ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністрації«Економіка України: проблеми та перспективи модернізації»

 Розділ1. Економічний розвиток:трансформаційні зміни

 Бардиш, Г. О. Трансформація економіки України в напрямку соціальної спрямованості : монографія / Г. О. Бардиш ; Нац. ун–т "Львівська політехніка". – К. : Хай–Тек Прес, 2009. – 584 с.

Важелі і механізми формування сталого розвитку економіки в умовах світової глобалізації : матеріали міжнар. наук.–практ. Інтернет–конф., 9–10 груд. Ч. 1 / відп. за вип. А. П. Сава. – Т. : Крок, 2010. – 372 с.

Геєць, В. М. Суспільство, держава, економіка: феноменологія взаємодії та розвитку / В. М. Геєць ; НАН України, Ін–т економіки та прогнозування. – К. : Експрес, 2009. – 864 с.

Дмитренко, Г. А. Дійсна модернізація України на основі нового управлінсьного курсу: міф чи реальність / Г. А. Дмитренко, В. Г. Федоренко // Економіка та держава. – 2012. – № 2. – С. 14–18.

Економіка України після кризи: орієнтири стратегічних реформ : аналіт. доп. / Нац. ін–т стратег. дослідж. ; за ред. Я. А. Жаліла. – К. : НІСД, 2010. – 104 с.

Економічна криза в Україні: виміри, ризики, перспективи / відп. ред. : Я. А. Жаліло. – К. : НІСД, 2009. – 142 с.

Жаліло, Я. А. Теорія та практика формування ефективної економічної стратегії держави : монографія / Я. А. Жаліло. – К. : НІСД, 2009. – 336 с.

Заболотний, Г. М. Ринкова трансформація економіки регіону : підруч. для студ. вузів / Г. М. Заболотний, В. І. Захарченко, А. М. Ступницький ; Вінниц. нац. аграр. ун–т. – Вінниця : Консоль, 2012. – 536 с.

Інституційні засади формування економічної системи України: теорія та практика / ред. З. Ватаманюк. – Л. : Новий Світ–2000, 2005. – 648 с.

Лібанова, Е. М. Модернізація економіки України в контексті соціальних викликів / Е. М. Лібанова // Демографія та соціальна економіка – 2011. – № 1. – С. 24–38.

Онищенко, В. П. Модернізація структури економіки України у контексті глобальних викликів / В. П. Онищенко // Зовніш. торгівля: економіка, фінанси, право – 2011. – № 2. – С. 4–11.

Онищенко, В. Модернізація як імператив розвитку України / В. Онищенко // Економіка України. – 2011. – № 7. – С. 4–14.

Пепа, Т. В. Регіональна динаміка і трансформація простору України [Електронний ресурс] http://www.vlc.net.ua/PUBLIK/Mono06.htm. – Назва з титул. екрану.

Петренко, П. С. Модернізація української економіки і державне управління / П. С. Петренко // Актуал. пробл. економіки. – 2011. – № 9. – С. 22–32.

Ретроспектива ринкових перетворень в Україні: сучасний дискурс / Ін–т економіки та прогнозування НАН України ; за ред. Л. П. Горкіної. – К. : Експрес, 2010. – 760 с.

Ризики економічної депресії та потенціал післякризового відновлення економіки України / Я. А. Жаліло [та ін.]. – К. : НІСД, 2009. – 64 с.

Ринкова трансформація господарства регіону: кластерний підхід : навч. посіб. для студ. вузів / Г. М. Заболотний, О. М. Дідик, В. І. Захарченко, А. М. Ступницький. – Вінниця : ВДАУ, 2006. – 395 с.

Старостенко, Г. Г. Національна економіка : навч. посіб. / Г. Г. Старостенко, С. В. Онишко, Т. В. Поснова ; Нац. ун–т ДПС України. – К. : Ліра–К, 2011. – 432 с.

