоненко Л.А. К вопросу о собственности на землю: историко-экономический аспект: [При розв'язанні питання слід враховувати іст. досвід, надавати перевагу наук. підходу] // Вісн. аграр. науки. – 1998. – № 1. – С. 58-62.

34. Гайдуцький П.І. Розвивати нові напрями економічних досліджень: [Заст. глави Адмін. Президента України про напрями наук. діяльн. вчен.] // Економіка АПК. – 2000. – № 2. – С. 28-31.

35. Гладій М.В. Використання виробничо-ресурсного потенціалу аграрного сектора економіки України (питання теорії, методології і практики): Моногр. – Л., 1998. – 294 с.

36. Козьмук П.Ф. Наукові основи реформування земельних відносин у містах // Землевпоряд. вісн. – 1999. – № 4. – С. 38-43.

37. Колюбакін В. Вчені – за реформи // Сіл. час. – 2000. – 12 січ. – С. 3.

38. Не можна дивитись на село як на сукупність безпомічних старих людей: [Розмова з нар. деп. Верхов. Ради України, акад. І. Юхновським про пробл. законодав. забезп. аграр. сектора] / Кор. П. Коротич // Пропозиція. – 2000. – № 3. – С. 6-9.

39. Оніщенко О.М. Ставлення до Указу Президента України про прискорення реорганізації КСП: [Ставлення політиків, вчен., практиків] // Економіка АПК. – 2000. – № 4. – С. 10-17.

40. Саблук П. Логіку `земельного' Указу коментують фахівці: [Бесіда з дир. ін-ту аграр. економіки] / Кор. О. Гуревич // Україна і світ сьогодні. – 1999. – 18-24 груд. – С. 6-7.

41. Топіха І.Н. Основні підсумки наукових досліджень: [в с.-г. галузі] // Економіка АПК. – 1999. – № 4. – С. 95.

ШЛЯХИ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ДЛЯ УКРАЇНИ

42. Артикульний Л.О. Розвиток аграрної реформи в Україні // Економіка АПК. – 1998. – № 7. – С. 3-7.

43. Гайдуцький П.І. Аграрна реформа: необхідність прискорення: [Заст. глави Адмін. Президента України в підтримку Указу Президента "Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки] // Уряд. кур'єр. – 1999. – 14 груд. – С. 4.

44. Гладій М.В. Основні концептуальні положення аграрної політики в Україні: [Віце-прем'єр-міністр України, голова АПУ про стратег. напрямки здійснення аграр. політики].// Економіка АПК. – 1999. – № 9. – С. 3-7.

45. Гришківський А. На пульсі реформ: [З прес-конф. голови АПУ М. Гладія] // Сіл. час. – 2000. – 12 січ. – С. 6.

46. Кириленко І.Г. Вишукувати шляхи підвищення ефективності виробництва: [Міністр АПК про вихідні позиції для формув. нової аграр. моделі постреформов. розв. агропром. вир-ва] // Економіка АПК. – 2000. – № 2. – С. 31-33.

47. Кузнєцов О.М. Розвиток аграрних реформ в Україні // Економіка АПК. – 1998. – № 10. – С. 3-5.

48. Кучма Л.Д. Реформування АПК: конкретна робота, персональна відповідальність: Виступ Президента України на нараді з питань АПК 10 січ. 1997 р. – К.: Нива, 1997. – 23 с.

49. Реформування та розвиток підприємства агропромислового виробництва: Посіб. у питаннях і відповідях / За ред. П.Т. Саблука. – К.: ІАЕ, 1999. – 532 с.

50. Саблук П.Т. Аграрна реформа: стан і напрями розвитку: [Доп. акад. УААН, дир. ін-ту аграр. економіки на заг. (річних) зборах УААН 29 берез. 2000 р., м. Київ] // Економіка АПК. – 2000. – № 4. – С. 3-10.

51. Саблук П.Т. Соціально-економічна модель постреформованого агропромислового виробництва в Україні: [Доп. на других Всеукр. зборах (конгр.) вчен. економістів-аграрників 24-25 січ. 2000 р., м. Київ] // Економіка АПК. – 2000. – № 2. – С. 4-25.

52. Сахацький М.П. Розвиток аграрних реформ: [Уроки з іст. відродж. аграр. сфери, які повинні враховуватись при здійсненні реформування сіл. госп-ва] // Економіка АПК. – 1999. – № 5. – С. 11-16.

53. Хорунжий М. Й. Аграрна політика: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 1998. – 240 с.

54. Шевченко О. Політична підтримка курсу аграрних реформ // Сіл. час. – 2000. – 28 січ. – С. 3.

55. Шляхи аграрної політики для України: [Матеріали семінару, який відбувся в листоп. 1999 р. на базі Нац. аграр. ун-ту на тему: "Шляхи аграр. політики для України: 30-річ. досвід спіл. політики країн ЄС"] // Пропозиція. – 1999. – № 2. – С. 10-12.

56. Юрченко А.Д. Ринкова аграрна реформа в контексті здійснення земельної реформи: [Визначено систему юридич., економ. та організац. заходів, що слід здійснити в рамках земел. реформи // Вісн. аграр. науки. – 1999. – № 7. – С. 66-69.

57. Юрчишин В.В. Сучасна аграрна політики в системі державотворення України // Економіка АПК. – 1999. – № 5. – С. 3-10.