Структурні перетворення в Україні: передумови модернізації економіки : аналіт. доп. / Нац. ін–т стратег. дослідж. ; за заг. ред. Я. А. Жаліла. – К. : НІСД, 2012.

Технологічний імператив стратегії соціально–економічного розвитку України / за ред. Л. І. Федулової. – К. : Ін–т економіки та прогнозування НАН України, 2011. – 656 с.

Томаш, А. В. Трансформація економіки України [Електронний ресурс] http://www.rusnauka.com/35_OINBG_2010/Economics/75810.doc.htm. – Назва з титул. екрану.

Трансформаційна динаміка структурного розвитку регіонів України : монографія / А. Г. Мазур [та ін.] ; Вінниц. нац. аграр. ун–т. – Вінниця : Вінницька газета, 2010. – 274 с.

Феєр, О. В. Трансформаційні процеси в економіці України та їх інвестиційний складник [Електронний ресурс] http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnltu/19_12/277_Fejer_19_12.pdf. – Назва з титул. екрану.

Чухно, А. А. Модернізація економіки та економічна теорія / А. А. Чухно // Економіка України. – 2012. – № 9. – С. 4–12.

Чухно, А. А. Модернізація економіки та економічна теорія / А. А. Чухно // Економіка України. – 2012. – № 10. – С. 24–33.

Шульц, С. Л. Еволюція парадигми районування та її модернізація в умовах реформування просторово–інституційної структури економіки України / С. Л. Шульц, М. В. Максимчук, І. З. Сторонянська // Регіональна економіка – 2010. – № 3. – С. 20–28.

 Розділ 2. Суспільне виробництво України в умовах ринкової економіки

 Андрійчук, В. Г. Капіталізація сільського господарства: стан та економічне регулювання розвитку : монографія / В. Г. Андрійчук. – Ніжин : Аспект–Поліграф, 2007. – 216 с.

Анпілогова, Ж. Д. Особливості модернізаційного розвитку промисловості України / Ж. Д. Анпілогова // Інвестиції: практика та досвід – 2012. – № 15. – С. 99–101.

Анпілогова, Ж. Д. Промисловий комплекс України: стан та перспективи модернізації / Ж. Д. Анпілогова // Економіка та держава. – 2012. – № 7. – С. 96–98.

Детермінанти соціально–економічної нерівності в сучасній Україні : монографія / за ред. О. М. Балакірєвої. – К. : Ін–т економіки та прогнозування НАН України, 2011. – 592 с.

Мамалуй, О. О. Загальні основи ринкової економіки,теорія виробництва та його факторів. Виробнича функція, суспільне виробництво та основні умови його функціонування. Основи економічної теорії [Електронний ресурс] http://libfree.com/182488288_politekonomiyazagalni_osnovi_rinkovoyi_ekonomiki.html. – Назва з титул. екрану.

Морозов, Тімур. Складові та концептуальна модель державної політики розбудови національної технологічної інфраструктури = Components and conceptual model of state policy of national technological infrastructure’s development / Тімур Морозов // Економіст. – 2012. – № 10. – С. 50–52.

Національна доктрина реформування та розвитку агропродовольчого комплексу України (проект) / П. Т. Саблук [та ін.] // Економіка АПК. – 2011. – № 4. – С. 3–6.

Одотюк, І. Васильович. Технологічна структура промисловості України: реалії та перспективи розвитку / І. В. Одотюк. – К. : Ін–т економіки та прогнозування НАН України, 2009. – 304 с.

Потенціал ендогенного зростання економіки України / за ред. М. І. Скрипниченко. – К. : Ін–т економіки та прогнозування НАН України, 2010. – 436 с.

Прейгер, Д. К.Стратегічні напрями розвитку транспортної галузі України у післякризовий період : аналіт. доп. / Д. К. Прейгер, О. В. Собкевич, О. Ю. Ємельянова ; за заг. ред. Я. А. Жаліла ; Нац. ін–т стратег. дослідж. – К. : НІСД, 2012. – 112 с.

Проблеми та напрями реалізації експортного потенціалу паливно–енергетичного комплексу України : аналіт. доп. / Нац. ін–т стратег. дослідж. ; за заг. ред. А. Ю. Сменковського. – К. : НІСД, 2011. – 48 с.

Регулювання розвитку аграрного виробництва в регіоні / А. Г. Мазур [та ін.]. – Вінниця : Вінницька газета, 2009. – 188 с.

Реструктуризація промисловості України у процесі посткризового відновлення : аналіт. доп. / Нац. ін–т стратег. дослідж. ; за заг. ред. Я. А. Жаліла. – К. : НІСД, 2011. – 112 с.

Росецька, Ю. Б. Роль людського капіталу в модернізації економіки / Ю. Б. Росецька // Академіч. огляд – 2012. – № 1. – С. 57–62.

Социально–экономический потенциал региона : монография / под общ. ред. : О. Ф. Балацкого. – Сумы : Университетская книга, 2010. – 364 с.

Соціально–економічний розвиток України та її регіонів: проблеми науки та практики : тези доп. Міжнар. наук.–практ. конф., 21–23 трав. 2009 р.; м. Харків. – Х. : ІНЖЕК, 2009. – 376 с.

Соціально–економічні аспекти реструктуризації регіональної економіки – 2011 : матеріали міжнар. наук.–практ. конф., 1–2 груд. В 2 т. Т 1 / Вінниц. фін.–екон. ун–т, Тавр. нац. ун–т ім. В.І. Вернадського ; упоряд. С. Л. Яблочніков. – Вінниця : Планер, 2011. – 294 с.

Соціоекономічна модернізація аграрного сектору України : (концептуальні положення) / В. Геєць [та ін.] // Економіка України. – 2011. – № 12. – С. 4–14.

Черторийський, Беніамін. Комерційна діяльність і підприємництво в умовах ринкової економіки та його проблеми [Електронний ресурс] http://sophus.at.ua/publ/2012_12_11_12_kampodilsk/sekcija_8_2012_12_11_12/komercijna_dijalnist_i_pidpriemnictvo_v_umovakh_rinkovoji_ekonomiki_ta_jogo_problemi/18–1–0–426. – Назва з титул. екрану.

Шиян, А. А. Теоретико–ігровий аналіз раціональної поведінки людини та прийняття рішень в управлінні соціально–економічними системами : монографія / А. А. Шиян. – Вінниця : УНІВЕРСУМ–Вінниця, 2009. – 404 с.

Шубін, О. О. Хімічна промисловість України: економічні трансформації та перспективи : монографія / О. О. Шубін ; Донец. нац. ун–т економіки і торгівлі ім. М. Туган–Барановського. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2010. – 628 с.

Якубовський, М. Промислова політика: проблеми та перспективи модернізації /

М. Якубовський // Економіка України. – 2010. – № 8. – С. 21–29.

Розділ 3. Інвестиційно–інноваційна політика: реалізація в національній економіці

Андрійчук, В. Г. Інноваційна модернізація вітчизняної економіки: стратегічні орієнтири та механізм їх реалізації / В.Г. Андрійчук // Зовніш. торгівля: економіка, фінанси, право. – 2010. – № 1. – С. 4–8.

Бутенко, О. І. Модернізаційний проект суспільства шляхом його інноваційного розвитку / О. І. Бутенко // Актуал. пробл. економіки. – 2009. – № 9. – С. 50–57.

Гліненко, Л. К. Стратегічне управління розвитком бізнес–систем в економіці України : монографія / Л. К. Гліненко. – Л. : Новий Світ–2000, 2009. – 776 с.

Заблоцький, Б. Ф. Економіка й організація інноваційної діяльності : навч. посіб. / Б. Ф. Заблоцький. – Л. : Новий Світ–2000, 2007. – 456 с.

Інвестиційно–інноваційна діяльність: теорія, практика, досвід : монографія / за ред. : М. П. Денисенка, Л. І. Михайлової. – Суми : Університетська книга, 2008. – 1050 с.

Інвестиційно–інноваційний механізм регулювання розвитку прикордонного регіону : колект. монографія / за ред. М. І. Карліна. – Луцьк : Волин. нац. ун–т ім. Лесі Українки, 2010. – 376 с.

Інноваційна політика: європейський досвід та рекомендації для України : [в 3 т.]. – К. : Фенікс, 2011. – (Проект ЄС "Вдосконалення стратегій, політики та регулювання інновацій в Україні").

Т. 1 : Ключові особливості інноваційної політики в якості основи для розробки заходів сприяння інноваціям, що спрямовують Україну до заснованої на знаннях конкурентоспроможної економіки – порівняння ситуації в ЄС і Україні / ред.: Г. Румпф, Дж. Строгілопулос, І. Єгоров. – 214 с.

Інноваційна політика України: проблеми та перспективи : зб. наук. праць / ред. В.П. Горбулін. – К. : Євроатлантикінформ, 2007. – 264 с.

Інноваційний розвиток промисловості України : навч. посіб. для студ. вузів / ред. М.П. Денисенко. – К. : КНТ, 2006. – 648 с.

Інноваційні підходи до регіонального розвитку в Україні : аналіт. доп. / Нац. ін–т стратег. дослідж. ; за ред. С. О. Білої. – К. : НІСД, 2011. – 80 с.

Ляхно, М. І. Формування інноваційної системи України / М. І. Ляхно // Формув. ринк. відносин в Україні. – 2011. – № 4. – С. 56–61.

Малюга, Л. М. Організаційно–економічний механізм стимулювання інноваційної діяльності в АПК / Л. М. Малюга, А. С. Музиченко // Економіка АПК. – 2009. –

№ 11. – С. 38–43.

Мартиненко, Василь. Інвестиційно–інноваційна політика України – стратегія розвитку «на випередження» [Електронний ресурс] http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pubupr/2010/2010–2/doc/1/03.pdf. – Назва з титул. екрану.

Микитюк, П. П.          Інноваційна діяльність : навч. посіб. для студ. вузів / П. П. Микитюк, Б. Г. Сенів. – К. : ЦУЛ, 2009. – 392 с.

Музиченко, А. С. Інвестиційна діяльність в Україні. Проблеми регулювання : навч. посіб. для студ. вузів / А. С. Музиченко. – К. : Кондор, 2009. – 406 с.

Онікієнко, В. В. Розвиток національної інноваційної системи на етапі становлення в Україні постіндустріального суспільства / В. В. Онікієнко, Л. М. Ємельяненко. – К. : РВПС України НАН України, 2008. – 65 с.

Організаційно–економічні аспекти інноваційного оновлення національного господарства : наук. моногр. / за наук. ред. : М. М. Єрмошенка, С. А. Єрохіна. – К. : НАУ, 2008. – 216 с.

Проблеми управління інноваційним розвитком підприємства у транзитивній економіці : монографія / ред. С.М. Ілляшенко. – Суми : Університетська книга, 2005. – 582 с.

Регіональне управління: інноваційний підхід : навч. посіб. для студ. вузів / Чернігів. держ. технолог. ун–т ; за заг. ред. : М. П. Бутка. – К. : Знання України, 2006. – 560 с.

Регіональні інноваційні системи: ідентифікація, оцінка, інститути та механізми розвитку : наук.–аналіт. доп. / за ред. Л. І. Федулової. – К. : Ін–т економіки та прогнозування НАН України, 2012. – 132 с.

Савелко, С. О. Невідповідність надходжень прямих інвестицій в Україну потребам модернізації економіки / С. О. Савелко // Інвестиції: практика та досвід – 2011. – № 21. – С. 7–9.

Сучасні тенденції інноваційного забезпечення менеджменту в Україні = Modern tendency of innovatory maintenance in the management in Ukraine : монографія / К. Х. Цайнінгер [та ін.] ; Відкритий міжнар. ун–т розвитку людини "Україна". – К. : Університет "Україна", 2011. – 148 с.

Тенденції управління фінансовими та інноваційними процесами в умовах ринкових перетворень : матеріали міжнар. наук.–практ. конф., 2 берез. / гол. ред. В. В. Грабко ; відп. за вип. В. В. Зянько. – Вінниця : ВНТУ, 2012. – 410 с.

Уманців, Б. М. Механізм економічної політики. Тема 8. Національна інвестиційна та інноваційна політика [Електронний ресурс] http://pidruchniki.ws/15100827/ekonomika/natsionalna_investitsiyna_innovatsiyna_politika. – Назва з титул. екрану.

Управління інноваційною діяльністю в економіці України : колект. наук. моногр. / за наук. ред. : С. А. Єрохіна. – К. : НАУ, 2008. – 116 с.

Якубовський, М. Науково–інноваційне забезпечення модернізації української промисловості / М. Якубовський // Економіка України. – 2009. – № 10. – С. 4–14.

 Розділ 4. Грошово–кредитна та фінансова системи національної економіки

Адамик, Б. П. Центральний банк і грошово–кредитна політика : підручник / Б. П. Адамик. – 2–е вид., доп. і переробл. – К. : Кондор, 2011. – 416 с.

Бечко, П. К. Місцеві фінанси : навч. посіб. для студ. вузів / П. К. Бечко, О. В. Ролінський. – К. : ЦУЛ, 2007. – 192 с.

Буднік, М. М. Фінансовий ринок : навч. посіб. для студ. вузів / М. М. Буднік, Л. С. Мартюшева, Н. В. Сабліна ; Харк. нац. екон. ун–т. – К. : ЦУЛ, 2009. – 334 с.

Владимиров, К. М. Місцеві фінанси : навч. посіб. для студ. вузів / К. М. Владимиров, Н. Г. Чуйко, О. Ф. Рогальський. – Херсон : ОЛДІ–плюс, 2009. – 352 с.

Власюк, Н. І. Місцеві фінанси : навч. посіб. / Н. І. Власюк, Т. В. Мединська, М. І. Мельник. – К. : Алерта, 2011. – 328 с.

Грабчук, О. М.. Фінансове прогнозування невизначеності економічних процесів на макрорівні : монографія / О. М. Грабчук. – Д. : Вид. Біла К.О., 2012. – 358 с.

Забезпечення фінансової стабільності в Україні в умовах посткризової економіки : аналіт. доп. / Нац. ін–т стратег. дослідж. ; за ред. Я. В. Белінської. – К. : НІСД, 2011. – 88 с.

Еш, С. М. Фінансовий ринок : навч. посіб. для студ. вузів / С. М. Еш. – К. : ЦУЛ, 2009. – 528 с.

Карлін, М. І.. Фінансова система України : навч. посіб. / М. І. Карлін. – К. : Знання, 2007. – 324 с.

Колодізєв, О. М. Методологічні засади фінансового забезпечення управління інноваційним розвитком економіки : монографія / О. М. Колодізєв ; Харк. нац. екон. ун–т. – Х. : ІНЖЕК, 2009. – 240 с.

Лисюк, О. М. Модель грошово–кредитної системи регіону / О. М. Лисюк // Розвиток фінансової системи України в умовах ринкових трансформацій : збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково–практичної конференції вчених, викладачів та практичних працівників 16–17 лютого 2006 року / исполн.: А. І. Гончаренко, Н. В. Добіжа, В. Л. Фесюк. – Вінниця, 2006. – Т. 1. – С. 279–282.

Місцеві фінанси : підручник / за ред. : О. П. Кириленко. – К. : Знання, 2006. – 677 с.

Мороз, П. А. Модернізація грошово–кредитної політики та її роль у стабілізації фінансової системи України в посткризовий період / П. А. Мороз // Економіка і регіон : науковий вісник Полтавського НТУ. – 2011. – № 4. – С. 63–66.

Опарін, В . Фінансова система України (теоретико–методологічні аспекти) : монографія / В. Опарін. – К. : КНЕУ, 2005. – 240 с.

Паливода, К. В. Монетарна політика як інструмент активізації економічного зростання / К. В. Паливода // Актуал. пробл. економіки. – 2012. – № 2. – С. 99–109.

Петрушевська, В. В. Складові фінансовї політики в системі державного регулювання економіки України / В. В. Петрушевська // Держава та регіони. Сер.: Держ. упр. – 2012. – № 2. – С. 100–104.

Правдюк, О. Л. Фінансова політика в аграрній сфері економіки: стан та перспективи удосконалення : монографія / О. Л. Правдюк ; за ред. М. Я. Дем'яненко ; Вінниц. нац. аграр. ун–т. – Вінниця : Едельвейс і К, 2012. – 304 с.

Рева, Т. М. Місцеві фінанси : навч. посіб. для студ. вузів / Т. М. Рева, К. Ф. Ковальчук, Н. В. Кучкова. – К. : ЦУЛ, 2007. – 208 с.

Ринкова трансформація грошово–кредитної та фінансової системи в Україні [Електронний ресурс] http://b–ko.com/book_263_glava_39_11.1._%D0%A0%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%C3%91.html. – Назва з титул. екрану.

Семененко, В. М. Економічна теорія. Політекономія. Тема 16. Фінансово–кредитна система [Електронний ресурс] http://pidruchniki.ws/11810811/politekonomiya/finansovo–kreditna_sistema. – Назва з титул. екрану.

Стасюк, Н. Л. Проблеми фінансового регулювання економіки України і можливості їх вирішення / Н. Л. Стасюк // Розвиток фінансової системи України в умовах ринкових трансформацій : збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково–практичної конференції вчених, викладачів та практичних працівників 16–17 лютого 2006 року. – Вінниця, 2006. – Т. 1. – С. 48–51.

Сунцова, О. О. Місцеві фінанси : навч. посіб. для студ. вузів / О.О. Сунцова. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 560 с.

Фондовый рынок (рынок ценных бумаг) : учеб. пособие для студ. вузов / А. Б. Кондрашихин [и др.]. – К. : ЦУЛ, 2008. – 376 с.

Черкасова, С. В. Фінансовий ринок : навч. посіб. для студ. вузів / С. В. Черкасова. – Л. : Магнолія 2006, 2010. – 330 с.

Шелудько, В. М. Фінансовий ринок : підручник / В.М. Шелудько. – 2–е вид., стер. – К. : Знання, 2008. – 535 с.

 Розділ 5. Українська економіка сьогодні: проблеми та перспективи

 Актуальные проблемы экономики и менеджмента: теория, инновации и современная практика : монография / под ред. Э. А. Кузнецова. – Х. : Бурун Книга, 2011. – 512 с.

Белоусова, І. А. Управління виробничими витратами – функціональна складова системи економічної безпеки суб'єктів господарської діяльності : наук. доп. / І. А. Белоусова ; Ун–т економіки та права "Крок", НДІ проблем нац. безпеки України. – К. : Дорадо–Друк, 2010. – 37 с.

Бобух, І. М. Пропорції та перспективи формування національного багатства України : монографія / І. М. Бобух. – К. : Ін–т економіки та прогнозування НАН України, 2010. – 372 с.

Економіка України в умовах глобалізації : монографія / за ред. : І. М. Школи, О. В. Бабінської. – Чернівці : Книги–ХХІ, 2009. – 528 с.

Економіка України на шляху від депресії до зростання: джерела, важелі, інструменти : аналіт. доп. / Я. А. Жаліло [та ін.] ; Нац. ін–т стратег. дослідж. – К. : НІСД, 2010. – 96 с.

Економіка України: прогнози і підсумки на зламі півріч [Електронний ресурс] http://news.finance.ua/ua/~/2/0/all/2012/07/22/284058. – Назва з титул. екрану.

Економіка України: шокові впливи та шлях до стабільного розвитку / за ред. І. В. Крючкової. – К. : Ін–т економіки та прогнозування НАН України, 2010. – 480 с.

Економічна стратегія держав світу та України: основні напрями, проблеми, перспективи : матеріали 5–ї Міжнар. наук.–практ. конф. студ., магістрантів та асп., 14 берез. 2012 р. / Вінниц. коопер. ін–т. – Вінниця : Меркьюрі–Поділля, 2012. – 412 с.

Конституційно–правові засади модернізації вітчизняної економіки [Електронний ресурс]. – cau.in.ua/?p=588 . – Назва з титул. екрану.

Косьмій, Н. В. Економічні чинники модернізації економіки / Н. В. Косьмій // Формув. ринк. відносин в Україні. – 2009. – № 12. – С. 67–71.

Мельник, Т. О. Економіка України в період незалежності: втрати, прорахунки і перспективи розвитку / Т. О. Мельник // Актуал. пробл. економіки. – 2012. –

№ 8. – С. 42–49.

Мірошниченко, Т. Є. Соціальна складова модернізаційної політики сталого розвитку національної економіки / Т. Є. Мірошниченко // Формув. ринк. відносин в Україні. – 2012. – № 7/8. – С. 8–11.

Модернізація української економіки в умовах глобалізації [Електронний ресурс]. – www.kbuapa.kharkov.ua/e–book/.../09.pdf . – Назва з титул. екрану.

Проблеми української економіки: внутрішні суперечності чи результат світової фінансової кризи? : матеріали експерт. дискусії, 17 жовт. 2008 р. / за заг. ред. : В. Є. Воротіна, Я. А. Жаліла. – К. : НІСД, 2008. – 48 с.

Проблеми управління, економіки, екології та права щодо розвитку транспортного комплексу України : матеріали Всеукр. наук.–практ. конф., 16–17 черв. 2011 р. / під наук. ред. О. М. Коотлубая. – О. : ІПРЕЕД НАН України, 2011. – 189 с.

Проблеми управління інноваційним підприємництвом екологічного спрямування : монографія / за заг. ред. : О. В. Прокопенко. – Суми : Університетська книга, 2007. – 512 с.

Проблеми формування конкурентоспроможності підприємств за умов нестабільності світової економіки : матеріали доп. Всеукр. наук.–практ. конф., м. Вінниця, 27 квіт. 2009 р. / відп. ред. : М. І. Небава. – Вінниця : УНІВЕРСУМ–Вінниця, 2009. – 341 с.

Регіони України у післякризовий період: ризики та перспективи розвитку : аналіт. доп. / С. О. Біла [та ін.] ; Нац. ін–т стратег. дослідж. – К. : НІСД, 2011. – 104 с.

Сучасні проблеми розвитку національної економіки і шляхи їх розв'язання : колект. наук. моногр. / за наук. ред. : М. М. Єрмошенка. – К. : НАУ, 2008. – 452 с.

Українська економіка сьогодні – досягнення, проблеми, перспективи / Нац. ін–т стратег. дослідж. ; ред. Я.А. Жаліло. – К. : НІСД, 2007. – 92 с.

Унтмоале, Ю. В. Становлення конкурентного порядку як передумова модернізації економіки України / Ю. В. Унтмоале // Формув. ринк. відносин в Україні. – 2012. – № 2. – С. 52–58.

Царенко, О. М. Економіка розвитку. § 5. Перспективи економічного розвитку України [Електронний ресурс] http://pidruchniki.ws/18210712/ekonomika/perspektivi_ekonomichnogo_rozvitku_ukrayini. – Назва з титул. екрану.

 

Виставку підготувала провідний бібліотекар відділу економіки та аграрного виробництва Т.А. Суржикова

 
Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2022
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше